• Σχόλιο του χρήστη 'Νικηφορίδης Κωνσταντίνος (ΔΕΗ Α.Ε.)' | 16 Αυγούστου 2011, 16:29

    Η ΔΕΗ Α.Ε προτείνει την προσθήκη στο άρθρο 9 «Ειδικές Διατάξεις» ειδικού κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο: "ΙΙ Άδειες Δόμησης Ενεργειακών Έργων" ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 1. Τα Ενεργειακά Έργα είναι συνήθως μεγάλες και σύνθετες εγκαταστάσεις, αποτελούμενες από μεγάλο αριθμό ειδικών κατασκευών και κτιρίων με ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τη μελέτη, την κατασκευή, αλλά και τη χωροθέτησή τους. Η έκδοση οικοδομικής άδειας για τέτοια σύνθετα έργα (Σταθμοί Παραγωγής, Στοιχεία των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.λπ.), προϋποθέτει, εκτός των άλλων, την έγκριση πολλών παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις των Πολεοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών, οι οποίοι είναι σαφώς προσανατολισμένοι σε θέματα συμβατικών κτιριακών έργων, αλλά και προαπαιτεί την έκδοση μιας σειράς εγκρίσεων και αδειών από διάφορες Αρχές, Διοικητικά Όργανα και Φορείς. Επιπλέον, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συνολικής μελέτης του συνόλου του μεγάλου αριθμού κτιρίων και κατασκευών ενός Ενεργειακού Έργου είναι κατά κανόνα ιδιαίτερα μακρύς, καθώς αφορά στη σύνταξη πολλών επί μέρους μελετών, οι οποίες μάλιστα ως αλληλοεξαρτώμενες, εκπονούνται προοδευτικά και κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου. Κατά συνέπεια, ο χρόνος υλοποίησης των Ενεργειακών Έργων, που έχουν προφανή και βαρύνουσα συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας, επιμηκύνεται υπέρμετρα, δεδομένου ότι εγκαταστάσεις για τις οποίες διατίθενται πλήρεις μελέτες δεν μπορούν να κατασκευαστούν πριν ολοκληρωθεί η συνολική μελέτη και αδειοδότηση του Έργου. 2. Η προτεινόμενη προσθήκη του κεφαλαίου II στο άρθρο 9 του υπόψη Νόμου με αντικείμενο την Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων, εντάσσεται στη φιλοσοφία και τις διατάξεις για απλοποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας του υπό διαβούλευση Νόμου. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ο ιδιαίτερος τρόπος έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας Ενεργειακού Έργου και να ρυθμιστούν ορισμένα ειδικότερα ζητήματα που, από τη διαχρονικά διαμορφωθείσα εμπειρία, δυσχεραίνουν υπέρμετρα την Αδειοδότηση και καθυστερούν ιδιαίτερα την εκτέλεση των Έργων αυτών που έχουν βαρύνουσα σημασία στην εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, προτείνεται να παρέχεται η δυνατότητα στον Φορέα Υλοποίησης Ενεργειακού Έργου να ξεκινά τις εργασίες, με ευθύνη του, αμέσως μετά την κατόπιν ελέγχου χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης, που εξασφαλίζει την νομιμότητα των εγκαταστάσεων ως προς τις πολεοδομικές διατάξεις, ώστε να αξιοποιείται πλήρως (και για την πρόοδο της κατασκευής) ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της υπόψη Έγκρισης και της έκδοσης Άδειας Δόμησης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ./. Άρθρο 9 Ειδικές Διατάξεις I (παρ. 1 έως 8 ως έχει στο Σχέδιο Νόμου) II Άδειες Δόμησης Ενεργειακών Έργων 1. Ως ενεργειακά έργα, για τις ανάγκες του παρόντος, θεωρούνται οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και τα στοιχεία των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο ως άνω ορισμό δεν περιλαμβάνονται Ενεργειακά Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως αυτά ορίζονται στο ν. 3468/2006. 2. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης του άρθρου 3, παρ.1, ο Ιδιοκτήτης ή ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου υποβάλλει στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση με φύλλο ελέγχου και δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης μελετών και επιβλέψεων είτε από φυσικά πρόσωπα είτε από εκπροσώπους Νομικών Προσώπων. β. Άδεια Παραγωγής, όταν απαιτείται. γ. Τοπογραφικό Διάγραμμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. Ι3, περιλαμβανομένης και της παρακείμενης παράκτιας και θαλάσσιας έκτασης, όπου υπάρχει, καθώς και της αποτύπωσης των γραμμών αιγιαλού παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, όπου αυτές έχουν καθοριστεί. γ1. Εφόσον απαιτείται καθορισμός γραμμής αιγιαλού και παραλίας για τη χορήγηση έγκρισης Δόμησης, αρκεί να έχει συνταχθεί η Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001. Ομοίως, εάν απαιτείται οριοθέτηση υφιστάμενου ρέματος η Έγκριση Δόμησης χορηγείται, εφόσον έχει συνταχθεί η αντίστοιχη Έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής. γ2. Παλιά ρέματα ή τμήματα ρεμάτων των οποίων η κοίτη έχει καταστραφεί ανεπανόρθωτα λόγω μεγάλων αλλαγών στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους (π.χ. σε περιοχές παλαιών ορυχείων), δεν απαιτούν, ύστερα από πιστοποίηση της αρμόδιας Αρχής, οριοθέτηση και δεν δημιουργούν περιορισμούς ως προς την ανέγερση εγκαταστάσεων. γ3. Εκτός σχεδίου γήπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί Ενεργειακό Έργο, έχει προϋποθέσεις αρτιότητας εφόσον εξασφαλίζει το απαιτούμενο από το Νόμο πρόσωπο και σε αγροτικές ή δασικές ή ιδιωτικές οδούς. δ. Διάγραμμα Κάλυψης – Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα και εάν απαιτείται σε διαδοχικά συσχετιζόμενα φύλλα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. I4, περιλαμβανομένων και των συνοδών του Έργου εγκαταστάσεων επί αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα και χερσαίας ζώνης λιμένα, όπου απαιτείται. Στο παραπάνω Διάγραμμα απεικονίζονται με σαφήνεια και οι τυχόν απαιτούμενες, λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών του Έργου, παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις ως προς το ύψος, τον αριθμό των ορόφων, την απόσταση από τα πλάγια όρια, την απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού, κ.λπ. ε. Τίτλους ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, για κάθε ακίνητο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου, από το Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο, ή Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης (μίσθωση, κ.λπ.) γηπέδου ή όταν το ακίνητο έχει αποκτηθεί δια απαλλοτριώσεως ΦΕΚ κήρυξης Απαλλοτρίωσης και συντέλεσης ή Απόφαση Εφετείου για έναρξη εργασιών βάσει κείμενης νομοθεσίας. Τμήμα ευρύτερης έκτασης Δημοσίας ή ιδιωτικής, που παραχωρείται στο Φορέα Υλοποίησης με μακροχρόνια μίσθωση ή/και με απλή παραχώρηση χρήσης για εγκατάσταση Ενεργειακού Έργου, λογίζεται, για τις ανάγκες της αδειοδότησης και για την εφαρμογή των πολεοδομικών παραμέτρων (υπολογισμού συντελεστή κάλυψης, δόμησης, κ.λπ.), ως αυτοτελές γήπεδο. στ. Τεχνική Περιγραφή του Ενεργειακού Έργου με πλήρη αιτιολόγηση τυχόν αιτούμενων παρεκκλίσεων. ζ. Έγκριση των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, χορηγούμενη βάσει των στοιχείων των παραπάνω παραγράφων II2, II2.γ, II2δ. η. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στις περιπτώσεις και για τις δραστηριότητες που αυτή απαιτείται. θ. Πράξη Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με το Ν. 998/1979, ως ισχύει, και Άδεια Επέμβασης για εκτέλεση Έργων, εφόσον απαιτείται. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης σε περίπτωση ενστάσεων επί της παραπάνω Πράξης Χαρακτηρισμού δεν απαιτείται τελεσιδικία. ι. Στοιχεία Νομιμότητας (οικοδομικές άδειες, εξαιρέσεις από κατεδάφιση, κ.λπ.) προϋφισταμένων κτισμάτων στο γήπεδο εγκατάστασης του Ενεργειακού Έργου. Σε γήπεδο όπου προϋπάρχουν κατασκευές χωρίς νόμιμη αδειοδότηση επιτρέπεται, μέχρι την οριστική ρύθμιση των σχετικών Πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, η προσθήκη νέων αυτοτελών Ενεργειακών Έργων ή η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Οι ως άνω κατασκευές, χωρίς νόμιμη αδειοδότηση, συνυπολογίζονται πάντοτε κατά τον έλεγχο των επιτρεπομένων συντελεστών κάλυψης, δόμησης και κατ΄ όγκον εκμετάλλευσης. ια. Μελέτη Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996. 