Άρθρο 10:Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

1. Σκοπός των διατάξεων της παρούσας Ενότητας είναι η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, ειδικότερα, η ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Η ανωτέρω ενέργεια που παράγεται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, δεν προσμετράται στην κάλυψη των εθνικών στόχων Α.Π.Ε της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) που έχουν ενσωματωθεί με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποσκοπεί:

α) Στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) και ιδιαίτερα των άρθρων 6, 7, 9 και 11, όπως αυτά ενσωματώνονται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος.

β) Στην προώθηση και υποστήριξη σχεδίων ανάπτυξης υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).

γ) Στην αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημοσίων ακινήτων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και προς εξυπηρέτηση του εθνικού στόχου της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.

3. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε., οι κατευθύνσεις και οι κανόνες χωροθέτησης που προσδιορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που τυχόν έχουν συναφθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται τα στάδια ανάπτυξης του Προγράμματος καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία χάραξης, κατάρτισης και εφαρμογής των επιμέρους σταδίων του Προγράμματος.

4. Κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο αρμόδιος διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 22:15 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Άρθρο 10
  Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ
  1. Σκοπός των διατάξεων της παρούσας Ενότητας είναι η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, ειδικότερα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία με αποκλειστικό σκοπό τη φυσική εξαγωγή της, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.
  [……]

  2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποσκοπεί:
  α) Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια και τη φυσική εξαγωγή της προς κατανάλωση εκτός της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) και ιδιαίτερα των άρθρων 6, 7, 9 και 11, όπως αυτά ενσωματώνονται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν πάντα τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) είτε η συνεργασία αφορά άλλο κράτος-μέλος είτε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση συνεργασίας με άλλο κράτος-μέλος ως ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στην Κοινότητα σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) νοείται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στο άλλο κράτος-μέλος και όχι στην ελληνική επικράτεια.

  […..]

  4. Κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο αρμόδιος διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Η, κατά το ανωτέρω εδάφιο, ανάπτυξη του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. οφείλει να μην εμπλέκεται με υφιστάμενα, προγραμματισμένα ή υπό μελέτη έργα του Συστήματος ή του Δικτύου που πρόκειται να αξιοποιηθούν από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 22:37 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Με την παρούσα επιθυμούμε να υποβάλλουμε τα σχόλια μας επί του σχετικού νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση. Τα σχόλια μας αφορούν την Ενότητα του σχεδίου που αφορά το ΗΛΙΟΣ. Η Ενότητα που αφορά την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28 που εκκρεμούσαν και δεν είχαν ενσωματωθεί με το νόμο 3851/2010, επιτυγχάνει το σκοπό της και δεν έχουμε ιδιαίτερες παρατηρήσεις.
  Το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αξιοποίηση ενός εγχώριου ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η κεντρική ιδέα του Προγράμματος είναι να καταστεί η χώρα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει πολιτικό όραμα και αναπτυξιακό στόχο των επόμενων δεκαετιών.
  Με την έννοια αυτή, κομβικό σημείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη του με αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα, πάνω και πέρα από τους στόχους για το 2020 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Α.Π.Ε., έτσι ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μην καταναλώνεται στην Ελληνική επικράτεια και να μην επιβαρύνει τα εγχώρια ηλεκτρικά δίκτυα.
  Οι ειδικότερες παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής:
  1. Εκφράζουμε κατ’ αρχήν την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ο εξαγωγικός χαρακτήρας του ΗΛΙΟΣ διατυπώνεται από το εισαγωγικό άρθρο της σχετικής Ενότητας του σχεδίου νόμου. Απαιτείται όμως και στη διάταξη αυτή, αλλά και στις ειδικότερες ρυθμίσεις που ακολουθούν, να υπάρξουν καθαρότερες διατυπώσεις και να ληφθούν κατάλληλες πρόνοιες που θα εξασφαλίζουν ότι το ΗΛΙΟΣ και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό, δεν θα δράσουν ανταγωνιστικά προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ που είναι ήδη σε ανάπτυξη και θα διασφαλίζουν την μεταξύ τους ισονομία.
  Για τη διασφάλιση του αμιγώς εξαγωγικού και μη ανταγωνιστικού προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ χαρακτήρα του ΗΛΙΟΣ, θεωρούμε απαραίτητο να αποκλειστεί ρητά η δυνατότητα εγχώριας κατανάλωσης και στατιστικής μεταφοράς ενέργειας από τους σκοπούς του Προγράμματος (για αυτό πρέπει – ενδεικτικά- να διαγραφεί η παραπομπή στο αρ. 6 της Οδηγίας από την παρ. 2.α του αρ. 10 του σχεδίου νόμου και η σχετική επιλογή της παρ. 6.β του αρ. 13 του σχεδίου).
  2. Είναι κατανοητοί λόγοι για τους οποίους προκρίνεται η δημιουργία νέας εταιρείας για το ΗΛΙΟΣ. Ταυτόχρονα όμως η Πολιτεία διαθέτει –μέσω του ΚΑΠΕ- ήδη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στις Α.Π.Ε. η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης των έργων του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό ζητάμε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη η οποία να προβλέπει ότι το ΚΑΠΕ θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΗΛΙΟΣ.
  3. Για να εξασφαλιστεί η ισοτιμία και η διαφάνεια, όλα τα προνόμια, οι προθεσμίες, οι πειθαρχικές κυρώσεις και οι προτεραιότητες που προβλέπει το σχέδιο νόμου πρέπει να ισχύουν για όλες τις επενδύσεις Α.Π.Ε. και όλα τα έργα διανομής και μεταφοράς και η προτεραιότητα εξέτασης και έγκρισης των αιτημάτων να εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλου είδους επένδυσης ή εργασίας που δεν αφορά Α.Π.Ε. Ειδικά, για τους όρους σύνδεσης δεν νοείται καμία αλλοίωση της προτεραιότητας υπέρ νέων έργων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ΗΛΙΟΣ.
  Επίσης απαιτείται να μην θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα έργων Α.Π.Ε. επί δημοσίων ακινήτων.
  4. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ανωτέρω, η Υπηρεσία ΑΠΕ θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε Γενική Διεύθυνση Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ, με τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Στη νέα Γενική Διεύθυνση θα αποσπαστούν επιπλέον διοικητικοί υπάλληλοι από τις υπόλοιπες μονάδες της δημόσιας διοίκησης και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την εφαρμογή κάθε νομοθεσίας που εμπλέκει τις Α.Π.Ε. (δασικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, πολεοδομικής, υδάτινων πόρων, άμυνας κλπ). Μετά την πλήρη στελέχωσή της και την κατάρτιση εγχειριδίων λειτουργίας και διαδικασιών σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, η νέα Γενική Διεύθυνση θα αναλάβει να εκδίδει κατά προτεραιότητα την άδεια για την εγκατάσταση όλων των επενδύσεων Α.Π.Ε. μετά την άδεια παραγωγής, χωρίς εμπλοκή άλλων υπηρεσιών. Σταδιακά, η νέα αυτή Γενική Διεύθυνση να αποκτήσει και περιφερειακή δομή.
  Συνημμένες μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχεδίου.
  Για τις προτάσεις μας που δεν αφορούν άμεσα το συγκριμένο σχέδιο νόμου (π.χ. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. σε Γενική Διεύθυνση με κατάλληλο οργανόγραμμα και στελέχωση) είμαστε στη διάθεσή σας.

