• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.' | 7 Ιανουαρίου 2012, 20:08

    Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια μη κερδοσκοπική Οργάνωση της οποίας σκοπός σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η προώθηση της Συνεταιριστικής Οικονομίας και Εκπαίδευσης στον τόπο μας, κυρίως για την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, συμβάλλοντας στην πτώση των τιμών. Σύμφωνα με την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας την οποία η χώρα μας έχει αποδεκτεί η συνεταιριστική νομοθεσία πρέπει να βασίζεται στις διεθνώς αποδεκτές Συνεταιριστικές Αρχές και να είναι ενιαία. Αντίθετα στην Ελλάδα παρατηρείτε η δημιουργία διαφορετικών Νόμων για τους συνεταιρισμούς οι οποίοι συνήθως δεν στηρίζονται στις Συνεταιριστικές Αρχές, όπως ο Νόμος για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς του Υπουργείου Εργασίας και ο Νέος νόμος για τους αγροτικούς Συνεταιρισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τεκμηρίωση για την αποδοχή της χρήση των συνεταιριστικών αρχών στην ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» παράγραφο 1.2: «Παρατηρείται ανανέωση του ενδιαφέροντος για τους συνεταιρισμούς σε διεθνές επίπεδο. Η σημαντικότερη εξέλιξη στο θέμα αυτό είναι η έκδοση σύστασης για την προώθηση των συνεταιρισμών από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το 2002 η οποία εγκρίθηκε επίσημα από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και από τις κυβερνήσεις όλων των προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών». Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το 2009 για το Έτος Συνεταιρισμών «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφος 45: «Ως εκ τούτου το κύριο μέσο για την από κοινού χρησιμοποίηση των συνεταιρισμών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, είναι η προώθηση της δημιουργίας και την ανάπτυξης τους με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές και με σεβασμό της αυτονομίας τους. Αυτό απαιτεί μια ορθή πολιτική και ένα νομοθετικό πλαίσιο για ίσους όρους ανταγωνισμού έναντι άλλων επιχειρήσεων. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη συμφωνήσει να αναγνωρίσουν και να προάγουν τον συνεταιριστικό τομέα μέσω συμφωνιών, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους συνεταιρισμούς και η Σύσταση 193 του ΔΟΕ ( Διεθνές Οργανισμός Εργασίας )». Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ κατά το 2001 και την Σύσταση 193/02 του ILO η συνεταιριστική Νομοθεσία πρέπει να είναι ενιαία και να βασίζετε στις Συνεταιριστικές Αρχές : o Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ [5] κατά το 2001 παράγραφος 11: «(Τα κράτη) πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ότι κανένας νόμος ή πρακτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του εν λόγω κινήματος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσία, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζονται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς» o Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) [1] «Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Αφού αναγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.. ΙΙ 6. Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες με σκοπό να ….8.στ προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία…III 11(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης (4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο» Στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία [2] του ILO στην σελίδα iii αναφέρεται «Το συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα. Το σύνολο των συνεταιριστικών αρχών είναι ένα. Έτσι, η βασική συνεταιριστική νομική ύλη πρέπει επίσης να είναι μία» , επίσης στην σελίδα 5 « Η Σύσταση νο. 193/2002 του ILO είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Η ευημερία του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε περιόδους κρίσης Το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα των 800 εκατομμυρίων μελών [1], το οποίο παρά την κρίση ευημερεί και την αναχαιτίζει όπως έπραξε και σε παλαιότερες κρίσεις σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) « Η Ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης». [3] Σύμφωνα με την Έκθεση του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» [4]σελ. 5 Α/64/132 Ιουλίου 2009: Το 2008 οι 300 κορυφαίοι συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για ένα συνολικό κύκλο εργασιών 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ίσο με της 10ης οικονομίας στον κόσμο της Ισπανίας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2008 14%. Τα νεότερα στοιχεία για το 2011 αναφέρουν, παρά την κορύφωση της κρίσης, αύξηση του κύκλου εργασιών στα 1, 6 τρισεκατομμύρια δολάρια. [5] Σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα το Διεθνές Συνεταιριστικό Επιχειρηματικό Μοντέλο ευημερεί σε ένα κατάλληλο και ενιαίο νομικό περιβάλλον το οποίο στηρίζετε στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας για την δημιουργία ενός αντίστοιχου ενιαίου νομικού συνεταιριστικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών τώρα που και εκσυγχρονίζει τον νόμο 1667 για τους αστικούς συνεταιρισμούς. Σχετικά με την πρόταση Νόμου