Άρθρο 9 Ειδικές Διατάξεις

1. Για τα τμήματα της οικοδομής που περιλαμβάνουν επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία κ.λ.π) ενσωματώνονται τα στοιχεία της βεβαίωσης χώρου κυρίας χρήσεως στα έντυπα της ταυτότητας κτιρίου.

2. Οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.

3. Το τοπογραφικό διάγραμμα, επιπλέον των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των προδιαγραφών, περιλαμβάνει:

α. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,

β. περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

γ. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση.

4. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 και περιλαμβάνει:

α. περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου (υπόγειων, υπέργειων, δωμάτων ή στέγης) στα οποία σχεδιάζονται οι θέσεις στοιχείων κατακόρυφης επικοινωνίας (κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες),

β. περιγράμματα επιφανειών και υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης,

γ. διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο,

δ. τις θέσεις στάθμευσης,

ε. τομή για τον υπολογισμό του μέγιστου ύψους του κτιρίου και του ιδεατού στερεού και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό έδαφος,

στ. όψεις με την κατάλληλη απεικόνιση για την κλίμακα που παρουσιάζονται,

ζ. τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής.

5. Η Υ.ΔΟΜ. βεβαιώνει την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα.

6. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.

7. Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, περιλαμβάνονται και όλες εκείνες οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού εκσκαφών επιχώσεων, κοπής δένδρων.

8. Απαιτείται άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών ως και για την κοπή δένδρων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 1337/1983.

 • 16 Αυγούστου 2011, 21:17 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  ΑΡΘΡΟ 9.

  Γιατί στο διάγραμμα κάλυψης να αποτυπώνονται οι όψεις;
  -Τότε σημαίνει ότι σ’ ένα σχέδιο κρίνεται όλη η αρχιτεκτονική μελέτη. ΄Ετσι ένα σχέδιο – το διάγραμμα κάλυψης- που είναι ήδη φορτωμένο με πολλές πληροφορίες γίνεται ακόμη πιο σύνθετο.
  -Γιατί πρέπει στα περιγράμματα να αποτυπώνονται και τα στοιχεία της κατακόρυφης επικοινωνίας;

  Εάν είναι έτσι, αφού το διάγραμμα κάλυψης «κλειδώνει» όταν η αρχιτεκτονική μελέτη έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει καμία λογική να μην δίδεται η έγκριση και στα αρχιτεκτονικά σχέδια που χωρίς αυτά δεν είναι πολλές φορές κατανοητό το διάγραμμα κάλυψης.

 • 16 Αυγούστου 2011, 19:12 | Κώστας Βλάσσης

  Πολλές κατασκευές γίνονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδιων. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτών, σε οικοπεδα σε κεκλιμένο έδαφος, η παρατηρούμενη αλλοίωση της μορφής του εδάφους στη φάση της κατασκευης οικοδομών ειναι περιβαλλοντικά απαράδεκτη. Για τον καλύτερο έλεγχο, κρίνεται σκόπιμο η υποβαλόμενη μελέτη να περιλαμβάνει επακριβή αποτύπωση της μορφής του εδαφους πριν και μετα την κατασκευή.
  Προτεινεται:
  Το εδαφιο α της παραγράφου 3 να διατυπωθεί ως εξης:
  α. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικο τριγωνομετρικό δίκτυο (υψομετρικά και οριζοντιογραφικά). Υψόμετρα σε επαρκη αριθμό σημείων του οικοπεδου ώστε να προκύπτει το αναγλυφο του εδάφους.
  Στο τέλος του εδαφίου ε της παραγράφου 4 να προστεθεί:
  » Προκειμένου για ιδιοκτησίες εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, μία ακόμα τομη κατα την κάθετη έννοια. »

 • 16 Αυγούστου 2011, 16:29 | Νικηφορίδης Κωνσταντίνος (ΔΕΗ Α.Ε.)

  Η ΔΕΗ Α.Ε προτείνει την προσθήκη στο άρθρο 9 «Ειδικές Διατάξεις» ειδικού κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο: «ΙΙ Άδειες Δόμησης Ενεργειακών Έργων»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

  1. Τα Ενεργειακά Έργα είναι συνήθως μεγάλες και σύνθετες εγκαταστάσεις, αποτελούμενες από μεγάλο αριθμό ειδικών κατασκευών και κτιρίων με ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τη μελέτη, την κατασκευή, αλλά και τη χωροθέτησή τους.

  Η έκδοση οικοδομικής άδειας για τέτοια σύνθετα έργα (Σταθμοί Παραγωγής, Στοιχεία των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.λπ.), προϋποθέτει, εκτός των άλλων, την έγκριση πολλών παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις των Πολεοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών, οι οποίοι είναι σαφώς προσανατολισμένοι σε θέματα συμβατικών κτιριακών έργων, αλλά και προαπαιτεί την έκδοση μιας σειράς εγκρίσεων και αδειών από διάφορες Αρχές, Διοικητικά Όργανα και Φορείς.

  Επιπλέον, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συνολικής μελέτης του συνόλου του μεγάλου αριθμού κτιρίων και κατασκευών ενός Ενεργειακού Έργου είναι κατά κανόνα ιδιαίτερα μακρύς, καθώς αφορά στη σύνταξη πολλών επί μέρους μελετών, οι οποίες μάλιστα ως αλληλοεξαρτώμενες, εκπονούνται προοδευτικά και κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου.

  Κατά συνέπεια, ο χρόνος υλοποίησης των Ενεργειακών Έργων, που έχουν προφανή και βαρύνουσα συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας, επιμηκύνεται υπέρμετρα, δεδομένου ότι εγκαταστάσεις για τις οποίες διατίθενται πλήρεις μελέτες δεν μπορούν να κατασκευαστούν πριν ολοκληρωθεί η συνολική μελέτη και αδειοδότηση του Έργου.

  2. Η προτεινόμενη προσθήκη του κεφαλαίου II στο άρθρο 9 του υπόψη Νόμου με αντικείμενο την Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων, εντάσσεται στη φιλοσοφία και τις διατάξεις για απλοποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας του υπό διαβούλευση Νόμου.

  Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ο ιδιαίτερος τρόπος έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας Ενεργειακού Έργου και να ρυθμιστούν ορισμένα ειδικότερα ζητήματα που, από τη διαχρονικά διαμορφωθείσα εμπειρία, δυσχεραίνουν υπέρμετρα την Αδειοδότηση και καθυστερούν ιδιαίτερα την εκτέλεση των Έργων αυτών που έχουν βαρύνουσα σημασία στην εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

  Επιπλέον, προτείνεται να παρέχεται η δυνατότητα στον Φορέα Υλοποίησης Ενεργειακού Έργου να ξεκινά τις εργασίες, με ευθύνη του, αμέσως μετά την κατόπιν ελέγχου χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης, που εξασφαλίζει την νομιμότητα των εγκαταστάσεων ως προς τις πολεοδομικές διατάξεις, ώστε να αξιοποιείται πλήρως (και για την πρόοδο της κατασκευής) ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της υπόψη Έγκρισης και της έκδοσης Άδειας Δόμησης.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

  ./.

  Άρθρο 9

  Ειδικές Διατάξεις

  I (παρ. 1 έως 8 ως έχει στο Σχέδιο Νόμου)

  II Άδειες Δόμησης Ενεργειακών Έργων

  1. Ως ενεργειακά έργα, για τις ανάγκες του παρόντος, θεωρούνται οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και τα στοιχεία των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  Στο ως άνω ορισμό δεν περιλαμβάνονται Ενεργειακά Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως αυτά ορίζονται στο ν. 3468/2006.

