Άρθρο 5 Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για είκοσι (20) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για εικοσιπέντε (25) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή μέσω Υβριδικού Σταθμού και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12, τιμολογείται, σε μηνιαία βάση, κατά τα ακόλουθα:

α) Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την τιμή, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούμενη περίπτωση, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιμές από το ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8Α’), όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα :

pinakasc
pinakasb

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη Ισχύ έως 35 MW και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.
Ειδικά η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια (αιολικά πάρκα) οι οποίοι:

i) εγκαθίστανται σε νησιά, κατοικημένα ή μη, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της οικείας άδειας παραγωγής είναι Μη Διασυνδεδεμένα, και
ii) η ηλεκτρική σύνδεσή τους πραγματοποιείται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο έργου σύνδεσης, επαρκούς ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα υποθαλασσίου καλωδίου,
γίνεται με την τιμή που προβλέπεται στον ανωτέρω πίνακα για την κατηγορία «(α). Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW» στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προσαυξημένη κατά 25%, ακόμα και μετά τη πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται ποσοστιαία ταυτόχρονα με την αναπροσαρμογή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Η αναπροσαρμογή γίνεται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίνονται τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η αναπροσαρμογή γίνεται αναλογικά με τη μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Ως μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., νοείται ο μέσος όρος των ποσοστών των επί μέρους εγκεκριμένων μεταβολών, ανά κατηγορία τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθμίζεται, ανάλογα με την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε το ημερολογιακό έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής.
Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σε ποσοστό ίσο με την μέση μεταβολή των τιμών καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο έτος.
Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις τιμές του πίνακα.»

4. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο αρμόδιος Διαχειριστής καταβάλει σε κάθε Παραγωγό από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέεται στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, πρόσθετη αποζημίωση που ισούται με ποσοστό των συνολικών εσόδων του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ίσο με το ποσοστό των περικοπών ενέργειας που του έχουν επιβληθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου.»

5. Για την αναπροσαρμογή της τιμής της ενέργειας που παράγεται από τους παραγωγούς που επέλεξαν, κατά την περίπτωση δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης, εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2009 οι διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, με τιμή αναφοράς για το έτος 2008 ως κάτωθι:

pinakas1

6. Καταργείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος άνω των δέκα (10) MW ισχύει η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπει ο παρών νόμος, η δε τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στις παρ. 3, 4, και 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Η γεωθερμική ενέργεια έχει την ιδιαιτερότητα του Γεωλογικού πόρου που απαιτεί σημαντική (τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα) ερευνητική προσπάθεια για να εντοπιστεί, μελετηθεί και δοθεί σε αξιοποίηση. Οι έρευνες αυτές περιέχουν και το στοιχείο της αβεβαιότητας ως προς τον εντοπισμό του πόρου. Έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναγνωρίσει το «Γεωλογικό ρίσκο» αυτό και έχουν καθιερώσει οικονομική κάλυψη του ως ποσοστό του κόστους των αποτυχημένων ερευνητικών εργασιών.
  Στη χώρα μας και μόνο για τη Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, υπάρχει αυτή η κάλυψη του γεωλογικού ρίσκου μέσα από τη χρηματοδότηση των ερευνών του ΙΓΜΕ το οποίο εντοπίζει τα πεδία, τα μελετά και τα αποδίδει στην αξιοποίηση. Ο εκμισθωτής του πεδίου παραλαμβάνει και αξιοποιεί και τις γεωτρήσεις που διάνοιξε το ΙΓΜΕ.
  Όμως για τη Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα λόγω υψηλού κόστους ερευνών και είναι αναγκαία η πρόβλεψη κάλυψης μέρους του κόστους των αποτυχημένων γεωτρήσεων από την Πολιτεία. Προτείνεται όπως καταρχήν προβλεφθεί η κάλυψη του κόστους αυτού κατά 50%.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 5: Παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που δεν τεκμηριώνονται, όπως για παράδειγμα οι πολύ υψηλές τιμές για τα φωτοβολταϊκά (όταν οι τιμές των υλικών πέφτουν κατακόρυφα) και οι πολύ χαμηλές για τη γεωθερμία που μπορεί να συνεισφέρει πολύ στη συμμετοχή των Α.Π.Ε. σε στόχο 20-20-20 ως μονάδες βάσης. Ειδικά για τη Γεωθερμία γίνεται σημαντική αύξηση στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά μόνο για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ =< 0,5 MWe. Όμως οι σταθμοί αυτοί είναι σπάνιοι στη Γεωθερμία και δε μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά σε στόχο 20-20-20. Προτείνεται λοιπόν όπως αναθεωρηθεί συνολικά η τιμολόγηση ώστε να εξισορροπηθούν οι τιμές για όλες τις Α.Π.Ε.. Ειδικά για τη Γεωθερμία, που είναι σημαντική εγχώρια Α.Π.Ε., προτείνεται η παρακάτω τιμολόγηση ώστε να προσεγγιστούν οι τιμές που ισχύουν στην Ε.Ε..

  α/α Κατηγορία ισχύος MWe Τιμή πώλησης σε €/MWe Σχόλια
  1 =10 120

 • Οι θέσεις και τα σχόλια του ΕΣΣΗΘ επί του Άρθρου 5, παρ. 2 βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό μας τόπο http://www.hachp.gr

 • H τιμολόγηση της παραγόμενης πράσινης ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας αλλά αυτή πρέπει να γίνει στη βάση ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου όπου θα ληφθούν υπόψη εκτός του επενδυτικού ενδιαφέροντος, το υφιστάμενο κόστος της συμβατικής ενέργειας και της πράσινης ενέργειας, η τιμολόγηση της εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων ρύπων, η εξαγωγή συναλλάγματος, οι δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας, και τα παράπλευρα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντκά ωφέλη.

  Η αύξηση της τιμής της MWhe που παράγεται από (καλλιεργούμενη) βιομάζα στα 120 € είναι λογική. Η τιμή αυτή υπερβαίνει κατά 20 € το σημερινό μέσο κόστος παραγωγής Η/Ρ από τη ΔΕΗ αλλά αντισταθμίζεται από ισόποσο πρόστιμο εκπομπής ρύπων.

  Με βάση την τιμή αυτή, μια μονάδα παραγωγής Η/Ρ 24.000 MWhe από καλλιεργούμενη βιομάζα (π.χ. αγριαγκινάρας) με εγκατεστημένη ισχύ 3,2 MWe και κόστος εγκατάστασης περί τα 5 εκατ. €. αποδίδει 24000*120 = 2.880.000 € ετησίως εκ των οποίων το 1.050.000 € επιστρέφει στους γεωργούς και το ετήσιο κέρδος της τάξης του 1.500.000 € ως προς την επένδυση των 2.500.000 € είναι ιδιαίτερα ελκυστικό (IRR=60%). Για την παραπάνω μονάδα απαιτόύνται 15.000 t βιομάζας αγριαγκινάρας που καλλιεργείται σε 7.500 στρ. αντικαθιστώντας μια παραδοσιακή καλλιέργεια, π.χ. βαμβάκι.

  Οι σχετικοί με την Ελληνική γεωργία γνωρίζουν ότι η μεγάλη καλλιέργεια στην Ελλάδα έχει πλέον μηδενικό κέρδος, και στηρίζεται αποκλειστικά στις επιδοτήσεις. Για παράδειγμα μια μέση στρεμματική απόδοση βαμβακιού ίση με 400 kg/στρ * 0,3 €/kg αποδίδει περί τα 120 € με κόστος παραγωγής 100-120 €/στρ!!. Απλά η καλλιέργεια στηρίζεται στην συνολική επιδότηση των 140 €/στρ που σε πολλές περιπτώσεις φθάνει (νιτρορύπανση) και τα 195 €/στρ. Όμως μεγάλο ποσοστό των δαπανών παραγωγής διαφεύγει προς ξένες αγορές (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πετρέλαιο) που για τα παραπάνω 7500 στρ υπολογίζονται στα 600.000 €. Είναι προφανής η ανάπτυξη της τοπικής γεωργίας με την εναλλακτική ενεργειακή πρόταση όπου το ανωτέρω ποσό αφενός δεν διαφεύγει ενώ αφετέρου εισρέουν επί πλέον 1.050.000 € από την πώληση της βιομάζας.

  Έτσι ενώ φαινομενικά η συνολική αξία της MWhe ανέρχεται στα 124 € εκτών οποίων τα 4 € εκρέουν προς ξένες αγορές στην πραγματικότητα έχουμε μικρότερη εκροή συναλλάγματος κατά 25€ / MWhe (600.000 € / 24.000 MWhe) και εισροές στη γεωργική οικονομία κατά 44 €/ MWhe. Συμπερασματικά η Ελληνική κοινωνία θα χρεωθεί συνολικά για κάθε παραγόμενη MWhe στην πραγματικότητα κατά 124 – (25+44) = 55 € δηλαδή 45 € λιγότερο από το μέσο κόστος παραγωγής, εκ των οποίων τα 24 € προέρχονται από την μείωση εκροής συναλλάγματος.

  Και δεν υπολογίστηκαν ακόμα οι δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας, η μείωση της ιδίας εργασίας των γεωργών, η εξοικονόμηση πετρελαίου θέρμανσης στην περίπτωση χρήσης της θερμότητας για τηλεθέρμανση, και τα πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την εναλλακτική μας πρόταση.

  Με βάση τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι η παραγωγή Η/Ρ ίσου μόνο με το 20% αυτού που παράγεται σε ένα σταθμό ΑΗΣ στην Πτολεμαίδα απαιτεί μικρή πρόσθετη επενδυτική δαπάνη (167 εκατ. €) αλλά αποφέρει πρόσθετο γεωργικό εισόδημα περί τα 110 εκατ. € ετησίως (εκτών οποίων τα 40 εκατ. € είναι συνάλλαγμα) αντισταθμίζοντας περίπου κατά το ήμισυ το συνολικό κόστος παραγωγής ρεύματος του ΑΗΣ για τη ΔΕΗ!.

  Αν συνυπολογιστούν τα οφέλη από τη χρήση της παραγόμενης θερμότητας (τηλεθέρμανση κλπ) προκύπτει πρόσθετο όφελος άνω των 50 εκατ. € εκ των οποίων τα 30 εκατ. είναι συνάλλαγμα. Εκτός των άμεσων ωφελειών από την παραγωγή πράσινης ενέργειας, με την ίδια εναλλακτική πρόταση θα εξοικονομούνται ετησίως περί τα 200 εκατ. κ.μ. αρδευτικού νερού (1/3 του άνω ρου του αχελώου), και θα βελτιωθεί έκταση 500.000 στρ από την προσθήκη 500.000 τόνων λιπασμάτων και λοιπών αγροχημικών σε μια δεκαετία με παράλληλη αύξηση της γονιμότητας των εδαφών αυτών.

  Αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά, η τιμή της MWhe μειώθηκε από τα (απαράδεκτα) επίπεδα των 450 € στα 284,84 €. Η μείωση αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως και η μειωμένη αυτή τιμή είναι κατά 2,8 φορές μεγαλύτερη από το σημερινό κόστος παραγωγής της μεγαβατώρας από τη ΔΕΗ. Προφανώς η τιμή αυτή απαιτείται για την προσέλκυση επενδυτών αλλά ποιός θα πληρώσει τη διαφορά στο κόστος παραγωγής και ποιός μπορεί να αποφασίζει κάτι τέτοιο και στη βάση ποιού αναπτυξιακού σχεδίου?

  Σε σχέση με το παραπάνω παράδειγμα, για την παραγωγή 24.000 MWhe ετησίωςη π.χ. στη Θεσσαλία απαιτείται εκατεστημένη ισχύς 20 MWe (20 MWe * 1200 ώρες) αλλά η επένδυση κοστίζει περί τα 50 εκατ. € που θα εκρεύσουν προς ξένες αγορές. Με τιμή 284,84 €/MWhe η επένδυση αποδίδει περί τα 6,8 εκατ. € ετησίως και με επιδότηση του 50% της δαπάνης εγκατάστασης (25 εκατ €) προκύπτει οριακή κερδοφορία της επένδυσης (IRR=±10%). Όμως το κοινωνικό σύνολο καλείται να πληρώσει περί τα 330 €/ MWhe εκ τών οποίων περί τα 45 €/ MWhe εξάγονται προς ξένες αγορές [25 εκατ / (25 έτη * 24.000 MWhe)].

  Έτσι κλιμακώνοντας τα μεγέθη, η παραγωγή Η/Ρ ίσου μόνο με το 20% αυτού που παράγεται σε μόνο ένα ΑΗΣ στην Πτολεμαίδα απαιτεί την εξαγωγή συναλλάγματος περί τα > 2 δισεκατ. € για την εγκατάσταση φωτοβολταικών, και ετήσιο πρόσθετο κόστος για τη ΔΕΗ περί τα 300 εκατ. € όταν το έτήσιο κόστος συνολικής παραγωγής Η/Ρ από λιγνίτη στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 750 εκατ € (ΔΕΗ, 2007). Προφανώς η τιμή των 284 €/MWhe φαίνεται πολύ υψηλή σε σχέση με το μικρό τελικά κοινωνικό συμφέρον.

  Βασιζόμενοι σε πολυετή ερευνητικά μας αποτελέσματα έχουμε αποδείξει και πληροφορήσει την Ελληνική κοινωνία ότι η χώρα μας μπορεί να παράξει το δικό της φθηνό καύσιμο, καλλιεργημένο στην Ελληνική γη από Ελληνικά χέρια με πολλαπλό όφελος για την αγροτική οικονομία, την εθνική οικονομία και το περιβάλλον (www.cynara.gr).