  Με εκτίμηση,

  Συνημμένο: Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Ενότητα του Σχεδίου Νόμου για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
  ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΟΣ
  Άρθρο 10
  Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ
  1. Σκοπός των διατάξεων της παρούσας Ενότητας είναι η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, ειδικότερα, η ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία με αποκλειστικό σκοπό τη φυσική εξαγωγή της, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.
  [……]

  2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποσκοπεί:
  α) Στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια και τη φυσική εξαγωγή της προς κατανάλωση εκτός της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) και ιδιαίτερα των άρθρων 6, 7, 9 και 11, όπως αυτά ενσωματώνονται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν πάντα τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) είτε η συνεργασία αφορά άλλο κράτος-μέλος είτε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση συνεργασίας με άλλο κράτος-μέλος ως ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στην Κοινότητα σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) νοείται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στο άλλο κράτος-μέλος και όχι στην ελληνική επικράτεια.

  […..]

  4. Κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο αρμόδιος διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Η, κατά το ανωτέρω εδάφιο, ανάπτυξη του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. οφείλει να μην εμπλέκεται με υφιστάμενα, προγραμματισμένα ή υπό μελέτη έργα του Συστήματος ή του Δικτύου που πρόκειται να αξιοποιηθούν από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

  Άρθρο 11
  Σύσταση ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»
  3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης και εκμετάλλευσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Χρέη τεχνικού συμβούλου της Εταιρείας εκτελεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο δύναται να αναλαμβάνει επί πλέον και τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών. Η αμοιβή του ΚΑΠΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας

  [….]

  Άρθρο 12
  Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ
  1. Επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, κατά χρήση, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….]

  2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….]

  3. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο περιέρχεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εταιρείας, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου, με την εξαίρεση δικαιωμάτων για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα που έχει ήδη υποβάλει αίτηση που δεν έχει αξιολογηθεί ή διαθέτει ήδη σχετική άδεια τα οποία παραμένουν ισχυρά. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης αυτής, για τυχόν δικαιώματα του επί του ακινήτου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. […]

  6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας επί των ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επί των παρακείμενων ακινήτων.
  Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ όπως και για όλα τα έργα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

  Άρθρο 13
  Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ – Χορήγηση αδειών
  […]
  4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες – Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα.
  Η, κατά τα ανωτέρω, χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε έργα του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, οφείλει να μην θίγει την προτεραιότητα στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ.
  […]
  6. Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών – Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
  [….]
  β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας – Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  [….]
  ε) Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189) για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε. [Σημείωση: η διαγραφή της φράσης «των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και» πρέπει να γίνει διότι οι συγκεκριμένες οι εγκρίσεις των διατάξεων αυτών έχουν καταργηθεί με το αρ. 12 του ν.4014/2011]

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 08:04 | ΣΠΕΦ

  Προστασία της προτεραιότητας σύνδεσης στο δίκτυο υφιστάμενων αιτημάτων Φωτοβολταϊκών

  Σε συνέχεια του άρθρου 10 του σ/ν όπου αναφέρεται πως:
  «…Η ανωτέρω ενέργεια που παράγεται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος, δεν προσμετράται στην κάλυψη των εθνικών στόχων ΑΠΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων…»

  Προτείνουμε στο άρθρο 13, παράγραφος 4, την ακόλουθη διατύπωση:
  «Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες –Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ήλιος, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται στον ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η προτεραιότητα αυτή ωστόσο δεν αφορά στα υφιστάμενα κάθε φορά προς τον διαχειριστή αιτήματα φωτοβολταϊκών για χορήγηση προσφορών σύνδεσης. Η υπέρβαση της προθεσμίας…»

 • Η χώρα μας σίγουρα μπορεί και πρέπει να επενδύσει στην παραγωγή ενέργειας από τον Ήλιο.

