Άρθρο 01:Ορισμός – Σκοπός –Διαβάθμιση – Δραστηριότητες

1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, μέσα από μια κοινή επιχείρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια.
Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα.
2. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.) και στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.).
3. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων.
Ως δασικές εργασίες νοούνται οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα, οι καθαρισμοί δασών, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συγκομιδής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας. Οι ΔΑ.Σ.Ε. εκτελούν τις ανωτέρω δασικές εργασίες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται από ειδικές διατάξεις.
Με απόφαση των Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής
4. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους – δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας – και δραστηριοποιούνται στην διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων των μελών τους.
5. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου.
6. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:44 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 01:Ορισμός – Σκοπός –Διαβάθμιση – Δραστηριότητες
  1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, μέσα από μια κοινή επιχείρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια.
  Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τoυς στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους..
  2. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.) και στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.).
  3. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων.
  4. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους – δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας – και δεν δραστηριοποιούνται στην διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων των μελών τους. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας είναι Συνδικαλιστικοί φορείς.
  5. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου.
  6. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις,
  – με καταναλωτικούς η άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
  7.Τα καταστατικά των ΔΑ.Σ.Ε. μπορούν να προβλέπουν τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών-Ομάδων Εργασίας. Οι όροι και οι τρόποι λειτουργίας τους ορίζονται από το καταστατικό.

  Οι αλλαγές που προτείνουμε έχουν τον εξής λόγο:
  -Δεν μπορούμε να ορίσουμε-εξειδικεύσουμε μέσα σε ένα νόμο τις δασικές εργασίες και τις δραστηριότητες ενός Συνεταιρισμού π.χ. Οι ΔΑ.Σ.Ε. αναπτύσσουν υποστηρικτικές δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών τους, όπως εκτροφή ζωικού κεφαλαίου, καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων για αυτοδιάθεση.(Όσο αφορά τα παραπάνω είναι δικαιούχοι ΟΣΔΕ?).Μπορούν να έχουν ρόλο στην υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων, να αναπτύσσουν Δασικές πρότυπες καλλιέργειες (π.χ. Γανόδερμα);Να δημιουργούν ή να λειτουργούν Δασικά Χωριά, Δασικά Καταφύγια σε συνεργασία με Δασικές Αρχές και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο; Γενικά να παρέχουν οι υπηρεσίες;
  Πρέπει να μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις κτλ.., για την πώληση των προϊόντων που παράγουν μεταποιημένων ή μη (π.χ. Συνεταιρισμοί που συλλέγουν Δασικά φρούτα να συνιστούν Νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με Νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού τομέα ως προς τη μεταποίηση-εμπορία των παραγόμενων προϊόντων).
  Για την καλύτερη λειτουργία των Συνεταιρισμών να προβλέπεται η δημιουργία Ομάδων Παραγωγών-Ομάδων Εργασίας αφού αυξάνεται ο αριθμός των μελών και ο αριθμός των συστάδων προς διαχείριση.
  -Διόρθωση στην προηγούμενη δημοσίευση.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:52 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΙΤΣΑ

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση , στόχος του σχεδίου Νόμου είναι η εξυγίανση των δασικών συνεταιρισμών που θα συμβάλλει και στην ορθότερη διαχείρηση των δασών. Μια προσεκτική όμως «ανάγνωση» της κύριας αντίληψης που διαπερνά όλα τα άρθρα δείχνει ότι ο σκοπός είναι η απελευθέρωση της «αγοράς» των δασών , η ρευστοποίηση-αξιοποίηση –κερδοφορία με τους χειρότερους όρους.
  Πρόκειται για άλλο ένα βήμα στην προσπάθεια , μέσω επιμέρους αποσπασματικών νομοθετημάτων , για τη σταδιακή ουσιαστική απονέκρωση του άρθρου 24 του Συντάγματος.
  Οι νέοι δασικοί συνεταιρισμοί αποκτούν τέτοια μορφή και τέτοιες αρμοδιότητες που να εξυπηρετούν τον παραπάνω σκοπό. Η μορφή τους ( παρόμοια με εταιρείας ή Μ.Κ.Ο.) είναι δύσκολη για τους απλούς δασεργάτες, αλλά εύκολη για τις εταιρείες παραγωγής κι εμπορίας ξύλου. Η αρμοδιότητά τους ξεφεύγει από τις απλές εργασίες συγκομιδής ξύλου κι επεκτείνεται στο γενικό «εκμετάλλευση του δάσους» (άρθρο 44).
  Σήμερα είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί το συνολικό και φλέγον θέμα της προστασίας , διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών (όπως πολύ τεκμηριωμένα αναλύει ο Δρ.Στυλιανός Γκατζογιάννης σε σχόλιό του στο άρθρο 44).
  Σε ότι αφορά τα επιμέρους :
  – Δεν μπορεί αρμοδιότητες των Δασικών Υπηρεσιών που αφορούν στη συνολική διαχείριση κι εκμετάλλευση του δάσους να παραχωρούνται στους δασικούς συνεταιρισμούς .( οι δασικοί συνεταιρισμοί θα σχεδιάζουν- αποφασίζουν ,θα μελετούν , θα χρηματοδοτούν και θα εκτελούν τη δασική οδοποιϊα ;)
  – Δεν μπορεί οι διαχειριστικές μελέτες αλλά και οι αρμοδιότητες επίβλεψης των δασικών εργασιών να αντικαθίστανται από τους «όρους εκτέλεσης εργασιών»(παρ.3 άρθρου 44) που θα περιλαμβάνονται σε μια απόφαση του Γ.Γραμ.Αποκ. Διοίκησης, που θα παρθεί μετά από μια απλή αίτηση.( και πώς μπορεί μια δασική υπηρεσία χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους , χωρίς κατάλληλο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο , να επιβλέψει, να ελέγξει, κλπ;)
  – Δεν μπορεί οι συνεταιρισμοί να ασχολούνται με τις πάσης φύσεως δασοτεχνικές εργασίες χωρίς πουθενά να εξασφαλίζεται η υποχρεωτική στελέχωσή τους με το απαραίτητο επιστημονοτεχνικό προσωπικό. (ή μήπως η απελευθέρωση της αγοράς των δασών συμπίπτει με το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» δηλαδή στην περίπτωση των Δασολόγων-Δασοπόνων με την κατάργηση του πτυχίου τους ;)
  – Δεν μπορεί στο γενικό όρο δασικές εργασίες να περιλαμβάνονται τα κυρίως Δασοτεχνικά Έργα που εξάλλου η εκτέλεσή τους διέπεται από τους υπάρχοντες δασικούς νόμους και τους νόμους των δημοσίων έργων (δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να καταργούνται τα εργοληπτικά πτυχία ΕΔΔΕ και ΜΕΕΠ των εκατοντάδων (κυρίως μικρών )εξειδικευμένων επιχειρήσεων δασοτεχνικών έργων που είναι στελεχωμένες με δασολόγους –δασοπόνους και ασχολούνται με αυτά.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:29 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777

