• Σχόλιο του χρήστη 'Μουταφτσής Μαυροδής' | 29 Ιανουαρίου 2012, 15:25

    Οι ΔΑ.Σ.Ε να ενημερώνονται εγκαίρως για τα προγράμματα αυτά ατομικά ο καθένας τους από το πράσινο ταμείο του ΥΠΕΚΑ, για το χρόνο, το οικονομικό ύψος των υποβαλλόμενων σχεδίων, το ποσοστό ενίσχυσης και την διαδικασία υποβολής των σχεδίων καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται. Η ενημέρωση να γίνεται ακόμη και ηλεκτρονικά με ένα email που να υποχρεούνται να δηλώσουν οι ΔΑ.Σ.Ε. Επίσης αναπτυξιακά κίνητρα για τους ΔΑ.Σ.Ε θα ήταν και η αυξημένη διάθεση δασών προς υλοτομία αποψίλωσης ή και επιλεκτικής διαχείρισης (αναγωγής με τους απαραίτητους πόρους για αυτόν το σκοπό ώστε να γίνεται καλώς καθαρισμός των δασών από τους ΔΑ.Σ.Ε και να πληρώνονται με στρεμματική αποζημίωση λόγο των μειωμένων κυβικών μέτρων ημερήσιας παραγωγής ξυλείας) στα πλαίσια πάντα της σωστής περιβαντολογικής διαχείρισης των δασών. Στους ΔΑ.Σ.Ε και στα μέλη των ΔΑ.Σ.Ε (φυσικά πρόσωπα) να χορηγούνται άδειες φορτηγών για την μεταφορά και εμπορία της ξυλείας τους <> οχήματος για να έχουν τα οφέλη από την μείωση των τελών κυκλοφορίας και την φορολογική απαλλαγή δικαιολόγησης κάθε έτους τέτοιου οχήματος, επίσης σε συνεργασία με τις κατά τόπους διευθύνσεις δασών και των ΔΑ.Σ.Ε να γίνονται επιμορφωτικά και επαγγελματικά σεμινάρια σχετικά με την ανάπτυξη περιβαντολογικής συνείδησης και σωστής γνώσης της διαχείρισης των δασών για τους δασεργάτες και θεωρητική εκπαίδευση για τους δόκιμους δασεργάτες που είναι νεοεισερχόμενη στο επάγγελμα. Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις δασών οι ΔΑ.Σ.Ε θα μπορούσαν να πατάξουν και την λαθροϋλοτομία που τον τελευταίο διάστημα υπάρχει τρομερή έξαρση, δίνοντας στα μέλη των ΔΑ.Σ.Ε την δικαιοδοσία να ελέγχουν και να πιστοποιούν παραβάσεις λαθροϋλοτομία.