  Ακόμα και αν τα φωτοβολταϊκά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι Γερμανικά, ( ποιοτικά σίγουρα υπερέχουν) και για λόγους στήριξης της Βιομηχανίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής κοινότητας στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, μπορεί και οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να θέσει όρους από τους οποίους θα ωφεληθούν οικονομικά και περιβαλλοντικά τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι λοιποί Ευρωπαίοι εταίροι.

  Θα πρότεινα στους υπευθύνους να θέσουν ως όρο στην εγκατάσταση οι βάσεις επί του εδάφους να είναι κατασκευασμένες από Ελληνική εταιρεία και οι τεχνικοί ( Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι ) που θα εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά να είναι αποκλειστικά και μόνο Έλληνες υπήκοοι και οι εταιρείες τους να έχουν έδρα στην Ελλάδα ( προφανώς Έλληνες τεχνικοί θα πρέπει να είναι και όσοι αναλάβουν τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων).

  Από κει και πέρα νομίζω πρέπει να εξασφαλιστει η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας και η τιμή πώλησης της παραγώμενης ενέργειας να είναι συμφέρουσα τόσο για τους επενδυτές που θα βάλουν τα λεφτά τους για τον εξοπλισμό όσο και για τη χώρα μας που προσδοκά να πληρώσει σημαντικό μέρος του χρέους μας από τον Ήλιο.

  Μόνο όταν αντιμετωπίσουμε τις όποιες καταστάσεις ως ¨Ευρωπαϊκή Κοινότητα «, όταν η κάθε μία χώρα μοιράζεται με τους εταίρους τον πλούτο της, όταν όλοι μαζί δίνουμε τη λύση σε αυτόν που έχει πρόβλημα ( όπως το ενεργειακό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Γερμανία ή αργότερα η Γαλλία κλείνοντας τα πύρηνικά τους εργοστάσια), τότε και μόνο τότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο ‘Κοινότητα» με την Ελληνική ετυμολογία.

 • 26 Φεβρουαρίου 2012, 16:05 | Μαϊσης Αλβέρτος

  Συμπληρωματικά προς την παρέμβασή μου θέλω να προσθέσω ότι η Γερμανική κυβέρνηση μείωσε πρόσφατα τις τιμές της Φ/Β παραγωγής από μέση τιμή 21ευρώ τη KWH, όπως αναφέρθηκε ο Υπουργός στη παρουσίασή του στη βουλή την 29/11/11, σε 17 περίπου, γεγονός που επιβάλλει τη μετάθεση της σύστασης της εταιρείας όταν τουλάχιστον η μελέτη σκοπιμότητας δείξει ότι υπάρχει οικονομικό περιθώριο και φυσικά αφού έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Υπουργός, δηλαδή εξασφάλιση δυνατότητας πώλησης της ενέργειας στη Γερμανία και εύρεση επενδυτών.
  Αλβέρτος Μαϊσης

 • 26 Φεβρουαρίου 2012, 12:57 | Δημόπουλος Γεώργιος

  Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω την άποψή μου με συγκεκριμένα στοιχεία.
  Το νομοσχέδιο είναι σαν ιδέα εξαιρετικό και καλύπτει ένα μεγάλο κενό αλλά μένουν παρά πολλά ερωτηματικά και ασάφειες σε θέματα ουσίας.

  Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας (Πελοπόννησος) έναντι της νότιας Γερμανίας, είναι η παραγωγή 1330KWH/KW έναντι 970KWH/KW ετησίως, περίπου 37%, σύμφωνα με http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
  (Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) of European Commission).
  Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά έχει μειωθεί φοβερά, χάριν στο χαμηλό κόστος παραγωγής των κινέζικων εργοστασίων (μερικά εξαγάγουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στην Γερμανία σε τιμές 500-600 € ανά KW ).
  Με τα παραπάνω δεδομένα το ετήσιο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά ανά KWΗ στην Γερμανία είναι: 1000€* / 22000KWΗ** = 0,045€ (έως 0,055€ για γερμανικά πάνελ).
  Επομένως, με τη κοινή λογική, δεν είναι δυνατόν να αγοράσουν οι Γερμανοί ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμή 5πλάσια(!!) αυτής του κόστους παραγωγής του.
  Ποιός θα επιδοτεί την επιπλέον τιμή;

  Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το κόστος της γραμμής μεταφοράς και τις απώλειες μετασχηματιστών και μεταφοράς, για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της συνολικής τιμής κόστους του μεταφερόμενου από την Ελλάδα ρεύματος.

  Νομίζω ότι για να προχωρήσουμε στην επένδυση θα πρέπει να έχουμε κλειδώσει την τιμή και την ποσότητα πώλησης στο εξωτερικό, και την βιωσιμότητα της γραμμής μεταφοράς κλπ. Στο εσωτερικό θα πρέπει να αναβαθμισθούν ή να γίνουν νέα δίκτυα, όπως σωστά προβλέπεται και να μειωθεί περαιτέρω η επιδοτούμενη τιμή.