  2. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης του άρθρου 3, παρ.1, ο Ιδιοκτήτης ή ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου υποβάλλει στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  α. Αίτηση με φύλλο ελέγχου και δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης μελετών και επιβλέψεων είτε από φυσικά πρόσωπα είτε από εκπροσώπους Νομικών Προσώπων.

  β. Άδεια Παραγωγής, όταν απαιτείται.

  γ. Τοπογραφικό Διάγραμμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. Ι3, περιλαμβανομένης και της παρακείμενης παράκτιας και θαλάσσιας έκτασης, όπου υπάρχει, καθώς και της αποτύπωσης των γραμμών αιγιαλού παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, όπου αυτές έχουν καθοριστεί.

  γ1. Εφόσον απαιτείται καθορισμός γραμμής αιγιαλού και παραλίας για τη χορήγηση έγκρισης Δόμησης, αρκεί να έχει συνταχθεί η Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001. Ομοίως, εάν απαιτείται οριοθέτηση υφιστάμενου ρέματος η Έγκριση Δόμησης χορηγείται, εφόσον έχει συνταχθεί η αντίστοιχη Έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής.
  γ2. Παλιά ρέματα ή τμήματα ρεμάτων των οποίων η κοίτη έχει καταστραφεί ανεπανόρθωτα λόγω μεγάλων αλλαγών στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους (π.χ. σε περιοχές παλαιών ορυχείων), δεν απαιτούν, ύστερα από πιστοποίηση της αρμόδιας Αρχής, οριοθέτηση και δεν δημιουργούν περιορισμούς ως προς την ανέγερση εγκαταστάσεων.
  γ3. Εκτός σχεδίου γήπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί Ενεργειακό Έργο, έχει προϋποθέσεις αρτιότητας εφόσον εξασφαλίζει το απαιτούμενο από το Νόμο πρόσωπο και σε αγροτικές ή δασικές ή ιδιωτικές οδούς.

  δ. Διάγραμμα Κάλυψης – Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα και εάν απαιτείται σε διαδοχικά συσχετιζόμενα φύλλα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. I4, περιλαμβανομένων και των συνοδών του Έργου εγκαταστάσεων επί αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα και χερσαίας ζώνης λιμένα, όπου απαιτείται.
  Στο παραπάνω Διάγραμμα απεικονίζονται με σαφήνεια και οι τυχόν απαιτούμενες, λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών του Έργου, παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις ως προς το ύψος, τον αριθμό των ορόφων, την απόσταση από τα πλάγια όρια, την απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού, κ.λπ.

  ε. Τίτλους ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, για κάθε ακίνητο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου, από το Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο, ή Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης (μίσθωση, κ.λπ.) γηπέδου ή όταν το ακίνητο έχει αποκτηθεί δια απαλλοτριώσεως ΦΕΚ κήρυξης Απαλλοτρίωσης και συντέλεσης ή Απόφαση Εφετείου για έναρξη εργασιών βάσει κείμενης νομοθεσίας.
  Τμήμα ευρύτερης έκτασης Δημοσίας ή ιδιωτικής, που παραχωρείται στο Φορέα Υλοποίησης με μακροχρόνια μίσθωση ή/και με απλή παραχώρηση χρήσης για εγκατάσταση Ενεργειακού Έργου, λογίζεται, για τις ανάγκες της αδειοδότησης και για την εφαρμογή των πολεοδομικών παραμέτρων (υπολογισμού συντελεστή κάλυψης, δόμησης, κ.λπ.), ως αυτοτελές γήπεδο.

  στ. Τεχνική Περιγραφή του Ενεργειακού Έργου με πλήρη αιτιολόγηση τυχόν αιτούμενων παρεκκλίσεων.

  ζ. Έγκριση των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, χορηγούμενη βάσει των στοιχείων των παραπάνω παραγράφων II2, II2.γ, II2δ.

  η. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στις περιπτώσεις και για τις δραστηριότητες που αυτή απαιτείται.

  θ. Πράξη Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με το Ν. 998/1979, ως ισχύει, και Άδεια Επέμβασης για εκτέλεση Έργων, εφόσον απαιτείται. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης σε περίπτωση ενστάσεων επί της παραπάνω Πράξης Χαρακτηρισμού δεν απαιτείται τελεσιδικία.

  ι. Στοιχεία Νομιμότητας (οικοδομικές άδειες, εξαιρέσεις από κατεδάφιση, κ.λπ.) προϋφισταμένων κτισμάτων στο γήπεδο εγκατάστασης του Ενεργειακού Έργου.
  Σε γήπεδο όπου προϋπάρχουν κατασκευές χωρίς νόμιμη αδειοδότηση επιτρέπεται, μέχρι την οριστική ρύθμιση των σχετικών Πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, η προσθήκη νέων αυτοτελών Ενεργειακών Έργων ή η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων.
  Οι ως άνω κατασκευές, χωρίς νόμιμη αδειοδότηση, συνυπολογίζονται πάντοτε κατά τον έλεγχο των επιτρεπομένων συντελεστών κάλυψης, δόμησης και κατ΄ όγκον εκμετάλλευσης.

  ια. Μελέτη Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996.

  3. Για τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης ισχύουν εν γένει τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1α, 1β, και 1γ του άρθρου 5, του παρόντος Νόμου, διαφοροποιούμενα, εάν απαιτείται, ως εξής:

  α. Με μέριμνα της Υ. ΔΟΜ. και μετά από τον σχετικό έλεγχο πληρότητας, ο φάκελος για τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης παραπέμπεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του, στο οικείο Συμβούλιο Περιφερειακών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όταν συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:

  α1. Όταν για την υλοποίηση του Ενεργειακού Έργου απαιτείται οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ισχύουσες Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις.
  α2. Όταν υπάρχει ερώτημα, αμφισβήτηση ή ζήτημα ερμηνείας επί της ορθής εφαρμογής των Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων στη μελέτη του Έργου και ειδικότερα στα στοιχεία των παραγράφων II2.γ, και II.2.δ.

  β. Το ΣΥΠΟΘΑ αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη των παρεκκλίσεων της παρ. 3.α.α1 ή/και των ζητημάτων της παραγράφου 3.α.α2 εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.
  Σε περίπτωση διαφωνίας του Φορέα Υλοποίησης του Έργου με τις ανωτέρω αποφάσεις ο φάκελος του Έργου υποβάλλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποφάσεων αυτών και με ευθύνη του ΣΥΠΟΘΑ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιφερειακών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), το οποίο εντός δέκα πέντε εργασίμων ημερών εκδίδει τις οριστικές αποφάσεις.
  Κατά τις συνεδριάσεις των ανωτέρω Συμβουλίων και εφόσον το επιθυμεί, παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου, στον οποίο επιδίδεται πρόσκληση τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν κάθε συνεδρίαση.

  γ. Εφόσον απαιτείται γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών στοιχείων του Ενεργειακού Έργου που εμφανίζονται στο Διάγραμμα Κάλυψης η Υ.ΔΟΜ. παραπέμπει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου Έγκρισης Δόμησης, τα στοιχεία των παραγράφων II.2.γ, II.2.δ., II.2.στ. στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.
  Το Σ.Α. εξετάζει τα στοιχεία κατά την πρώτη, μετά την υποβολή τους, τακτική συνεδρίασή του και εκδίδει την Απόφασή του εντός των προσεχών δέκα (10) εργασίμων ημερών.
  Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, αυτή λογίζεται ως κατ’ αρχήν Έγκριση, το δε Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να γνωμοδοτήσει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, και επί της οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου υποχρεούται να αναθεωρήσει τα υπόψη στοιχεία σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις του Σ.Α. Διαφορετικά, σε περίπτωση διαφωνίας του ή συνολικά αρνητικής γνωμοδότησης του Σ.Α. επί του Έργου, δικαιούται να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) του άρθρου 26 του παρόντος νόμου κατά τη διαδικασία του άρθρου 29.