  Άρθρο 01:Ορισμός – Σκοπός –Διαβάθμιση – Δραστηριότητες
  1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, μέσα από μια κοινή επιχείρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια.
  Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τoυς στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους..
  2. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.) και στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.).
  3. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων.
  4. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους – δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας – και δεν δραστηριοποιούνται στην διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων των μελών τους. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας είναι Συνδικαλιστικοί φορείς.
  5. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου.
  6. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις,
  7.Τα καταστατικά των ΔΑ.Σ.Ε. μπορούν να προβλέπουν τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών-Ομάδων Εργασίας. Οι όροι και οι τρόποι λειτουργίας τους ορίζονται από το καταστατικό.
  – με καταναλωτικούς η άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
  Οι αλλαγές που προτείνουμε έχουν τον εξής λόγο:
  -Δεν μπορούμε να ορίσουμε-εξειδικεύσουμε μέσα σε ένα νόμο τις δασικές εργασίες και τις δραστηριότητες ενός Συνεταιρισμού π.χ. Οι ΔΑ.Σ.Ε. αναπτύσσουν υποστηρικτικές δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών τους, όπως εκτροφή ζωικού κεφαλαίου, καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων για αυτοδιάθεση.(Όσο αφορά τα παραπάνω είναι δικαιούχοι ΟΣΔΕ?).Μπορούν να έχουν ρόλο στην υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων, να αναπτύσσουν Δασικές πρότυπες καλλιέργειες (π.χ. Γανόδερμα);Να δημιουργούν ή να λειτουργούν Δασικά Χωριά, Δασικά Καταφύγια σε συνεργασία με Δασικές Αρχές και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο; Γενικά να παρέχουν οι υπηρεσίες;
  Πρέπει να μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις κτλ.., για την πώληση των προϊόντων που παράγουν μεταποιημένων ή μη (π.χ. Συνεταιρισμοί που συλλέγουν Δασικά φρούτα να συνιστούν Νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με Νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού τομέα ως προς τη μεταποίηση-εμπορία των παραγόμενων προϊόντων).
  Για την καλύτερη λειτουργία των Συνεταιρισμών να προβλέπεται η δημιουργία Ομάδων Παραγωγών-Ομάδων Εργασίας αφού αυξάνεται ο αριθμός των μελών και ο αριθμός των συστάδων προς διαχείριση.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:05 | ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Το όλο σχέδιο νόμου είναι στην πολύ σωστή κατεύθυνση και το άρθρο 1 παρ.3. Οι δασικοί συνεταιρισμοί είναι πολύ καλοί γνωστές τις δουλειάς που πρέπει να γίνει μέσα στο δάσος, και με την εμπειρία που έχουν μπορούν να διορθώσουν και τους δασολόγους και τους τεχνολόγους μέσα στο δάσος.
  Θα πρέπει να δίνονται και δάση που ελέγχονται από τα δασαρχεία σαν επιβλέψει και βγαίνουν δημοπρασίες από της κτηματικές υπηρεσίες του κάθε νομού να δίνονται στους δασικούς συνεταιρισμούς .

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 22:43 | Αθανάσιος Κοφίτσας Δασολόγος Προϊστάμενος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

  Μελετώντας το νομοσχέδιο, διαπιστώνουμε ότι αυτό αποτελεί μια καλά επεξεργασμένη πρόταση, που δημιουργεί αντικειμενικά χαρακτηριστικά και τεκμηριωμένη τεχνογνωσία στον χώρο της δασικής εργασίας, με βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας παραγωγής, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εργασίας, αλλά αφαιρεί την ευκαιριακή απασχόληση του παραδασόβιου πληθυσμού, και όσους έχουν απομείνει στην ύπαιθρο, που αγωνίζονται για την οικονομική τους επιβίωση, ενασχολούμενοι με κάθε μορφής εργασιακή ευκαιρία.

 • Η αξιοποίηση των δασικών πόρων της χώρας -στο οριακό πλέον σημείο στο οποίο έχει περιέλθειο κοινωνικός & οικονομικός ιστός-, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής & εθνικής οικονομίας. Δυστυχώς, τα μέχρι σήμερα μοντέλα διαχείρισης-εκμετάλλευσης των δασοκομικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο, είχαν σαν αποτέλεσμα την απαξίωση του ελληνικού ξύλου στην καταναλωτική συνείδηση. Προκειμένου να αναστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση και με δεδομένη την πολιτική βούληση για την αλλαγή του καθεστώτος διαχείρισης των παραγωγικών δασών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
  α) Έγκαιρη σύνταξη των διαχειριστικών μελετών, με επί τόπου επισκέψεις στις προς υλοτόμηση περιοχές, με στόχο την αποφυγή υπερεκτιμήσεων η και υποεκτιμήσεων τις περισσότερες φορές του λύματος.
  Η ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου υλοτομίας είναι κάτι που έχει επισημανθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από όλους τους εμπλεκόμενους με το συγκεκριμένο αντικείμενο (Δασική Υπηρεσία, Ειδικοί Επιστήμονες, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας, κλπ.) και η μη εφαρμογή της έχει κυρίως να κάνει με δύο ζητήματα:
  • Το πρώτο είναι η βασική υποδομή (και κυρίως το κλείσιμο των δασικών δρόμων μετά τις πρώτες βροχές) και
  • το δεύτερο η υποδομή, ο εξοπλισμός και η αντιμετώπιση του προβλήματος εκ μέρους των υλοτόμων.
  Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη ρίκνωση (συρρίκνωση) της στρογγυλής ξυλείας, δεδομένου ότι η ογκομέτρηση της στρογγυλής ξυλείας γίνεται αμέσως μετά την υλοτομία, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση από την ποσότητα η οποία καταλήγει στις επιχειρήσεις της τάξης του 3,00%, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρυνση στη λειτουργία τους.
  β) Με τον τρόπο με τον οποίο διακινείται σήμερα η στρογγυλή ξυλεία, οι τιμές διαμορφώνονται ουσιαστικά ανάλογα με τις διαθέσεις και την πολιτική (?)των Δασικών Συνεταιρισμών. Δεν είναι για παράδειγμα λίγες οι φορές που, οι ίδιοι οι Συνεταιρισμοί, για τις ίδιες ποσότητες και ποιότητες στρογγυλής ξυλείας, προσφέρουν το προϊόν τους σε τιμές που μπορεί να έχουν διακύμανση μεγαλύτερη από 15% από έτος σε έτος.
  Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί συνήθως σε ένα ατελείωτο «παζάρι» με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι και εισπράττουν όλο το βάρος αυτών των αυξομειώσεων. Η δεδομένη και ετήσια λοιπόν διαδικασία «παζαριού» με τους Δασικούς Συνεταιρισμούς, σημαίνει πρακτικά ότι οι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν στην αρχή της χρονιάς τις τιμές στις οποίες θα πουλήσουν τα τελικά τους προϊόντα. Με άλλα λόγια, επειδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική διαμόρφωσης των τιμών της στρογγυλής ξυλείας, είναι πρακτικά αδύνατον να δεσμευτεί ένα πριστήριο για τις τιμές των τελικών προϊόντων του που θα διαθέτει στην επόμενη χρονιά. Εκτός όμως από τις τυχαίες αυξομειώσεις των τιμών, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και με το κόστος και τα περιθώρια κέρδους των Δασικών Συνεταιρισμών. Τα ποσοστά αυτά είναι τεράστια σε σχέση με την εργασία που παρέχεται, και στην ουσία δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με τα ποσοστά κέρδους που μπορούν να έχουν οι μονάδες που κατεργάζονται αυτήν την ξυλεία, και οι οποίες είναι επιπλέον υποχρεωμένες να επενδύσουν σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε κεφάλαια κίνησης, να διατηρούν έστω και υποαπασχολούμενο το εργατοτεχνικό τους προσωπικό κλπ. Επιπλέον, η «ευνοϊκή» μεταχείριση των Δασικών Συνεταιρισμών που στο πλαίσιο των πολιτικών ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος των κατοίκων-μελών των συνεταιρισμών των ορεινών περιοχών, όπως αυτές ίσχυσαν τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, ενίσχυσαν τη θέση των συνεταιρισμών στην υλοτόμηση των δασικών εκτάσεων, χωρίς όμως να επιφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες. Σημαντικότεροι παράγοντες για την εξέλιξη αυτή ήταν αφενός μεν η δημιουργία πολυάριθμων συνεταιρισμών με λίγα μέλη κι αφετέρου η πολύ μικρή συμμετοχή των μελών στις υλοτομίες, που σε πολλές περιπτώσεις επιβεβαιώνεται από την απασχόληση μη μελών κατά την εξέλιξη των δασικών εργασιών. Παρ’ όλα αυτά όμως οι δασικοί συνεταιρισμού ακόμη και σήμερα και παρ’ όλες τις ενέργειες ενίσχυσης του έργου τους τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια (Κ.Π.Σ. & Εθνικά Προγράμματα) συνεχίζουν να λειτουργούν «ηγεμονικά», με δυσάρεστες συνέπειες στην εκμετάλλευση του δασικού πλούτου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τόσο η Κεντρική Διοίκηση, όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επανεξετάσουν τις διαδικασίες απευθείας παραχώρησης των υλοτομιών στους δασικούς συνεταιρισμούς, αφού έχουν εκλείψει ουσιαστικά τα κοινωνικά κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονταν έως και σήμερα, έτσι ώστε να εκλείψει το μονοπωλιακό καθεστώς που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί εις βάρος της ανάπτυξης της δασικής παραγωγής και κατ’ επέκταση του οικονομικού οφέλους από την αξιοποίηση της.
  γ)Δεδομένης της έλλειψης προδιαγραφών ταξινόμησης της στρογγυλής ξυλείας που υλοτομείται στα δασικά συμπλέγματα και δάση της Ελλάδας, τα τελικά προϊόντα της δασικής παραγωγής δεν τυγχάνουν την αναγνώριση της αγοράς κι ως εκ τούτου η τιμή διάθεσή τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και δεν ανταποκρίνεται στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
  Με βάσει τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρξει άμεση ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής EN 1927-1 (2007) για την ποιοτική ταξινόμηση της στρογγυλής ξυλείας ελάτης κι ερυθρελάτης στην Ελληνική Νομοθεσία.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:13 | Αθανασιος Γκίκας

  Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μια προσπάθεια της πολιτείας να ρυθμίσει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των δασικών συνεταιρισμών στην χώρα μας.
  Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα του νομοσχεδίου όπως το διατυπώνει ο Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου στόχος του είναι η δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, η διασφάλιση εισοδήματος στους δασεργάτες και
  η δραστική βελτίωση του τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών, συντάσσοντας δεκαετή ή δεκαπεντατετή διαχειριστικά σχέδια.
  Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων.
  Ως δασικές εργασίες νοούνται οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα, οι καθαρισμοί δασών, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συγκομιδής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας.

