• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Βλάσσης' | 16 Αυγούστου 2011, 19:12

    Πολλές κατασκευές γίνονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδιων. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτών, σε οικοπεδα σε κεκλιμένο έδαφος, η παρατηρούμενη αλλοίωση της μορφής του εδάφους στη φάση της κατασκευης οικοδομών ειναι περιβαλλοντικά απαράδεκτη. Για τον καλύτερο έλεγχο, κρίνεται σκόπιμο η υποβαλόμενη μελέτη να περιλαμβάνει επακριβή αποτύπωση της μορφής του εδαφους πριν και μετα την κατασκευή. Προτεινεται: Το εδαφιο α της παραγράφου 3 να διατυπωθεί ως εξης: α. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικο τριγωνομετρικό δίκτυο (υψομετρικά και οριζοντιογραφικά). Υψόμετρα σε επαρκη αριθμό σημείων του οικοπεδου ώστε να προκύπτει το αναγλυφο του εδάφους. Στο τέλος του εδαφίου ε της παραγράφου 4 να προστεθεί: '' Προκειμένου για ιδιοκτησίες εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, μία ακόμα τομη κατα την κάθετη έννοια. ''