  4. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και ελέγχων της παραγράφου II.3, ο Φορέας Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου επανυποβάλλει αναθεωρημένα και διορθωμένα στην Υ.ΔΟΜ. όλα τα στοιχεία του φακέλου Έγκρισης Δόμησης, για τα οποία υπάρχουν παρατηρήσεις των εμπλεκομένων στον έλεγχο αρμοδίων Οργάνων, καταγεγραμμένες και αιτιολογημένες στο σχετικό Φύλλο Ελέγχου.
  Η Υ. ΔΟΜ. ελέγχει τα ως άνω αναθεωρημένα στοιχεία, πιστοποιεί τη διόρθωσή τους και εκδίδει την Έγκριση Δόμησης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποβολής.
  Η Έγκριση Δόμησης ισχύει για είκοσι (20) μήνες και μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου. Κατά το χρόνο ισχύος της, αυτή λογίζεται αυτοδίκαια και ως βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης εντός του γηπέδου του Ενεργειακού Έργου.
  Για προσωρινές εργοταξιακές κατασκευές που εξυπηρετούν αποκλειστικά την ανέγερση του Έργου (προσωρινά γραφεία, πρόχειρες αποθήκες, κ.λπ.), οι οποίες θα αποξηλωθούν, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την αποπεράτωσή του, δεν απαιτείται Έγκριση Δόμησης.

  5. Για την έκδοση Άδειας Δόμησης Ενεργειακού Έργου υποβάλλεται στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. η ισχύουσα Έγκριση Δόμησης συνοδευόμενη, όπου απαιτείται από:
  5.1 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας (ΑΕΠΟΛ)
  5.2 Απόφαση Καθορισμού γραμμής αιγιαλού
  5.3 Απόφαση Οριοθέτησης ρεμάτων
  5.4 Τελεσίδικη Πράξη Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία
  5.5 Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
  5.6 Τα δικαιολογητικά και οι μελέτες του άρθρου 3, παρ.2 του παρόντος Νόμου. Τα στοιχεία (δ), (ε), (ζ) και (θ) του ως άνω άρθρου 3, παρ. 2 αφορούν μελέτες που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Έργου και δεν αναφέρονται στην καθ’ αυτό παραγωγική διαδικασία για την οποία, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται μόνο ενδεικτικά διαγράμματα λειτουργίας και τεχνικές περιγραφές. Το στοιχείο (ια) του ίδιου άρθρου περιλαμβάνεται στην Έγκριση Δόμησης.

  6. Ο φάκελος για έκδοση Άδειας Δόμησης του άρθρου 5, παρ. 3 του παρόντος νόμου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της Έγκρισης Δόμησης.
  Η Άδεια Δόμησης εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

  7. Για την αναθεώρηση και την ενημέρωση της Έγκρισης Δόμησης και της Άδειας Δόμησης του Ενεργειακού Έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, σε συνδυασμό, εφόσον απαιτηθεί, με το άρθρο 9.II.3.

  8. Πριν την έκδοση της Άδειας Δόμησης, ο Φορέας Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου μπορεί να εκτελεί, με ευθύνη του, οικοδομικές εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων που προβλέπονται και περιγράφονται στην ισχύουσα Έγκριση Δόμησης, περιλαμβανομένων και εκείνων, όταν υπάρχουν, εντός του αιγιαλού, παραλίας, παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα και χερσαίας ζώνης λιμένα.
  Για την έναρξη των ως άνω εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου:
  α. θεώρηση της Μελέτης Ασφαλείας και Υγείας του Έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας
  β. θεώρηση της Έγκρισης Δόμησης από το οικείο αστυνομικό τμήμα
  γ. ενημέρωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. τουλάχιστον δέκα πέντε (15) εργάσιμες μέρες προ της έναρξης των εργασιών
  δ. αίτηση προς την αρμόδια Ε.Υ.Δ. της ΕΥΕΔΕΝ για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης του Κεφαλαίου Β και αναπληρωτή του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) εργάσιμες μέρες προ της έναρξης των εργασιών, ο δε Ελεγκτής Δόμησης και ο αναπληρωτής του πρέπει να έχουν οριστεί εντός των επόμενων δέκα (10) εργάσιμων ημερών το πολύ.

  9. Με ευθύνη του αρμόδιου Ελεγκτή Δόμησης, οι έλεγχοι του άρθρου 7, παρ.4, του παρόντος Νόμου διενεργούνται για κάθε επί μέρους εγκατάσταση του Ενεργειακού Έργου ή σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ κατά την παρ. 5 του ιδίου άρθρου.
  Με την αίτηση του Φορέα Υλοποίησης προς την αρμόδια ΕΥΔ, κατά την παρ.9.II.8.δ., είναι δυνατόν να ορίζεται διαφορετικός Ελεγκτής Δόμησης για κάθε εγκατάσταση ή ομάδα εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Έργου.
  Πέραν των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 11 του Κεφαλαίου Β του παρόντος Νόμου, ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές Δόμησης που ελέγχουν το Ενεργειακό Έργο, έχουν την ευθύνη σύνταξης και κοινοποίησης προς την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Έκθεσης, με την οποία θα πιστοποιούν ότι οι οριστικές μελέτες των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την Έγκριση Δόμησης, υποβλήθηκαν και περιλαμβάνονται αυτούσιες στο φάκελο της Άδειας Δόμησης. Η Έκθεση αυτή συγκαταλέγεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση Άδειας Δόμησης.

  10. Για την αδειοδότηση των Ενεργειακών Έργων ισχύουν, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου. Επί μέρους ζητήματα θα ρυθμιστούν με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ.

  ./.

 • 16 Αυγούστου 2011, 13:18 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  να υποχρεώνεται ο τοπογραφος να σημειώνει επί του τοπογραφικου
  δηλωση του Ν 651/77 και 1599/86 , αν το γηπεδο ή οικόπεδο
  είναι άρτιο και οικοδομήσιμο , αν πληρεί τους όρους και
  προυποθεσεις , σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διαταξεις
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ , Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,για τη γη
  υψηλής παραγωγικότητας , κΠΛ , και ο συμβολαιογραφος να
  επισυνάπτει στο υμβόλαιο υποχρεωτικα το τοπογραφικο με τη δηλωση , επι ποινη ακυρότητας του συμβολαίου , με αστική ευθύνη του συμβολαιογραφου , προς αποζημίωση προς τον αγοραστη
  καταργηση της παρ [γ] του άρθρου 56 του Ν 2637/98 ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ που δεν περιλαμβανουν την δηλωση
  περι γης υψηλής παραγωγικότητας .