  Από τα ανωτέρω μου δίνεται η δυνατότητα να εκφράσω κάποιες παρατηρήσεις:

  1. Το πρόβλημα των δημοσίων αλλά και ιδιωτικών δασών σήμερα εστιάζεται στο γενικότερο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης και εκμετάλλευσης τους και σίγουρα δεν αφορά μόνο την σύσταση και λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών.
  Συνεπώς οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να επιλύσουν συνολικά το ζήτημα των δασικών εκμεταλλεύσεων(δημόσιων και ιδιωτικών) στοχεύοντας στην αειφορία των καρπώσεων, στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος κατά την διαδικασία εκμετάλλευσης του δάσους, στον έλεγχο των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα δασικά οικοσυστήματα, στην χρηματοδότηση της δασικής εργασίας και του εισοδήματος των δασεργατών και στην λειτουργία παραγωγικών οικονομικών μονάδων για τα κρατικά αλλά και ιδιωτικά δάση.

  2. Στο εισαγωγικό σημείωμα από τον Υπουργό ΠΕΚΑ αναφέρεται εσφαλμένα η σύνταξη ‘’δεκαπενταετών’’ διαχειριστικών σχεδίων, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτά είναι δεκαετή ή πενταετή.

  3. Σκοπός της ύπαρξης των Δασικών Συνεταιρισμών είναι η λειτουργία τους ως συνεταιρισμοί παραγωγής και πώλησης δασικών προϊόντων, στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των δασών μέσω της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων από άρτια ειδικευμένο Δασολογικό προσωπικό.
  Συνεπώς στο άρθρο 1 ο χαρακτηρισμός τους ως συνεταιρισμών ειδικού σκοπού ή ως συνεταιρισμών εργασίας που αναλαμβάνουν όμως την ευθύνη παραγωγής και πώλησης δασικών προϊόντων δεν διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησής τους. Επιπλέον με ποια εχέγγυα επιστημονικά, τεχνικά και νομοθετικά θα συνάψουν συμβάσεις εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, με βάση τις οποίες στην συνέχεια θα κληθούν να εκτελέσουν και τέλος να παραδώσουν στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία έργα εκτελεσμένα άρτια, υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

  Γι’ αυτό θα πρέπει:
  • να οριστούν αυτοί ρητά ως Δασικοί Συνεταιρισμοί Παραγωγής
  • σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 344/2000 παραγρ. 1γ, 1η, & 3ηη του άρθρου 11 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Δασολόγων, θα πρέπει να προβλεφθεί στους εν λόγω Δασικούς Συνεταιρισμούς Παραγωγής, η υποχρεωτική απασχόληση Δασολόγων ενός ή και περισσότερων ανάλογα με την αριθμό των μελών του συνεταιρισμού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κατ’ αποκοπή, για την άρτια εφαρμογή των διαχειριστικών μελετών στις δασικές εκμεταλλεύσεις στα πλαίσια μιας ορθής αειφορικά και ολοκληρωμένης διαχείρισής τους.
  • να εξαιρεθούν από την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων γιατί αυτό αποτελεί κατοχυρωμένο νομοθετικά επαγγελματικό και επιστημονικό δικαίωμα Π.Δ. (344/2000) των Δασολόγων και μάλιστα κατόχων πτυχίου ΜΕΕΠ του ΥΠΕΚΑ.

  4. Στο άρθρο 44 αναφέρεται η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, η οποία σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερθέντα προϋποθέτει την στελέχωση αυτών με επιστημονικό προσωπικό – Δασολόγους μόνιμους ή με παροχής υπηρεσιών- (Π.Δ. 344/2000 παραγρ. 1γ, 1η, & 3ηη του άρθρου 11), ως εκπροσώπων των συνεταιρισμών οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τους κανόνες συγκομιδής και καλλιέργειας των δασικών συστάδων και οπωσδήποτε να αναλάβουν την σχετική ευθύνη των εν λόγω εργασιών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 09:01 | ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ

  Άρθρο 1 §3: Για τις δασικές εργασίες της ρητινοσυλλογής και της υλοτόμησης πλατυφύλλων αηφύλλων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυλανθράκων (με τον παραδοσιακό τρόπο) θα πρέπει να εξαιρεθούν από την διαδικασία σύστασης συνεταιρισμού εργασίας γιατί είναι ελάχιστοι σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα οι δασεργάτες που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες.

  Άρθρο 3 §1: Λόγω της πληθυσμιακής μείωσης των ορεινών κοινοτήτων και ειδικά από τη νεολαία προτείνουμε για τη σύσταση του δασικού συνεταιρισμού εργασίας να απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φυσικά πρόσωπα.

  Άρθρο 11 §2: Για την επάρκεια του συνεταιρισμού σε κεφάλαια προτείνεται το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας να ανέρχεται στα διακόσια (200) ευρώ τουλάχιστον.

  Άρθρο 22 §4: Για την ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου της Διοίκησης και Διαχείρισης προτείνεται να μην υπάρχει συγγένεια α΄ βαθμού μεταξύ των μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

  Άρθρο 35: Διαφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου 35 γιατί παρεμβένει στο αυτοδιοικητικό των συνεταιρισμών και θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα των συνεταιρισμών να κανονίζουν πως θα οργανωθούν (νομός – περιφέρεια – επικράτεια) και πως θα εκπροσωπούνται: (ΠΑΣΕΓΕΣ).

  Διαφωνούμε με το άρθρο 47 για την κατάργηση των Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών γιατί δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου «περί ελεύθερης συμμετοχής» ΑΠΟΦ Σ.Ε. 3580/2010 πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε δάση και ιδιοκτησίες που προστατεύονται πολύ περισσότερο και από άλλα άρθρα του συντάγματος. Γιατί οι συνεταιρισμοί αυτοί συστάθηκαν και λειτουργούν για την από κοινού εκμετάλλευση της ανωτέρω ιδιωτικών και διακατεχόμενων δασών και η προσφορά τους μέχρι σήμερα είναι μεγάλη στην διατήρηση των δασών και την στήριξη των τοπικών οικονομιών. Η διάλυση αυτών των Συνεταιρισμών θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμη γιατί θα επιφέρει τεράστια προβλήματα και ενδεχομένως και την ολοσχερή καταστροφή των δασών.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 17:16 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

  ΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ

  Το παρόν σχέδιο Νόμου για την οργάνωση των ΔΑ.Σ.Ο. (Ελεύθερων Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας) θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να αποτελεί μέρος ενός σχεδίου Νόμου που θα προέβλεπε γενικά την οργάνωση της δασικής εργασίας .Υπόψη ότι στην Δασοπονία ως οικονομία επιδρούν κυρίως οι παράγοντες α)το έδαφος (με την ευρεία έννοια ) β) Το κεφάλαιο ( εγκαταστάσεις ,κτήρια ,ξυλώδες κεφάλαιο κλπ) γ) Η δασική εργασία η οποία σαφώς διακρίνεται σε πνευματική και σωματική .Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί από την Πολιτεία Νομοθετικά μέτρα που να ρυθμίζουν την οργάνωση της δασικής εργασίας . Και ως οργάνωση εννοούμε τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία πρέπει να ασκείται η δασική εργασία εντός των δασικών οικοσυστημάτων ώστε να έχουμε προστασία και βελτίωση αυτών αλλά παράλληλα να έχουμε την αναβάθμιση των πνευματικών ,πολιτιστικών ,οικονομικών ,κοινωνικών συνθηκών των εργαζομένων,την αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και κυρίως την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού με την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση . Με στόχο την θετική συμβολή της Δασοπονίας στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου .
  Έτσι σε γενικές γραμμές αυτό το προτεινόμενο από εμένα σχέδιο Νόμου για την οργάνωση της δασικής εργασίας θα μπορούσε να έχει τα εξής κεφάλαια .
  α) Την σαφή διάκριση τι είναι δασικές εργασίες και τι είναι δασοτεχνικά έργα .Για να γίνει σαφές πχ δασοτεχνικό έργο είναι η κατασκευή ενός φράγματος σε ένα χείμαρρο ή η διάνοιξη ενός δρόμου κλπ και δασική εργασία είναι πχ το κλάδεμα των δασικών δένδρων ή η συμμετοχή στην κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς . Ποιοι εκτελούν τα ανωτέρω με ποια διαδικασία (ανάθεση κλπ )ποια προσόντα (Δασολόγοι ,Δασοπόνοι, Δασεργάτες κλπ ) .
  β) την αναβάθμιση της Νομοθεσίας περί δασοτεχνικών έργων .
  γ) Την οργάνωση των ΔΑ.Σ.Ο. (ΕλεύθερωνΔασικών Συνεταιρισμών Εργασίας) όπως το παρόν σχέδιο Νόμου.
  δ) Παραχώρηση γενικά δασικών καρπώσεων (ξυλεία ρητίνη κλπ).
  ε) Την συνεχή μετεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού.
  στ) Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών και διευκολύνσεις.
  ζ) Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πρόνοια για όλο το δασικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου και ελεύθερους επαγγελματίες .
  Εύκολα νομίζω με τα ολίγα που ανωτέρω αναφέρονται προκύπτει ότι το θέμα της οργάνωσης της δασικής εργασίας είναι πολύ μεγάλο έχει πολλές διαστάσεις και παραμέτρους .Αλλά εφ όσον θέλουμε την οργάνωση και βελτίωση της Εθνικής Δασοπονίας είναι αναγκαίο να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την δασική εργασία .

  ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΝΌΜΟΥ

  Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου πρέπει να επαναδιατυπωθεί ώστε να γίνει σαφές τι είναι δασικές εργασίες και τι είναι δασοτεχνικά έργα .
  Υπόψη ότι ένα δασοτεχνικό έργο πχ. η εκτέλεση μιας αναδάσωσης έχει τουλάχιστον εργασίες χωματουργικές (που εκτελούνται με μηχανήματα ) και εργασίες φύτευσης δασικών φυτών . Η εργασία φύτευσης δασικών φυτών είναι καθαρή δασική εργασία που επιβάλλεται να εκτελείται από πιστοποιημένους δασεργάτες οι οποίοι ενδεχομένως να είναι οργανωμένοι σε συνεταιρισμό . Το όλο όμως έργο να έχει ανατεθεί σε εργολήπτη δασοτεχνικών έργων .
  Όπως είναι η διατύπωση στην πράξη θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα .

 • Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 χρειάζεται επαναδιατύπωση , όπου θα γίνεται σαφής αναφορά ως προς το είδος των δασοτεχνικών έργων που θα δραστηριοποιούνται οι δασικοί συνεταιρισμοί και το νομοθετικό πλαίσιο που θα εκτελούνται.
  Συγκεκριμένα εάν λάβουμε υπόψη μας ότι το δασοτεχνικό έργο είναι το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα ενός συνόλου εργασιών (έργων δασικής οδοποιίας, διευθέτησης ορεινών υδάτων, αναδασώσεων, κλπ) ,που προορίζεται να πληροί αυτό καθ΄αυτό μια λειτουργία (και τεχνική) ,επιμέρους εργασίες των δασοτεχνικών έργων δεν μπορούν να κατατμίζονται και να εκτελούνται αποσματικά .
  Με την πρακτική που ακολουθήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες ,κυρίως στα έργα αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων, έγινε κατάτμιση των εργασιών αποκατάστασης ώστε να κατασκευαστούν τα κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα σχεδόν κατ ΄ αποκλειστικότητα από τους δασικούς συνεταιρισμούς, χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού ,όπου θα μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος κατασκευής μια και δεν υπήρχε ανταγωνισμός και τη μονομερή κατεύθυνση στην σύνταξη μελετών προς την συγκεκριμένη κατασκευαστική λύση χωρίς να αναζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις με άλλα υλικά και μεθόδους .Επίσης παρουσιάστηκαν προβλήματα συντονισμού μεταξύ των μελών των δασικών συνεταιρισμών μια και απουσίαζε παντελώς η στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό ,το οποίο υποκαθιστούσε συνήθως ο πρόεδρος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Από τα παραπάνω γίνεται ολοφάνερο ότι για να είναι υγιείς οι δασικοί συνεταιρισμοί δεν μπορεί να συγκροτούνται χωρίς το απαραίτητο στελεχικό επιστημονικό δυναμικό τόσο στον τομέα της κατασκευής, της κατάρτισης προγραμμάτων, κ.α. όσο και στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης. Δεν μπορεί οι δασικοί συνεταιρισμοί να εκτελούν τα «πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα», βασιζόμενοι στην « καλή θέληση της πολιτείας» με εμπειρία τα ένσημα του ΙΚΑ των μελών τους σε συγκεκριμένες εργασίες ,χωρίς να ρισκάρουν τίποτα και να αποκλείονται οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου οι οποίες είναι υποχρεωτικά στελεχωμένες με αντίστοιχους επιστήμονες και καλούνται να επενδύσουν σε πάγια ,σε εξοπλισμό , ρισκάροντας τα περουσιακά τους στοιχεία για εγγυητικές κ.α. φορολογούμενες δυσβάσταχτα για να εκπληρώνουν τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας.
  Δεν μπορεί οι δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις ,όπως φαίνεται και σε άλλα άρθρα παρακάτω ,να εκτελούν γενικά και αόριστα τα «πάσης φύσεως δασικά έργα» και στην ουσία να χρησιμοποιούνται ως το πρώτο σκαλοπάτι για την σταδιακή εκμετάλλευση και διαχείριση των δασών στο μέλλον και από άλλες οργανώσεις και φορείς ,ξεφεύγοντας από την εποπτεία της ήδη αποδυναμωμένης δασικής υπηρεσίας. Με αυτές τις ασάφειες ,τόσο στη φύση των έργων όσο και στο νομοθετικό πλαίσιο, χρησιμοποιούνται οι δασικοί συνεταιριστικοί οργανισμοί ως « δούρειος ίππος» για την είσοδο και άλλων φορέων ,οι οποίοι χωρίς δεσμεύσεις, και εγγυήσεις για την ποιότητα των έργων που θα εκτελούν και χωρίς οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο θα διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα τα δάση.
  Η αναβάθμιση των δασικών συνεταιρισμών είναι απαραίτητη αλλά πρέπει να γίνει με σαφή προσδιορισμό των δραστηριοτήτων τους και στελέχωση με επιστημονικό δυναμικό , εξοπλισμό, κ.α. για να μπορούν να λειτουργούν προς όφελος και όχι σε βάρος της κοινωνίας.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 12:31 | ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

  Oι δασικοί συ/σμοί εργασίας είναι συν/σμοι ειδικευμένων εργατών σε συγκεκριμένο αντικείμενο και τίποτα περισότερο.Η απευθείας συμμετοχή τους στην εκτελεση δασοτεχνικών έργων ακυρώνει κάθε έννοια ύπαρξης επιστημονικού προσωπικού και καταστρατηγεί τις αρχές του επαγγελματικού ανταγωνισμού και της ισονομίας.Ποτέ το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από καταστροφικούς σεισμούς, δεν ανέθεσε την αναστήλωση των πόλεων σε συν/σμούς οικοδόμων. Μην ευτελίζουμε λοιπόν την αξία των δασοτεχνικών έργων δημιουργώντας την εντύπωση ότι αυτά μπορούν να κατασκευάζονται από ομάδες ειδικευμένων εργατών και μόνο.Από τους εργολήπτες κατόχους ΜΕΕΠ απαιτείται άμεσα μία σειρά από αποδειχτικά τεχνικής και πιστοληπτικής ικανότητας για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς σε αντίθεση με τους συν/σμούς οι οποίοι προσέρχονται σε απευθείας αναθέσεις με επιλογή.Ποιό είναι το οικονομικό όφελος για το δημόσιο? Ποιό είναι το νομικό καθεστώς με το οποίο συμβάλεται το Ελληνικό δημόσιο μαζί τους? Γιατί πέρα από την γνωστή διαδικασία μέσω ΜΕΕΠ ανοίγουν παραπλευρες πόρτες στη κατασκευή δασοτεχνικών έργων δημιουργώντας άνισες συμπεριφορές προς τους πολίτες?