  Πως είναι δυνατόν όμως να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, όταν δεν έχει ευρεθεί ο τρόπος μεταφοράς και χρηματοδότησης της ενέργειας στην βόρεια Ευρώπη.
  Πως είναι δυνατόν ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο να μην ασχολείται καθόλου με τις εκκρεμούσες 20000 αιτήσεις ιδιωτών για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά.

  Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δυστυχώς, είμαι αντίθετος στην υλοποίηση του σχεδίου όπως έχει.

  *(πάνελ 600 €, ινβέρτερ 180€, έδαφος, στήριξη κλπ 220€ =1000€) Τιμές χωρίς ΦΠΑ
  **(συνολική παραγωγή για 25 έτη, με φθίνουσα απόδοση, 80% απόδοση μετά 25 έτη λειτουργίας.)

 • 26 Φεβρουαρίου 2012, 12:18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  Αρχίσαμε και συζητούμε για την ανάπτυξη της χώρας σε μια κρίσιμη καμπή της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας . Η αρνητική αυτή συγκυρία όμως δίνει τις προϋποθέσεις να συζητούμε με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης από ότι θα την κάναμε πριν από 5 χρόνια. Υπάρχουν ιδέες ανάπτυξης που πριν λίγο καιρό θα θεωρούνταν αποτυχημένες όπως σε Ισπανία όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σχόλιο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα και ερευνώντας της δυνατότητες της Ελλάδας για ανάπτυξη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ενχώριων αγαθών σε συνδυασμό με την δομή και την φιλοσοφία της ελληνική οικονομίας, που διαφέρει από Ισπανία Γερμανία, η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει αρκετά ελκυστικά χαρακτηριστικά. Δίνει στην Ελλάδα την μεγάλη ευκαιρία να καινοτομήσει με πράσινες επενδύσεις, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας και να πρωτοπορήσει σε ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα υπερισχύσει παγκοσμίως, για οικονομικούς και κλιματολογικούς λόγους. Τα όπλα για την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας στο μυαλό των σύγχρονων δυτικών οικονομολόγων είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. (πρώτη ύλη, ενέργεια, μισθοί). Το μόνο από τα τρία χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει και αναπτυξιακή προοπτική είναι η μείωση του κόστους ενέργειας. Η οικονομική κρίση και η διαχείριση της όπως με την περίπτωση της Ελλάδος έδειξε στα οικονομικά κέντρα του κόσμου ότι η μειώσεις μισθών δεν δίνουν λύσεις αλλά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και αστάθεια. Γι αυτό λοιπόν η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να δούμε τα παραδείγματα αποτυχημένης προσπάθειας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας από άλλες χώρες έστω και αν αυτό συνέβη στο πολύ κοντινό παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ρίσκα για την σωστή εφαρμογή του προγράμματος ήλιος, και αυτά τα ρίσκα έχουν να κάνουν με τα κακός κείμενα της ελληνικής πραγματικότητας, που μας ανάγκασε να βιώσουμε την οικονομική κρίση με τον χειρότερο τρόπο σε σχέση με άλλες χώρες. Θα προσπαθήσω εν συντομία να περιγράψω τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και πιστεύω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία να τα εξαλείψουμε και να προχωρήσουμε σαν έθνος σε ένα καλύτερο μέλλον.

  Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  Εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι συνεχίζουμε να διαθέτουμε οικουμενικό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμη παραγωγική σκέψη αλλά πρέπει να τροφοδοτήσουμε την δυναμική μας με τα σωστά κίνητρα, να αναδείξουμε την αναπτυξιακή σκέψη και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που την παράγουν.

  Διαχείριση πόρων
  Διαπιστώναμε καθημερινά σ αυτή την χώρα την έλλειψη συστηματικής προσπάθειας αξιοποίησης των δυνατοτήτων σκέψης που διαθέτει, διοχετεύοντας κεφάλαια ανάπτυξης σε ένα κλειστό κύκλο συγκεκριμένων ομάδων που αποδείχθηκαν ότι ήταν ανεπαρκείς. Αυτή η αδυναμία μας έκανε παρατηρητές της διεθνής ανάπτυξης και μας κατέταξε σε απλούς καταναλωτές.

  Όλοι η Έλληνες συμμέτοχοι
  Μετά την αποτυχία των συνεταιριστικών οργανώσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80 , είχαμε τις προσπάθειες επιθετικών επενδυτικών κινήσεων με νεφελώδης στόχους, με απουσία αναπτυξιακής σκέψης και περιβαντολογικής συνείδησης. Θεώρησαν τις τοπικές κοινωνίες εμπόδιο και προσπάθησαν να τις παραμερίσουν με τις πελατειακές σχέσεις, την μυστικότητα και τον αιφνιδιασμό. Δικαολογιμένα αναπτύχθηκε μια αρνητική προδιάθεση που με τα αποτελέσματα της συμμετείχε στην στασιμότητα και στην ύφεση. Αν θεωρηθεί εμπόδιο η τοπική κοινωνία κάθε επένδυση είναι καταδικασμένη στην αποτυχία.