 • 13 Αυγούστου 2011, 11:27 | Βασίλης Θραψίμης ΑΤΜ & ΠΜ

  Ο προσδιορισμός του γεωτεμαχίου στο χώρο γίνεται μοναδικά και αμφιμονοσήμαντα όπως ακριβώς προτείνεται στο παρόν Άρθρο.9.παρ.3α, ήτοι: Το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987». Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα σε παλαιότερα συστήματα, προσφέρουν σε επικάλυψη πολύτιμη πληροφορία εφόσον κατάλληλα μετασχηματιστούν. Έτσι με τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης και την απαιτούμενη ανά περιοχή ακρίβεια εξασφαλίζεται:
  Σημαντική πληροφόρηση και διαλεύκανση οποιασδήποτε αμφισβήτησης για τη θέση του γεωτεμαχίου ως αφορά την επιτρεπόμενη δόμηση για περιοχές:
  Α) Οριακά εντός ή εκτός οικισμών, ζώνης NATURA, Ορίων ΓΠΣ, ή λοιπών χρήσεων γης,
  Β)Εντός απαιτούμενων αποστάσεων από ΚΦ δίκτια, οδούς, ρέματα, γραμμές αιγιαλού κλπ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η Θέσπιση Ακρίβειας Προσδιορισμού Θέσης Αντίστοιχα για Εντός ΡΣ – Εντός Οικισμού – Εκτός Σχεδίου

 • 9 Αυγούστου 2011, 18:34 | Φωτεινή Νικολοπούλου

  Στο σημερινό μου σχόλιο διευκρινίζω ότι η προτεινόμενη επέκταση της ρύθμισης πρέπει να αφορά και τις ανεγερθείσες δυνάμει νομίμων οικοδομών μικρού όγκου οικοδομές και στα εκτός σχεδίου.-

 • 9 Αυγούστου 2011, 18:10 | Φωτεινή Νικολοπούλου

  Η νήσος Θήρας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα για μικρού όγκου κατασκευές συμβατές με το περιβάλλον και το οικοσύστημα, όπως το περιγράφει η κ. Φουντουλάκη, στο σχόλιό της στις 3 Αυγούστου 2011 γιατί επιλύονται τεράστια οικογενειακά προβλήματα.
  Προτείνω επίσης να εξετασθεί και η επέκτασή του (υπό προϋποθέσεις) με αντίστοιχη ρύθμιση, γιατί αυτό θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και θα αποφέρει τα αυτονόητα έσοδα στο Κράτος (Δ.Ο.Υ., Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι, Υποθηκοφυλακεία, Μηχανικοί και γενικά οικοδομική δραστηριότητα.-

 • 8 Αυγούστου 2011, 19:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ Ο.Α., ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘ. 9 ΠΑΡ. 3α,β.

  Παρατηρήσεις

  (Ι) Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι σαν «ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» εννοείται αυτό που αναφέρεται στο ΕΓΣΑ 87.
  Επίσης επειδή :
  1) μεγάλος όγκος των διαγραμμάτων (κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα) προέρχεται από διανομές – αναδασμούς του Υπουργείου Γεωργίας (αγροτεμαχίων και οικοπέδων) σε συστήματα συν/νων Hatt και παλαιού Hatt, των οποίων τα τεχνικά στοιχεία έχουν και αποδεικτικό χαρακτήρα,
  2) Διαγράμματα κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής αναφέρονται σε προβολικό σύστημα ΤΜ3, με αποδεικτικό χαρακτήρα και αυτά,

  Θα πρέπει η αναφορά των συντεταγμένων των κορυφών του γηπέδου ή του οικοπέδου (τουλάχιστον), να παρουσιάζεται, αφενός στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87 και αφετέρου στο σύστημα προέλευσης των διαγραμμάτων (διανομών – αναδασμών –Πράξεων Εφαρμογής).

  (ΙΙ) Ο υπολογισμός των συντεταγμένων του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να γίνεται με αυστηρά τοπογραφικές μεθόδους.

 • Σημειώνεται ότι με στόχο την έγκαιρη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χαιρετίζει την χρήση του διαδικτύου και υπενθυμίζει ότι ήδη έχει προτείνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου το οποίο πλέον εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο αποδέχθηκε την εν λόγω πρόταση και την υπεστήριξε αρμοδίως. Πάντως κρίνεται σκόπιμο όπως η προθεσμία του διαδικτύου να ορισθεί σε 21 ημέρες.

 • Στα τοπογραφικά στην υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού να περιλαμβάνεται και η αναφορά «για το εάν το οικόπεδο ή το προς κατεδάφιση και προς οικοδόμηση κτίριο εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 21 παρ. 1» για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

 • 8 Αυγούστου 2011, 11:29 | αννα μελανιτου αρχιτεκτων – πολεοδομος χωροτακτης

  οι ειδικές διατάξεις που περιγράφονται στο συγκεκριμένο αρθρο δεν μπορεί να έχουν εφαρμογή στο στάδιο της εγκρισης δομησης, οπου πιστοποιείται το δικαίωμα δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης (που ισχύουν στην περιοχή και είναι ευθύνη της υπηρεσίας να πιστοποιήσει) και που επιτρέπει την εκδοση της άδειας δόμησης, όπως αυτές ορίζονται στό αρθρο 1 του ν/σ

  Αυτό το πλήρες διαγραμμα καλυψης πρέπει να προσκομίζετε στην αδεια δόμησης.

  Στην εγκριση δόμησης το διαγραμμα κάλυψης πρέπει να προσδιορίζει και να απεικονίζει τους περιορισμούς που τίθενται απο τους πολεοδομικούς κανονισμούς και εγρίνονται από την υπευθυνη υπηρεσία σύμφωνα με το αίτημα που τίθεται για ανέγερση κτιρίου με συγκεκριμένες χρήσεις. (απλό διαγραμμα καλυψης και ιδεατό στερεο μεσα στο οποιο θα κινηθούν οι ογκοι με την ανάπτυξη της πλήρους μελέτης σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής)

  Επίσης στο τοπογραφικό της εγκρισης δόμησης είναι απαραίτητο να υπάρχει το απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου με τους όρους δόμησης και την θέση του ακινήτου στον πολεοδομικο ιστό ή στο χώρο (για τα εκτός σχεδιου). Η εξάρτηση των κορυφων του οικοπεδου απο το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο είναι τεχνικό χαρακτηριστικό αναζήτησης σημείου που αφορά το κτηματολόγιο, δεν προσφέρει ομως καμία πληροφορία στον μελετητη για την διαμορφωση του μελλοντικού κτιρίου. Αντίθετα οι υψομετρικές καμπύλες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ειναι απαραίτητες

 • 7 Αυγούστου 2011, 14:07 | αργυρης πλέσιας

  Πρέπει ο νομοθέτης να παρουσιάζει ένα συνολικό πνεύμα κατά την σύνταξη των θεσμικού πλαισίου που εισηγείται. Ο προσδιορισμός στοιχείων που συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι των αποφάσεων και της ίδιας της μελέτης σε ένα σχέδιο που το οναμάζει «διάγραμμα κάλυψης», μπορεί να έχει επικοινωνιακούς λόγους αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν συνάδει με το πνεύμα του προωθούμενου νομοσχεδίου.
  Η φιλοσοφία που διαχέεται και αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το κείμενο του νομοσχεδίου είναι να γνωρίζει ο μηχανικός και ο πολίτης τι μπορεί να κτίσει και που σε ένα δεδομένο ακίνητο και με ποιά χρήση. Τα υπόλοιπα ανάγονται στην εκπόνηση της μελέτης η οποία θα πρέπει να είναι συμβατή με την έγκριση δόμησης.
  Οι απαιτήσεις σύνταξης του διαγράμματος κάλυψης είναι εκτός της ανωτέρω λογικής και φιλοσοφίας που διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση.
  Προτείνεται η κατάργηση των ζ και στ καθώς και αναφορικά με το γ. μόνο η τοποθέτηση των σταθμών εδάφους σε κάθε επίπεδο.