 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
  email :Dasyk@in.gr
  ΕΔΡΑ= ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
  Δήμου Μεσσαπίων
  Α.Φ.Μ. 998943601
  http://www.dasyk.kyparissichalkidas.gr
  www. kyparissichalkidas.gr
  Νομού Ευβοίας

  Σε συνέχεια του από της 7ης Ιανουαρίου του 2012 σχολίου μας επί του άρθρου 49 της διαβούλευσης , επανερχόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι τα σχόλια που έχουν γραφτεί δεν έχουν εντοπίσει το πραγματικό πρόβλημα στο σχέδιο του νέου νόμου.
  Πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε όλοι μας με το κυρίως πρόβλημα και όχι με την στελέχωση των συν/μων από δασολόγους και την καλή σύνταξη του νέου νόμου. Πρέπει να ασχοληθούμε με την αποφυγή της κατάργησης των Α.Δ.Σ. γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Δηλαδή πως θα καταργηθεί ένας Α.Δ.Σ έτσι απλά την στιγμή που το κάθε μέλος του έχει παραχωρήσει την περιουσία του σ΄αυτόν; Πως θα καταργηθεί ένας συν/μος όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ποσοστά συνιδιοκτησίας (%) βεβαιωμένα σε γονικά μερίδια ,και δηλωμένα στο Ε9; Πως θα καταργηθεί ένας Α.Δ.Σ. την στιγμή που ξέρουμε ότι έχει συγκροτηθεί στο παρελθόν το 1939 αναγκαστικά και επιτακτικά με την παραχώρηση της περιουσίας του κάθε μέλους ; Πως αναγκαστικά σε ένα μέλος που αυτή τη στιγμή εργάζεται ως ανειδίκευτος εργάτης σε μια επιχείρηση με τον κατώτερο μισθό , θα του πείτε ότι σου παίρνουμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχεις στο δάσος γιατί δεν είσαι δασεργάτης; Πως θα εξαφανίσετε όλα αυτά τα συμβόλαια ιδιοκτησίας των Α.Δ.Σ. τα οποία τώρα ανήκουν σε χιλιάδες μέλη ενεργά και ανενεργά για να τα δώσετε σε 50-100 άτομα; Συγκεκριμένα στην κεντρική Εύβοια, περιοχή Χαλκίδας υπάρχουν 22 Α.Δ.Σ όλοι τους με νόμιμα συμβόλαια – Δασικής και καλλιεργήσιμης – έκτασης αγορασμένης προ του 1885. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες μέλη είναι γραμμένοι και πόσοι δικαιούνται ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σ΄ αυτούς τι θα πείτε; ότι δεν είστε δασεργάτες καταργούμε τον συν/μο και σας παίρνουμε την περιουσία των προγόνων σας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό έτσι απλά.
  Επανέρχομαι στο πρώτο σχόλιο μας της 7ης Ιανουάριου και Σας λέγω πάλι ότι πρέπει να αποφύγετε την διάλυση των Α.Δ.Σ. και να ασχοληθείτε με την σύνταξη εταιρειών δασεργατών οι οποίοι θα δουλεύουν για λογαριασμό τους, με την σύμφωνη γνώμη των Α.Δ.Σ. και του Δασαρχείου της περιοχής σε μια διαχειριστική μελέτη που θα καλύπτει όλες τις δασικές περιοχές του Δήμου. Η λύση είναι η ίδρυση εταιρειών δασεργατών και όχι η διάλυση των Α.Δ.Σ. για λογαριασμό των δασεργατών.

  Χρήστος Παπαδημητρίου
  Γραμματέας του Δα.Συ.Κ

 • 28 Ιανουαρίου 2012, 18:16 | ΔΑ.ΣΥ.Κ

  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
  email :Dasyk@in.gr Ταχ.Δ/νση : Κυπαρίσσι
  Ταχ.Κωδικας : 34400
  ΕΔΡΑ= ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
  Δήμου Διρφύων@ Μεσσαπίων Παπαδημητρίου Χρήστος
  Νομού Ευβοίας Γραμματέας ΔΑ.ΣΥ.Κ
  Α.Φ.Μ. 998943601 τηλ. 6979 533029
  http://www.dasyk.kyparissichalkidas.gr
  www. kyparissichalkidas.gr

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για το σχέδιο Νόμου , τους πειράζει ο κατακερματισμός των Δασικών Συν/μων σε ολιγομελείς ενώσεις ατόμων εκμεταλλευόμενοι λέει το άρθρο 3 του Ν. 2810/200 επειδή δίνει την δυνατότητα να απαιτούνται μόνο 7 πρόσωπα για σύσταση Δασικού Συν/μου. Επίσης τους πειράζει ότι αυτά τα άτομα δεν είναι δασεργάτες.
  Ας τροποποιήσουν το άρθρο 3 και η σύσταση να απαιτεί περισσότερα πρόσωπα , να αφήσουν δε τα μέλη της τοπικής κοινωνίας να αποφασίζουν μαζί με τους συνιδιοκτήτες της δασικής έκτασης.
  Δεν μας λένε όμως τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι δασεργάτες σε περίπτωση ψήφισης του νέου νόμου. Μέχρι τώρα ίσχυε η εξής διαδικασία. Για να ανοιχτεί ένας δρόμος μέσα στο δάσος θα έπρεπε με δικά του έξοδα ο Α.Δ.Σ. να συντάξει περιβαλλοντική και οικονομοτεχνική μελέτη . Με δικά του έξοδα θα εκτελούσε την μελέτη με αποτέλεσμα τα κέρδη του Συν/μου ποτέ να μην μοιράζονται στα μέλη. Πάντα γίνονταν έργα μέσα στο δάσος.
  Τώρα δηλ. μας λέτε ότι όλα αυτά τα έξοδα θα τα βάζουν οι δασεργάτες από το υστέρημά τους; Τους έχετε ρωτήσει ; Θα φτιάχνουν δηλαδή δρόμους , γεφύρια , προστατευτικά, πεζούλες κ.λ.π. Δεν νομίζω.
  Όταν όμως μια δασική έκταση καεί από πυρκαγιά τότε δεν χρειάζεται ούτε περιβαλλοντική ούτε οικονομοτεχνική μελέτη. ΟΙ ξυλοκόποι (οι δασεργάτες) μετά την άδεια υλοτόμησης από το Δασαρχείο και την άδεια εγκατάστασης θα μπουν μέσα στο δάσος και όπου θέλουν θα ανοίγουν δρόμο για να πάρουν ακόμη και το πιο απομακρυσμένο δένδρο. Η περιοχή χωρίς περιβαλλοντική μελέτη γίνετε σεληνιακό τοπίο.
  Μήπως αυτό γίνει ; Μήπως στο όνομα του κέρδους δεν μείνει πράσινο πουθενά; Εάν καούν όλα , μπαίνουν οπουδήποτε οι δασεργάτες.
  Όλα γι΄αυτούς πλέον. Μετά και από την ζήτηση που έχει το καυσόξυλο;
  Λοιπόν για να τελειώνουμε: Αφήστε τα δάση στους Α.Δ.Σ. μετονομάστετους σε Δασικούς σκέτο, δώστε στα μέλη την ευθύνη της προστασίας του δάσους, εκσυγχρονίστε τους εάν θέλετε , δώστε όμως μια υλοποιήσιμη διαχειριστική μελέτη ολοκληρωμένη για όλο το Δήμο. Μόνο έτσι θα σωθούν τα εναπομείναντα δάση. Εάν ισχύσει ο νέος νόμος, όλοι οι συνιδιοκτήτες θα αδιαφορούν για ότι συμβαίνει στο δάσος. Και είναι πολλοί πάρα πολλοί

  Για τον Δα.Συ.Κ Χρήστος

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 14:22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

  ΤΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ), ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ε.Δ.Δ.Ε. ΓΙΑΤΙ:
  1.Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΣ.
  2. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  3. Ο ΜΕΙΩΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 42% ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
  4. ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΕ ΠΑΓΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ, Κ.Λ.Π.
  5. EINAI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΥ ΕΡΓΟΥ.
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΘΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑΣΟΛΟΓΟ), ΑΠΟ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΟΠΟΥ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ???
  ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΕΣ, ΚΤΙΣΤΕΣ, ΣΟΦΑΤΖΗΔΕΣ, ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ Κ.Λ.Π ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ Κ.Λ.Π. ΑΡΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΗΑΧΑΝΙΚΟΙ. ΟΜΟΙΩΣ ΕΑΝ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΧΩ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ.