για τους Δασικούς συνεταιρισμούς Επισυνάπτουμε στα link http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20ES.pdf και http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20GR.pdf τον ενιαίο συνεταιριστικό ισπανικό νόμο στα ισπανικά και μια πρόχειρη αυτόματη ελληνική μετάφραση ( συγχωρέστε μας για την ποιότητα της μετάφρασης) ο οποίος σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SCE Final Study Part I επαινείτε ως ένας λεπτομερής, πλήρης, και καλά σχεδιασμένος, έντονα εναρμονισμένος στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Πιστεύουμε ότι η ανάγνωσή του θα δώσει σημαντικές προτάσεις για τον νόμο για τους Δασικού Συνεταιρισμούς. Η πρόταση νόμου για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς εάν και προς την σωστή κατεύθυνση δεν εφαρμόζει σε όλη την έκταση τις Διεθνώς αποδεκτές συνεταιριστικές αρχές. Ενδεικτικά σημεία σύγκρισης του Ισπανικού Νόμου και της πρότασης Νόμου για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς. 1) Εάν και σύμφωνα με τον ορισμό: «Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της» δεν υπάρχει μεριμνά του νόμου για την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών, δίνοντας έμφαση μόνο στην οικονομική. ( Παρακαλώ δείτε το άρθρο 5 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου για ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων εντός του συνεταιρισμού αλλά και στην σημασία της συνεταιριστικής εκπαίδευσης όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια. 2) σχετικά με την εκπαίδευση των νέων μελών του άρθρου 5. Η συνεταιριστική εκπαίδευση θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας των συνεταιρισμών διεθνώς οι οποίοι χορηγούν για αυτό το σκοπό σταθερό ποσό επί των κερδών τους. Στον Ισπανικό συνεταιριστικό νόμο οι συνεταιρισμοί πρέπει να διαθέτουν το 5%. Εκτός της επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν εκπαίδευση των Διοικητικών Συμβουλίων και των μελών σε οικονομικά διοικητικά θέματα σύμφωνα με το συνεταιριστικό μοντέλο, έτσι που το διοικητικό συμβούλιο να μπορεί να αντεπεξέρθει στις απαιτήσεις της θέσης τους και τα μέλη να έχουν την γνώση να ελέγχουν τα Δ.Σ. . Γενικά αναφέρετε ως «η συνεταιριστική εκπαίδευση είναι η εγγύηση του Δημοκρατικού Ελέγχου ( Παρακαλώ δείτε τα άρθρα 56, 58 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου ) 3) Το αποθεματικό ταμείο ενημερώνετε σε κάθε χρήση ασχέτως με το εάν φτάσει στο ύψος της αξίας των μεριδίων και χρησιμοποιείτε εκτός των άλλων και για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού. 4) Το άρθρο 18 και το 82 για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων του Ισπανικού συνεταιριστικού νόμου παραθέτει με ακρίβεια ένα καθεστώς συλλογικής πειθαρχίας με κυρώσεις. Τα άρθρα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. 5) Επίσης τα άρθρα 80-87 τα οποία αναφέρονται στους συνεταιρισμούς εργαζομένων γενικά και τα άρθρα 94-9 τα οποία αναφέρονται στους συνεταιρισμούς συλλογικής εκμετάλλευσης γαιών θα μπορούσαν να συμβάλλουν αντίστοιχα. 6) Το άρθρο 68 αναφέρετε στην διάσπαση ενός συνεταιρισμού αναπόσπαστο δικαίωμα όπως είναι και η συγχώνευση του. 7) Το άρθρο 21 της προτάσεις νόμου "Αρχαιρεσίες" αναφέρετε στην πολυσταυρία η οποία διαιωνίζει την κατάσταση άτυπων πολλαπλών ψηφοδελτίων εντός του ενός ενιαίου. Ένας που ελέγχει τον συνεταιρισμό και παίρνει πολλούς ψήφους μπορεί να πει στους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν και άλλους δικούς του για το Δ.Σ. Λύση η εφαρμοζόμενη διεθνώς μονοσταυρία. 8) Το άρθρο 35 για τις ενώσεις συνεχίζει την παράδοση σύγχυσης η οποία επικρατεί στην ελληνική νομοθεσία περί οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης στην Διεθνή συνεταιριστική νομοθεσία υπάρχουν οι συνεταιριστικές ενώσεις ( Παρακαλώ δείτε τα άρθρα 117- 120 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου ) αλλά και οι δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν επιχειρηματικούς στόχους και αποτελούνται από δύο τουλάχιστον πρωτοβάθμιους. (Παρακαλώ δείτει και άλλες επιχειρηματικές μορφές συνεργασίας στα άρθρα 77-79 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου.) Πουθενά δεν προβλέπονται γεωγραφικοί περιορισμοί, ενώσεις και δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς μπορούν να κάνουν με συνεταιρισμούς όλης της χώρας. Γιατί να υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί; Ένας δασικός συνεταιρισμός στην Ήπειρο και έναν δασικός συνεταιρισμός στην Ξάνθη γιατί να μην μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους? Με τιμή Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης www.diktio-kapa.dos.gr Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία στα Ισπανικά http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20ES.pdf Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία στα Ισπανικά σε πρόχειρη ελληνική μετάφραση http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20GR.pdf 1 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Sistasi193.pdf 2 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf 3 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf 4 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHEgr.pdf 5 http://www.ica.coop/publications/Global300Report2011.pdf