• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών' | 31 Ιανουαρίου 2012, 17:16

    ΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ Το παρόν σχέδιο Νόμου για την οργάνωση των ΔΑ.Σ.Ο. (Ελεύθερων Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας) θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να αποτελεί μέρος ενός σχεδίου Νόμου που θα προέβλεπε γενικά την οργάνωση της δασικής εργασίας .Υπόψη ότι στην Δασοπονία ως οικονομία επιδρούν κυρίως οι παράγοντες α)το έδαφος (με την ευρεία έννοια ) β) Το κεφάλαιο ( εγκαταστάσεις ,κτήρια ,ξυλώδες κεφάλαιο κλπ) γ) Η δασική εργασία η οποία σαφώς διακρίνεται σε πνευματική και σωματική .Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί από την Πολιτεία Νομοθετικά μέτρα που να ρυθμίζουν την οργάνωση της δασικής εργασίας . Και ως οργάνωση εννοούμε τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία πρέπει να ασκείται η δασική εργασία εντός των δασικών οικοσυστημάτων ώστε να έχουμε προστασία και βελτίωση αυτών αλλά παράλληλα να έχουμε την αναβάθμιση των πνευματικών ,πολιτιστικών ,οικονομικών ,κοινωνικών συνθηκών των εργαζομένων,την αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και κυρίως την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού με την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση . Με στόχο την θετική συμβολή της Δασοπονίας στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου . Έτσι σε γενικές γραμμές αυτό το προτεινόμενο από εμένα σχέδιο Νόμου για την οργάνωση της δασικής εργασίας θα μπορούσε να έχει τα εξής κεφάλαια . α) Την σαφή διάκριση τι είναι δασικές εργασίες και τι είναι δασοτεχνικά έργα .Για να γίνει σαφές πχ δασοτεχνικό έργο είναι η κατασκευή ενός φράγματος σε ένα χείμαρρο ή η διάνοιξη ενός δρόμου κλπ και δασική εργασία είναι πχ το κλάδεμα των δασικών δένδρων ή η συμμετοχή στην κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς . Ποιοι εκτελούν τα ανωτέρω με ποια διαδικασία (ανάθεση κλπ )ποια προσόντα (Δασολόγοι ,Δασοπόνοι, Δασεργάτες κλπ ) . β) την αναβάθμιση της Νομοθεσίας περί δασοτεχνικών έργων . γ) Την οργάνωση των ΔΑ.Σ.Ο. (ΕλεύθερωνΔασικών Συνεταιρισμών Εργασίας) όπως το παρόν σχέδιο Νόμου. δ) Παραχώρηση γενικά δασικών καρπώσεων (ξυλεία ρητίνη κλπ). ε) Την συνεχή μετεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού. στ) Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών και διευκολύνσεις. ζ) Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πρόνοια για όλο το δασικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου και ελεύθερους επαγγελματίες . Εύκολα νομίζω με τα ολίγα που ανωτέρω αναφέρονται προκύπτει ότι το θέμα της οργάνωσης της δασικής εργασίας είναι πολύ μεγάλο έχει πολλές διαστάσεις και παραμέτρους .Αλλά εφ όσον θέλουμε την οργάνωση και βελτίωση της Εθνικής Δασοπονίας είναι αναγκαίο να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την δασική εργασία . ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΝΌΜΟΥ Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου πρέπει να επαναδιατυπωθεί ώστε να γίνει σαφές τι είναι δασικές εργασίες και τι είναι δασοτεχνικά έργα . Υπόψη ότι ένα δασοτεχνικό έργο πχ. η εκτέλεση μιας αναδάσωσης έχει τουλάχιστον εργασίες χωματουργικές (που εκτελούνται με μηχανήματα ) και εργασίες φύτευσης δασικών φυτών . Η εργασία φύτευσης δασικών φυτών είναι καθαρή δασική εργασία που επιβάλλεται να εκτελείται από πιστοποιημένους δασεργάτες οι οποίοι ενδεχομένως να είναι οργανωμένοι σε συνεταιρισμό . Το όλο όμως έργο να έχει ανατεθεί σε εργολήπτη δασοτεχνικών έργων . Όπως είναι η διατύπωση στην πράξη θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα .