• Σημαντική μέριμνα του προγράμματος ΉΛΙΟΣ θα πρέπει να αποτελέσει η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας αποπληρωμής των παραγωγών που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της διακρατικής εφαρμογής του προγράμματος καθίσταται αναγκαία η σύσταση ενός κοινού ειδικού λογαριασμού μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών-μελών για την αποπληρωμή των παραγωγών κατά τα πρότυπα του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 Ν.4001/2011, όπου τα συνεργαζόμενα κράτη-μέλη θα επιμερίζονται αναλογικά τα έξοδα αυτού.