 • Οι θέσεις και τα σχόλια του ΕΛΛΕΒΙΟΜ επί του σχεδίου νόμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών επί του Άρθρου 5, βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό μας τόπο http://www.hellabiom.gr και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.hellabiom.gr/files/sxolia.pdf

 • Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 3β του άρθρου 13 του Ν.3468/06 και η τιμή με την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής του Υβριδικού σταθμού να ενσωματωθεί στον Πίνακα της παραγράφου 1β) του ίδιου άρθρου.
  Για λόγους βιωσιμότητας επενδύσεων Υβριδικών Σταθμών θα πρέπει να δοθεί Feed In Τariff για την τιμολόγηση της παρεχόμενης εγγυημένης ενέργειας.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:20 | ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑ

  Πλήρες κείμενο με τις θέσεις και τα σχόλια του Ομίλου ΙΤΑ επί του νομοσχεδίου, συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρήσεων που αφορούν στο Άρθρο 5, παρ. 2, βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό μας τόπο http://www.itagroup.gr και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.itagroup.gr/gr/resources/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ%20ΟΜΙΛΟΥ%20ΙΤΑ%20ΣΤΟ%20ΣΧΕΔΙΟ%20ΝΟΜΟΥ%20ΓΙΑ%20ΤΙΣ%20Α.Π.Ε..pdf

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:48 | ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Συνέχεια προηγούμενου σχολίου:

  β) Η γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ <1 MWe τιμολογείται με 250€/MWh

  (γ) Για τους σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 1 MWe έως 10ΜWe, η τιμή για το διασυνδεδεμένο σύστημα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι ενιαία και ίση με 200€/MWh

  Δρ. Καρύτσας Κ.
  Γεωλόγος-Γεωθερμικός

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:30 | ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 5, παρ. 2 (τιμολόγηση ενέργειας): τροποποίηση.

  Πρέπει να πριμοδοτηθεί ιδιαιτέρως η χρήση της γεωθερμίας για ηλεκτροπαραγωγή (βλέπε σημεία α, β και γ). Κυρίως λόγω της βαρύνουσας σημασίας της εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας (και στην χώρα μας) για ηλεκτροπαραγωγή καθ΄όσον αποτελεί φορτίο βάσης (δηλ. είναι απολήψιμη 100% του έτους ή 8760 ώρες/ετησίως), και έτσι είναι η μόνη σταθερή πηγή ηλεκτροπαραγωγής που μπορεί να «Υποβοηθεί» τις υπόλοιπες διαλείπουσες ΑΠΕ (αιολική-ηλιακή κλπ.). Υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό στη χώρα μας (onshore με κατακόρυφες γεωτρήσεις μεσαίου βάθους σε Υδροθερμικά/EGS – 1200 MWe τουλάχιστον καθώς και με κεκλιμένες γεωτρήσεις στην ακτογραμμή προς την θάλασσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη μας και την υφαλοκρηπίδα μας όπως στα αβαθή Χίου, Λέσβου, Ευβοίας, Καβάλας, Σερρών, Ξάνθης κλπ. κλπ.άνω των 1800 MWe – και γιατί όχι και ‘offshore» όπως καλή ώρα το πετρελαϊκό πεδίο ΠΡΙΝΟΥ).

  (α) Η γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 10 MWe: στο διασυνδεδεμένο σύστημα: όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά 99,44€/MWh

  Δρ. Κ. Καρύτσας
  Γεωλόγος-Γεωθερμικός

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:23 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

  Οι σταθμοί των περιπτώσεων (ι) και (κ) του πίνακα «Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια με εγκατεστημένη ισχύ > 0,1MW» χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τις λοιπές εγκαταστάσεις ΑΠΕ (γεωθερμία, μικρά Η/Υ, αιολικά) και τούτο διότι:
  (α) Πέρα από το ειδικό τέλος προς τους ΟΤΑ (3%) που παρακρατείται από το ΔΕΣΜΗΕ ή τη ΔΕΗ, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα της τάξης του 10% του κύκλου εργασιών τους, ως αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία οφείλουν να μετάσχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα του καυσίμου, ώστε να συμμορφώνονται με την διαδικασία αξιολόγησης της ΡΑΕ.
  (β) Η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ αφορά την εκμίσθωση δημόσιας περιουσίας, αφενός του δικαιώματος άντλησης και ενεργειακής εκμετάλλευσης του βιοαερίου, αφετέρου την εκμίσθωση έκτασης εντός του ΧΥΤΑ ή του βιολογικού καθαρισμού (εφόσον υπάρχει) και είναι πλειοδοτική, άρα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.
  (γ) Η συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία (για αέρια ΧΥΤΑ και βιολογικούς καθαρισμούς), πέραν των αναμφισβήτητων δικαιωμάτων, ενέχει και άμεσα αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις (εγγυητικές επιστολές, μεταβίβαση στον Ανάδοχο των υποχρεώσεων των ΟΤΑ σχετικά με τη διαχείριση του βιοαερίου, όπως αυτή αναφέρεται στην ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ ή του βιολογικού καθαρισμού) και άρα ενέχουν δαπάνες από την πρώτη μέρα, χωρίς να υπάρχει καν ή άδεια παραγωγής.
  (δ) Ειδικά για τα βιοαέρια ΧΥΤΑ, η διαγωνιστική διαδικασία ενέχει επίσης ένα σημαντικό ρίσκο για τον επενδυτή, ο οποίος καλείται να εκτιμήσει εντελώς θεωρητικά τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη από την επένδυση, άσχετα με τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητά της και δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του επενδυτή, όπως:
  • Η διαχείριση του ΧΥΤΑ από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ (μη συστηματική κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων απορριμμάτων, ανεπαρκής συμπύκνωση κατά την απόρριψή τους).
  • Η μη ζύγιση των απορριμμάτων που προέρχονται από τον ΟΤΑ παρά μόνο από τους ιδιώτες (άγνοια πραγματικών ποσοτήτων).
  • Η σημαντική υγρασία με συνέπεια την ύπαρξη υψηλού υδροφόρου εντός της απορριμματικής μάζας και αδρανοποίηση των διαδικασιών παραγωγής βιοαερίου.
  • Ο μη διαχωρισμός των αδρανών απορριμμάτων σε ειδικό κύτταρο – ανάγκη κάλυψης με δίκτυο βιοαερίου αυξημένης επιφάνειας ΧΥΤΑ –.
  (ε) Σχετικά με τα βιοαέρια γενικά, όπως και στη βιομάζα, υπάρχει ένα σημαντικό κόστος λειτουργίας αναφορικά με τη συλλογή και μεταφορά της οργανικής πρώτης ύλης στην εγκατάσταση παραγωγής και ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου που δεν υπάρχει στις υπόλοιπες ΑΠΕ, όπως και αντίστοιχο κόστος επένδυσης για την κατασκευή των απαραίτητων χωνευτών.
  (στ) Αντίστοιχο είναι και το κόστος συντήρησης του δικτύου βιοαερίου στην περίπτωση ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου ΧΥΤΑ και τούτο διότι το δίκτυο του βιοαερίου αποτελείται από σωληνώσεις οι οποίες επηρεάζονται άμεσα:
  • από τις καθιζήσεις του απορριμματικού όγκου
  • την κίνηση βαρέων οχημάτων εντός του ΧΥΤΑ (απορριμματοφόρων, χωματουργικών μηχανημάτων κατά την παράλληλη εξέλιξη των εργασιών ανάπλασης)
  περιπτώσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του επενδυτή. Κατά συνέπεια το κόστος προμήθειας του καυσίμου (τόσο κατά τη φάση του διαγωνισμού, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου είναι σημαντικό και διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες ΑΠΕ.
  (ζ) Η λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο απαιτεί την συνεχή παρουσία προσωπικού (βάρδιες στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις) και την συνεχή διαθεσιμότητα προσωπικού κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, λόγω της φύσης και των απαιτήσεων συντήρησης του εξοπλισμού (μηχανές εσωτερικής καύσης) και της ρύθμισης του δικτύου βιοαερίου (για τα βιοαέρια ΧΥΤΑ μόνο), άλλο ένα γεγονός που διαφοροποιεί τα βιοαέρια από τις υπόλοιπες ΑΠΕ.
  (η) Στην περίπτωση του βιοαερίου που προέρχεται από ΧΥΤΑ συνήθως παράγεται και θερμική ενέργεια, η οποία παραχωρείται δωρεάν στον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ, ανεξάρτητα των υπόλοιπων ανταλλαγμάτων, και η οποία προορίζεται συνήθως για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ (στραγγισμάτων). Η δωρεάν αυτή παραχώρηση ενέχει επίσης ένα επενδυτικό κόστος, για το οποίο ο επενδυτής δεν έχει κάποιο αντάλλαγμα.
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η τροποποίηση της τιμολόγησης των περιπτώσεων (ι) και (κ) ώστε να είναι ίδια με την τιμολόγηση των περιπτώσεων (η) και (θ) αντίστοιχα.
  Σε όλες τις περιπτώσεις (η) – (κ) το τιθέμενο όριο των 0,1MW κρίνεται μη ρεαλιστικό, καθώς από τις ιστοσελίδες των κατασκευαστών Η/Ζ βιοαερίου (πλέον δόκιμη τεχνολογία) είναι εμφανές πως η το ελάχιστο όριο ισχύος κάθε κατασκευαστή βρίσκεται πολύ πάνω από το όριο του 0,1MW (βλ. και πίνακα κατωτέρω με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές).
  Κατασκευαστής Ισχύς μικρότερου Η/Ζ στον κατάλογο προϊόντων (kW)
  MWM (πρώην DEUTZ) 415
  GE Jenbacher 330
  Waukesha 230
  Ακόμα όμως και σε αυτά τα μεγέθη, λόγω της απαίτησης συνεχούς παρουσίας ή διαθεσιμότητας προσωπικού, δεν είναι ελκυστικές για εκμετάλλευση (η καύση στον πυρσό είναι πιο φθηνή σα λύση). Στην Ελλάδα υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε βιολογικούς καθαρισμούς αντιστοιχούν επενδύσεις της τάξης των 500kW, ενώ σε βιοαέρια μεγάλων πόλεων (Πάτρα, Βόλος) που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί, οι επενδύσεις είναι της τάξης του 1 – 1,5MW. Κατά συνέπεια και στα βιοαέρια ΧΥΤΑ η πλειονότητα των επενδύσεων για το μέγεθος των ελληνικών πόλεων ανέρχεται σαν τάξη μεγέθους στα 800kW.
  Σε βιοαέρια γενικά λόγω των απαιτήσεων συλλογής και μεταφοράς της πρώτης ύλης για την παραγωγή, αλλά και των πρόσθετων επενδύσεων που απαιτούνται για την παραγωγή τους, η οικονομικότητα των επενδύσεων διαφοροποιείται κάθετα και πλέον το όριο οικονομικότητας ανέρχεται στο 1MW.
  Συμπερασματικά, αναφορικά με το όριο του 0,1MW προτείνεται η τροποποίησή του σε 2MW για τους ακόλουθους λόγους:
  • Δίνεται η ευκαιρία στην πλειοψηφία των μικρότερων ΟΤΑ να αποκομίσουν αξιόλογα έσοδα από τους σχετικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη συμμόρφωση του Αναδόχου αναφορικά με τις υποχρεώσεις διαχείρισης βιοαερίου (ΧΥΤΑ ή βιολογικών καθαρισμών). Τα έσοδα αυτά των ΟΤΑ είναι δυνατό να διατίθενται στις λοιπές εργασίες ανάπλασης του ΧΥΤΑ προς άρση μέρους των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Η τιμολόγηση αυτή θα δώσει ιδιαίτερη δυναμική στη βιομάζα και, ειδικά για τα βιοαέρια εκτός ΧΥΤΑ και βιολογικών, θα μειώσει την εξάρτηση των ηλεκτροπαραγωγών από τους παραγωγούς της πρώτης ύλης, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από μικρές διάσπαρτες επιχειρήσεις αβέβαιου μέλλοντος (βλ. και περίπτωση γαλακτοπαραγωγών Θράκης), για τις οποίες η περιβαλλοντική συμμόρφωση αποτελεί ένα ακόμη δυσβάσταχτο έξοδο (μέσω gate fee).

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:41 | Μιχάλης Φυτίκας

  Πρόταση για το άρθρο 5, & 2 (τιμολόγηση ενέργειας):
  στ. η γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη του 0,5 MW να εξισωθεί με τις αντίστοιχες τιμές της αιολικής, δηλαδή να είναι 250€/MWh
  ζ. για τους σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 0,5 έως 5 MW η τιμή για το διασυνδεδεμένο σύστημα και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά να είναι ενιαία και ίση με 250€/MWh.
  η. για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW, η ίδια τιμή που προτείνεται για το διασυνδεδεμένο σύστημα: 87,84€/MWh, ενώ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά: 99,44€/MWh

 • Εφόσον απαγορεύεται η καύση της βιομάζας στις δύο πόλεις της Ελλάδος λόγο της εκπομπής ρίπων , ριποι οι οποίοι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα , μπορείτε να μου απαντήσετε τα τζάκια γιατί επιτρέπονται. Τα τζάκια τα οποία είναι δεκάδες φορές περισσότερο ρυπογόννα από την βιομάζα η οποία ανήκει και στο ΑΠΕ.

  Κα Μπιρμπιλή
  Σας παρακαλώ σταματήστε το λάθος το οποίο ξεκινήσαν κάποιοι άλλοι και δώστε δύναμη σε αυτήν την νέα ενεργειακή πηγή.