3. Για τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης ισχύουν εν γένει τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1α, 1β, και 1γ του άρθρου 5, του παρόντος Νόμου, διαφοροποιούμενα, εάν απαιτείται, ως εξής: α. Με μέριμνα της Υ. ΔΟΜ. και μετά από τον σχετικό έλεγχο πληρότητας, ο φάκελος για τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης παραπέμπεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του, στο οικείο Συμβούλιο Περιφερειακών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όταν συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους: α1. Όταν για την υλοποίηση του Ενεργειακού Έργου απαιτείται οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ισχύουσες Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις. α2. Όταν υπάρχει ερώτημα, αμφισβήτηση ή ζήτημα ερμηνείας επί της ορθής εφαρμογής των Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων στη μελέτη του Έργου και ειδικότερα στα στοιχεία των παραγράφων II2.γ, και II.2.δ. β. Το ΣΥΠΟΘΑ αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη των παρεκκλίσεων της παρ. 3.α.α1 ή/και των ζητημάτων της παραγράφου 3.α.α2 εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση διαφωνίας του Φορέα Υλοποίησης του Έργου με τις ανωτέρω αποφάσεις ο φάκελος του Έργου υποβάλλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποφάσεων αυτών και με ευθύνη του ΣΥΠΟΘΑ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιφερειακών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), το οποίο εντός δέκα πέντε εργασίμων ημερών εκδίδει τις οριστικές αποφάσεις. Κατά τις συνεδριάσεις των ανωτέρω Συμβουλίων και εφόσον το επιθυμεί, παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου, στον οποίο επιδίδεται πρόσκληση τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν κάθε συνεδρίαση. γ. Εφόσον απαιτείται γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών στοιχείων του Ενεργειακού Έργου που εμφανίζονται στο Διάγραμμα Κάλυψης η Υ.ΔΟΜ. παραπέμπει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου Έγκρισης Δόμησης, τα στοιχεία των παραγράφων II.2.γ, II.2.δ., II.2.στ. στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 20 του παρόντος νόμου. Το Σ.Α. εξετάζει τα στοιχεία κατά την πρώτη, μετά την υποβολή τους, τακτική συνεδρίασή του και εκδίδει την Απόφασή του εντός των προσεχών δέκα (10) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, αυτή λογίζεται ως κατ’ αρχήν Έγκριση, το δε Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να γνωμοδοτήσει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, και επί της οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου υποχρεούται να αναθεωρήσει τα υπόψη στοιχεία σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις του Σ.Α. Διαφορετικά, σε περίπτωση διαφωνίας του ή συνολικά αρνητικής γνωμοδότησης του Σ.Α. επί του Έργου, δικαιούται να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) του άρθρου 26 του παρόντος νόμου κατά τη διαδικασία του άρθρου 29. 4. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και ελέγχων της παραγράφου II.3, ο Φορέας Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου επανυποβάλλει αναθεωρημένα και διορθωμένα στην Υ.ΔΟΜ. όλα τα στοιχεία του φακέλου Έγκρισης Δόμησης, για τα οποία υπάρχουν παρατηρήσεις των εμπλεκομένων στον έλεγχο αρμοδίων Οργάνων, καταγεγραμμένες και αιτιολογημένες στο σχετικό Φύλλο Ελέγχου. Η Υ. ΔΟΜ. ελέγχει τα ως άνω αναθεωρημένα στοιχεία, πιστοποιεί τη διόρθωσή τους και εκδίδει την Έγκριση Δόμησης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποβολής. Η Έγκριση Δόμησης ισχύει για είκοσι (20) μήνες και μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου. Κατά το χρόνο ισχύος της, αυτή λογίζεται αυτοδίκαια και ως βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης εντός του γηπέδου του Ενεργειακού Έργου. Για προσωρινές εργοταξιακές κατασκευές που εξυπηρετούν αποκλειστικά την ανέγερση του Έργου (προσωρινά γραφεία, πρόχειρες αποθήκες, κ.