• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Στέφανος Κώνστας' | 12 Ιανουαρίου 2010, 19:23

    Δρ. Στέφανος Κώνστας Μελετητής βιομηχανικών και περιβαλλοντικών έργων Αρμ. Βραΐλα 6, 11473 Αθήνα Τηλ. 2106427516, konstas@otenet.gr Οι παρατηρήσεις μου επί του σχεδίου Νόμου για τις ΑΠΕ αφορούν το άρθρο 5 και ειδικότερα την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από βιοαέριο. Επισημαίνω, κατ΄ αρχήν, ότι λείπει από τον πίνακα του άρθρου αυτού η ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου που παράγεται από βιομάζα, σε ειδικές προς τούτο εγκαταστάσεις αναερόβιας αποικοδόμησης. Τα σημεία (ι) και (κ) αφορούν ειδικά βιοαέριο που απομαστεύεται από ΧΥΤΑ, δηλαδή πρόκειται για μία τελείως διαφορετική διαδικασία, κατά την οποία απλώς συλλέγεται το βιοαέριο που προκύπτει από την σήψη των αστικών απορριμμάτων, χωρίς καμία παρέμβαση στην διαδικασία παραγωγής του, ενώ τα σημεία (η) και (θ) αναφέρονται, προφανώς, σε απ’ευθείας καύση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρισμού, χωρίς την επί πλέον διαδικασία της αεριοποίησης. Το βιοαέριο από εγκαταστάσεις αναερόβιας αποικοδόμησης βιομάζας, παράγεται από παραπροϊόντα γεωργοκτηνοτροφίας και γεωργικών βιομηχανιών. Η λειτουργία των σχετικών μονάδων έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο στην οικονομία, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως π.χ.: 1. Αυξάνει το εισόδημα των αγροτών με την αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων 2. Δίνει δυνατότητες ανάπτυξης νέων, ενεργειακών, καλλιεργειών, ιδιαίτερα επιθυμητών για την αντικατάσταση καλλιεργειών που σήμερα φθίνουν, όπως ο καπνός και άλλες. 3. Μηδενίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων και γεωργοκτηνοτροφικών βιομηχανιών, μετατρέποντας σημαντικές οχλήσεις σε χρήσιμη ενέργεια. 4. Τα κατάλοιπα της διεργασίας αποτελούν οργανικό λίπασμα, που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών. 5. Η ίδια η λειτουργία των μονάδων βιοαερίου, αλλά και η διακίνηση πρώτων υλών και παραπροϊόντων θα αυξήσει την απασχόληση στην περιοχή. 6. Το πολύ 50% της επένδυσης απορροφάται από εισαγόμενο εξοπλισμό, σε αντίθεση με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, που είναι στο σύνολό τους εισαγόμενα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημειωθεί ότι η αναερόβια επεξεργασία της βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας είναι πολύ πιο σύμπλοκη και περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κινδύνους από τα αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες. 1. Η απαιτούμενη παραγωγική εγκατάσταση είναι σύμπλοκη και με συνεχή απαίτηση επίβλεψης και συντήρησης, σε αντίθεση με άλλες ΑΠΕ. 2. Οι διαθέσιμες ποσότητες πρώτων υλών (βιομάζας) υπόκεινται σε σοβαρές εποχιακές και ετήσιες διακυμάνσεις. 3. Το κόστος προμήθειας και συγκέντρωσης της βιομάζας αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα σημαντικής επιχειρηματικής αβεβαιότητας. Από υπολογισμούς που έγιναν, στους οποίους ελήφθησαν υπόψη τα αναφερόμενα δεδομένα, προκύπτει ότι για να είναι οικονομικά βιώσιμη μία εγκατάσταση αναερόβιας επεξεργασίας βιομάζας για παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο, η τιμή διάθεσης της παραγόμενη ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο πρέπει να είναι της τάξης των 300€/MWh. Σημειώνω ότι συμφωνώ με την πρόταση άλλου σχολιαστή, να μην επιδοτούνται οι επενδύσεις αυτές. Αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ενός υγιούς παραγωγικού κλάδου