  Παρακάτω σας παραθέτω την ιστοσελίδα στην οποία έχω ανεβάσει ένα άρθρο πριν από πολύ καιρό σχετικά με τον παραγκωνισμό της βιομάζας.

  http://www.pellet-stove.gr/el/?page_id=36

  Μετά τιμής
  Χρήστος Σαββαΐδης

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:47 | Rokas Renewables

  • Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικούς σταθμούς οι οποίοι εγκαθίστανται σε κατοικημένα νησιά πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την αντίστοιχη τιμολόγηση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών σταθμών σε μη κατοικημένα νησιά. Πράγματι, τα τεχνικά προβλήματα για τη διασύνδεση ενός ή συγκροτήματος κατοικημένων νησιών με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα το κατατάσσουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα πολύπλοκων έργων με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς σε αντίθεση με την απλότητα της σύνδεσης με το Σύστημα αιολικού σταθμού εγκατεστημένου σε μη κατοικημένη νησίδα. Στη μία περίπτωση απλώς διασυνδέεται ένα απομακρυσμένο αιολικό πάρκο μέσω υποβρυχίων καλωδίων, ενώ στη δεύτερη η διασύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδομή ή και αυτούσια για την ταυτόχρονη διασύνδεση των συστημάτων διανομής των νησιών, καταργώντας ουσιαστικά την χρήση των ρυπογόνων και αντιοικονομικά λειτουργούντων αυτόνομων πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά αυτά. Επίσης η διασύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδομή για πρόσθετες διασυνδέσεις γειτονικών νησιών. Στη βάση αυτού του σκεπτικού η τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά διασύνδεση κατοικημένων νησιών, πρέπει να γίνεται με βάση την τιμή της παραγόμενης ενέργειας που προβλέπεται για τους υπεράκτιους αιολικούς σταθμούς. Αυτό συνάδει και με την ευθεία αντιπαράθεση του κόστους εγκατεστημένης ισχύος των δύο περιπτώσεων.
  Θα πρέπει οι προδιαγραφές κατασκευής και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά να συμφωνούν με αυτά που εφαρμόζει η ΔΕΗ Α.Ε. Ωστόσο ο παραγωγός δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής της Διασύνδεσης πέραν του αναγκαίου για την ηλεκτρική σύνδεση των αιολικών σταθμών με το Σύστημα. Οι απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από το κριτήριο σχεδιασμού Ν-1(βλ.υποσημείωση*)του άρθρου 267 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργού τ. Δ5-ΗΛ/Β/ οικ.8311/ 9.5.2005 (ΦΕΚ Β΄ 655) δεν μπορεί να επιβαρύνουν τον παραγωγό.

  • Προτείνουμε να προστεθεί νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα για πρόσθετη ενίσχυση των έργων που θα εγκατασταθούν σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού:
  Να προστεθεί νέο εδάφιο β) στην παρ. παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, ως εξής:
  «6. …β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ρ.Α.Ε, καθορίζεται επαύξηση της ισχύουσας τιμής της παραγόμενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που αναπτύσσονται σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), που έχουν καθοριστεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008) όπως κάθε φορά ισχύει, με σκοπό την στήριξη της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις προαναφερθείσες περιοχές. Η επαύξηση αυτή θα πρέπει είναι αντιστρόφως ανάλογη του αιολικού δυναμικού των θέσεων αυτών. Η έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ δεν καταλαμβάνει τις εν ισχύ, κατά τη στιγμή έκδοσής της, συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων στις περιοχές ΠΑΚ. Η τροποποίηση των ορίων των περιοχών ΠΑΚ, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του ΥΠΕΚΑ, δεν επηρεάζει τις κατά το χρόνο εκείνο εν ισχύ συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων».

  (*Υποσημείωση): Σύμφωνα με το κριτήριο Ν-1 υπό οποιασδήποτε συνθήκες λειτουργίας η απώλεια οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος και να οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια στοιχείων αυτού ή σε διακοπές τροφοδοσίας.

  Rokas Renewables

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:25 | GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ

  Η προτεινόμενη τιμή ενέργειας από αιολικά πάρκα στη θάλασσα είναι κατά 54% μεγαλύτερη από αυτή που ισχύει σήμερα, χωρίς να παρέχεται κάποια αιτιολόγηση για την αύξηση αυτή, ενώ η σημερινή τιμή έχει αποδειχτεί αρκετά ικανοποιητική ώστε να προσελκύσει πολλές αιτήσεις. Με τη σημερινή τουλάχιστον τεχνολογία η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα, όπως μεγάλα βάθη, περιορισμένο αιολικό δυναμικό κ.α. Όσα από αυτά τα έργα δεν είναι αποδοτικά, θα ήταν επιζήμιο για το σύνολο της ανάπτυξης των ΑΠΕ να καταστούν βιώσιμα μέσω της υπερβολικής αύξησης του ενεργειακού τους τιμολογίου.

  Αντίστοιχη έλλειψη αιτιολόγησης υφίσταται και για τα αιολικά πάρκα σε νησιά με έργα διασύνδεσης, όπου προσφέρεται η υψηλότατη τιμή της κατηγορίας των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών προσαυξημένη μάλιστα κατά 25%. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον το θέμα ότι οι διασυνδέσεις νησιών είναι σημαντικά αναπτυξιακά έργα υποδομής και οφείλουν να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους με το ελάχιστο κόστος, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και περιβαλλοντικό και κοινωνικό.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:23 | Γιώργος Διαμαντής

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

  Επιτρέψτε μου την ακόλουθη ορθή επανάληψη:

  …Προφανώς το επιπλέον bonus στην εγγυημένη τιμή ηλεκτροπαραγωγής μονάδας βιοαερίου που χρησιμοποιεί ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. ενσιρώματα αραβοσίτου), πρέπει να είναι της τάξεως των 30 €/MWh και όχι, φυσικά , μόνο 3 €/MWh όπως γράφτηκε εκ παραδρομής στην αρχική μου τοποθέτηση.

  Με εκτίμηση,

  Γιώργος Διαμαντής
  Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 • Αγαπητή κυρία Υπουργέ,

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», σας υποβάλλουμε συνημμένα τις παρατηρήσεις του Συνδέσμου μας επί του άρθρου 5 «Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α » μαζί με προτάσεις του και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 5: Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό οργανικών αποβλήτων (λύματα χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων, υπολείμματα καλλιεργειών, οργανικά απόβλητα από τη γαλακτοκομική παραγωγή, τα σφαγεία, τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αγροτοβιομηχανίες, λάσπη υδάτινων αποβλήτων, οργανικό μέρος των δημοτικών στερεών αποβλήτων, οργανικά απόβλητα από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εστίασης κλπ.) που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεση τους.

  Μία μονάδα παραγωγής βιοαερίου με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης των αποβλήτων αυτών, αποτελεί την βέλτιστη από περιβαλλοντική και ενεργειακή άποψη λύση, καθώς αξιοποιεί το ενεργειακό δυναμικό του βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας αποδίδιοντας παράλληλα ένα πολύτιμο οργανικό λίπασμα (χωνευμένη πρώτη ύλη βιομάζας/κομπόστ) πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο.
  Το βιοαέριο μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο μεταφορών, αντικαθιστώντας τα συμβατικά καύσιμα σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει το 15-20%, ενώ ως αναβαθμισμένο βιοαέριο μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου και να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή υδρογόνου (fuel cell).
  Αν και η πολύχρονη εμπειρία παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου στις χώρες της ΒΔ-Κεντρικής Ευρώπης έχει δείξει ότι η αξιοποίηση της ενέργειας των αποβλήτων των γεωργο-κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και ειδικών βιομηχανικών οργανικών αποβλήτων και των οργανικών δημοτικών στερεών απορριμμάτων, μπορεί να γίνει με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο (οικονομία κλίμακας) σε μία κεντρική μονάδα βιοαερίου, σε θέσεις όπου έχει διαπιστωθεί υψηλό δυναμικό οργανικών αποβλήτων, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σήμερα σε λειτουργία αντίστοιχη μονάδα. Η υλοποίηση μονάδων αναερόβιας χώνευσης γεωργο-κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι ακόμη δύσκολη.
  Μεταξύ άλλων τα επόμενα εμπόδια επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την οικονομική βιωσιμότητα ενός έργου βιοαερίου στην χώρα μας:
  • Υψηλά κόστη επένδυσης και συντήρησης / λειτουργικό κόστος. Τα έργα βιοαερίου απαιτούν ακόμη και σήμερα υψηλά κόστη επένδυσης / συντήρησης και την εφαρμογή «ακριβών» τεχνολογιών που δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν στον γεωργικό τομέα σε μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις.
  • Κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών / αποβλήτων από τους χώρους παραγωγής στην μονάδα βιοαερίου, κόστος επένδυσης σε αντίστοιχα μεταφορικά μέσα.
  • Υψηλή τιμή αγοράς βιομάζας (εκτός αποβλήτων/λυμάτων) με ικανοποιητική απόδοση σε βιοαέριο.
  • Απουσία «Τέλους Απόθεσης» αποβλήτων/λυμάτων χαμηλής απόδοσης σε βιοαέριο
  • Κόστος γραμμών μεταφοράς παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Περιορισμένη πρόσοδος (πρακτικά υπάρχουν έσοδα κυρίως από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το νέο τιμολόγιο για τις ΑΠΕ).
  • Απουσία προσόδου από «Πράσινα Πιστοποιητικά».
  • Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ενσωματώνεται δειλά στην Ελληνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία τα τελευταία χρόνια και δεν εφαρμόζεται επαρκώς.
  • Τα εξωτερικά κόστη δεν εκτιμώνται και δεν αποτιμώνται σε χρήματα (π.χ. ρύπανση υπόγειων υδάτων, ευτροφισμός, αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων).
  • Δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μονάδων και υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων (π.χ. απόσμηση, κατάλληλη χωροθέτηση, αισθητική κλπ) με όποιο πρόσθετο επενδυτικό κόστος αυτά συνεπάγονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μίας μονάδας βιοαερίου σχετίζονται με την συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων ο κατάλληλος σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία της μονάδας εξασφαλίζει «περιβαλλοντική συμβατότητα».
  • Διαθεσιμότητα πρώτης ύλης: Τα γεωργο-κτηνοτροφικά απόβλητα αποτελούν ιδιαίτερο ζήτημα λόγω του υψηλού δυναμικού τους, αλλά και της χωρικής τους διασποράς σε ολόκληρη την χώρα. Σε χώρες, όπως η Ελλάδα, η εποχιακή παραγωγή αποβλήτων (π.χ. απόβλητα ελαιοτριβείων, τυροκομείων κλπ.) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου βιοαερίου. Στις περιπτώσεις, αυτές, θα πρέπει να εξασφαλίζονται μακροχρόνια συμβόλαια μεταξύ των διαχειριστών της μονάδας βιοαερίου και των παραγωγών της πρώτης ύλης και η χρήση διαφορετικών αποβλήτων (π.χ. αγροτοβιομηχανικά απόβλητα με ζωικά απόβλητα) είναι επιβεβλημένη.
  • Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη και η πρόσθετη επιβάρυνση με ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ως ειδικό τέλος.
  Προτάσεις
  Με γνώμονα την προσέλκυση επενδύσεων στον σημαντικό τομέα του βιοαερίου και, κατ’ επέκταση, την αειφόρο οικονομική, γεωργική και αγροτική ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική προστασία, με την ενεργειακή εκμετάλλευση των αγροτο-κτηνοτροφικών και γενικά, οργανικών αποβλήτων και την συνεπακόλουθη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς, επίσης, και την εξάλειψη των εμποδίων που σχετίζονται με τους τελικούς χρήστες (π.χ. ανάπτυξη αγοράς θερμότητας, χρήση του βιοαερίου ως καύσιμο στις μεταφορές, έγχυση στο δίκτυο του φυσικού αερίου, κλπ), προτείνονται τα παρακάτω:
  1. Για βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 5 MW, ορίζεται βασική τιμή ενέργειας 200 €/MWh. Στην περίπτωση, αυτή, σαν ισχύς του σταθμού, θεωρείται το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος του με τον λόγο των ωρών λειτουργίας του στην μέγιστη ισχύ το συγκεκριμένο έτος προς τον συνολικό αριθμό ωρών του έτους αυτού (όπως ορίζεται και στην τελευταία τροποποίηση του Γερμανικού Νόμου EEG για τις ΑΠΕ), π.χ. έστω σταθμός εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 6 MW με 7300 ώρες λειτουργίας τον χρόνο στην μέγιστη ισχύ. Η ισχύς του σταθμού που λαμβάνεται υπόψη είναι: 6x(7300/ 8760)=5 MW.
  2. Υψηλότερη εγγυημένη τιμή ενέργειας ανάλογα με την μορφή βιομάζας. Έτσι, για βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 5 MW (με την ίδια παραδοχή για την ισχύ όπως στην παράγραφο 1) στην βασική τιμή προστίθεται τιμή (πριμ) 70 €/MWh όταν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από: 1) ενεργειακά φυτά, όπως αυτά ορίζονται σε επισυναπτόμενο πίνακα καθώς και από υπολείμματα τους (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού, άχυρο κλπ) ή/και 2) από αραιά υγρά απόβλητα / λύματα χαμηλής απόδοσης σε βιοαέριο, (π.χ. κοπριά και ζωικά λύματα, απόβλητα της βιομηχανίας γάλακτος / τυρόγαλα, απόβλητα της παραγωγής ελαιολάδου / κατσίγαρος κλπ), σε συνδυασμό με φυτικά μόνο υποπροϊόντα όπως αυτά ορίζονται σε επισυναπτόμενο πίνακα (π.χ. ακατάλληλα λαχανικά, ακατάλληλες πατάτες, υπολείμματα μη ενεργειακών καλλιεργειών, φλούδες πατάτας, γλυκερίνη από εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ, υγρά απόβλητα και πούλπα πατάτας από παραγωγή αμύλου, μελάσα από παραγωγή ζάχαρης από τεύτλα, απορριπτόμενα άνθη κλπ). Στην περίπτωση αυτή τα αραιά υγρά απόβλητα / λύματα χαμηλής απόδοσης σε βιοαέριο συμμετέχουν στην συνολική εισερχόμενη για επεξεργασία ποσότητα υλικών στον σταθμό σε ποσοστό έως 30% κατά βάρος.
  Επίσης, υπολογίζεται επιπλέον τιμή (πριμ) 40 €/MWh, με την προϋπόθεση συμμετοχής των αραιών υγρών αποβλήτων/λυμάτων χαμηλής απόδοσης σε βιοαέριο (π.χ. κοπριά και ζωικά λύματα, απόβλητα της βιομηχανίας γάλακτος/τυρόγαλα, απόβλητα της παραγωγής ελαιολάδου/κατσίγαρος κλπ) στην συνολική εισερχόμενη για επεξεργασία ποσότητα υλικών στον σταθμό σε ποσοστό 30% κατά βάρος κατ’ελάχιστο.
  3. Επιπλέον, στην βασική τιμή προστίθεται τιμή (πριμ) 30 €/MWh, με την προϋπόθεση χρήσης του μεγαλύτερου μέρους της παραγόμενης θερμικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του σταθμού (θέρμανση ή ψύξη των κτιριακών εγκαταστάσεων ή δεξαμενών, θερμική επεξεργασία των υπολειμμάτων της αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιολογικού λιπάσματος κλπ), ή την τηλεθέρμανση παρακειμένων οικισμών με συγκεκριμένες προδιαγραφές μήκους σωληνώσεων και ενεργειακών απωλειών.
  4. Πρόσθετη τιμή (πριμ) τεχνολογίας 20 €/MWh για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε σταθμούς με εγκαταστάσεις καθαρισμού και αναβάθμισης του παραγόμενου βιοαερίου σε ποιότητα φυσικού αερίου (βιομεθάνιο) με συγκεκριμένες προδιαγραφές/περιορισμούς έκλυσης μεθανίου στην ατμόσφαιρα και συγκεκριμένη μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση ανά κυβικό μέτρο επεξεργαζόμενου βιοαερίου.
  5. Νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση όρων για την πώληση/ τροφοδοσία/προμήθεια αναβαθμισμένου βιοαερίου (βιομεθάνιου) και καθορισμός Εθνικού Προτύπου χαρακτηριστικών/ποιότητας αναβαθμισμένου βιοαερίου (βιομεθάνιου) για διοχέτευση του στο Εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) ή για την χρήση του σαν καύσιμο κίνησης.
  6. Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα μας και έχοντας κατά νου την επιτακτική αναγκαιότητα των «πράσινων» επενδύσεων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, προτείνεται οι επενδύσεις για μονάδες συμπαραγωγής από βιοαέριο (ή/και αναβάθμισης βιοαερίου) να μην επιδοτούνται, έτσι ώστε και να εξοικονομηθούν πολύτιμα κεφάλαια και να εξασφαλισθεί η είσοδος στον σημαντικό αυτόν τομέα υγιών και πραγματικά «πράσινων» επενδυτών. Εναλλακτικά, προτείνεται να ισχύσουν συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές για τις εταιρείες που υλοποιούν επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα (βιοαέριο) και που έχουν συσταθεί αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 10:05 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Άρθρο 5 – νέα παράγραφος 3 – Δυνατότητα για ενίσχυση θέσεων χαμηλού αιολικού δυναμικού
  Να προστεθεί νέο εδάφιο β) στην παρ. παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, ως εξής:
  «6. …..β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται επαύξηση της ισχύουσας τιμής της παραγόμενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που αναπτύσσονται σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), που έχουν καθοριστεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008) όπως κάθε φορά ισχύει, με σκοπό την στήριξη της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις προαναφερθείσες περιοχές. Η επαύξηση αυτή θα πρέπει είναι αντιστρόφως ανάλογη του αιολικού δυναμικού των θέσεων αυτών. Η έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ δεν καταλαμβάνει τις εν ισχύ, κατά τη στιγμή έκδοσής της, συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων στις περιοχές ΠΑΚ. Η τροποποίηση των ορίων των περιοχών ΠΑΚ, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του ΥΠΕΚΑ, δεν επηρεάζει τις κατά το χρόνο εκείνο εν ισχύ συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων».