 • ΑΡΘΡΟ 9

  Στα τοπογραφικά να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση ότι « για το εάν το οικόπεδο ή το προς κατεδάφιση και προς οικοδόμηση κτίριο εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 21 παρ. 1» για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

 • 6 Αυγούστου 2011, 12:46 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  θα πρέπει να θεσπιστεί και η δημιουργία τουλάχιστον ενός ζεύγους στάσεων (δίπολο) και μιας υψομετρικής αφετηρίας (reper) για τον έλεγχο της κατασκευής.

 • 5 Αυγούστου 2011, 12:41 | ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Ξεκινάμε από αδιαμφισβήτητα δεδομένα του προβλήματος του διδύμου : άδειες δόμησης – οικοδομές που δημιουργούν τις παθογένειες στην έκδοση αδειών.
  Αυτές είναι : (αίτια του προβλήματος)
  1. Πολυνομία, αόριστες ασαφείς, διατάξεις αλληλοσυγκρουόμενες, πραγματικός και αδιέξοδος κυκεώνας δηλαδή λαβύρινθος ερμηνείας και εφαρμογής.
  2. Ημιτελές, αδιαμόρφωτο, προσωρινό ακόμη, έως το 2014 κτηματολόγιο, άρα ασαφή όρια οικοπέδου κ.λπ.
  3. Αρμόδιοι τεχνικοί ελέγχου (π.χ. στελέχη πολεοδομίας ή ότι άλλο) χωρίς πειθαρχία, χωρίς οργάνωση, χωρίς εξειδίκευση, χωρίς τυποποιημένες διαδικασίες και όρια ελέγχου, χωρίς χρήση τεχνολογιών αιχμής.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  1. Λόγω της τραγικής ως άνω κατάστασης των εφαρμοστέων διατάξεων δεν είναι σοφό για λόγους δημοσίου συμφέροντος να επιφορτισθεί ένα ιδιώτης πολίτης (εν προκειμένου ο μηχανικός) με την ευθύνη να συντάξει οποιαδήποτε μελέτη και να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη γι΄ αυτή, εάν θέλουμε να είμαστε εντός πλαισίου δικαίου και σοφής ρύθμισης, επειδή:
  i. Αν υποθέσουμε ότι ο μηχανικός αυτός πάρει τελικά την ευθύνη να συντάξει την μελέτη, δεν υπάρχει περίπτωση, λόγω της πολυνομίας, αυτή να είναι απόλυτα σύννομη, δηλαδή μη τρωτή νομικά.
  ii. Αν η μελέτη αυτή χωρίς απόλυτο, υπεύθυνο και οριστικά θεσμοθετημένο έλεγχο, ώστε να θεωρηθεί κατά τεκμήριο τουλάχιστο, εντελώς οριστική και απόλυτα εφαρμοστέα, υλοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, θα συμβούν τα εξής τραγελαφικά:
  α. Ο ελεγκτής ή άλλος (ποιος άραγε) μπορεί να βρει τρωτά, μη σύννομα σημεία και να σταματήσει την κατασκευή πλέον (όχι την μελέτη που διορθώνεται εύκολα) .
  β. Θα αρχίσει αντιδικία αν αυτό είναι ορθό ή μη.
  γ. Μέχρι να βρεθεί άκρη, θα μπλοκάρεται η κατασκευή όχι η μελέτη, με ότι αυτό συνεπάγεται (δηλαδή μια φρικτή κατάσταση και για τον μελετητή και για τον κατασκευαστή και για τον ιδιοκτήτη οι οποίοι θα εκβιάζονται απίστευτα έτσι ο μελετητής, ο κατασκευαστής, ο ιδιοκτήτης.
  δ. Στη συνέχεια θα πρέπει να ανιχνεύεται, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις, αν ο μελετητής είχε άγνοια της επίμαχης παράβασης, αν αυτή η παρατυπία δικαιολογείται ή όχι, αν είχε σκοπιμότητα, δόλο κ.λπ. Δηλαδή ατελείωτα δικαστήρια και όλα αυτά με σταματημένη κατασκευή.
  iii. Είναι προφανές ότι ανάληψη τέτοιας ευθύνης, με τόσο άθλιο νομικό πλαίσιο, μόνο αφελείς ή διαπλεκόμενοι ή προστατευόμενοι μηχανικοί θα αναλαμβάνουν και προφανώς ή θα εκβιαστούν γι΄ αυτό, από την ανεργία ή θα ζητήσουν τεράστια αμοιβή ή θα αυτασφαλισθούν για την ανάληψη ευθύνης σε ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή μύλος. Καλύτερη ρύθμιση για τελική και πλήρη καταστροφή του κλάδου και της οικοδομής δεν θα μπορούσε να συλλάβει άνθρωπος!
  Πρώτο λοιπόν αναμφισβήτητο Συμπέρασμα: Το να μην ελέγχεται εξονυχιστικά η μελέτη σε επίπεδο να θεωρείται αδιάβλητη και εφαρμοστέα τελεσίδικα, καταργούμενης κάθε ένστασης για το σύννομο αυτής, αποτελεί ολέθρια αφέλεια και απορρίπτεται ασυζητητί. Άρα πρώτα όλο το βάρος της όποιας ρύθμισης για σωστή μελέτη εφαρμογής και μετά έλεγχος στο εργοτάξιο αν η τελεσίδικη αυτή μελέτη, εφαρμόζεται στην κατασκευή.
  Τελική πρόταση επανασύνταξης των ρυθμιστικών διατάξεων του προτεινομένου νόμου:
  1. Όλες οι μελέτες υποβάλλονται όπως ισχύει σήμερα αλλά ηλεκτρονικά και είναι εμφανείς, άμεσα προσβάσιμες στο διαδίκτυο. (Το θέμα ποιος υπογράφει τι, είναι ψευτοδίλημμα στις παρούσες συνθήκες ανεργίας, εκπαίδευσης και υπερπληθώρας μηχανικών και εν πάση περιπτώσει πρέπει να αποσυνδεθεί από το παρόν νομοσχέδιο, εισαγόμενο ίσως σε άλλο αποκλειστικό περί αυτού νόμο).
  2. Εάν δεν επαρκούν οι πολεοδομίες για τον έλεγχο σύμφωνα με τα πιο πάνω των μελετών θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν γι΄ αυτό μελετητικές εταιρείες οργανωμένες ακριβώς στα πρότυπα των μελετητικών εταιρειών για μελέτες δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων στο σχετικό μητρώο και των υπαρχουσών μελετητικών γραφείων δημοσίου που επιθυμούν) πιστοποιημένες στο κράτος με προδιαγραφές και εγγυήσεις ανάλογες, οι οποίες να ελέγχουν τα υποβαλλόμενα σχέδια και να χορηγούν τελεσίδικη «Μελέτη εφαρμογής οικοδομικής άδειας». Οι εταιρείες αυτές ελέγχονται και είναι υπόλογες απέναντι στο κράτος και φέρουν αποκλειστικά όλες τις ευθύνες για το σύννομο της μελέτης εφαρμογής, το οποίο έκτοτε θεωρείται θέσφατο απαραβίαστο, εφαρμοστέο, αδιάβλητο και απρόσβλητο από οποιονδήποτε. Παράλληλα με τις εταιρείες αυτές μπορούν να οργανωθούν και κρατικές ή δημοτικές με την ίδια ακριβώς δομή και λειτουργία, ανταγωνιστικές των ιδιωτικών. Οι δύο αυτές κατηγορίες ελεγκτών μελέτης θα είναι ανταγωνιστικές, θα μπορεί να επιλέγει ο μηχανικός που θα υποβάλλει την μελέτη του και θα ελέγχονται εσωτερικά από το κράτος για λάθη και παραλήψεις χωρίς επίπτωση ή διακοπή στην εφαρμογή της μελέτης στο εργοτάξιο.
  3. Ύστερα από τα παραπάνω ο ελεγκτής δόμησης έχει μόνο μία δουλειά να κάνει, απλή και ξεκάθαρη σαφέστατα. Να δει δηλαδή αν η μελέτη εφαρμογής υλοποιήθηκε ακριβώς με σχέδια αν υπάρχουν αποκλίσεις και τεχνική έκθεση να καταδείξει εγγράφως δι΄ αυτών παντού τις τυχόν αποκλίσεις. Ύστερα από τα πιο πάνω ο ελεγκτής δόμησης δεν χρειάζεται καμία γραφειοκρατική δομή για να λειτουργήσει ούτε ιδιαίτερη εκπαίδευση. Θα επισκέπτεται το εργοτάξιο στο καλούπωμα της θεμελίωσης – στην πρώτη πλάκα – και στο τέλος του οπλισμένου σκυροδέματος και των τοιχοποιιών. Επίσης μια τελευταία φορά στην οικοδομή με το κλειδί, για την σύνδεση στα δίκτυα ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ. Ελεγκτής δόμησης μπορεί να γίνει κάθε μηχανικός που έχει δικαίωμα να υποβάλλει αντίστοιχες μελέτες με το σκεπτικό ότι αφού είναι ικανός να συντάξει μια μελέτη και να την επιβλέψει μπορεί και να ελέγξει την πιστή εφαρμογή κάθε αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής. Ο ελεγκτής δόμησης αυτός επιλέγεται ελεύθερα από τον μελετητή μηχανικό ή τον ιδιοκτήτη. Τα ευρήματα, δηλαδή οι αποκλίσεις από την μελέτη εφαρμογής δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και υπόκεινται κατ΄ αντιπαραβολή με το εργοτάξιο, δειγματοληπτικά από τις κρατικές υπηρεσίες επιθεώρησης, κατά τακτά διαστήματα σε σταθερά ποσοστά των εκδιδομένων αδειών και με κλήρωση. Διακοπή εργασιών επιβάλλεται μόνο για μη υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής μόνο στα εξής στάδια και με τις εξής προϋποθέσεις:
  Αρχιτεκτονικά:
  1. Παραβίαση διαστάσεων κτίσματος και Δ (ορίων κάτοψης) και Σ.Δ.
  2. Παραβίαση κτιριοδομικού κανονισμού σε διαστάσεις κλειδιά π.χ. φωτισμός – αερισμός – ελεύθερα ύψη – πλάτη διαδρόμων κυκλοφορίας, οριζομένων ρητά ονομαστικά στο Νόμο.
  Λοιπές μελέτες:
  Καταγράφονται ηλεκτρονικά πάνω στα σχέδια, αποκλίσεις μόνο πάνω από 15% από την μελέτη εφαρμογής, διατάσσεται ανασύνταξη της μελέτης και επανέγκρισή της από τον ελεγκτή μελέτης κατά τα νόμιμα εντός τριμήνου. Οι εργασίες διακόπτονται μετά το τρίμηνο εάν δεν μπορεί να γίνει σύννομη αναπροσαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Γενική αρχή: Οι διακοπές εργασιών γίνονται μόνο τοπικά στο κτίριο μόνο για τα πιο πάνω και αφού πρώτα δοθεί το περιθώριο αναθεώρησης της μελέτης, εφ΄ όσον απαιτηθεί κατά την κρίση του χορηγήσαντος την αρχική άδεια δόμησης και όχι από τον ελεγκτή δόμησης που αποτελεί όπως εξηγήσαμε ολέθρια λύση.
  ‘Υστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε τον αξιότιμο κύριο Υπουργό να προβεί στην αναπροσαρμογή των προτεινομένων διατάξεων ώστε επιτέλους η Ελληνική πολιτεία να θεσμοθετήσει και να εξασφαλίσει πρώτα όπως είναι λογικό άριστες και τελεσίδικες μελέτες εφαρμογής οικοδομών και μετά έναν απλό και ασφαλή χωρίς περιπλοκές και παρενέργειες έλεγχο δόμησης για να μην μετατεθεί με ολέθριο τρόπο η συναλλαγή και διαπλοκή από το στάδιο της μελέτης στο στάδιο της κατασκευής όπως εξηγήσαμε. Ο περιορισμένος χρόνος έως 8/8/2011 και η ιδιότητά μου ως ιδιώτη μηχανικού δεν μου επιτρέπει να καταστήσω τις προτεινόμενες διατάξεις συμβατές με τις πιο πάνω προτεινόμενες και αιτιολογημένες αρχές σύνταξης ενός σωστού νομοσχεδίου. Αυτό θα μπορέσει να γίνει αν δοθεί παράταση υποβολής προτάσεων πέραν της 8/8/2011.