  Μακροχρόνια βιωσιμότητα του προγράμματος
  Προϋποθέτει την σωστή οργάνωση και κατανομή των φωτοβολταικών πάρκων με αυστηρά οικολογικό προσανατολισμό. Μεγάλη προσοχή στην υλικοτεχνική υποδομή, τα επόμενα χρόνια όλα δείχνουν ότι θα έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις στο θέμα της εκμετάλλευσης της ενέργειας του ήλιου που μπορεί να απαρχαιώσουν γρήγορα ένα καινούργιο δίκτυο και να το χαρακτηρίσουν ασύμφορο. Το δίκτυο παραγωγής ενέργειας πρέπει να έχει την δυνατότα να ενσωματώνει κάθε τεχνολογική πρόοδο που μπορεί να προκύψει. Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα (αν τις δοθούν οι προϋποθέσεις) να παράγει την γνώση και να πρωτοπορήσει στον τομέα αυτό. Όσο αφορά την εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας το κόστος παραγωγής η διακίνηση και η πώληση πρέπει να δομηθεί στα πρότυπα διαχείρισης που έχει σήμερα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

  Σαν λαός αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε όσο ποτέ να μας δοθούν κίνητρα, ευκαιρίες να αποδείξουμε ότι μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα να πρωτοπορούμε, και να παράγουμε πολιτισμό σαν άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας.

  Γι αυτό χρειαζόμαστε:

   Αυτοπεποίθηση

   Ανοιχτό μυαλό

   Στόχους

   Θάρρος

   Προσπάθεια

   Επιμονή

   Ήθος

   και ανάγκη να διαπιστώνουμε συνεχώς ότι…… δεν περισσεύει κανένας….

  Με τιμή
  Γρηγοριάδης Θεόφιλος

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 23:20 | Αντωνακάκης Π.

  Καλό πρόγραμμα αρκεί να διασφαλιζει το δημόσιο συμφέρον και κατ επέκταση και το ιδιωτικό του Έλληνα.
  Να προβλέπει ότι η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε καμία περίπτωση για πωλήσεις εντός Ελλάδος να μην υπερβαίνει το μέσο κόστος παραγωγής ηλ. ενέργειας της ΔΕΗ (συμπεριλαμβάνου και το κόστος που θα αγοράζει η ΔΕΗ).
  Για το εξωτερικό η τιμή να είναι σε ανταγωνιστικές τιμές και σε καμμία περίπτωση χαμηλότερη από την προηγούμενη.
  Επίσης σε περίπτωση συγχρηματοδότησης Ξένων Εταιρειών και Ελληνικού Δημοσίου το Ελληνικό Δημόσιο με μόνη συμμετοχή τη διάθεση χώρων και τις διοικητικές διευκολύνσεις να απολαμβάνει το 50% των ακαθάριστων εσόδων. Αν είναι να γίνει κάτι καλό ας γίνει για το καλό του τόπου και όχι για το συμφέρων ξένων εταιρειών

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 20:25 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Τα είπε όλα ο κος Γιαννιτσιώτης. Σε δυο γραμμές!!!

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 19:43 | Μαϊσης Αλβέρτος

  Η θεσμοθέτηση της εταιρείας ΗΛΙΟΣ διενεργείται χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ο ίδιος ο Υπουργός έχει θέσει, όταν παρουσίασε το έργο στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής (29/11/11). Είχε πει τότε ότι προϋπόθεση ανάπτυξης του έργου είναι να ευρεθούν πελάτες, κυρίως στη Γερμανία. Σημείωσε ότι ο Γερμανικός νόμος απαγορεύει την εισαγωγή ενέργειας ΑΠΕ, αλλά ήλπιζε ότι ο νόμος θα άλλαζε ή/και θα γίνονταν διμερείς συμφωνίες. Τίποτε δεν έχει γίνει, αντίθετα το Υπουργείο (κατά το Spiegel) εμμένει στην απαγόρευση. Δεύτερο προαπαιτούμενο είναι, πάντα κατά τον Υπουργό, να εξευρεθούν επενδυτές. Εδώ, πέρα από διακυρήξεις γενικού περιεχομένου, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτοί οι λόγοι ήδη καθιστούν τη σύσταση της εταιρείας μη επίκαιρη, με αποτέλεσμα να σπαταληθούν πόροι σε εποχή που η χώρα έχει τα γνωστά οικονομικά προβλήματα. Να σημειώσουμε ακόμη ότι το Υπουργείο έχει αναθέσει τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου. Η εκπόνηση της μελέτης είναι σε εξέλιξη και επομένως, το ελάχιστο θα ήταν να περίμενε το Υπουργείο την ολοκλήρωση της μελέτης.
  Συμπερασματικά θα παρακαλούσα να εξηγηθεί πειστικά η σκοπιμότητα σύστασης της εταιρείας αυτής χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
  Αλβέρτος Μαϊσης
  ΥΓ. Παρατήρηση στα σχόλια του Ζουλφάκου Δημήτρη. Οι γενικεύσεις αυτές καταλήγουν σε λάθος συμπεράσματα. Η ηλεκτρική ενέργεια ούτε αποθηκεύεται,όύτε παράγεται έτσι απλά. Ηδη εισαγωγή στο ελληνικό σύστημα μικρής ισχύος παραγωγής ΑΠΕ (λχ 2000-3000MW)θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ευστάθειας. Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά με μάτι μη ειδικού.
  Α.Μ

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 17:23 | ΜΙΧ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

  Μήπως, μιά καλή ιδέα είναι, να τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες σε κάποιες από τις δεκάδες ακατοίκητες βραχονησίδες της Ελλάδας?

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 03:51 | Βασίλειος Γρηγοριάδης

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Γιαννιτσιώτη.

  Επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε δημόσιες εκτάσεις που θα «παραχωρούνται» και πρόβλεψη για ελάχιστο ποσοστό κέρδους για το ελληνικό δημόσιο .

  Η χώρα μας θα βγει λιγότερο κερδισμένοι απ’όλους, αφού

  α) τα φωτοβολταϊκά συστήματα αγοράζονται από το εξωτερικό, συνεπώς οι πιθανοί Γερμανοί επενδυτές θα στείλουν τα λεφτά τους ξανά στη Γερμανία και οι εγχώριοι θα χειροτερέψουν το εμπορικό μας ισοσύγιο

  β) οι ξένοι θα παράγουν φθηνή ενέργεια και δεν ορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης, συνεπώς π.χ. θα μπορούν να την πουλάνε ελάχιστα σε εταιρεία της Γερμανίας, η οποία με τη σειρά της θα την πουλάει σε κανονικές τιμές.

  γ) οι εγχώριοι επενδυτές δεν καλύπτονται σε σχέση με την ελάχιστη τιμή πώλησης, συνεπώς μια «υποτίμηση» της αξίας του ρεύματος αυτομάτως οδηγεί σε απώλεια χρημάτων, ενώ και πάλι θα είναι κερδισμένοι οι εισαγωγείς και οι ξένες εταιρείες παραγωγής των μηχανημάτων.

  Αν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ήθελε το νομοσχέδιο να προσφέρει στη χώρα, τότε η «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» θα έπρεπε να παράγει τα φωτοβολταϊκά σε συνεργασία με εγχώρια πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και να έχει ως προϋπόθεση για όσους συμμετέχουν να αγοράζουν τα φωτοβολταϊκά από αυτή. Θα έπρεπε επίσης ΤΙΜΙΑ να καθορίζεται η τιμή του ρεύματος σε βάθος χρόνου, γιατί οι επενδύσεις αυτές χρειάζονται μακρύ διάστημα απόσβεσης. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να δούμε μακροχρόνια τις ανάγκες της χώρας κάτι που ποτέ δεν έχει συμβεί στην ελλάδα και ούτε πρόκειται γιατί όλα γίνονται βιαστικά και στο πόδι.

 • Σημαντική μέριμνα του προγράμματος ΉΛΙΟΣ θα πρέπει να αποτελέσει η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας αποπληρωμής των παραγωγών που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της διακρατικής εφαρμογής του προγράμματος καθίσταται αναγκαία η σύσταση ενός κοινού ειδικού λογαριασμού μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών-μελών για την αποπληρωμή των παραγωγών κατά τα πρότυπα του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 Ν.4001/2011, όπου τα συνεργαζόμενα κράτη-μέλη θα επιμερίζονται αναλογικά τα έξοδα αυτού.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 15:47 | Γιάννης Χατζησάββας