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 14:41 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΤΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ), ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ε.Δ.Δ.Ε. ΓΙΑΤΙ:
  1.Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΣ.
  2. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  3. Ο ΜΕΙΩΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 42% ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
  4. ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΕ ΠΑΓΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ, Κ.Λ.Π.
  5. EINAI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΥ ΕΡΓΟΥ.
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΘΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑΣΟΛΟΓΟ), ΑΠΟ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΟΠΟΥ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ???
  ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΕΣ, ΚΤΙΣΤΕΣ, ΣΟΦΑΤΖΗΔΕΣ, ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ Κ.Λ.Π ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ Κ.Λ.Π. ΑΡΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΗΑΧΑΝΙΚΟΙ. ΟΜΟΙΩΣ ΕΑΝ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΧΩ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ.

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 19:44 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

  ΑΔΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κατσικης Κωστας-δασεργατης.
  Το σ/ν,για οσους ειναι κατα κυριο επαγγελμα δασεργατες,ειναι προς την σωστη κατευθυνση.
  Παρατηρησεις
  α)Το κατωτερο οριο μελων(25)ειναι αρκετα μεγαλο.Πιστευω οτι 15-17μελη
  οριο ειναι πιο πρακτικο και πιο λειτουργικο στην παρουσα φαση.Πρεπει να προβλεφθει ομως κατι και για το ανωτερο οριο μελων.Ισως πρεπει να δοθει η δυνατοτητα στο ΔΣ η στην ΓΣ του συνεταιρισμου να αποφασιζει εγγραφες νεων μελων μεχρι εκει που δεν απειλειται η βιωσιμοτητα του συν/σμου,και η ασφαλιση(ΙΚΑ)των υπαρχοντων μελων.
  β)Εχει λογο υπαρξης δασικος συν/σμος με εδρα Τ.Κοινοτητα η οποια δεν εχει στα ορια της δημοσιο η δημοτικο δασος?
  γ)Απαραιτητο το μητρωο.Η επιτροπη στη ΔΔασων να ειναι στελεχωμενη επαρκως ωστε το εργο της να ειναι αποτελεσματικο.
  δ)Μηπως πρεπει να ενταχθουν οι δασικοι συν/σμοι στον σχεδιασμο δασοπροστασιας-δασοπυροσβεσης(με παροχη των λειτουργικων εξοδων για τον σκοπο αυτο απο την Υπ. Πολιτικης Προστασιας?

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 13:42 | Νίκος

  Συμφωνώ ότι «Ως δασικές εργασίες νοούνται οι υλοτομικές εργασίες, οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συγκομιδής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων», αλλά δεν είναι δυνατό να θεωρούμε τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα, ως εργασίες και όχι «ως έργα»΄, όπως ο ίδιος ο όρος ορίζει. Το αντίθετο κάτι υποκρύπτει και από κάπου έχει προταθεί και υιθετηθεί!!!
  Ούτε ασφαλώς οι καθαρισμοί, οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων (αμφιλεγόμενο μη αποτελεσματικό και ίσως και παράνομο έργο, που δεν προσφέρει τίποτε εκτός από προστασία των ζώων που τυχαία ή σκοπίμως μπήκαν μέσα), για σκοπούς προστασίας???????, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας, οι εργασίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, όλα αποτελούν μέρος ευρύτερου έργου που «εξυπηρετούν τους σκοπούς της δασοπονίας και δεν μπορούν να εκτελεστούν ως τυχαίες εργασίες όπως τις παρουσιάζει το αρθ. 3 αποσπασματικά. Προβλέπονται και γίνονται βάσει «Ειδικής Δασοτεχνικής μελέτης», με προδιαγραφές, που οι δασεργάτες δεν αντιλαμβάνονται πολλές φορές και δημιουργούνται προβλήματα παραλαβής των έργων, που για να βολέψει κάποιους τις βαφτίζουμε εργασίες και παρεμβαίνουν κάποιοι να πιέσουν την Επιτροπή παραλαβής κ.α.!!! Δεν θα σταματήσουν ποτέ αυτά!!! ούτε τώρα!!!στο χείλος της αβύσου????
  Συμφωνώ με τον LEYTERHS.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 22:23 | Μπλεμπιτζόγλου Νίκος

  Συμφωνούμε με το άρθρο 1 παράγραφος 3.
  Οι δασικοί συνεταιρισμοί έχουν κάνει με μεγάλη επιτυχία καθαρισμούς, αντιπυρικές ζώνες, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα σ’όλη την Ελλάδα π.χ Πάρνηθα, Πεντέλη, Σει-Σου, Ταύγετο, Ρόδο, Ολυμπία, Ηλία και σε πολλές άλλες περιοχές. Στις περιοχές που έχουν γίνει αντιδιαβρωτικά έργα έχουμε φυσική αναγέννηση του δάσους και έχουν μειωθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 21:23 | DASIKOS SYN/MOS KYPARISSIOY

  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
  e-mail:Dasyk@in.gr
  Ταχ.Δ/νση : Κυπαρίσσι
  Ταχ.Κωδικας : 34400
  ΕΔΡΑ= ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
  Δήμου Διρφύων@ Μεσσαπίων Παπαδημητρίου Χρήστος
  Νομού Ευβοίας Γραμματέας ΔΑ.ΣΥ.Κ
  Α.Φ.Μ. 998943601 ΤΗΛ. 6979 533029
  http://www.dasyk.kyparissichalkidas.gr
  www. kyparissichalkidas.gr

  Διαβάζοντας εξονυχιστικά το Σχέδιο Νόμου ,την Εισηγητική Έκθεση καθώς επίσης και το Ενημερωτικό Σημείωμα θα δούμε πως από το κάθε άρθρο κάτι λείπει κάτι δεν ταιριάζει κάτι δεν κολάει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στο παρακάτω κείμενο.
  Συγκεκριμένα το άρθρο 47 θα έπρεπε να είναι το άρθρο 1. Εφόσον έχουμε κάτι και το διαλύουμε από εκεί ξεκινάμε και όχι απλά να το αναφέρουμε στα άρθρα ( 47,49). Στο άρθρο 2 εάν τους πειράζει η λέξη ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ας την αποβάλουν ας λεγόμαστε απλά Δασικός , γιατί μας λέτε , ότι το αναγκαστικός έχει μπέρδεμα με το σύνταγμα.
  Στο άρθρο 3 μας λέτε για τα 25 τουλάχιστον άτομα δασεργάτες που θα απαρτίζουν τον συνεταιρισμό χωρίς αυτοί να έχουν συμβόλαια αγοράς γης , χωρίς να μας λέτε εάν αυτοί θα κληρονομήσουν δασικές εκτάσεις από το Δημόσιο η΄ εάν θα πέσουν και θα κόβουν μέσα στα δάση που έχουν αγοραστεί νόμιμα προ πολλών ετών από τους προγόνους μας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 οι δασεργάτες είναι απλοί άνθρωποι και τώρα Εσείς με τον νέο νόμο τους βάζετε σε περιπέτειες. Τους αλλάζετε τις συνήθειες και θα τους βάλλεται να τσακώνονται με ιδιοκτήτες. ΟΙ ίδιοι υπάρχοντες Δασεργάτες δεν θα θέλουν αυτή την αλλαγή.
  Στο άρθρο 44 ούτε κουβέντα για τους υπάρχοντες τίτλους ιδιοκτησίας. Λες και δεν υπάρχουν .Λες και αυτοί καταργήθηκαν με το νόμο. Αλήθεια τι γίνεται με αυτούς τους τίτλους; Τι θα τους κάνουμε; Μήπως ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχουμε μας δώσουν κάτι; Μήπως θα είναι καλύτερα αλλάζοντας ο νομός , εμείς να μην χρειαστεί να φτιάξουμε ΔΑ.Σ.Ε. και να πουλήσουμε εκτάσεις σε αετονύχηδες; Όλα παίζονται εδώ που φτάσαμε, όλα είναι πιθανά.
  Όσον αφορά τα άρθρα 47 και 49 έχω σχολιάσει την 7η και 22α Ιανουάριου του 2012

  Για τον Δα.Συ.Κ
  Χρήστος

 • θεωρώ σαν τη βασικότερη πράξη οργάνωσης του χώρου την δημιουργία Δασολογίου με βάση αεροφωτογραφίες πρόσφατες ώστε να μη ΧΡΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ οι αρμόδιοι κατα τόπους διοικητές της δασοφυλακής για να κάνουν τα χατήρια εκείνων που δεν δικαιούνται και να δημιουργούν θέματα εκεί που δεν υπάρχουν για να μαζέυουν εκβιαστικά τεράστια ποσά.