λπ.), οι οποίες θα αποξηλωθούν, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την αποπεράτωσή του, δεν απαιτείται Έγκριση Δόμησης. 5. Για την έκδοση Άδειας Δόμησης Ενεργειακού Έργου υποβάλλεται στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. η ισχύουσα Έγκριση Δόμησης συνοδευόμενη, όπου απαιτείται από: 5.1 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας (ΑΕΠΟΛ) 5.2 Απόφαση Καθορισμού γραμμής αιγιαλού 5.3 Απόφαση Οριοθέτησης ρεμάτων 5.4 Τελεσίδικη Πράξη Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία 5.5 Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 5.6 Τα δικαιολογητικά και οι μελέτες του άρθρου 3, παρ.2 του παρόντος Νόμου. Τα στοιχεία (δ), (ε), (ζ) και (θ) του ως άνω άρθρου 3, παρ. 2 αφορούν μελέτες που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Έργου και δεν αναφέρονται στην καθ’ αυτό παραγωγική διαδικασία για την οποία, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται μόνο ενδεικτικά διαγράμματα λειτουργίας και τεχνικές περιγραφές. Το στοιχείο (ια) του ίδιου άρθρου περιλαμβάνεται στην Έγκριση Δόμησης. 6. Ο φάκελος για έκδοση Άδειας Δόμησης του άρθρου 5, παρ. 3 του παρόντος νόμου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της Έγκρισης Δόμησης. Η Άδεια Δόμησης εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 7. Για την αναθεώρηση και την ενημέρωση της Έγκρισης Δόμησης και της Άδειας Δόμησης του Ενεργειακού Έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, σε συνδυασμό, εφόσον απαιτηθεί, με το άρθρο 9.II.3. 8. Πριν την έκδοση της Άδειας Δόμησης, ο Φορέας Υλοποίησης του Ενεργειακού Έργου μπορεί να εκτελεί, με ευθύνη του, οικοδομικές εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων που προβλέπονται και περιγράφονται στην ισχύουσα Έγκριση Δόμησης, περιλαμβανομένων και εκείνων, όταν υπάρχουν, εντός του αιγιαλού, παραλίας, παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα και χερσαίας ζώνης λιμένα. Για την έναρξη των ως άνω εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου: α. θεώρηση της Μελέτης Ασφαλείας και Υγείας του Έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας β. θεώρηση της Έγκρισης Δόμησης από το οικείο αστυνομικό τμήμα γ. ενημέρωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. τουλάχιστον δέκα πέντε (15) εργάσιμες μέρες προ της έναρξης των εργασιών δ. αίτηση προς την αρμόδια Ε.Υ.Δ. της ΕΥΕΔΕΝ για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης του Κεφαλαίου Β και αναπληρωτή του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) εργάσιμες μέρες προ της έναρξης των εργασιών, ο δε Ελεγκτής Δόμησης και ο αναπληρωτής του πρέπει να έχουν οριστεί εντός των επόμενων δέκα (10) εργάσιμων ημερών το πολύ. 9. Με ευθύνη του αρμόδιου Ελεγκτή Δόμησης, οι έλεγχοι του άρθρου 7, παρ.4, του παρόντος Νόμου διενεργούνται για κάθε επί μέρους εγκατάσταση του Ενεργειακού Έργου ή σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ κατά την παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Με την αίτηση του Φορέα Υλοποίησης προς την αρμόδια ΕΥΔ, κατά την παρ.9.II.8.δ., είναι δυνατόν να ορίζεται διαφορετικός Ελεγκτής Δόμησης για κάθε εγκατάσταση ή ομάδα εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Έργου. Πέραν των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 11 του Κεφαλαίου Β του παρόντος Νόμου, ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές Δόμησης που ελέγχουν το Ενεργειακό Έργο, έχουν την ευθύνη σύνταξης και κοινοποίησης προς την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Έκθεσης, με την οποία θα πιστοποιούν ότι οι οριστικές μελέτες των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την Έγκριση Δόμησης, υποβλήθηκαν και περιλαμβάνονται αυτούσιες στο φάκελο της Άδειας Δόμησης. Η Έκθεση αυτή συγκαταλέγεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση Άδειας Δόμησης. 10. Για την αδειοδότηση των Ενεργειακών Έργων ισχύουν, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου. Επί μέρους ζητήματα θα ρυθμιστούν με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ. ./.