• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανασιος Γκίκας' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:13

    Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μια προσπάθεια της πολιτείας να ρυθμίσει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των δασικών συνεταιρισμών στην χώρα μας. Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα του νομοσχεδίου όπως το διατυπώνει ο Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου στόχος του είναι η δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, η διασφάλιση εισοδήματος στους δασεργάτες και η δραστική βελτίωση του τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών, συντάσσοντας δεκαετή ή δεκαπεντατετή διαχειριστικά σχέδια. Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων. Ως δασικές εργασίες νοούνται οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα, οι καθαρισμοί δασών, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συγκομιδής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας. Από τα ανωτέρω μου δίνεται η δυνατότητα να εκφράσω κάποιες παρατηρήσεις: 1. Το πρόβλημα των δημοσίων αλλά και ιδιωτικών δασών σήμερα εστιάζεται στο γενικότερο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης και εκμετάλλευσης τους και σίγουρα δεν αφορά μόνο την σύσταση και λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών. Συνεπώς οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να επιλύσουν συνολικά το ζήτημα των δασικών εκμεταλλεύσεων(δημόσιων και ιδιωτικών) στοχεύοντας στην αειφορία των καρπώσεων, στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος κατά την διαδικασία εκμετάλλευσης του δάσους, στον έλεγχο των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα δασικά οικοσυστήματα, στην χρηματοδότηση της δασικής εργασίας και του εισοδήματος των δασεργατών και στην λειτουργία παραγωγικών οικονομικών μονάδων για τα κρατικά αλλά και ιδιωτικά δάση. 2. Στο εισαγωγικό σημείωμα από τον Υπουργό ΠΕΚΑ αναφέρεται εσφαλμένα η σύνταξη ‘’δεκαπενταετών’’ διαχειριστικών σχεδίων, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτά είναι δεκαετή ή πενταετή. 3. Σκοπός της ύπαρξης των Δασικών Συνεταιρισμών είναι η λειτουργία τους ως συνεταιρισμοί παραγωγής και πώλησης δασικών προϊόντων, στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των δασών μέσω της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων από άρτια ειδικευμένο Δασολογικό προσωπικό. Συνεπώς στο άρθρο 1 ο χαρακτηρισμός τους ως συνεταιρισμών ειδικού σκοπού ή ως συνεταιρισμών εργασίας που αναλαμβάνουν όμως την ευθύνη παραγωγής και πώλησης δασικών προϊόντων δεν διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησής τους. Επιπλέον με ποια εχέγγυα επιστημονικά, τεχνικά και νομοθετικά θα συνάψουν συμβάσεις εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, με βάση τις οποίες στην συνέχεια θα κληθούν να εκτελέσουν και τέλος να παραδώσουν στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία έργα εκτελεσμένα άρτια, υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Γι’ αυτό θα πρέπει: • να οριστούν αυτοί ρητά ως Δασικοί Συνεταιρισμοί Παραγωγής • σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 344/2000 παραγρ. 1γ, 1η, & 3ηη του άρθρου 11 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Δασολόγων, θα πρέπει να προβλεφθεί στους εν λόγω Δασικούς Συνεταιρισμούς Παραγωγής, η υποχρεωτική απασχόληση Δασολόγων ενός ή και περισσότερων ανάλογα με την αριθμό των μελών του συνεταιρισμού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κατ’ αποκοπή, για την άρτια εφαρμογή των διαχειριστικών μελετών στις δασικές εκμεταλλεύσεις στα πλαίσια μιας ορθής αειφορικά και ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. • να εξαιρεθούν από την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων γιατί αυτό αποτελεί κατοχυρωμένο νομοθετικά επαγγελματικό και επιστημονικό δικαίωμα Π.Δ. (344/2000) των Δασολόγων και μάλιστα κατόχων πτυχίου ΜΕΕΠ του ΥΠΕΚΑ. 4. Στο άρθρο 44 αναφέρεται η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, η οποία σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερθέντα προϋποθέτει την στελέχωση αυτών με επιστημονικό προσωπικό - Δασολόγους μόνιμους ή με παροχής υπηρεσιών- (Π.Δ. 344/2000 παραγρ. 1γ, 1η, & 3ηη του άρθρου 11), ως εκπροσώπων των συνεταιρισμών οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τους κανόνες συγκομιδής και καλλιέργειας των δασικών συστάδων και οπωσδήποτε να αναλάβουν την σχετική ευθύνη των εν λόγω εργασιών.