 • 3 Αυγούστου 2011, 18:50 | Ελευθερία Φουντουλάκη

  ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:Επί ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου, αλλά εντός ζώνης, έχει επιτραπεί με άδεια της Πολεοδομικής Αρχής η ανέγερση δύο ή και περισσότερων αυτοτελών και ανεξάρτητων,μικρού όγκου, κατοικιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επί των κατοικιών αυτών δεν επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς το κτίριο δεν είναι ενιαίο.Επιπρόσθετα, απαγορεύεται ρητά και η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας (ΝΔ 1024/71 άρθρο 1 και Ν.2052/1992 άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφια α και β), με αποτέλεσμα οι κατοικίες αυτές να τελούν αναγκαστικά σε καθεστώς συνιδιοκτησίας.
  Το νομοθετικό αυτό αδιέξοδο έχει δημιουργήσει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα επί των νομίμως υφισταμένων κατοικιών, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα,όπου χάριν προστασίας του οικοσυστήματος επιβάλλεται η ανέγερση μικρού όγκου κατοικιών π.χ: (1) Ενας πατέρας που έχει νόμιμα κτίσει δύο κατοικίες, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης, δεν μπορεί να τις χωρίσει και να μεταβιβάσει σε καθένα από τα παιδιά του από μία. (2)Περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή κληρονόμοι τελούν σε καθεστώς αναγκαστικής συγκυριότητας, αφού δεν μπορούν να διανείμουν τις κατοικίες αυτές.(3)Μεταξύ συνιδιοκτητών γεννώνται έριδες αναφορικά με τα θέματα που προκύπτουν από την αναγκαστική συγκυριότητα (φορολογικά, επισκευαστικά, μισθωτικά, ιδιόχρησης κ.λ.π),(4)σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε ανάγκη αδυνατεί να πωλήσει μία από τις κατοικίες αυτές κ.ά.
  Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι το παραπάνω νομοθετικό αδιέξοδο στερεί το κράτος πόρων από φόρους μεταβιβάσεων (γονικών παροχών, δωρεών,διανομών, πωλήσεων κ.λ.π). Για τους λόγους αυτούς ενδείκνυται η κάλυψη του εν λόγω νομοθετικού κενού και η αποκατάσταση της αδικίας που αυτό έχει δημιουργήσει, έτσι ώστε να επιτραπεί η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί νομίμως υφισταμένων ανεξαρτήτων κατοικιών,επί οικοπέδων που βρίσκονται εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Στο ΝΔ 1024/1971, άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με τον 2052/1992, άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφια α και β, προστίθεται: «Η κάθετη συνιδιοκτησία εφαρμόζεται επί οικοδομημάτων που ανεγέρθηκαν με νόμιμη άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.05.2011 σε οικόπεδα εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της αδείας από την ύπαρξη ή ολοκλήρωση της διαδικασίας διατήρησης κατά τον Ν.3843/2010 των υπερβάσεων δόμησης ή αλλαγών χρήσης.»

