Άρθρο 42: Αναπτυξιακά κίνητρα

1. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες αυτών (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.) καθώς και οι Ενώσεις τους (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) έχουν δικαίωμα ενίσχυσης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ προκειμένης της προώθησης υπ’ αυτών, επί τη βάσει σχετικών προγραμμάτων, των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) Του εφοδιασμού των πρωτοβάθμιων δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων με μέσα (μηχανικό εξοπλισμό και ζώα μεταφοράς και σύρσης δασικών προϊόντων κ.λπ μέσα) και υλικά παραγωγής και της συντήρησης αυτών, τα οποία είναι απαραίτητα στις δασικές εργασίες, στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα.
β) Της διαφήμισης, διακίνησης και εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων.
γ) Της ίδρυσης και διεύθυνσης μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων αυτών.
δ) Της επιμόρφωσης των μελών τους με κύκλους σεμιναρίων ή με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής και συνεταιριστικής επιμόρφωσης ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
ΟΙ ΔΑ.Σ.Ε. και ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε. δικαιούνται επιπροσθέτως οικονομικής ενίσχυσης των δραστηριοτήτων τους που συμβάλλουν στην προστασία των δασών από πυρκαγιές.
Η χρηματοδότηση των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) των Κοινοπραξιών αυτών (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε), καθώς και των Ενώσεών τους γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου.
2. Με Κοινή Απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών μπορεί να καθορίζονται κίνητρα για τη συγχώνευση καθώς και την ανάπτυξη των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων, και να ορίζεται η σχετική διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η σχετική διαδικασία για την απόκτηση άδειας Φ/X «αγροτικού» για τα οχήματα των ΔΑ.Σ.Ο. και των φυσικών προσώπων – μελών των πρωτοβάθμιων δασικών συνεταιρισμών που χρησιμοποιούνται στις δασικές εργασίες.
4. Οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις, δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά Επιμελητήρια της χώρας.

  • 1 Φεβρουαρίου 2012, 15:16 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

    Οι παραχωρήσεις εκτάσεων που προβλέπονται από το Δασικό Κώδικα να ισχύουν και για τους Συνεταιρισμούς ( ΔΑ.Σ.Ε.,Ε.ΔΑ.Σ.Ε.,ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.)

  • 29 Ιανουαρίου 2012, 15:25 | Μουταφτσής Μαυροδής

    Οι ΔΑ.Σ.Ε να ενημερώνονται εγκαίρως για τα προγράμματα αυτά ατομικά ο καθένας τους από το πράσινο ταμείο του ΥΠΕΚΑ, για το χρόνο, το οικονομικό ύψος των υποβαλλόμενων σχεδίων, το ποσοστό ενίσχυσης και την διαδικασία υποβολής των σχεδίων καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται. Η ενημέρωση να γίνεται ακόμη και ηλεκτρονικά με ένα email που να υποχρεούνται να δηλώσουν οι ΔΑ.Σ.Ε. Επίσης αναπτυξιακά κίνητρα για τους ΔΑ.Σ.Ε θα ήταν και η αυξημένη διάθεση δασών προς υλοτομία αποψίλωσης ή και επιλεκτικής διαχείρισης (αναγωγής με τους απαραίτητους πόρους για αυτόν το σκοπό ώστε να γίνεται καλώς καθαρισμός των δασών από τους ΔΑ.Σ.Ε και να πληρώνονται με στρεμματική αποζημίωση λόγο των μειωμένων κυβικών μέτρων ημερήσιας παραγωγής ξυλείας) στα πλαίσια πάντα της σωστής περιβαντολογικής διαχείρισης των δασών. Στους ΔΑ.Σ.Ε και στα μέλη των ΔΑ.Σ.Ε (φυσικά πρόσωπα) να χορηγούνται άδειες φορτηγών για την μεταφορά και εμπορία της ξυλείας τους <> οχήματος για να έχουν τα οφέλη από την μείωση των τελών κυκλοφορίας και την φορολογική απαλλαγή δικαιολόγησης κάθε έτους τέτοιου οχήματος, επίσης σε συνεργασία με τις κατά τόπους διευθύνσεις δασών και των ΔΑ.Σ.Ε να γίνονται επιμορφωτικά και επαγγελματικά σεμινάρια σχετικά με την ανάπτυξη περιβαντολογικής συνείδησης και σωστής γνώσης της διαχείρισης των δασών για τους δασεργάτες και θεωρητική εκπαίδευση για τους δόκιμους δασεργάτες που είναι νεοεισερχόμενη στο επάγγελμα. Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις δασών οι ΔΑ.Σ.Ε θα μπορούσαν να πατάξουν και την λαθροϋλοτομία που τον τελευταίο διάστημα υπάρχει τρομερή έξαρση, δίνοντας στα μέλη των ΔΑ.Σ.Ε την δικαιοδοσία να ελέγχουν και να πιστοποιούν παραβάσεις λαθροϋλοτομία.