  Όσοι πέρασαν απο δώ απο τη Λευκάδα δημιουργησαν τεράστια προβλήματα με τις ανοησίες που τους δίνει το κράτος τη δυνατότητα να κάνουν και να δημιουργούν έτσι καθεστώτα χρηματισμού σε ιδιωτικούς χώρους μπλοκάροντας καλλιέργεια ,αγροτική εκμετάλλευση οικοδομή και οποιαδήποτε δραστηριότητα ακρίτως και καταχρηστικώς.

  Βλέπετε στην ουσία δεν υπάρχει παρά ένα μόνο δημόσιου χαρακτήρα δάσος με τεράστια οικολογική σημασία ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά λόγω ιδιαίτερου καθεστώτος και αυτό το αρχαιότερο και μεγαλύτερο δάσος Δέντρων-βελανιδιών- στην Ελλάδα ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ενώ αν πάει κανένας χωριάτης να κόψει κανένα πουρνάρι να φάνε τα κατσίκια του του ρίχνουν μήνυση, αποτέλεσμα λογγώσανε όλα και δεν κερδίζει κανείς απο αυτό παρα μόνο αυτοί οι κρετίνοι.
  Ισως βέβαια να τα μοιράζονται και με κάποιους απο τους ανωτέρους τους.

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΔΩ ΣΤΑ ΙΌΝΙΑ ΟΙ ΕΝΕΤΟΙ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1500 ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΑΠΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΟΣΟΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ;

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:16 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

   Εισάγεται ως καινοτομία η δυνατότητα σύμπραξης (σε κοινές επιχειρήσεις) των ΔΑ.Σ.Ε. με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..

  Παρατήρηση: Θα πρέπει πάλι για λόγους ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού-να θεσμοθετηθούν εξ αρχής οι όροι και προϋποθέσεις τέτοιων συνεργασιών, να επιλεγούν και προσδιοριστούν με συγκεκριμένα κριτήρια οι ως άνω φορείς και να διευκρινιστεί το καθεστώς ελέγχου των διαδικασιών.

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 23:26 | Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

  Διαθέτουμε ένα καλό καταστατικό και κανονισμό λειτουργείας του Διοικητικού Συμβουλίου ένος καταναλωτικού συνεταιρισμού στην Ισπανία το οποίο ως καταστατικό μεικτού συνεταιρισμιού και καταναλωτών και εργαζομένων περιλαμβάνει διατάξεις και για τις δύο κατηγορίες μελών.

  Στο καταστατικό και τον κανονισμό φαίνεται πως αναπτύσετε ο Ισπανικός συνεταιριστικός νόμος προσφέροντας διαφάνεια έλεγχο καιεπιχειρηματική απόδοση. Εχουμε φτάσει σε μια σωστή μεταφραση μέχρι την σελίδα 20 από τις 66. ( περιλαμβάνει 86 άρθρα το καταστατικό και 18 ο εσωτερικός κανονισμός ).

  Μπορούμε να σας το στείλουμε. Ισως σας φανούν τόσο καλά που εκτός από την αξιοποιησή τους στον συνεταιριστικό νόμο, μας βοηθήσετε και στην επιτάχυσνη της μετάφρασής τους

  Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να μας στείλετε στο email μας info@diktio-kapa.dos.gr ένα μήνυμα για να σας το στείλουμε

  Με τιμή
  Λουκάς Μπρέχας
  για το Δίκτυο ΚΑΠΑ

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 12:11 | LEYTERHS

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, όπου εξειδικεύονται οι δασικές εργασίες, είναι εσφαλμένη η διατύπωση «οιπεριφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας»,διότι αφένός μεν η περίφραξη δασών και δασικών εκτάσεων δεν είναι επιτρεπτή απο την νομοθεσία και αν αυτό ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ και μόνο κριθεί ότι πρέπει να γίνει, θα γίνει με βάση συγκεκριμένη μελέτη δασοτεχνικού έργου, αφ’ ετέρου η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων, επίσης εντάσεται στις εργασίες δασοτεχνικών έργων στερέωσης και προστασίας λεκανών απορροής ομβρίων υδάτων (υδρονομικών έργων στον δασικό χώρο).Αμφότερα λοιπόν καλύπτονται από την διατύπωση που προηγείται «τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα» και αποτελούν κατά συνέπεια πλεονασμό. Αυτό που έγινε τις τελευταίες 10ετίες, να καίγονται τα δάση και σε λίγο να εγκαθίστανται δασικοί Συν/σμοί για να βάζουν κλαδοπλέγματα και κορμοπλέγματα, ας μην το βάζουμε και κατά πλεονασμό σε νόμους, όταν ο νόμος , μέσω συγκεκριμένων διατάξεων και αρμοδίων υπηρεσιών, προβλέπει ήδη, βάσει συγκεκριμένων δασοτεχνικών μελετών, να εκτιμάται κάθε φορά, ΑΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ.Όταν μπαίνουν τέτοιες διατυπώσεις σε νόμους, κάνουν μεγάλο κακό στην δασοπροστασία.Όποιος κατάλαβε , κατάλαβε.

 • το τέλος της παραγράφου 3 χρειάζεται αναδιατύπωση

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 00:38 | ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΖΩ ΔΥΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ ΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Σ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ ΥΛΟΤΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.2.ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Μ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ .ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΙ ΑΤΕΛΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ,ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΨΥΧΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

 • 7 Ιανουαρίου 2012, 20:08 | Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

  Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια μη κερδοσκοπική Οργάνωση της οποίας σκοπός σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η προώθηση της Συνεταιριστικής Οικονομίας και Εκπαίδευσης στον τόπο μας, κυρίως για την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, συμβάλλοντας στην πτώση των τιμών.

  Σύμφωνα με την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας την οποία η χώρα μας έχει αποδεκτεί η συνεταιριστική νομοθεσία πρέπει να βασίζεται στις διεθνώς αποδεκτές Συνεταιριστικές Αρχές και να είναι ενιαία.

  Αντίθετα στην Ελλάδα παρατηρείτε η δημιουργία διαφορετικών Νόμων για τους συνεταιρισμούς οι οποίοι συνήθως δεν στηρίζονται στις Συνεταιριστικές Αρχές, όπως ο Νόμος για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς του Υπουργείου Εργασίας και ο Νέος νόμος για τους αγροτικούς Συνεταιρισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

  Τεκμηρίωση για την αποδοχή της χρήση των συνεταιριστικών αρχών στην ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» παράγραφο 1.2:

  «Παρατηρείται ανανέωση του ενδιαφέροντος για τους συνεταιρισμούς σε διεθνές επίπεδο. Η σημαντικότερη εξέλιξη στο θέμα αυτό είναι η έκδοση σύστασης για την προώθηση των συνεταιρισμών από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το 2002 η οποία εγκρίθηκε επίσημα από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και από τις κυβερνήσεις όλων των προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών».

  Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το 2009 για το Έτος Συνεταιρισμών «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφος 45:

  «Ως εκ τούτου το κύριο μέσο για την από κοινού χρησιμοποίηση των συνεταιρισμών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, είναι η προώθηση της δημιουργίας και την ανάπτυξης τους με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές και με σεβασμό της αυτονομίας τους.
  Αυτό απαιτεί μια ορθή πολιτική και ένα νομοθετικό πλαίσιο για ίσους όρους ανταγωνισμού έναντι άλλων επιχειρήσεων. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη συμφωνήσει να αναγνωρίσουν και να προάγουν τον συνεταιριστικό τομέα μέσω συμφωνιών, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους συνεταιρισμούς και η Σύσταση 193 του ΔΟΕ ( Διεθνές Οργανισμός Εργασίας )».

  Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ κατά το 2001 και την Σύσταση 193/02 του ILO η συνεταιριστική Νομοθεσία πρέπει να είναι ενιαία και να βασίζετε στις Συνεταιριστικές Αρχές :

  o Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ [5] κατά το 2001 παράγραφος 11:

  «(Τα κράτη) πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ότι κανένας νόμος ή πρακτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του εν λόγω κινήματος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσία, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζονται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς»

  o Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) [1]

  «Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
  Αφού αναγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.. ΙΙ 6. Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες με σκοπό να ….8.στ προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία…III 11(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης (4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο»
  Στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία [2] του ILO στην σελίδα iii αναφέρεται «Το συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα. Το σύνολο των συνεταιριστικών αρχών είναι ένα. Έτσι, η βασική συνεταιριστική νομική ύλη πρέπει επίσης να είναι μία» , επίσης στην σελίδα 5 « Η Σύσταση νο. 193/2002 του ILO είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

  Η ευημερία του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε περιόδους κρίσης

  Το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα των 800 εκατομμυρίων μελών [1], το οποίο παρά την κρίση ευημερεί και την αναχαιτίζει όπως έπραξε και σε παλαιότερες κρίσεις σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) « Η Ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης». [3]

  Σύμφωνα με την Έκθεση του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» [4]σελ. 5 Α/64/132 Ιουλίου 2009: Το 2008 οι 300 κορυφαίοι συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για ένα συνολικό κύκλο εργασιών 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ίσο με της 10ης οικονομίας στον κόσμο της Ισπανίας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2008 14%. Τα νεότερα στοιχεία για το 2011 αναφέρουν, παρά την κορύφωση της κρίσης, αύξηση του κύκλου εργασιών στα 1, 6 τρισεκατομμύρια δολάρια. [5]
  Σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα το Διεθνές Συνεταιριστικό Επιχειρηματικό Μοντέλο ευημερεί σε ένα κατάλληλο και ενιαίο νομικό περιβάλλον το οποίο στηρίζετε στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές.

  Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας για την δημιουργία ενός αντίστοιχου ενιαίου νομικού συνεταιριστικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών τώρα που και εκσυγχρονίζει τον νόμο 1667 για τους αστικούς συνεταιρισμούς.

  Σχετικά με την πρόταση Νόμου για τους Δασικούς συνεταιρισμούς

  Επισυνάπτουμε στα link http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20ES.pdf και http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20GR.pdf τον ενιαίο συνεταιριστικό ισπανικό νόμο στα ισπανικά και μια πρόχειρη αυτόματη ελληνική μετάφραση ( συγχωρέστε μας για την ποιότητα της μετάφρασης) ο οποίος σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SCE Final Study Part I επαινείτε ως ένας λεπτομερής, πλήρης, και καλά σχεδιασμένος, έντονα εναρμονισμένος στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές.

  Πιστεύουμε ότι η ανάγνωσή του θα δώσει σημαντικές προτάσεις για τον νόμο για τους Δασικού Συνεταιρισμούς. Η πρόταση νόμου για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς εάν και προς την σωστή κατεύθυνση δεν εφαρμόζει σε όλη την έκταση τις Διεθνώς αποδεκτές συνεταιριστικές αρχές.

  Ενδεικτικά σημεία σύγκρισης του Ισπανικού Νόμου και της πρότασης Νόμου για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς.

  1) Εάν και σύμφωνα με τον ορισμό: «Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της» δεν υπάρχει μεριμνά του νόμου για την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών, δίνοντας έμφαση μόνο στην οικονομική. ( Παρακαλώ δείτε το άρθρο 5 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου για ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων εντός του συνεταιρισμού αλλά και στην σημασία της συνεταιριστικής εκπαίδευσης όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια.

  2) σχετικά με την εκπαίδευση των νέων μελών του άρθρου 5. Η συνεταιριστική εκπαίδευση θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας των συνεταιρισμών διεθνώς οι οποίοι χορηγούν για αυτό το σκοπό σταθερό ποσό επί των κερδών τους. Στον Ισπανικό συνεταιριστικό νόμο οι συνεταιρισμοί πρέπει να διαθέτουν το 5%. Εκτός της επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν εκπαίδευση των Διοικητικών Συμβουλίων και των μελών σε οικονομικά διοικητικά θέματα σύμφωνα με το συνεταιριστικό μοντέλο, έτσι που το διοικητικό συμβούλιο να μπορεί να αντεπεξέρθει στις απαιτήσεις της θέσης τους και τα μέλη να έχουν την γνώση να ελέγχουν τα Δ.Σ. . Γενικά αναφέρετε ως «η συνεταιριστική εκπαίδευση είναι η εγγύηση του Δημοκρατικού Ελέγχου ( Παρακαλώ δείτε τα άρθρα 56, 58 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου )

  3) Το αποθεματικό ταμείο ενημερώνετε σε κάθε χρήση ασχέτως με το εάν φτάσει στο ύψος της αξίας των μεριδίων και χρησιμοποιείτε εκτός των άλλων και για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού.

  4) Το άρθρο 18 και το 82 για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων του Ισπανικού συνεταιριστικού νόμου παραθέτει με ακρίβεια ένα καθεστώς συλλογικής πειθαρχίας με κυρώσεις. Τα άρθρα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

  5) Επίσης τα άρθρα 80-87 τα οποία αναφέρονται στους συνεταιρισμούς εργαζομένων γενικά και τα άρθρα 94-9 τα οποία αναφέρονται στους συνεταιρισμούς συλλογικής εκμετάλλευσης γαιών θα μπορούσαν να συμβάλλουν αντίστοιχα.

  6) Το άρθρο 68 αναφέρετε στην διάσπαση ενός συνεταιρισμού αναπόσπαστο δικαίωμα όπως είναι και η συγχώνευση του.

  7) Το άρθρο 21 της προτάσεις νόμου «Αρχαιρεσίες» αναφέρετε στην πολυσταυρία η οποία διαιωνίζει την κατάσταση άτυπων πολλαπλών ψηφοδελτίων εντός του ενός ενιαίου. Ένας που ελέγχει τον συνεταιρισμό και παίρνει πολλούς ψήφους μπορεί να πει στους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν και άλλους δικούς του για το Δ.Σ. Λύση η εφαρμοζόμενη διεθνώς μονοσταυρία.

  8) Το άρθρο 35 για τις ενώσεις συνεχίζει την παράδοση σύγχυσης η οποία επικρατεί στην ελληνική νομοθεσία περί οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης στην Διεθνή συνεταιριστική νομοθεσία υπάρχουν οι συνεταιριστικές ενώσεις ( Παρακαλώ δείτε τα άρθρα 117- 120 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου ) αλλά και οι δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν επιχειρηματικούς στόχους και αποτελούνται από δύο τουλάχιστον πρωτοβάθμιους. (Παρακαλώ δείτει και άλλες επιχειρηματικές μορφές συνεργασίας στα άρθρα 77-79 του Ισπανικού συνεταιριστικού Νόμου.)
  Πουθενά δεν προβλέπονται γεωγραφικοί περιορισμοί, ενώσεις και δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς μπορούν να κάνουν με συνεταιρισμούς όλης της χώρας. Γιατί να υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί; Ένας δασικός συνεταιρισμός στην Ήπειρο και έναν δασικός συνεταιρισμός στην Ξάνθη γιατί να μην μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους?

  Με τιμή

  Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  & Περιφερειακής Ανάπτυξης

  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία στα Ισπανικά
  http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20ES.pdf

  Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία στα Ισπανικά σε πρόχειρη ελληνική μετάφραση
  http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/EspaniaCoopLay%20GR.pdf

  1 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Sistasi193.pdf

  2 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf

  3 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf

  4 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHEgr.pdf

  5 http://www.ica.coop/publications/Global300Report2011.pdf

 • 7 Ιανουαρίου 2012, 13:21 | Μιχαήλ Σούσος

  Στο 1ο άρθρο αναφέρεται ότι μεταξύ των σκοπών των Δασικών συνεταιρισμών είναι και η εκτέλεση παντός είδους Δασοτεχνικών έργων. Με αυτό όμως φαίνονται να αποξενώνονται τα Δασαρχεία από αυτή την αρμοδιότητά τους σε βάρος της συντονισμένης και προγραμματισμένης δράσης πάνω στο αντικείμενο. Υπάρχει έτσι κίνδυνος άναρχων επεμβάσεων που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Η εκχώρηση της αρμοδιότητας σε ιδιώτες μπορεί να είναι ίσως οικονομικότερη αλλά όχι κατ ανάγκη σοφότερη και αποτελεσματικότερη.