 • 3 Αυγούστου 2011, 13:30 | Θάνος

  Η τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής δεν θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο. Δηλαδή για μία προσθήκη π.χ. 20 τ.μ. θα πρέπει να γίνει σε 3D ολόκληρο το κτίριο? Το δε διάγραμμα κάλυψης εφόσον περιλαμβάνει όψεις, περιγράμματα κατόψεων , 3d κλπ. θα έχει διαστάσεις χαρτιού τεράστιες.
  Συμπέρασμα: πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη κατά το στάδιο της έγκρισης δόμησης και κατ’ επέκταση αύξηση της γραφειοκρατίας ! O νέος τρόπος έκδοσης των αδειών μάλλον αυξάνει τη χαρτούρα αντί να την μειώνει…

 • 2 Αυγούστου 2011, 21:51 | dt

  Η απαίτηση τρισδιάστατου μοντέλου θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολική, γιατί ξεφεύγει από τα όρια του αυστηρού κατασκευαστικού σχεδίου, το οποίο περιέχει μόνο χρήσιμη πληροφορία για την κατασκευή και όχι άχρηστη (πάντοτε αυστηρά κατασκευαστικά), και μπαίνει στα όρια της απλής κατανόησης από άτομα που δεν έχουν εξειδικευμένο επίπεδο τεχνικής κατανόησης. Το τρισδιάστατο μοντέλο δεν έχει διαστάσεις, ή δεν δίνει σε καμία περίπτωση περισσότερη πληροφορία διαστάσεων σε σχέση με τη σύνθεση των υπολοίπων σχεδίων. Π.χ. απευθύνεται στον πελάτη, ο οποίος δεν έχει την ικανότητα σύνθεσης στο μυαλό του των επιμέρους όψεων κλπ. σχεδίων για τη δημιουργία τρισδιάστατης άποψης του θέματος. Όμως ένα σχέδιο γίνεται πάντοτε για καθαρά κατασκευαστικούς σκοπούς. Εάν ο πελάτης ή ο μάστορας δεν καταλαβαίνουν πώς θα διαμορφωθεί μία κατασκευή, ή εάν ο Μελετητής επιθυμεί να καταστήσει πιο σαφές το θέμα του, τότε είναι θέμα καθαρά διαπροσωπικό δικό τους ο Μηχανικός να τους δώσει με έναν πρόσφορο τρόπο να κατανοήσουν το θέμα, ακόμη κι αν χρειαστεί να προβεί σε (αμειβόμενο φυσικά) τρισδιάστατο μοντέλο.

  Δεν νομίζω ότι για την Άδεια Δόμησης θα έπρεπε να υλοποιηθεί υποχρεωτικά κάτι τέτοιο.

 • Αυτό που ονομάζεται στο σχέδιο Νόμου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ» είναι στην ουσία η αρχιτεκτονική μελέτη, που σε επίπεδο κάτοψης παρουσιάζεται διαγραμματικά (βλέπε spaces ή χώρους του Architecture) ενώ οι όψεις και το τρισδιαστατο θα πρέπει να είναι κανονικά σχεδιασμένα (έτσι το καταλαβαίνω) αλλιώς θα έπρεπε να ανάφέρονταν σαν ογκοπλαστικά. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, όποιος έχει συντάξει έστω και μία μελέτη, καταλαβαίνει ότι για να ετοιμαστεί αυτό το «σεντόνι», όπως το λέει κάποιος συνάδελφος, πρέπει να έχείς ολοκληρώσει την Αρχιτεκτονική μελέτη, τουλάχιστον σε έπίπεδο οριστικής μελέτης.
  Οταν όμως ζητάς στην φάση αυτή να υποβάλλεις τις απαιτούμενες εγκρίσεις, τουτέστιν, δασαρχείο, αρχαιολογίες κλπ, αναρωτιέμαι σε τι βοηθά όλη αυτή η διαδικασία.

  Όταν ξεκινώ να συντάξω μία μελέτη για ένα κτίριο, και είμαι νέος μηχανικός ή το ακίνητο βρίσκεται σε μιά περιοχή όπου δουλέυω για πρώτη φορά, αυτό που με ενδιαφέρει να ξέρω είναι:
  – ποιοί είναι οι όροι δόμησης που ισχύουν στην περιοχή,
  – από ποιές υπηρεσίες θα πρέπει να εγκριθούν οι σχετικές μελέτες,
  – εάν τα τυχόν υπάρχοντα κτίσματα είναι νόμιμα (δηλαδή εάν τα στοιχεία που προσκομίζω για την νομιμότητα είναι αποδεκτά από την υπηρεσία),
  – εάν το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (σε περιπτώσεις με ιδιομορφίες σε σχέση με την ύπαρξη δρόμων, πράξεων εφαρμογής κλπ).

  Εκτός όμως από αυτά που θέλω να ξέρω εγώ, ως μελετητής, καλό και σκόπιμο είναι να ξέρει και η αρχαιολογική υπηρεσία ή΄η όποια άλλη υπηρσία, σε ποιό θεσμικό πλαίσιο καλείται να κάνει τον έλεγχο (γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ζητούνται μερικές φορές λύσεις που δεν είναι συμβατές με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο).

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΟΠΩς ΕΧΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Σ.Ν. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ POLYLINE ΜΕ ΤΙς ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΣΙΕΣ…………

 • 2 Αυγούστου 2011, 15:23 | Giorgos

  Είναι αναγκαία η τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής στο διάγραμμα κάλυψης?

 • 2 Αυγούστου 2011, 13:03 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:Επί ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου, αλλά εντός ζώνης, έχει επιτραπεί με άδεια της Πολεοδομικής Αρχής η ανέγερση δύο ή και περισσότερων αυτοτελών και ανεξάρτητων,μικρού όγκου, κατοικιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επί των κατοικιών αυτών δεν επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς το κτίριο δεν είναι ενιαίο.Επιπρόσθετα, απαγορεύεται ρητά και η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας (ΝΔ 1024/71 άρθρο 1 και Ν.2052/1992 άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφια α και β), με αποτέλεσμα οι κατοικίες αυτές να τελούν αναγκαστικά σε καθεστώς συνιδιοκτησίας.
  Το νομοθετικό αυτό αδιέξοδο έχει δημιουργήσει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα επί των νομίμως υφισταμένων κατοικιών, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα,όπου χάριν προστασίας του οικοσυστήματος επιβάλλεται η ανέγερση μικρού όγκου κατοικιών π.χ: (1) Ενας πατέρας που έχει νόμιμα κτίσει δύο κατοικίες, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης, δεν μπορεί να τις χωρίσει και να μεταβιβάσει σε καθένα από τα παιδιά του από μία. (2)Περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή κληρονόμοι τελούν σε καθεστώς αναγκαστικής συγκυριότητας, αφού δεν μπορούν να διανείμουν τις κατοικίες αυτές.(3)Μεταξύ συνιδιοκτητών γεννώνται έριδες αναφορικά με τα θέματα που προκύπτουν από την αναγκαστική συγκυριότητα (φορολογικά, επισκευαστικά, μισθωτικά, ιδιόχρησης κ.λ.π),(4)σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε ανάγκη αδυνατεί να πωλήσει μία από τις κατοικίες αυτές κ.ά.
  Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι το παραπάνω νομοθετικό αδιέξοδο στερεί το κράτος πόρων από φόρους μεταβιβάσεων (γονικών παροχών, δωρεών,διανομών, πωλήσεων κ.λ.π). Για τους λόγους αυτούς ενδείκνυται η κάλυψη του εν λόγω νομοθετικού κενού και η αποκατάσταση της αδικίας που αυτό έχει δημιουργήσει, έτσι ώστε να επιτραπεί η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί νομίμως υφισταμένων ανεξαρτήτων κατοικιών,επί οικοπέδων που βρίσκονται εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Στο ΝΔ 1024/1971, άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με τον 2052/1992, άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφια α και β, προστίθεται: «Η κάθετη συνιδιοκτησία εφαρμόζεται επί οικοδομημάτων που ανεγέρθηκαν με νόμιμη άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.05.2011 σε οικόπεδα εκτός σχεδίου αλλά εντός ζώνης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της αδείας από την ύπαρξη ή ολοκλήρωση της διαδικασίας διατήρησης κατά τον Ν.3843/2010 των υπερβάσεων δόμησης ή αλλαγών χρήσης.»