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 10:36 | Νίκος Κολιός

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ:
  Έως 1 MWe 200 €/MWh για το διασυνδεδεμένο και 220 €/MWh για το μη διασυνδεδεμένο.
  Από 1 έως 5 MWe 150 €/MWh για το διασυνδεδεμένο και 160 €/MWh για το μη διασυνδεδεμένο.
  Πάνω από 5 MWe 87,84 €/MWh για το διασυνδεδεμένο και 99,44 €/MWh για το μη διασυνδεδεμένο.

  Ευχαριστώ

  Δρ. Νίκος Κολιός
  Γεολόγος-Γεωθερμικός

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 00:32 | ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
  Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ για την πρωτοβουλία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία δίνει το βήμα για εμάς τους απλούς πολίτες.

  Ζω και εργάζομαι στην ελληνική επαρχία, και έχω καθημερινή άποψη για την σημασία των αποβλήτων των χοιροτροφείων, ελλαιοτριβείων κλπ. Η παρουσία των οργανικών απόβλητων στην καθημερινότητα της ελληνικής επαρχίας είναι δυστυχώς μεγάλη, και το χειρότερο είναι ότι επειδή ποτέ καμιά κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, το θεωρούμε αυτονόητο. Αναπνέουμε τα μικρόβια, πίνουμε το νερό του υδροφόρου ορίζοντα που μολύνουν, αναπνέουμε τον αέρα τους.

  Λόγω της ειδικότητας μου έχω σχέσεις με χοιροτρόφους και καλλιεργητές στην Γερμανία και στην Αυστρία, των οποίων η έκπληξη και η απογοήτευση κάθε φορά που έρχονται στην Ελλάδα και βλέπουν τα οργανικά απόβλητα, διάσπαρτα στην ελληνική ύπαιθρο είναι εμφανή. Αυτό όμως που αναρωτιούνται πάντα είναι για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κατάσταση από την στιγμή που θα μπορούσαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξαφανιστούν. Αρκεί να γίνουν μονάδας βιοαεριου, τα γνωστά biogas plants. Πολύ ορθά, οι προηγούμενοι σχολιαστές διαχωρίζουν την συγκεκριμένη επένδυση από τις άλλες επενδύσεις της βιομάζας, και πολύ σωστά αναφέρουν ότι το κόστος επένδυσης και λειτουργίας είναι πολύ υψηλό για να είναι βιώσιμο με την τιμή των 120 Ευρώ.

  Αυτό όμως που θα πρέπει να ληφθεί καταρχήν υπόψη είναι ότι η υψηλότερη τιμή θα πρέπει να δωθεί κυρίως επειδή θα καθαρίσει επιτέλους, η ελληνική επαρχία. Δεν μπορώ να προτείνω ποια τιμή είναι η κατάλληλη, αλλά αυτό που μπορώ να πω, επειδή το ζω καθημερινά, είναι ότι δεν αντέχεται άλλο η κατάσταση. Πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε δίπλα σε λίμνες από κοπριά χοιροτροφείων, δίπλα σε λίμνες από κατσίγαρο. Φτάνει πια.

  Προς την κα Υπουργό: Εκ μέρους πολλών συμπολιτών σας, οι οποίοι ζουν στην ελληνική ύπαιθρο. Κάντε κάτι για να σταματήσει η κατάσταση αυτή. Βοηθήστε αυτές τις μονάδες να γίνουν!

  Ευχαριστώ

  Γατσελης Χρηστος
  Τεχνολογος Τροφιμων

 • Αγαπητή κα.Μπιρμπιλη

  Επιθυμώντας να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των α.π.ε και ειδικότερα της βιομάζας και των πελλετ από ξύλο που προέρχονται από πριστήρια όσο και πελλετ από αγροτικά υπολείμματα και ενεργειακά φυτά θα λέγαμε
  1. η πρώτη ύλη είναι εγχώρια
  2. οι καυστήρες και οι σόμπες πελλετ που υπάρχουν στην αγορά είναι εισαγόμενες αλλά και ελληνικής κατασκευές
  που σημαίνει ότι τα χρήματα σχεδόν θα ανακυκλώνονται στην ελληνική επικράτεια
  Πιθανόν οι νέες μονάδες παραγωγής βιομάζας και πελλετ που ίσως κατασκευαστούν στο κοντινό μέλλον θα βρίσκονται διάσπαρτες στην ύπαιθρο που σημαίνει ανάπτυξη στην περιφέρεια
  Για να γίνουν αυτά χρειάζονται δυνατά κίνητρα ώστε να αλλάξουν οι συνήθειες αυτών που συμμετέχουν στην παραγωγή και κατανάλωση.
  Σίγουρα προτείνουμε επιδότηση για την παραγωγή της βιομάζας, για τους καυστήρες πελλετ για τη θέρμανση κτηρίων όπως και να επιτραπεί η χρήση τους και στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθηνάς και Θεσσαλονίκης εφόσον οι προδιαγραφές τους είναι ικανοποιητικές

  Με εκτίμηση
  Θεοχαρης Καρμίρης
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:25 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Επειδή ο ορισμός «Δημόσια ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ» πιστεύω ότι εμπεριέχει και τον «δημόσιο διάλογο», παρακαλώ θερμά να μου επιτραπεί να επανέλθω για σχολιασμό τοποθετήσεων.
  – Σχολιάστηκε από διαβουλευόμενο ότι η βιομάζα πρέπει να διαχωριστεί:
  «1.Βιομάζα γενικά, η οποία θα αναφέρεται στην αξιοποίησης βιομάζας και η τιμή των 120 Ευρω νομίζω ότι είναι υπεραρκετή !!!!!!!
  2. Bιοαέρια από οργανικά απόβλητα μέσω αναερόβιας χώνευσης, η οποία εκεί αν δεν ανέβει η τιμή, δεν έχει νόημα καμμία επένδυση.»

  Σχετικά με το βιοαέριο μέσω αναερόβιας χώνευσης, συμφωνώ ότι η τιμή των 120 ευρώ δεν καθιστά βιώσιμη μία επένδυση.
  Η ΥΠΕΡΑΡΚΕΤΗ τιμή όμως για την βιομάζα από ποιά στοιχεία εξάγεται?
  Ποιά τιμή πρέπει να δοθεί στους αγρότες για να καλλιεργήσουν ενεργειακά φυτά?
  Ποιό το κόστος συλλογής των κλαδοδεμάτων, των αγροτικών υπολειμμάτων κλπ?
  Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί αγαπητοί φίλοι των ΑΠΕ στις τοποθετήσεις μας. Να μην λαμβάνουμε θέση σε κλάδους που δεν επιθυμούμε να επενδύσουμε.
  Ειδάλλως κάλλιστα θα μπορούσα να τοποθετηθώ και να γράψω ότι ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι μόνον η βιομάζα, καθόσον δημιουργεί ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και όλα τα άλλα είναι «πράσινη αρπαχτή». Τα φαινόμενα εξ’ άλλου αγοραπωλησιών αδειών που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν, κάλλιστα μπορούν να στηρίξουν την τοποθέτηση αυτή.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:20 | Γιώργος Διαμαντής

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

  Σε μια πρώτη ανάγνωση του Νέου Σχεδίου Νόμου για τις ΑΠΕ οφείλω να παραδεχτώ ότι -επιτέλους- η προσέγγιση του Υπουργείου βαδίζει σε σωστές κατευθύνσεις. Επειδή, όμως, πέραν των -απαραίτητων- καλών προθέσεων που οφείλει να έχει κάνεις απέναντι στις ΑΠΕ, είναι αναγκαία η ύπαρξη επαρκούς σχετικής γνώσης, επιτρέψτε μου να καταθέσω ορισμένα σχόλια που θα βασίζονται περισσότερο στην πρακτική μου ενασχόλιση με το αντικείμενο παρά σε θεωρητικές προσεγγίσεις ή ίδιον συμφέρον.

  Επιτρέψτε μου, δε, να ασχοληθώ αποκλειστικά με το ζήτημα της βιομάζας, καθότι είναι ο τομέας των ΑΠΕ στον οποίο απασχολούμαι επαγγελματικά και τον οποίο γνωρίζω αρκετά καλά ώστε να διατηρώ σαφή γνώμη. Πιο συγκεκριμένα, η προσοχή μου θα εστιαστεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο που παράγεται κατά την αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων: μια εξαιρετικά ασφαλή και ώριμη τεχνολογία, της οποίας η ανάπτυξη στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, τα τελευταία χρόνια, είναι ραγδαία.

  1. Σίγουρα η αύξηση της εγγυημένης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στα 120 €/MWh πρέπει να αντιμετωπίζεται θετικά. Πέραν, όμως, της -αναγκαίας- αύξησης της τιμής αυτής, προέχει η εξασφάλιση της πρώτης ύλης από τον ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, οι όποιες ενέργειες προώθησης της ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ταυτόχρονη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα υποχρέωνει τους παραγωγούς των οργανικών αποβλήτων να διαθέτουν τα απόβλητα τους στις μονάδες βιοαερίου (με ή χωρίς gate fee). Δεν πρέπει να λησμονείται, ότι η ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο είναι η μοναδική τεχνολογία ΑΠΕ η οποία έχει διπλό όφελος για το περιβάλλον: πέραν του να παράγει ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί, ταυτόχρονα, εξαιρετική τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος από οργανικά αποβλητα.

  2. Ένα βασικό πρακτικό ζήτημα που πρέπει, επίσης, να επιλυθεί έιναι η διαχείριση του υπολείμματος της αναερόβιας χώνευσης, το οποίο έχει εξαιρετικές ικανότητες λίπανσης των εδαφών. Έτσι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα ποιότητας για το συγκεκριμένο υπόλειμμα (όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται στο εξωτερικό), ούτως ώστε μπορέσει να αποκτήσει εμπορική αξία και τιμή και να αποτελέσει μια επιπλέον πηγή εσόδων για τον ιδιοκτήτη της μονάδας βιοαερίου.

