• Δεν έχουμε καμία αντίρρηση επί του περιεχομένου του εν λόγω άρθρου, εκτιμούμε ωστόσο, όπως και παραπάνω, ότι οι συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να θεσμοθετηθούν το συντομότερο δυνατό. Αμέσως μετά τη ψήφιση του υπό εξέταση Προεδρικού Διατάγματος θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ο τρόπος και ο χρονικός ορίζοντας θεσμοθέτησης των εν λόγω περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων για τη διασφάλιση της επιχειρηματικότητας.