• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑ.ΣΥ.Λ' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:30

    Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου ΔΑ.ΣΥ.Λ Λέχοβο-Φλώρινας Τ.Κ.: 53073 Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης Τηλ:6974478777 Άρθρο 35:Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) – σύσταση 1. Πέντε (5) ή περισσότεροι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας που έχουν την έδρα τους στον ίδιο Νομό και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μπορεί να συνιστούν την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε Νομό συνιστάται μόνο μία Ε.ΔΑ.Σ.Ε. Σε περίπτωση που οι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας οι οποίοι είναι γραμμένοι στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι λιγότεροι του αριθμού πέντε (5) επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να γίνουν μέλη Ένωσης όμορου Νομού της αποκεντρωμένης διοίκησης. 2. Η Ε.ΔΑ.Σ.Ε είναι δασική συνεταιριστική οργάνωση δευτέρου βαθμού. Έδρα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο Δήμος που είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της και ορίζεται από το Καταστατικό της. Για τα έντυπα της Ένωσης ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας. 3. Για τη σύσταση Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των Δασικών Συνεταιρισμών που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης, η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, καθώς και η έγκρισή του από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ε.ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου που εφαρμόζεται ανάλογα. 4. Τα μέλη της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που έχασαν για οποιοδήποτε λόγο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και διαγράφηκαν από το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης και διαγράφονται από το Μητρώο μελών. Κάθε Νομός έχει τις ιδιαιτερότητες του.