• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑ.ΣΥ.Λ' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:44

    Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου ΔΑ.ΣΥ.Λ Λέχοβο-Φλώρινας Τ.Κ.: 53073 Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης Τηλ:6974478777 Άρθρο 01:Ορισμός – Σκοπός –Διαβάθμιση – Δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, μέσα από μια κοινή επιχείρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια. Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τoυς στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.. 2. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.) και στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.). 3. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων. 4. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους – δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας – και δεν δραστηριοποιούνται στην διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων των μελών τους. Οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας είναι Συνδικαλιστικοί φορείς. 5. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου. 6. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, - με καταναλωτικούς η άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας. 7.Τα καταστατικά των ΔΑ.Σ.Ε. μπορούν να προβλέπουν τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών-Ομάδων Εργασίας. Οι όροι και οι τρόποι λειτουργίας τους ορίζονται από το καταστατικό. Οι αλλαγές που προτείνουμε έχουν τον εξής λόγο: -Δεν μπορούμε να ορίσουμε-εξειδικεύσουμε μέσα σε ένα νόμο τις δασικές εργασίες και τις δραστηριότητες ενός Συνεταιρισμού π.χ. Οι ΔΑ.Σ.Ε. αναπτύσσουν υποστηρικτικές δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών τους, όπως εκτροφή ζωικού κεφαλαίου, καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων για αυτοδιάθεση.(Όσο αφορά τα παραπάνω είναι δικαιούχοι ΟΣΔΕ?).Μπορούν να έχουν ρόλο στην υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων, να αναπτύσσουν Δασικές πρότυπες καλλιέργειες (π.χ. Γανόδερμα);Να δημιουργούν ή να λειτουργούν Δασικά Χωριά, Δασικά Καταφύγια σε συνεργασία με Δασικές Αρχές και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο; Γενικά να παρέχουν οι υπηρεσίες; Πρέπει να μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις κτλ.., για την πώληση των προϊόντων που παράγουν μεταποιημένων ή μη (π.χ. Συνεταιρισμοί που συλλέγουν Δασικά φρούτα να συνιστούν Νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με Νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού τομέα ως προς τη μεταποίηση-εμπορία των παραγόμενων προϊόντων). Για την καλύτερη λειτουργία των Συνεταιρισμών να προβλέπεται η δημιουργία Ομάδων Παραγωγών-Ομάδων Εργασίας αφού αυξάνεται ο αριθμός των μελών και ο αριθμός των συστάδων προς διαχείριση. -Διόρθωση στην προηγούμενη δημοσίευση.