• Στα τοπογραφικά στην υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού να περιλαμβάνεται και η αναφορά «για το εάν το οικόπεδο ή το προς κατεδάφιση και προς οικοδόμηση κτίριο εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 21 παρ. 1» για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.