  3. Σύμφωνα με κάποιους βασικούς τεχνοοικονομικούς υπολογισμούς προκύπτει ότι η αναφερόμενη τιμή των 150€/MWh πρέπει να καλύπτει μονάδες μέχρι 500 ΚW (για κάτω από 100 kW η τιμή αυτή εξακολουθεί να είναι απαγορευτικά χαμηλή).

  4. Γενικότερα θεωρώ ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε το εξαιρετικά επιτυχημένο σχετικό μοντέλο της υπόλοιπης Ευρώπης, όπου υπάρχει σταδιακή μείωση της εγγυημένης τιμής πώλησης της ενέργειας καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας. Παραδείγματος χάριν, για μικρές μονάδες ισχύος 100-150 kW η τιμή αυτή οφείλει να είναι γύρω στα 180 €/ MWh ενώ, αντιθέτως, οι επενδύσεις σε μονάδες βιοαερίου με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ ανώ του 1-1,5 MW είναι σημαντικά προσοδοφόρες ακόμα και με τιμή ταρίφας στα 100 €/MWh.

  5. Ένα εξαιρετικά ελκυστικό υπόστρωμα για την αναερόβια χώνευση είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. το ενσίρωμα καλαμποκιού). Καθώς, όμως το κόστος παραγωγής του είναι απαγορευτικά υψηλό για χρήση του σε μονάδες βιοαερίου, είναι σκόπιμο να δίνεται extra bonus για την αναερόβια χώνευση της βιομάζας στην εγγυημένη τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το bonus αυτό εκτιμώ ότι πρέπει να είναι της τάξεως των 3 €/MWh (όπως στη Γερμανία). Η υιοθέτηση μια τέτοιας πρακτικής θα έχει σημαντικότατα οικονομικά οφέλη για την αγροτική οικονομία της χώρας.

  6. Extra bonus θα πρέπει να δίνεται και για τις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Θεωρώ ότι θα είναι εντελώς λανθασμένο να διατηρηθεί η ηλεκτροπαραγωγή από συστήματα συμπαραγωγής στην τρέχουσα τιμή της. Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την συμπαραγωγή είναι τεράστια και η προτεινόμενη τιμή που αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου (87,84 €/MWh) είναι εντελώς εκτός πνεύματος του Νόμου. Απεναντίας, θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα ώστε κάθε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο να είναι εξοπλισμένη με μηχανή συμπαραγωγής.

  7. Βασικός στόχος του Υπουργείου σχετικά με το βιοαέριο οφείλει να είναι η κατασκευή μεγάλου πλήθους μικρότερης δυναμικότητας μονάδων παραγωγής, ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (ιδίως αγρότες και συνεταιρισμοί) την δυνατότητα να επενδύσει στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Σε συνεργασία, λοιπόν, με το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα προβλέπει ρητά την γενναιόδωρη επιδότηση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων.

  Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι για την περαιτέρω διάδοση της ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα στην Ελλάδα,πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για μια ασφαλή και ώριμη τεχνολογία που μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης όλων των κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων της χώρας.

  Σας ευχαριστώ για το χώρο που μου παρείχατε για να εκφράσω δημοσίως κάποιες απόψεις μου.

  Με εκτίμηση,

  Γιώργος Διαμαντής
  Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 20:24 | Θανάσης Νανος

  Καλησπέρα σας

  Υπάρχει στην διαβούλευση μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αύξηση της τιμής στην βιομάζα, η οποία νομίζω δεν έχει νόημα για το απλό λόγο, ότι η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν γνωρίζουν βασικά θέματα σχετικά με την βιομάζα.

  Το πρώτο κύριο θέμα είναι ο ορισμός της βιομάζας
  • Βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, φυτικές και ζωικές ουσίες, τις δασοκομικές και τις βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αστικών λυμάτων και βιομηχανικών απορριμμάτων.

  Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορίες (η) και (θ) του σχετικού πίνακα, περιλαμβάνουν επενδύσεις τελείως ανόμοιες μεταξύ τους από θέμα κατασκευής, απόδοσης, κόστους κλπ. Περιλαμβάνουν τεχνολογίες αναερόβιας χώνευσης, αεριοποίησης, καύσης, από οργανικά απόβλητα μέχρι σκουπίδια.

  Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει καταρχήν ενας διαχωρισμός ανάμεσα στις επενδύσεις της βιομάζας που ανήκουν στην ενεργειακή αξιοποίηση ξυλείας και σκουπιδιών και σε αυτά που μέσω της αναερόβιας χώνευσης παράγουν βιοαερίο από οργανικά απόβλητα.

  Η πρώτη κατηγορία των σκουπιδιών και του ξύλου, είναι μεγάλες επενδύσεις με μικρό κόστος λειτουργίας σε σχέση με την δεύτερη κατηγορία της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων που έχει μεγάλο κόστος λειτουργίας.

  Γι αυτό προτείνω οι κατηγορίες (η) και (θ) να γίνουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες
  Ψ Πρώτη κατηγορία: Βιομάζα γενικά, η οποία θα αναφέρεται στην αξιοποίησης βιομάζας και η τιμή των 120 Ευρω νομίζω ότι είναι υπεραρκετή
  Ψ Δεύτερη κατηγορία: Bιοαέρια από οργανικά απόβλητα μέσω αναερόβιας χώνευσης, η οποία εκεί αν δεν ανέβει η τιμή, δεν έχει νόημα καμμία επένδυση

  Τελος, θεωρώ σωστές τις τοποθετήσεις των προηγουμένων σχετικά με το τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος των επενδύσεων βιοαεριου, αναφορικά με την εξαφάνιση των οργανικών αποβλήτων.
  Επειδή στην Ελλάδα, βάσει στατιστικών, υπάρχουν περίπου 25.000.000 οργανικά απόβλητα, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην ύπαιθρο, και τα οποία παράγονται από μερικές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει το εξής σημαντικό σημείο:
  Τα 25.000.000 εκατομμύρια οργανικά απόβλητα είναι τεράστιος αριθμός για την υγεία των κατοίκων και για την μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά από την άλλη μπορεί να εξαφανιστεί με την δημιουργία 15-20 μονάδων βιοαερίου, οι οποίες μπορούν να παράξουν 70 MW.

  Το μόνο ζητούμενο είναι οι επενδύσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια λογική από όλες τις απόψεις τιμή. Σε αυτό το σημείο θα διαφωνίσω με τα 300 Ευρώ, το οποίο νομίζω ειναι μεγάλο. Σύμφωνα με υπολογισμούς η τιμή η οποία θα είναι βιωσιμες μια παρόμοις επένδυση είναι στα 200 Ευρώ. Και φυσικά ουτε λόγος για μειωση του ποσοστού επιδοτήσεων μέσω Αναπτυξιακου Νόμου.
  Ευχαριστω

  A. Νανος
  Δρ. Χημικός Μηχανικός
  Διδάκτωρ

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:34 | ENEL GREEN POWER

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  H ENEL GREEN POWER σας ευχαριστεί για την πρόσκληση σε διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου.

  Επί του Άρθρου 5 θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

  • Δεδομένου ότι και στο διασυνδεδεμένο σύστημα υπάρχουν κορεσμένες περιοχές υψηλότατου αιολικού δυναμικού για την εκμετάλλευση του οποίου είναι απαραίτητη η κατασκευή ειδικών έργων σύνδεσης, θεωρούμε εύλογη – και μέσα στο πνεύμα της συγκεκριμένης διάταξης – την επέκταση της περίπτωσης που περιγράφεται στα τελευταία εδάφια του Άρθρου 5, παρ. 2 β) και για τους σταθμούς που ενώ εγκαθίστανται σε περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος η σύνδεση τους με αυτό πραγματοποιείται, όπως αναφέρεται και στο σχέδιο νόμου, «μέσω ειδικού προς τούτο έργου σύνδεσης, επαρκούς ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα υποθαλασσίου καλωδίου».
  • Δεδομένης της αβεβαιότητας του οικονομικού περιβάλλοντος σε μακροχρόνιο ορίζοντα θεωρούμε εύλογη την διατήρηση του μονομερούς δικαιώματος των παραγωγών για επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης πώλησης ενέργειας για τα επόμενα 10 χρόνια μετά το τέλος της πρώτης συμβατικής δεκαετίας, αντί της προτεινόμενης τροποποίησης για σύναψη 20ετούς σύμβασης εξ’ αρχής.

  Με εκτίμηση,

  Γιώργος Παπαδημητρίου
  ENEL GREEN POWER
  Regulatory Affairs

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:33 | Γεώργιος Μπέτζιος

  Σχετικά με την τιμολόγηση 250€/MWh προτείνω αυτή να ισχύει για ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 100kW αντι των 50kW που προβλέπεται στου σχέδιο νόμου.
  Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών έχουν αυξήσει σημαντικά την ισχύ των ανεμογεννητριών τους σε μεγέθη άνω των 800kW. Λίγοι έχουν στο προγραμμά τους και μεγέθη με ισχύ κάτω από 100kW και ελάχιστοι κάτω από 50kW, το κόστος των οποίων είναι συγκριτικά πολύ υψηλό (π.χ. 4,5 – 5€/W για ανεμογεννήτριες των 10kW). Μεγέθη ανεμογεννητριών όμως μέχρι 100kW είναι ιδανικά για μικρά υβριδικά συστήματα που μεγιστοποιούν (μέχρι και 80%) την διείσδυση των ΑΠΕ (Πράσινα νησιά). Οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδας επιβάλουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών. Σαν Χώρα έχουμε πολλά μικρά νησιά όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σσυμβατικές μονάδες diesel ειναι οικονομικά ασύμφορη και περιβαλλοντικά ρυπογόνα. Στα νησιά αυτά δεν χωράνε ανεμογεννήτριες μεγαλύτερης ισχύος των 100kW. Επίσης μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν και σε αρδευτικά συγκροτήματα που σήμερα γίνεται είτε με χρήση κινητήρων diesel (ενεργοβόρα και ρυπογόνα) είτε αντλούν ενέργεια από το δίκτυο της ώρες αιχμής του Καλοκαιριού αυξάνοντας άνευ λόγου τη ζήτηση (βλέπε αναλυτικά στις γενικές παρατηρήσεις όπου προτείνονται και αλλαγές του νόμου αναφορικά με τα υβριδικά συστήματα). Η θέσπιση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη ευρύτρη εφαρμογή των συστηματων αυτών και είναι κατεξοχήν δράση στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:22 | ΕΝΤΕΚΑ

  Η ορθολογικοποίηση των τιμών ΑΠΕ δεν πρέπει να καταδικάζει (λόγω μη βιωσιμότητας) αποδοτικότερες τεχνολογίες ή έργα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με μικρή μόνο αύξηση της βασικής τιμής των χερσαίων αιολικών πάρκων (που είναι η χαμηλότερη σήμερα τιμή πράσινης ενέργειας). Έτσι, στο άρθρο 5, παράγραφος 3, προτείνεται να εισαχθεί κατάλληλη διάταξη που θα εξουσιοδοτεί τον ΥΠΕΚΑ να καθορίσει επαύξηση της ισχύουσας τιμής της παραγόμενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που αναπτύσσονται σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), με σκοπό την στήριξη της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις προαναφερθείσες περιοχές. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να δίνεται στον ΥΠΕΚΑ ένα πρόσθετο εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να ενισχύσει τα έργα με χαμηλό αιολικό δυναμικό (μη βιώσιμα σήμερα), τα οποία είναι σίγουρα απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του 2020 και μπορεί να αναπτυχθούν με μια μικρή αύξηση της τιμής σε σχέση με τη βασική τιμή των χερσαίων αιολικών. Τέτοιες επενδύσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν σε περιοχές χωρίς προβλήματα δικτύων και υπεσυγκέντρωσης ΑΠΕ, οι οποίες δεν εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με το αιολικό δυναμικό του Αιγαίου και συμβάλουν έτσι στην ομαλή αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας όπως και στη αξιοπιστία της ενεργειακής τροφοδοσίας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:29 | Δημήτρης Παυλάκης

  Η βαριά βιομηχανία στα νησιά μας είναι ο τουρισμός. Εάν γίνει η αιολική ενέργεια, θα σκοτώσετε τον τουρισμό με μόνο κέρδος το ακριβότερο ρεύμα και τον πλουτισμό των λίγων. Γνωρίζω ότι τα νησιά επιδοτούνται σήμερα, και ότι αυτό χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για τα αιολικά πάρκα στα νησιά. Είναι απλούστερο να αυξησετε τον λογαριασμό της ΔΕΗ στα νησιά από το να τα καταστρέψετε. Ή αν θέλετε κοινωνική πολιτική, αυξήστε τον στους μη μόνιμους κατοίκους.

  Νόμιζα ότι η Ελληνική Κυβέρνηση ήθελε Έλληνες στα νησιά για το θέμα κυριότητας στο Αιγαίο, Τούρκων κλπ. Εάν διώξετε τους Έλληνες; Ή νομίζετε ότι τα κορυαζερόπλοια θα σταματούν στην Μύκονο για να επισκεφθούν οι τουρίστες τα αιολικά?

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:21 | Νίκος Κολιός

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Η γεωθερμική ενέργεια έχει το μεταλλευτικό ρίσκο εξόρυξης και τον συνεχή προβληματισμό στην εξασφάλιση του ενεργειακού προϊόντος. Το πλέγμα αυτό δημιουργεί αυξημένο κόστος της παραγόμενης kWh και ως εκ τούτου θα πρέπει και οι τιμές να είναι αντίστοιχες. Εξάλλου το διαθέσιμο ενεργειακό φορτίο για ηλεκτροπαραγωγή είναι πολύ μικρό 5-10% του συνόλου της διαχειρίσιμης ενέργειας, άρα δημιουργούνται αυξημένα λειτουργικά που σχετίζονται και με την ποιότητα του παραγόμενου ρευστού (να μην ξεχνάμε τα προβλήματα επικαθήσεων και διαβρώσεων στην μονάδα της Μήλου) που αυξάνουν τα κόστη συντήρησης.

  Επειδή στην Ε.Ε. οι τιμές είναι της τάξης των 200€ και μετά από 30 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα της Γ/Θ ενέργειας προτείνω:

  Ισχύς Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένο
  5 MWe 87,84 €/MWhe 99,44 €/MWhe

  Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και με τις διαδικασίες μίσθωσης του Ν. 3175/2003. Η Γ/Θ ενέργεια δεν θα πρέπει να θεωρείται μεταλλευτικό προϊόν.

  Σωστότερο θεωρώ οι περιφέρειες, που είναι φορείς διαχείρισης, σε συνεργασία με το Ι.Γ.Μ.Ε. να δίνουν την άδεια χρήσης συγκεκριμένου Γ/Θ δυναμικού ανάλογα με το αίτημα του χρήστη και κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Έτσι ο χρήστης της Γ/Θ ενέργειας θα απαλλαγεί από τις διαδικασίες μίσθωσης και διαχείρισης ενός ολοκλήρου Γ/Θ πεδίου.

  Δρ. Νίκος Κολιός
  Γεωλόγος – Γεωθερμικός

 • Στο άρθρο 5 η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει τα ακόλουθα σχόλια:

  Α.Τιμολόγια αγοράς της ενέργειας από ΑΠΕ:

  Οι τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας, προβλέπονται σημαντικά αυξημένες για την ενέργεια που προέρχεται από θαλάσσια αιολικά πάρκα, για αιολικά <=50kW, για εγκαταστάσεις βιομάζας και για γεωθερμικούς σταθμούς και σταθμούς βιοαερίου μικρής ισχύος. Τόσο για τις παραπάνω περιπτώσεις όσο και για τις υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου αυτού του ν/σ, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις παρατίθενται χωρίς να υπάρχει καμία μελέτη ή αιτιολόγηση. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές που προβλέπονται αλλά και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις φαίνονται αυθαίρετες. Ειδικότερα:

  α) Γιατί αυξάνεται κατά 50% η τιμή που δίνεται για την ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα όταν υπάρχει ήδη εκδηλωμένο και σαφές μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για την κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις σημερινές τιμές;

  β) η κατά 25% προσαύξηση των τιμολογίων των αιολικών που εγκαθίστανται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με αυτοτελές έργο σύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα είναι εντελώς αυθαίρετη και ίσως επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι ήδη και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει διαγκωνισμός επενδυτών να πραγματοποιήσουν τέτοια έργα! Θα έπρεπε να προβλέπεται αποζημίωση για το συγκεκριμένο κόστος διασύνδεσης (που θα ενσωματώνεται στην ανά kWh τιμή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και όχι αυθαίρετη προσαύξηση κατά 25%.
  γ) Προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμολογίων που προβλέπει το ν/σ αναλογικά με τη μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της ΔΕΗ. Τα τιμολόγια αυτά, όμως, ενσωματώνουν εκτός από την εμπορική τιμή της ενέργειας ακόμα το κόστος του συστήματος, το κόστος του δικτύου, όσο και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ενώ πλέον και τη ρήτρα καυσίμων. Δεν έχει επομένως κανένα οικονομικό νόημα να μεταβάλλονται οι τιμές που παίρνουν οι παραγωγοί από ΑΠΕ ανάλογα με τα συνολικά τιμολόγια της ΔΕΗ, ώστε για παράδειγμα να επωφελούνται οι παραγωγοί ΑΠΕ στην περίπτωση που ο Διαχειριστής προβεί σε αυξημένες επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος ή του δικτύου ή στην περίπτωση που για εξωτερικούς λόγους αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Οι τιμές που δίνονται είναι ήδη ελκυστικές- απόδειξη το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την υλοποίησή έργων ΑΠΕ- και αρκεί να παραμένουν σταθερές στη διάρκεια του χρόνου (ως παρούσα αξία), κάτι που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με την πρόβλεψη αναπροσαρμογής τους ανάλογα με τον μέσο πληθωρισμό ή κάποιο σχετικό δείκτη ή ακόμα και με ένα σταθερό συντελεστή της τάξης του 1% ετησίως.

  Β. Παράγραφος 4: Αποζημίωση προς τους παραγωγούς ΑΠΕ για περικοπές
  από το ΔΕΣΜΗΕ

  Η πρόβλεψη αυτή είναι απαράδεκτη, αφού θα επιφέρει αφενός υπέρμετρη επιβάρυνση του ΔΕΣΜΗΕ και τελικά του καταναλωτή για αναγκαίες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ που θα απαιτηθούν όταν προκύψει υψηλή διείσδυση αιολικής ενέργειας. Αντίθετα, για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον αυτό που πρέπει να προβλεφθεί είναι ότι μέχρι ποσοστό 5% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας σε ετήσια βάση μπορεί να περικόπτει ο ΔΕΣΜΗΕ την παραγωγή από ΑΠΕ χωρίς καμία αποζημίωση του παραγωγού. Αποζημίωση να δίνεται για τυχόν περικοπές πέραν του ορίου αυτού. Γιατί να πληρώσει ο καταναλωτής για μια ενέργεια που ΔΕΝ παραλήφθηκε ποτέ από τον Διαχειριστή, και μάλιστα στην υψηλή εγγυημένη τιμή;; Σίγουρα, με τις γενναιόδωρες τιμές που προβλέπονται με το παρόν σ/ν, τα επιχειρηματικά σχέδια των παραγωγών μπορούν να καλύψουν άνετα τυχόν απώλειες της τάξης του 5%, χωρίς οι επενδύσεις να καθίστανται μη ελκυστικές.
  Ζήτημα επίσης προς διευκρίνιση αποτελεί και ο τρόπος υπολογισμού αυτής της ενέργειας.

  Γ.Παράγραφος 6: Κατάργηση της πρόβλεψη του ν.3734 για διαγωνιστική
  διαδικασία για αδειοδότηση νέων φβ σταθμών ισχύος άνω των 10MW.

  Θεωρούμε ότι με το ενδιαφέρον που υπάρχει για την κατασκευή νέων φ/β σταθμών, δεδομένων των γενναιόδωρων οικονομικών κινήτρων που έχουν δοθεί (μάλλον αλόγιστα, αν ληφθεί υπόψη η επιβάρυνση που επιφέρουν στο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ και οι τιμές που ισχύουν πανευρωπαϊκά), η λύση της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, καθώς θα μπορούσε η εφαρμογή της να αποδώσει καλύτερες τιμές για την ενέργεια που προέρχεται από φ/β προς όφελος του τελικού καταναλωτή

 • Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2010

  ΑΠΟ: ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για τις Α.Π.Ε., έχω την τιμή να σας υποβάλλω την πρότασή μου.
  Την δυνατότητα να κάνω αυτή την πρόταση την έδωσε η επιστημονική μου εξειδίκευση στο αντικείμενο και τα περισσότερα από 100 έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας που κατασκεύασα στα 35 χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, εξοικονομώντας συνολικά από την αγορά και το περιβάλλον 2.000.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συνολική ετήσια κατανάλωση σε ορυκτά καύσιμα στην χώρα μας είναι 21.455.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου.
  Κάθε χρόνο στην Ελλάδα παράγεται Βιομάζα 4.290.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου και μεγάλη ποσότητα καταστρέφεται (καίγεται) ελεύθερα στους αγρούς (αν και η ελεύθερη καύση απαγορεύεται) ενώ μεγάλο επίσης μέρος καταλήγει στις χωματερές. Από την ποσότητα αυτή εύκολα και με μηχανικά μέσα μπορεί να συλλεχθεί το 70% ήτοι 3.000.000 τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου.
  Η παραγωγή αυτή κατανέμεται σε όλες τις περιοχές της επικράτειας και η ενεργειακή της αξιοποίηση θα συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Το μειονέκτημα της Βιομάζας λόγω του χαμηλού ενεργειακού της περιεχομένου ανά μονάδα όγκου, μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία ακτίνα της τάξεως των 30 έως 40 km. Έτσι εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία στην προμήθεια της ενέργειας εφ’ όσον αυτή αναγκαστικά μπορεί μόνον να αξιοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο. Είναι προφανή τα πολλαπλασιαστικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν.
  Επίσης θα καλυφθεί μέρος των σημερινών αναγκών των κατοίκων της περιοχής χωρίς να υποθηκεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες.
  Συμπερασματικά τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν είναι:

  1.Λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος (κίνδυνοι πυρκαγιάς, ρύπανση,
  δυσοσμία, σήψη κ.α.)
  2.Συμβολή στην διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.
  3.Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
  4.Ανεξαρτησία στην προμήθεια της ενέργειας

  Συνήθως η Βιομάζα που είναι διαθέσιμη σε μία ακτίνα των 30 έως 40 km μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε καύσιμο για μία μονάδα Σ.Η.Θ. της τάξεως των 4 έως 6 MWel ήτοι θερμικής ισχύος 20 έως 25 MWth .
  Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν για την συλλογή και την επεξεργασία της Βιομάζας, το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που θα απαιτηθεί για την λειτουργία και την συντήρηση της μονάδος, επίσης το επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό που θα απαιτηθεί για την αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας για χρήση π.χ. θερμοκήπια, ανθοκήπια, καλλιέργεια σπαραγγιών, τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, συλλογή CO2 από τα καυσαέρια για χρήση στην παραγωγή των προϊόντων των θερμοκηπίων, αφαλατώσεις νερού σε περιοχές όπου απαιτείται, καλλιέργεια μονάδων μανιταριών κ.λ.π. είναι σημαντικές.
  Το κόστος συλλογής κ.λ.π. της Βιομάζας εκτιμάται ότι θα είναι 70 €/τόνο ξηρής ουσίας (από εμπειρία) και στην περίπτωση του pellets 140 €/τόνο για μεγάλο καταναλωτή (από την αγορά).
  Το κόστος κατασκευής μιας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) δυναμικότητας 1 MWel έως 6 MWel είναι 3.800.000 € έως 4.200.000 € / MWel ανάλογα με το μέγεθος και την τεχνολογία.
  Η ελληνική συμμετοχή στην τεχνογνωσία και την κατασκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μιας τέτοιας μονάδος θα είναι περισσότερο από 70%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδότηση είναι 40% και για να είναι βιώσιμη οικονομικά μια τέτοια μονάδα θα πρέπει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι περίπου 180 €/MWh.
  Σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε αυτήν την ευκαιρία και παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε εξειδικευμένη συμπληρωματική πληροφορία.

  Με εκτίμηση,

  Για την ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.

  Νικόλαος Φιλιππόπουλος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  Διευθύνων Σύμβουλος

  http://www.biomass.com.gr
  info@nphilippopoulos.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 14:34 | Μ. Σαντοριναίος

  Διασυνδέσεις νησιών από ιδιώτες και αιολική παραγωγή.

  Πρόκειται για μείζον θέμα, στο οποίο υπάρχει νομοθετικό κενό και με το προτεινόμενο σ/ν δεν αντιμετωπίζεται. Η πρότασή μου για τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος παρατίθεται παρακάτω:

  1. Η διασύνδεση των νησιών μας είναι αυτή τη στιγμή, και με την τρέχουσα τεχνολογία, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική σκοπιά λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών των νησιών, αφού το κόστος της διασύνδεσης μπορεί να αποσβεστεί σε μερικά μόνο χρόνια λόγω του μειωμένου κόστους παραγωγής του ηλεκτρισμού στο διασυνδεδεμένο σύστημα και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά και κάθε κλίμακας νησιά. Επιπλέον, έχει μεγάλη περιβαλλοντική συμβολή, καθώς με τη διασύνδεση επιτυγχάνεται μεγάλη κάλυψη των αναγκών των νησιών αυτών από αιολική ενέργεια, διοχετεύεται καθαρή ενέργεια και στο διασυνδεδεμένο σύστημα και σταματάει η λειτουργία πετρελαϊκών σταθμών.

  2. Για τους παραπάνω λόγους, οι διασυνδέσεις των νησιών είναι απαραίτητο να γίνουν και όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Ωστόσο, σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ στη νομοθεσία για τη διασύνδεση νησιών από ιδιώτες (με αφορμή την εγκατάσταση αιολικών πάρκων). Αυτό που παρατηρείται σήμερα, ελλείψει νομοθεσίας και πολιτικής πρωτοβουλίας, είναι ο διαγκωνισμός επενδυτών (στη λογική του «όποιος προλάβει, πρόλαβε») με προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αιολικά πάρκα μαμούθ με ταυτόχρονη διασύνδεση των νησιών. Εννοείται ότι στους σχεδιασμούς αυτούς δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ηλεκτρικές ανάγκες των νησιών, ενώ το μέγεθος των προτεινόμενων πάρκων προκύπτει με μόνο κριτήριο την οικονομική αποδοτικότητα του συνολικού έργου ώστε να αντισταθμίζεται και το κόστος της απαιτούμενης διασύνδεσης. Έτσι όμως, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να δυσφημείται η αιολική ενέργεια στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες δεν μπορούν να αποδεκτούν τέτοιου μεγέθους έργα στα νησιά τους και τα έργα να μην έχουν πιθανότητες να γίνουν σύντομα.