  Ενα Πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας με εγκαταστέσεις φωτοβολταϊκών είναι οικονομικά εφικτό σε ένα πολύ στενό περιθώρειο επενδυτικού σχεδιασμού και αυστηρής παρακολούθησης της εκτέλεσης. Ο κίνδυνος α) να «θαυτούν» κυριολεκτικά πολλά δισεκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών είναι τεράστιος, β)να καταστραφούν πολλοί μικροεπενδυτές που θα επενδύσουν σε μια ριψοκίνδυνη επιχείρηση σε ένα τομέα που πλην της Κίνας αφενός έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια η αποβιομηχάνηση και η πτώχευση εταιριών πολλών δισεκατομμυρίων, κυρίως στη Γερμανία, γ) τέλος ο κίνδυνος παραγωγής πλήρως μη ανταγωνιστικής ενεέργειας που όχι μόνο δεν θα είναι εξαγώγιμη, αλλά θα στοιχίζει η παραγωγή της στην Ελλάδα για τον έλληνα φορολογούμενο και καταναλωτή πολλά δις ετησίως και για τα επόμενα 10 έως 20 ή και 30 χρόνια.
  Προβλέπω λοιπόν γύρω στα 30 με 40 δισεκατομμύρια ζημιά για έλληνες φορολογούμενους και επενδυτές.
  Ειδκοί στη Γερμανία έχουν ήδη εκφραστεί αρνητικά και προτείνουν η Ελλάδα να προχωρήσει σε παραγωγή ηλιακής ενέργειας με ορίζοντα και σχέδιο μόνο την κατανάλωση και τις ανάγκες της χώρας. 1ο γιατί δεν υπάρχουν τα δίκτυα και θα στολιχιζαν πάνω από 10 δις για να δημιουργηθούν και αν θα πρέπει να τα σηκώσει μόνος ο έλληνας φορολογούμενος δεν πρόκειται να τα αντέξει και 2ο γιατί τα κράτη στην κεντρική ευρώπη έχουν στο σχεδιασμό τους για τα επόμενα 50 χρόνια την κάλυψη των αναγκών τους από άλλες προγραμματισμένες πηγές και ήδη εκτελούμενα έργα και 3ο γιατί η κρατική επιχορήγηση των έργων θα οδηγήσει στην παραμέληση του κόστους της μονάδας παραγωγής, με αποτέλεσμα αυτό που είδαμε μέχρι τώρα: οι επιδοτήσεις διευκόλυναν ή μάλλον οδήγησαν νομοτελειακά στην παραγωγή ακριβών προϊόντων και επομένως μη ανταγωνιστικά και επομένως μη εξαγώγιμα και τέλος μετακίνησε όλη αυτή η πολιτική στην πλήρη καταστροφή και της έτσι και αλλιώς χαμηλής ανταγωνιστικότητας που είχε η ελλάδα και στην συσσώρευση δισεκατομμυρίων χρέους του ελληνικού δημοσίου.
  Για την απόδειξη του αληθούς της πρόγνωσης αυτής τα παρακάτω στοιχεία:
  Παράδειγμα Α Γερμανία.
  Από το 2008 και μετά έχει σταματήσει κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλιακής ενέργειας στη Γερμανία. Έχουν ήδη πτωχεύσει μεγάλες εταιρίες του κλάδου. Υπάρχει και αποβιομηχάνηση και αποεπένδυση. Το Γερμανικό κρατός μόλις χθες 23 Φεβρουαρίου 2012 μείωσε την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταική παραγωγή κατά 30% στις μεγάλες μονάδες παραγωγής και 20% στις μικρές και ατομικές μονάδες (αγροτών και ιδιοκτητών στέγης). Η επιδότηση μες 13 Λεπτά περίπου χρηματοδοτείται από τον καταναλωτή γιατί σε κάθε λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος υπάρχει μια προσαύξηση 3 Λεπτών του ευρώ.
  Οι επιχειρήσεις δεν δανειοδοτούντε από τις τράπεζες.
  Το περίφημο πρόγραμμα DESERTEC, μοιάζει περισσότερο ως μια προσπάθεια σπεκουλαδόρων για να <> με το ποσό των 400 δις ευρώ δήθεν επένδυσης τους μικροεπενδυτές, με δεδομένη την ευαισθησία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας (προστασία του περιβάλλοντος. Θεσμικούς επενδυτές πάντως δεν βλέπω να κινούντε και αν το πράξουν, θα είναι όχι για να κερδίσουν απο την παραγωγή ενέργειας, αλλά από το σπέκουλο της γρήγορης αύξησης της τιμής των χρηματοοικονομικών προϊόντων (μετοχές, τσερτιφικεϊσιον δανείων, δηλαδή τοξικά αξιόγραφα), εφόσον βέβαια πετύχει το ξεκίνημα της επένδυσης.
  Τα 40 δις επενδύσεις του υπολογίζεται ότι χρειάζονται τα δίκτυα για την εκμετάλευση των ΑΠΕ, και που τα επενδύουν κατά το συντριπτικό τους μέρος ιδιώτες (πλην ίσως των τελευταίων μέτρων προς τον καταναλωτή) και που έχου ήδη προγραμματισθεί δεν βλέπω να περιλαμβάνουν την ελλάδα. Με δεδομένο ότι με τον τρόπο αυτό το κόστος μεταφοράς θα είναι αντιοικονομικό, φοβάμαι πως και να χαρίσουμε στην βόρεια ευρώπη το ρέυμα δεν θα μας το αγοράζουν. Το ελληνικό ρεύμα κινδυνεύει να έχει την τύχη των αγροτικών προϊόντων του τρίτου κόσμου, ο τελευατίος που μπορεί να ζήσει από την καλλιέργεια και κατανάλωσή τους είναι ο αγρότης και γεωργός, ή πωλεί αντί πινακίου φακής και τιμές πείνας τα προϊόντα που παράγει επίπονα λόγω της πρωτόγονης μορφής καλλιεργειών.
  Οι Γερμανοί που ήλθαν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν στην οινομική ανοικοδόμηση ήταν κατά το ήμιση Μαναντζερ επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με την ειδεσογραφία. Φοβάμαι ζητούν θύματα για να βγάλουν μερικά από τα σπασμένα που <> στις επενδύσεις φωτοβολταϊκών. Έχουν και τον ανταγωνισμό από την Κίνα με τα φτηνά προϊόντα ένας λόγος που η κ. Μερκελ, αποφάσισε να σταματήσει τις οικονομικές ενισχύσεις, γιατί τελικά οι μόνοι κερδισμένοι θα έβγαιναν οι κινέζικες επιχειρήσεις
  Παράδειγμα Β. Ισπανία
  Η χώρα αυτή έχει περίπου της ίδιες κλιματολογικές συνθήκες και επομένως δίνει καλύτερα συγκριτικά αποτελέσματα, αφού η ηλιοφάνεια και η αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών είναι περίπου η ίδια.
  Πριν δέκα περίπου χρόνια οι τελευταίοι Πρωθυπουργοί της χώρας ονειρεύονταν να κάνουν την Ισπανία με τα φωτοβολταϊκά >>Παγκόσμια Δύναμη Παραγωγής Ενέργειας<<. Τόσο ο Αθναρ όσο και ο Θαπατέρο παρασείρθηκαν από τις σειρήνες και τους ανίδεους με αποτέλεσμα σήμερα η Ισπανία: α. Μετρά ζημιά του δημοσίου περίπου 6 δις ευρώ.
  β. έχει περικόψει τις επιδοτήσεις ρεύματος και έχει κυριολεκτικά σταματήσει τις επιχορηγήσεις σε επενδύσεις μεγάλων εγκαστάσεων. γ. μετρά 120.000 άνεργους που απασχολούσε άμεσα ο βιομηχανικός και παραγωγικός αυτός κλάδος, μετά την αποβιομηχάνιση του και τέλος δ. έχει οδηγήσει πολλά νοικοκυριά την φτώχεια είτε γιατί επένδυσαν τις μικροοικονομίες τους στα φωτοβολταϊκά και τις έχασαν, είτε μετέτρεψαν τα χωράφια τους από τις γεωργικές καλλιέργειες σε πάρκα φωτοβολταϊκών.

  Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι μια καλή ευκαιρία για την ελλάδα, τον έλληνα και το περιβάλλον της με τον μεγαλο-ιδεατιμό και ίσως την άγνοια (και επομένως παρασυρμένοι από τις διάφορες βορειευρωπαϊκές σειρήνες και θαμπωμένοι από τις προοπτικές που άκριτα θέλουν να υλοποιήσουν, ίσως μερικοί και να σπεκουλάρουν εν γνώση των αδυναμιών του προγράμματος και τέλος λόγω του πανικού που έχει καταλάβει μεγάλο μέρος των ελλήνων εκ της οικονομικής κρίσης)
  θα δημιουργήσουν και θα στήσουν ποτέμκεια ηλιακά πάρκα
  <<Τα χωριά Ποτέμκιν ως γνστό ήταν ψεύδο-μεγαλοπρεπή χωριά που έστησε στο άρπα κόλλα ο Στρατηγός Ποτέμκιν στην Κριμαία προκειμένου να εντυπωσιάσει την Τσαρίνα Αικατερίνη Β’ κατά την επιθεώρηση της στη νεοκατακτηθείσα περιοχή και έτσι να ανεβάσει τις μετοχές του, δείχνοντας της τι πολιτισμένη περιοχή κατάφερε να κατακτήσει.)

  Καταθέτω ένσταση επομένως ενάντια στο πρόγραμμα ήλιος την οποία αιτούμαι να διαβιβάσετε στην ελληνική βουλή.

  Με τιμή
  Γιάννης Χατζησάββας

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 15:31 | Χρήστος Μακρυδημήτρης

  Με όλο το σεβασμό προς τους οργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας, θα ήθελα να σχολιάσω υπό τη μορφή απορίας. Γιατί αυτή η θαυμάσια ενέργεια για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας δεν προηγήθηκε του μνημονίου 1 ή 2 ή 652….με δεδομένη την απόδοση του έργου; Από τη στιγμή που και οι εταίροι μας προτείνουν την ενεργοποίησή του -εκ των υστέρων βέβαια- μιας και τώρα το ζητούμενο για αυτούς είναι η αποπληρωμή των δανείων και όχι η ανάπτυξη της ενέργειας στη χώρα μας, όπως και η παρούσα διαβούλευση αποδεικνύει μέσω των όρων της σύμβασης.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 14:26 | Ζουλφάκος Δημήτρης

  Η προσπάθεια της κυβέρνησης πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη αυτού του προγράμματος,που θα αποτελεί μαζί με το τουρισμό την βαριά βιομηχανία της χώρας.
  Ολα τα πλεονεκτήματα φαίνονται στο παρακάτω παράδειγμα.
  Αν κατασκευάσουμε ένα φωτοβολταικό πάρκο έκτασης 1000 τ.χλμ,όχι απαραίτητα συγκεντρωμένο σε ένα μέρος,θα παράγουμε ρεύμα που θα καλύπτει όλες τις οικιακές ανάγκες της Γερμανίας των 80 εκ. κατοίκων.
  Το κόστος αυτής της κατασκευής θα είναι περίπου 100 δισ ευρώ.
  Αν οι Γερμανοί δηλαδή πχ μας έδιναν 400 δις ευρώ ή να το πώ αλλιώς,αν αναλάμβαναν όλο το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μέχρι εξόφλησης,θα έπαιρναν σνα αντάλλαγμα ρεύμα για όλες τις ανάγκες τους για 30 χρόνια.Το κόστος ρεύματος για κάθε Γερμανό κάτοικο θα ήταν 10-11 ευρώ το μήνα.Θα μπορούσαν άμεσα να κλείσουν όλα τα πυρηνικά τους εργοστάσια,που τόσο φοβούνται (και δικαίως).
  Η έκταση που απαιτείται (τα 1000 τχλμ) έιναι το 1/130 της Εκτασης της χώρας,ένας μικρός νομός δηλαδή,με τα σημερινά δεδομένα των δυνατοτήτων των φωτοβολταικών.Σε λίγα χρόνια με την πρόοδο της τεχνολογίας μπορεί να απαιτείται η μισή ή ακόμα και μικρότερη έκταση.
  Το παραπάνω παράδειγμα είναι θεωρητικά υλοποιήσιμο.Δεν θεωρώ ότι πρέπει απόλυτα να γίνει κάτι τόσο μεγάλο.αλλά το αναφέρω για να δείξω τι δυνατότητες υπάρχουν από τον Ηλιο.
  Αν αφήσουμε τη σκέψη μας να πάει πιο πέρα,δεν είναι αδύνατο,η ελλάδα να συντηρείται σε λίγα χρόνια μόνο από την πώληση ρεύματος στις βόρειες χώρες.
  Οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται σε τομείς που φέρνουν χειροπιαστά έσοδα.Οι πλατείες και τα πάρκα καλά είναι αλλά μπορούν να φτιάχνονται και να συντηρούνται από εθελοντές.Τα λεφτά να πάνε σε τομείς που θα φέρουν λεφτά.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 13:46 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας με ΑΠΕ μέσω του προγράμματος αυτής και η εξαγωγή του πλεονάζοντος δυναμικού πρέπει να προβλέπεται ΡΗΤΩΣ στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις ρήτρες του Κυότο.-