 • Άρθρο 9 – Ειδικές διατάξεις
  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προτείνει η παράγρ. 6 να διαμορφωθεί ως εξής:

  6. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζονται οι προδιαγραφές που αφορούν στη σύνταξη και παρουσίαση της μελέτης προσβασιμότητας της παραγρ 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 • 1 Αυγούστου 2011, 10:45 | Κωνσταντίνος Β

  @azoulias

  Από πότε έχουμε Εθνικό Κτηματολόγιο πλήρες για όλη της Ελλάδα; Αυτό είναι ανακριβές.

  Κτηματολόγιο υπάρχει για ένα μικρό τμήμα της χώρας με πάμπολλα συσσωρευμένα προβλήματα το οποίο είναι προϊόν αεροφωτογραφιών με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

  Άλλο πράγμα είναι η επίγεια αποτύπωση και η ακριβής εφαρμογή του τίτλου μιας ιδιοκτησίας στο έδαφος και άλλο η απόδοση με άγνωστη ακόμη ανοχή και ακρίβεια μιας ιδιοκτησίας σε έναν ορθοφωτοχάρτη.

  Για τον λόγο αυτό σήμερα στις πολεοδομίες δεν υπερισχύουν οι καταγραφές του Εθν. Κτηματολογίου αλλά το τοπογραφικό που προσκομίζεται.

  Ανοησία ήταν η διαρκής αναβολή της ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου και όχι η απαίτηση για εξαρτημένα τοπογραφικά.

 • 28 Ιουλίου 2011, 18:03 | azoulias

  Υπάρχει σαφώς μια λογική στην απαίτηση τοπογραφικών με ορθογώνιες συντεταγμένες στις εκτός σχεδίου περιοχές. Το να χρειάζεται όμως τέτοιο τοπογραφικό για μια προσθήκη στην Καλλιθέα ή στο Παγκράτι σε Ο.Τ εντελώς διαμορφωμένα είναι ανόητο. Επίσης Θυμίζω ότι στο Kthmatologio.gr υπάρχει ήδη όλη η Ελλάδα με ορθογώνιες συντεταγμένες.
  Αν το Διάγραμμα κάλυψης γίνει με τον τρόπο αυτό που περιγράφεται, τότε θα είναι το προιόν τουλάχιστον μιάς προμελέτης αρχιτεκτονικής. Και φυσικά θα χρειάζεται και η αντίστοιχη αμοιβή. Ολα αυτά πριν μάθει ο καημένος ο ιδιοκτήτης αν μπορεί να κτίσει? Κάπως, κάτι πρέπει ν’αλλάξει εδώ, κάτι να συμπληρωθεί. Με τους όρους δόμησης, και τις εγκρίσεις των υπηρεσιών να υπάρχει κάποια εξασφάλιση για ένα σύντομο διάστημα μέσα στο οποίο θα ετοιμασθεί η προμελέτη για την έγκριση δόμησης.

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:13 | Κατερίνα

  Συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφο που αναφέρει ότι, σχετικά με την εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο και του περιγράμματος του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων θα πρέπει να αναφέρεται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ87) το οποίο και χρησιμοποιείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Και σίγουρα επιβάλλεται το τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε οικοδομική δραστηριότητα να είναι υπογεγραμμένο μόνο από Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ή όπως η δυνατότητα υπογραφής προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και όχι από οποιαδήποτε ειδικότητα μηχανικού.

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:02 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ , ΑΛΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ(1:200) .
  ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ (Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ .
  ΕΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ , ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ , ΤΟΤΕ :
  Α)ΣΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΡΘΡ.9,ΠΑΡ.3Β) ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ , ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΛ. ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ.4ΣΤ ΚΑΙ 4Ζ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΕΡΙΤΤΕΣ , ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΛΛΩΣΤΕ Σ’ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΠΟΤΑ .

 • 27 Ιουλίου 2011, 23:33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Στην ουσία μας ζητάν να κάνουμε πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (πλην ελαχίστων λεπτομερειών ) και να βάλουμε σε ένα σχέδιο (σεντόνι) σε μικρότερη κλίμακα και επιπλέον μας επιβάλλουν και τρισδιάστατο(ούτε καν προοπτικό). Σε λίγο θα μας ζητήσουν φωτορεαλισμούς και άλλες ιστορίες.Θεωρώ οτι αυξάνεται ο όγκος δουλειάς πριν καν φτάσουμε στο στάδιο της άδειας δόμησης!

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:30 | Μ

  Κατ΄ ουσίαν το «Διαγραμμα κάλυψης» είναι πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη σε σμίκρυνση, με επιπρόσθετη απαίτηση το τρισδιάστατο μοντέλο. Αφού είναι έτσι γιατί να μπλέκουμε με σχέδια «σεντόνια» 2μΧ2μ που δεν θα διαβάζονται (είται λόγω συνολικού μεγέθους είτε λόγω «σμίκρυνσης» των επιμέρους σχεδίων) και να μην υποβάλουμε μια και καλή πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη με δυνατότητα αλλαγής της στην εσωτερική διαρρύθμιση μέχρι την χορήγηση της άδεια δόμησης;

 • 27 Ιουλίου 2011, 16:23 | ΔΗΜΟΣ

  ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ( ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ )?

 • 27 Ιουλίου 2011, 11:57 | Κωνσταντίνος Β

  Σχετικά με την εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο και του περιγράμματος του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων θα πρέπει να αναφέρεται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ87) το οποίο και χρησιμοποιείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο.

  Η παρατήρηση αυτή έχει σημασία γιατί σήμερα υπάρχουν τα προβολικά συστήματα σε hatt (αναδασμοί, διανομές, παλαιά σχέδια πόλεων), και σε ΤΜ3 (σχέδια πόλεων και επεκτάσεις) ταυτόχρονα με τις χωρικές καταγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου οι οποίες είναι σε ΕΓΣΑ87.

 • 27 Ιουλίου 2011, 10:37 | Μάγδα

  4. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 και περιλαμβάνει:
  στ. όψεις με την κατάλληλη απεικόνιση για την κλίμακα που παρουσιάζονται,
  ζ. τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής.

  Κατά την έγκριση δόμησης θα ελέγχονται οι όψεις και η τρισδιάστατη απεικόνιση της κατάσκευής??

 • 27 Ιουλίου 2011, 10:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Στο διάγραμμα κάλυψης που θα υποβάλλεται θεωρώ υπερβολική την απεικόνιση όψεων και τρισδιάστατου μοντέλου!!Στην ουσία μας ζητάνε να κάνουμε όλη την αρχιτεκτονική μελέτη προκαταβολικά πριν ακόμα πάρουμε την έγκριση δόμησης!Και αν υπάρχει περίπτωση να μην πάρουμε έγκριση δόμησης παει όλη η μελέτη στον κάδο σκουπιδιών?