  3. Η κατά 25% προσαύξηση που προτείνεται καθολικά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος της διασύνδεσης δεν προσφέρει καμία λύση στο πρόβλημα που περιγράφεται παραπάνω, αφού δεν βάζει τάξη στην κατάσταση, αλλά κινείται στο πλαίσιο της θεωρίας: «δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση, η αγορά τα κάνει όλα μόνη της, μόνο λεφτά χρειάζονται». Βέβαια, δεν εξηγούν οι οπαδοί αυτής της θεωρίας ότι τα λεφτά αυτά θα είναι των καταναλωτών! Αντ’ αυτού λοιπόν, προτείνω μια τελείως διαφορετική αντίληψη η οποία εξυπηρετώντας το συμφέρον των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει και στην υλοποίηση των έργων. Τα κύρια σημεία αυτής της πρότασης είναι τα εξής:
  – Πρόβλεψη για απόρριψη όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ως σήμερα και αφορούν σε εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με ταυτόχρονη διασύνδεση. Θεωρώ ότι εκτός των άλλων υπάρχει και νομικό πρόβλημα στις αιτήσεις αυτές, αφού αποκλείουν την πρόσβαση τρίτων στις δημιουργούμενες υποδομές, όσο και στο αιολικό δυναμικό των νησιών.
  – Εντοπισμός από το ΥΠΕΚΑ της φέρουσας ικανότητας σε αιολικό δυναμικό όλων των προς διασύνδεση νησιών. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, αφού εξηγηθούν τα οφέλη της αιολικής ενέργειας, το σημαντικό οικονομικό όφελος που θα προκύψει για τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το μοναδικού κάλους τοπίο των νησιών.
  – Πραγματοποίηση μελέτης από τον ΔΕΣΜΗΕ, στην οποία θα καθορίζονται τα προς διασύνδεση νησιά, ο προϋπολογισμός του κόστους διασύνδεσης και το μέγεθος της διασύνδεσης ώστε να εξυπηρετούνται κατά μείζονα λόγο οι ηλεκτρικές ανάγκες των νησιών αλλά και η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού που μπορεί να αξιοποιηθεί. Στη συνέχεια ομαδοποίηση των νησιών ώστε να προκύψουν αυτοτελείς διαγωνισμοί.
  – Πραγματοποίηση διαγωνισμών από τη ΡΑΕ ή το ΔΕΣΜΗΕ με κριτήριο την ελάχιστη τιμή της kWh από την αιολική ισχύ, για ταυτόχρονη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων νησιών και εγκατάσταση αιολικών σταθμών. Η προς διακήρυξη αιολική ισχύς θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αφήνει ένα 25-30% ελεύθερη χωρητικότητα για άλλους επενδυτές, ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός τρίτων. Ακόμα, μπορεί στο διαγωνισμό αυτό (αν είναι επιτρεπτό από το κοινοτικό δίκαιο) να πριμοδοτείται η συμμετοχή των τοπικών δήμων ή της τοπικής κοινωνίας ώστε το σχέδιο να αποκτήσει άμεσο ενδιαφέρον.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 12:48 | Kων/νος Γ. Περράκης

  Σχετικά με τις τιμές πώλησης της ενέργειας από ΑΠΕ, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν παρατίθεται κάποιου είδους ανάλυση / τεκμηρίωση / σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. στο πόσο πίσω είμαστε από πλευράς εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τα νούμερα τα ακούμε πολλές φορές την ημέρα από τις φιλο-περιβαλλοντικές οργανώσεις.

  Το πιο ενδιαφέρον όμως έγκειται στην μεθοδολογία αναπροσαρμογής των τιμών αυτών. Ενώ στον ισχύοντα ν.3468 οι τιμές αναπροσαρμόζονται με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (80% του δείκτη), στο σχέδιο του νέου νόμου προτείνεται αναπροσαρμογή σε ποσοστό ίσο με τη μέση μεταβολή των τιμών καταναλωτή ηλ.ενέργειας (!). Και επομένως αναρωτιέται κανείς αν το ΥΠΕΚΑ πραγματικά πιστεύει ότι θα πρέπει π.χ. ένα αιολικό πάρκο, που χτίστηκε πριν από 2 χρόνια με τα τότε κόστη και συμβολαιοποίησε τις τότε τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ, να αμοίβεται περισσότερο στα επόμενα χρόνια, ενώ ήδη έχει κριθεί και ολοκληρωθεί η όλη επένδυση ως ικανοποιητικά βιώσιμη. Και λέμε για τα επόμενα χρόνια, καθώς το πιθανότερο είναι ότι οι τιμές καταναλωτή ηλ.ενέργειας στη χώρα θα αυξηθούν, όχι μόνο λόγω των τεχνητά χαμηλών τιμολογίων της ΔΕΗ αλλά και διότι πιθανά θα αυξηθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ως γνωστόν συμπαρασύρουν τις τιμές του Φ.Α., οι οποίες ως γνωστόν συμπαρασύρουν την ΟΤΣ, η οποία ως γνωστόν συμπαρασύρει τα τιμολόγια λιανικής…

  Παράλληλα αναρωτιέται κανείς αν όντως ισχύει το γνωστό ´0 Fuel Price Risk´ της αιολικής ενέργειας που ´διαφημίζει’ η EWEA. Επίσης ερώτημα αποτελεί και το γιατί η, συνήθως λαλίστατη, ΕΛΕΤΑΕΝ δεν προστάτευσε την ΥΠΕΚΑ, επισημαίνοντας την εξωφρενική αυτή διάταξη ώστε αυτή να αποσυρθεί άμεσα από το υπό διαβούλευση νομοθέτημα.

  Επίσης, εύλογα αναρωτιέται κάποιος αν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου έχουν ποτέ ακούσει τι σημαίνει ΄τεχνολογική πρόοδος΄, learning-by-doing, κλπ. (βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, για τα αιολικά ενδεχόμενα να υπάρξει στο μέλλον ένα θέμα, με την εξάντληση των ΄καλών΄ θέσεων αιολικού δυναμικού. Αλλά πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το μέλλον ώστε να νομοθετούμε από τώρα;).

  Τέλος, αναρωτιέται κανείς: αν ο Θεός αποφασίσει να βρέχει συνέχεια, και χτίσουμε πολλά Υ/Η, αντλητικά, κλπ. (επίσης μπορεί οι Αραβες να ΄τρελαθούν΄ και να πουλάνε μισοτιμής..) και άρα η ΟΤΣ μειώνεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως και συμπαρασύρει κλπ. κλπ., τότε θα δεχτούμε να μειώνονται συνέχεια οι τιμές αγοράς της ενέργειας από ΑΠΕ;
  Τι άλλο να πεί κανείς; Βρέξε Θεέ μου…(;)

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:01 | QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου που αφορά Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Παράγραφος 2,
  Προτείνουμε να αυξηθεί η τιμής της MWh για τα αιολικά πάρκα στο διασυνδεδεμένο δίκτυο στα 120€/ΜWh και να αποδεσμευτούν τα έργα από τις διαδικασίες επιδότησης. Πιστεύουμε ότι θα ενισχυθούν τα κίνητρα των επενδυτών για την υλοποίηση των έργων.

  Εδάφιο β,
  Προτείνουμε την απόσυρση της προσαυξημένης επιδότησης για τα αιολικά πάρκα των νησιών. Το αιολικό δυναμικό της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για την διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
  Με την αφαίρεση της διάταξης δεν θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των νησιών μας.

  Με εκτίμηση,

  Για την Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.

  Χρήστος Μαλανδράκης
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 08:51 | Γεωργία Λιβιεράτου

  Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να επανέλθω συμπληρωματικά στην προηγούμενη τοποθέτησή μου ανφέροντας ότι η έρευνα σχετικά με τη «Θαλάσσια Ενέργεια» του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Σ. Α. Μαυράκου (Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης – Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.) είναι αναρτημένη στην ηλεκτρ. διεύθυνση http://www.naval.ntua.gr/presentations_hmerida/Mavrakos.pdf

  Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 08:36 | Χατζηνικολάου Νικόλαος

  ΄Αρθρο 5

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Διαπιστώνοντας ότι τα άρθρα του Σχεδίου Νόμου αναφέρονται γενικά και συνολικά στις ΑΠΕ, επικεντρώνομαι στο άρθρο 5 στο οποίο αναγράφονται με σαφήνεια οι αξιοποιούμενες ΑΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τοποθετήσεις αλλά και δημοσιεύματα ηγετικών στελεχών του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την ΄Εξυπνη Πράσινη Ανάπτυξη, στην οποία βασικό άξονα αποτελεί και η αρχή της προώθησης, υποστήριξης και χρήσης των νέων τεχνολογιών, θεωρώ ότι υπάρχει και μια άλλη μορφή ΑΠΕ που θα πρέπει να πάρει τη θέση της ξεκάθαρα και αυτόνομα (όπως όλες οι αναφερόμενες) στον κατάλογο με τις τιμολογούμενες ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος για την ενέργεια που παράγεται από τη θάλασσα (κυματική ενέργεια), τεχνολογία που μέσω διαφόρων συστημάτων βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και με σοβαρότατες εμπορικές εφαρμογές σε διάφορες χώρες. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα με τόσο θαλάσσιο δυναμικό, μια χώρα που μπορεί να πρωτοστατήσει στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου στην παραγωγή ενέργειας από τα κύματα, να εντάξει στο νομοσχέδιο την κυματική ενέργεια στην ομάδα των «Λοιπών ΑΠΕ»!!! Που είναι λοιπόν η έμπρακτη προώθηση νέων τεχνολογιών; Γι’ αυτό παρακαλώ να τιμολογήσετε ξεχωριστά την κυματική ενέργεια, αναγνωρίζοντας τη θέση που δικαιούται, εφόσον μαζί με τον αέρα και τον ήλιο του τόπου μας αποτελεί ένα ισχυρότατο πλεονέκτημα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:59 | Λύκος Ιωάννης

  Αξιότιμη κα Τίνα Μπιρμπίλη
  Υπουργό Περιβάλλοντος & Eνέργειας

  Μελετώντας τα άρθρα του Σχεδίου Νόμου, θα ήθελα να σας επισημάνω κάτι που διαπίστωσα στο άρθρο 5. Ενώ αναγράφονται ξεχωριστά και με σαφήνεια οι αξιοποιούμενες ΑΠΕ, δεν έχει τιμολογηθεί μια άλλη σημαντική ΑΠΕ, δηλαδή η ενέργεια που παράγεται από τη θάλασσα η λεγόμενη κυματική ενέργεια.
  Δεκάδες έρευνες του ΚΑΠΕ και του ΕΜΠ, στην καταγραφή και αξιολόγηση της ενέργειας της θάλασσας με τη μορφή των κυμάτων, της παλίρροιας και της θερμότητας κ.λ.π., έχουν καταδείξει ότι η θάλασσα είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας η οποία δυστυχώς μένει ανεκμετάλλευτη.
  Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις αρκετών επιστημόνων, κρατικών παραγόντων αλλά και δημοσιευμάτων σχετικά με την έξυπνη Πράσινη Ανάπτυξη, βασικός άξονας της οποίας αποτελεί και η προώθησης, υποστήριξης και χρήσης των νέων τεχνολογιών, θεωρώ ότι η κυματική ενέργεια πρέπει να τιμολογηθεί ξεχωριστά όπως και όλες οι άλλες ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

  Με εκτίμηση,
  Λύκος Ιωάννης (Avionic Μηχανικός)

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:50 | Γεωργία Λιβιεράτου

  Αξιότιμη κα Μπιρμπίλη,

  Ευχαριστούμε θερμά που μέσω του βήματος της Δημόσιας Διαβούλευσης όλοι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες έχουμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας. Με γνώμονα αφενός την προφανή αναγκαιότητα αύξησης της κάλυψης των ενεργειακών μας απαιτήσεων από τις ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας και αφετέρου την πάγια θέση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση όλου του δυναμικού της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές, έχω επιχειρήσει να εμβαθύνω όσο είναι δυνατόν στη μελέτη του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, παρατήρησα ότι πουθενά δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις ΑΠΕ αντιμετωπιζόμενες ως σύνολο. Ωστόσο, στο ΄Αρθρο 5 με την παράθεση του πίνακα τιμολόγησης, στον οποίο πλέον αναγράφονται αναλυτικά οι διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών, διαπιστώνω ότι έχει παραλειφθεί η σαφής και ξεχωριστή τιμολόγηση της ενέργειας που παράγεται από τη θάλασσα, της λεγόμενης κυματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που απορρέουν από έγκριτα δημοσιεύματα, από την αντίστοιχη ειδησεογραφία, αλλά και τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και εμπορικών εφαρμογών, έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί μια σημαντικά αξιόπιστη τεχνολογία, ώριμη για εμπορική εκμετάλλευση που έχει κερδίσει έδαφος σε πολλές χώρες.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θαλάσσιο δυναμικό της χώρας μας προσφέρεται για την πλήρη αξιοποίησή του ως πηγής ενέργειας, θα ήθελα να επισημάνω την αναγκη κάλυψης αυτού του κενού του νομοσχεδίου με τη συγκεκριμένη και ξεχωριστή αναγραφή της κυματικής ενέργειας στον πίνακα τιμολόγησης, όπως οι υπόλοιπες ΑΠΕ (αιολική, ηλιοθερμική, γεωθερμική ενέργεια κ.λπ.), προτείνοντας μια τιμολογιακή πολιτική αντίστοιχη αυτής των φωτοβολταϊκών, όπως αναφέρει ο κ. Σ. Α. Μαυράκος, καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στην έρευνά του με θέμα «Θαλάσσια Ενέργεια», καθώς είναι αναγκαίες οι σταθερές συνθήκες που θα επιταχύνουν την τεχνολογική εξέλιξη και την εμπορική αξιοποίηση της εν λογω ΑΠΕ ενθαρρύνοντας τους πιθανούς επενδυτές.
  ΄Αλλωστε, η απόδοση κινήτρων για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αποτελεί βασικό στόχο της Πράσινης Ανάπτυξης, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυτονόητη αλλά και έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή έξυπνων και καινοτόμων λύσεων που πραγματικά θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και θα ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη του συνόλου.

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:31 | PEDIS JOHN

  Κύριοι/ες
  Οφείλω να σας συγχαρώ για την καινοτομία της διαβούλευσης, ευελπιστώντας όμως να ληφθούν υπόψη οι τοποθετήσεις και να μην είναι ενέργεια για το «θεαθήναι».
  Έχοντας δει τις εφαρμογές και αξιοποίηση της στερεάς βιομάζας στην Ευρώπη και βλέποντας την αλόγιστη καύση στα χωράφια μας των αγροτικών υπολειμμάτων, καθώς και υποπροιόντα πριστηρίων (πριονίδια-άκρες) σε χωματερές, μελέτησα πριν 2 χρόνια την δημιουργία μικρής μονάδας εκμετάλλευσης βιομάζας.
  Διαπίστωσα όμως με έκπληξη ότι απέχει πολύ το δικό μας status από εκείνο των Ευρωπαικών χωρών.
  Εδώ έχουμε μέχρι και απαγόρευση λέβητα πέλλετ.
  Έχουμε στην ΑΠΕ πέλλετ ΦΠΑ 19%, την στιγμή που το Φυσικό αέριο έχει 9%.
  Ουδεμία σημασία δίνει η Πολιτεία στην βιομάζα και τα πέλλετς. Μέχρι και η Κύπρος που στερείται μονάδων παραγωγής πέλλετ και μονάδων παραγωγής λεβήτων βιομάζας έδωσε επιδότηση για αγορά λεβήτων. Εμείς προτιμήσαμε να δώσουμε τα σχετικά κονδύλια σε κλιματιστικά.
  Για ηλεκτροπαραγωγή ούτε λόγος. Το αναλυτικό κοστολόγιο που μελέτησα ξεπερνούσε τα 140 ευρώ/μεγαβατώρα. Συνεπώς δεν είναι βιώσιμη μία επένδυση με τις τιμές που προτείνατε στο νομοσχέδιο για την βιομάζα.

  Τελειώνοντας θέλω να υπογραμίσω ότι θέσεις εργασίας μόνον η βιομάζα δημιουργεί. Αυτός είναι άραγε ο λόγος που δεν περιλαμβάνεται στον ενεργειακό σχεδιασμό τόσα χρόνια? Ή μήπως η ομηρία των αγροτών στο απαράδεκτα υδρόφιλο βαμβάκι?

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:29 | Παπακιμενος Δημητρης

  Παρακολουθώντας τον τελευταίο καιρό την διαβούλευση και τις απόψεις σχετικά με το θέμα της αύξησης της τιμής πώλησης της βιομάζας, θα ήθελα να προσθέσω το εξής σημαντικό σημείο, στο οποίο νομίζω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ:

  Από ότι καταλαβαίνω, όλα τα σχόλια, τα οποία «φωνάζουν» για την αύξηση τιμής της βιομάζας εννοούν μια συγκεκριμένη κατηγορία βιομάζας, συγκεκριμένα την παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν έχει καμιά άλλη μορφή και κατηγορία βιομάζας. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. Αυτό είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό όπου την κάνει μοναδική κατηγορία.

  H συγκεκριμένη μορφή αξιοποίησης της βιομάζας, δεν έχει καμιά σχέση με τις άλλες μορφές όπως αεριοποίηση, πυρόλυση, καύση και τεχνολογία πλάσματος. Όλες αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες ανήκουν στην βιομάζα, έχουν πολύ μικρό κόστος λειτουργίας, δεν αγοράζουν πρώτες ύλες, και έχουν και μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι μια τιμή γύρω στα 150 Ευρώ είναι ιδανική.

  Απεναντίας η παραγωγή βιοαερίου από βιομάζα οργανικών αποβλήτων μέσω αναερόβιας χώνευσης, έχει μεγάλο κόστος λειτουργίας, μικρή παραγωγή ρεύματος, αλλά ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ, επειδή εξαφανίζει τα απόβλητα των χοιροτροφείων, των τυροκομείων, των ελαιοτριβείων κλπ. Παράλληλα έχει πολύ μεγάλο ΟΦΕΛΟΣ για την τοπική κοινωνία, επειδή λόγω της αγοράς των ενεργειακών φυτών, πχ καλαμπόκι, βοηθά άμεσα την τοπική κοινωνία.

  Έτσι θα ήθελα να προτείνω, αν το ΥΠΕΚΑ θέλει να λύσει με μία κίνηση το πρόβλημα των οργανικών αποβλήτων στην Ελλάδα, να γίνει η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα μέσω αναερόβιας χώνευσης, πάνω από 250 Ευρώ/MWh και επίσης να γίνει από μόνη της μια ξεχωριστή κατηγορία.
  Επίσης, θα πρέπει να γίνει γνωστό, ότι εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να γίνουν στην Ελλάδα πάνω από 15 τέτοιες μονάδες, συνολικής ισχύος 50-60 MW, άρα η αύξηση της τιμής θα είναι ανώδυνη σε σχέση με τις άλλες ΑΠΕ, ενώ η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ θα είναι το μεγάλο πλεονέκτημα.

  Ευχαριστώ

  Δημήτρης Παπακιμενος
  papkim@tee.gr
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Περιβαλλοντολόγος

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:44 | Νίκος Λιάπης

  Υπάρχει μια κύρια παρατήρηση στο άρθρο 5 και αφορά την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βιομάζα, χρησιμοποιώντας όμως τεχνολογίες μετατροπής σε βιοαέριο:
  Η διεθνής πρακτική έχει δείξει πως η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας από βιαέριο είναι μακράν η περιβαλλοντικά φιλικότερη, μια και αποφεύγονται όλα τα επικίνδυνα παράγωγα από την ατελή καύση της βιομάζας. Παράλληλα, η παραγωγή βιοαερίου αποτελεί και τη βέλτιστη (και κατά περίπτωση τη μόνη) λύση για την διαχείριση πλήθους επικινδύνων καταλοίπων (όπως ο κατσίγαρος), που δεν μπορούν να καούν. Είναι αναγκαίο λοιπόν να διακριθεί και να προβλεφθεί ειδική τιμή MWH από βιοαέριο, τέτοια ώστε να καλυφθεί το ύψος της επένδυσης μιας αντίστοιχης μονάδας.
  Επιπλέον, ταιριάζει πιο πολύ στη λογική της βιομάζας η δημιουργία μικρών μονάδων κοντά στην παραγωγή των γεωργικών και κτηνοτροφικών καταλοίπων, ώστε ενεργειακά και περιβαλλοντικά να είναι συμφέρουσα η εξαγωγή του ενεργειακού περιεχομένου τους. Τέτοιες όμως μικρές μονάδες πρέπει να επιδοτούνται μέσω της τιμής του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, μια και λόγω μεγέθους δεν μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακος.
  Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει πως μια επαρκής τιμή για τη βιωσιμότητα τέτοιων επενδύσεων θα ήταν γύρω στα 300€/MWh.

  Νίκος Λιάπης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
  π. πρόεδρος της Σ.Ε. της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιοκαυσίμων

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:28 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:11 | Κανδηράκης Αντώνιος

  ΚανδηράκηςΑντώνιος

  Τα συσσωρευμένα προβλήματα που δημιούργησε αφ΄ ενός ο πολιτικός οργανισμός στον οποίο έχει ενταχθεί η Υπουργός ΠΕΚΑ, αλλά και κληρονόμησε από την προηγούμενη κάκιστη κυβέρνηση η παρούσα, δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε αποφάσεις βρόγχους επί της Ελληνικής Πολιτείας και οικονομίας. Τουτέστιν λαμβάνοντας υπ’ όψιν την διεθνή κρίση της οικονομικής μεγέθυνσης και την παταγώδη αποτυχία της Κοπεγχάγης (με τα ατσάλινα κλουβιά για τους διαδηλωτές και της μεγάλης έκτασης προληπτικές συλλήψεις), δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις, όπως και άλλος σε άλλο σημείο ανέφερε, που αφορούν υποτιθέμενες ενεργειακές επαναστάσεις μεγάλου κόστους. Το κόστος αυτό το υφιστάμεθα άμεσα και δεν δυνάμεθα να το επωμιστούμε ως οικονομία και κοινωνία για τα επόμενα έτη. Το κόστος των κλιματικών αλλαγών είναι υποτιθέμενο. Με το βόρειο ημισφαίριο σε κατάσταση μικρού παγετώνα, (συμβάν που συμπίπτει χρονικά με το φιάσκο της Δανίας και αυτό είναι «σημάδι» όπως λέμε εμείς οι σκεπτικιστές ),με παγκόσμιες εκπομπές από 2.400.000 MW (Coal-fired Boilers: World Analysis and Forecast, Elsevier ltd 2009) έως το 2020, (σήμερα 1.800.000 ΜW) και την αβεβαιότητα που επικρατεί περί της δυνατότητας παραγωγής «αειφόρου» ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα βαίνοντας προς σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα μετά το 2020, δείτε COM (2006) 843 τελικό, πολύ φοβούμαι ότι αυτή η εμμονή της παρούσας κυβέρνησης για extra πράσινη ανάπτυξη θα έχει άσχημα αποτελέσματα. κυρίως γι’ αυτήν και αυτό είναι κάτι που δεν το επιθυμούμε προς το παρόν. Το γεγονός της απομάκρυνσης της προηγούμενης κυβέρνησης κατά τον τρόπο που έγινε δεν πρέπει να επιτρέπει στους νυν κυβερνώντες να σχηματίζονται ψευδαισθήσεις στήριξης παρόμοιων επιλογών σαν αυτών που εισάγονται με το παρόν σχέδιο νόμου εκ μέρους των σκεπτόμενων και μη ανενεργών πολιτών της χώρας. Τουναντίον. Δεν θα επιτρέψουμε, (με τη χρήση κάθε νόμιμου πολιτικού, επικοινωνιακού και νομικού μέσου) να παραχωρηθούν οι κορυφογραμμές της χώρας στις πολυεθνικές.
  Με όρους κρατικής κατίσχυσης δεν επιλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

  Και πάλι ευχαριστώ για την προσοχή σας
  adkanzar@gmail.com

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:23 | Δρ. Στέφανος Κώνστας

  Δρ. Στέφανος Κώνστας
  Μελετητής βιομηχανικών και περιβαλλοντικών έργων
  Αρμ. Βραΐλα 6, 11473 Αθήνα
  Τηλ. 2106427516, konstas@otenet.gr

  Οι παρατηρήσεις μου επί του σχεδίου Νόμου για τις ΑΠΕ αφορούν το άρθρο 5 και ειδικότερα την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από βιοαέριο.
  Επισημαίνω, κατ΄ αρχήν, ότι λείπει από τον πίνακα του άρθρου αυτού η ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου που παράγεται από βιομάζα, σε ειδικές προς τούτο εγκαταστάσεις αναερόβιας αποικοδόμησης. Τα σημεία (ι) και (κ) αφορούν ειδικά βιοαέριο που απομαστεύεται από ΧΥΤΑ, δηλαδή πρόκειται για μία τελείως διαφορετική διαδικασία, κατά την οποία απλώς συλλέγεται το βιοαέριο που προκύπτει από την σήψη των αστικών απορριμμάτων, χωρίς καμία παρέμβαση στην διαδικασία παραγωγής του, ενώ τα σημεία (η) και (θ) αναφέρονται, προφανώς, σε απ’ευθείας καύση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρισμού, χωρίς την επί πλέον διαδικασία της αεριοποίησης.

  Το βιοαέριο από εγκαταστάσεις αναερόβιας αποικοδόμησης βιομάζας, παράγεται από παραπροϊόντα γεωργοκτηνοτροφίας και γεωργικών βιομηχανιών. Η λειτουργία των σχετικών μονάδων έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο στην οικονομία, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως π.χ.:
  1. Αυξάνει το εισόδημα των αγροτών με την αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων
  2. Δίνει δυνατότητες ανάπτυξης νέων, ενεργειακών, καλλιεργειών, ιδιαίτερα επιθυμητών για την αντικατάσταση καλλιεργειών που σήμερα φθίνουν, όπως ο καπνός και άλλες.
  3. Μηδενίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων και γεωργοκτηνοτροφικών βιομηχανιών, μετατρέποντας σημαντικές οχλήσεις σε χρήσιμη ενέργεια.
  4. Τα κατάλοιπα της διεργασίας αποτελούν οργανικό λίπασμα, που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών.
  5. Η ίδια η λειτουργία των μονάδων βιοαερίου, αλλά και η διακίνηση πρώτων υλών και παραπροϊόντων θα αυξήσει την απασχόληση στην περιοχή.
  6. Το πολύ 50% της επένδυσης απορροφάται από εισαγόμενο εξοπλισμό, σε αντίθεση με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, που είναι στο σύνολό τους εισαγόμενα.

  Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημειωθεί ότι η αναερόβια επεξεργασία της βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας είναι πολύ πιο σύμπλοκη και περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κινδύνους από τα αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες.
  1. Η απαιτούμενη παραγωγική εγκατάσταση είναι σύμπλοκη και με συνεχή απαίτηση επίβλεψης και συντήρησης, σε αντίθεση με άλλες ΑΠΕ.
  2. Οι διαθέσιμες ποσότητες πρώτων υλών (βιομάζας) υπόκεινται σε σοβαρές εποχιακές και ετήσιες διακυμάνσεις.
  3. Το κόστος προμήθειας και συγκέντρωσης της βιομάζας αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα σημαντικής επιχειρηματικής αβεβαιότητας.
  Από υπολογισμούς που έγιναν, στους οποίους ελήφθησαν υπόψη τα αναφερόμενα δεδομένα, προκύπτει ότι για να είναι οικονομικά βιώσιμη μία εγκατάσταση αναερόβιας επεξεργασίας βιομάζας για παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο, η τιμή διάθεσης της παραγόμενη ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο πρέπει να είναι της τάξης των 300€/MWh.

  Σημειώνω ότι συμφωνώ με την πρόταση άλλου σχολιαστή, να μην επιδοτούνται οι επενδύσεις αυτές. Αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ενός υγιούς παραγωγικού κλάδου