• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΤΑΕΝ' | 27 Φεβρουαρίου 2012, 22:37

    Με την παρούσα επιθυμούμε να υποβάλλουμε τα σχόλια μας επί του σχετικού νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση. Τα σχόλια μας αφορούν την Ενότητα του σχεδίου που αφορά το ΗΛΙΟΣ. Η Ενότητα που αφορά την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28 που εκκρεμούσαν και δεν είχαν ενσωματωθεί με το νόμο 3851/2010, επιτυγχάνει το σκοπό της και δεν έχουμε ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αξιοποίηση ενός εγχώριου ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η κεντρική ιδέα του Προγράμματος είναι να καταστεί η χώρα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει πολιτικό όραμα και αναπτυξιακό στόχο των επόμενων δεκαετιών. Με την έννοια αυτή, κομβικό σημείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη του με αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα, πάνω και πέρα από τους στόχους για το 2020 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Α.Π.Ε., έτσι ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μην καταναλώνεται στην Ελληνική επικράτεια και να μην επιβαρύνει τα εγχώρια ηλεκτρικά δίκτυα. Οι ειδικότερες παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής: 1. Εκφράζουμε κατ’ αρχήν την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ο εξαγωγικός χαρακτήρας του ΗΛΙΟΣ διατυπώνεται από το εισαγωγικό άρθρο της σχετικής Ενότητας του σχεδίου νόμου. Απαιτείται όμως και στη διάταξη αυτή, αλλά και στις ειδικότερες ρυθμίσεις που ακολουθούν, να υπάρξουν καθαρότερες διατυπώσεις και να ληφθούν κατάλληλες πρόνοιες που θα εξασφαλίζουν ότι το ΗΛΙΟΣ και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό, δεν θα δράσουν ανταγωνιστικά προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ που είναι ήδη σε ανάπτυξη και θα διασφαλίζουν την μεταξύ τους ισονομία. Για τη διασφάλιση του αμιγώς εξαγωγικού και μη ανταγωνιστικού προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ χαρακτήρα του ΗΛΙΟΣ, θεωρούμε απαραίτητο να αποκλειστεί ρητά η δυνατότητα εγχώριας κατανάλωσης και στατιστικής μεταφοράς ενέργειας από τους σκοπούς του Προγράμματος (για αυτό πρέπει – ενδεικτικά- να διαγραφεί η παραπομπή στο αρ. 6 της Οδηγίας από την παρ. 2.α του αρ. 10 του σχεδίου νόμου και η σχετική επιλογή της παρ. 6.β του αρ. 13 του σχεδίου). 2. Είναι κατανοητοί λόγοι για τους οποίους προκρίνεται η δημιουργία νέας εταιρείας για το ΗΛΙΟΣ. Ταυτόχρονα όμως η Πολιτεία διαθέτει –μέσω του ΚΑΠΕ- ήδη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στις Α.Π.Ε. η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης των έργων του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό ζητάμε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη η οποία να προβλέπει ότι το ΚΑΠΕ θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΗΛΙΟΣ. 3. Για να εξασφαλιστεί η ισοτιμία και η διαφάνεια, όλα τα προνόμια, οι προθεσμίες, οι πειθαρχικές κυρώσεις και οι προτεραιότητες που προβλέπει το σχέδιο νόμου πρέπει να ισχύουν για όλες τις επενδύσεις Α.Π.Ε. και όλα τα έργα διανομής και μεταφοράς και η προτεραιότητα εξέτασης και έγκρισης των αιτημάτων να εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλου είδους επένδυσης ή εργασίας που δεν αφορά Α.Π.Ε. Ειδικά, για τους όρους σύνδεσης δεν νοείται καμία αλλοίωση της προτεραιότητας υπέρ νέων έργων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Επίσης απαιτείται να μην θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα έργων Α.Π.Ε. επί δημοσίων ακινήτων. 4. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ανωτέρω, η Υπηρεσία ΑΠΕ θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε Γενική Διεύθυνση Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ, με τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Στη νέα Γενική Διεύθυνση θα αποσπαστούν επιπλέον διοικητικοί υπάλληλοι από τις υπόλοιπες μονάδες της δημόσιας διοίκησης και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την εφαρμογή κάθε νομοθεσίας που εμπλέκει τις Α.Π.Ε. (δασικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, πολεοδομικής, υδάτινων πόρων, άμυνας κλπ). Μετά την πλήρη στελέχωσή της και την κατάρτιση εγχειριδίων λειτουργίας και διαδικασιών σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, η νέα Γενική Διεύθυνση θα αναλάβει να εκδίδει κατά προτεραιότητα την άδεια για την εγκατάσταση όλων των επενδύσεων Α.Π.Ε. μετά την άδεια παραγωγής, χωρίς εμπλοκή άλλων υπηρεσιών. Σταδιακά, η νέα αυτή Γενική Διεύθυνση να αποκτήσει και περιφερειακή δομή. Συνημμένες μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχεδίου. Για τις προτάσεις μας που δεν αφορούν άμεσα το συγκριμένο σχέδιο νόμου (π.χ. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. σε Γενική Διεύθυνση με κατάλληλο οργανόγραμμα και στελέχωση) είμαστε στη διάθεσή σας. Με εκτίμηση, Συνημμένο: Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Ενότητα του Σχεδίου Νόμου για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΟΣ Άρθρο 10 Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ 1. Σκοπός των διατάξεων της παρούσας Ενότητας είναι η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, ειδικότερα, η ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία με αποκλειστικό σκοπό τη φυσική εξαγωγή της, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. [……] 2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποσκοπεί: α) Στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια και τη φυσική εξαγωγή της προς κατανάλωση εκτός της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) και ιδιαίτερα των άρθρων 6, 7, 9 και 11, όπως αυτά ενσωματώνονται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν πάντα τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) είτε η συνεργασία αφορά άλλο κράτος-μέλος είτε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση συνεργασίας με άλλο κράτος-μέλος ως ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στην Κοινότητα σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) νοείται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στο άλλο κράτος-μέλος και όχι στην ελληνική επικράτεια. […..] 4. Κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο αρμόδιος διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Η, κατά το ανωτέρω εδάφιο, ανάπτυξη του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. οφείλει να μην εμπλέκεται με υφιστάμενα, προγραμματισμένα ή υπό μελέτη έργα του Συστήματος ή του Δικτύου που πρόκειται να αξιοποιηθούν από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Άρθρο 11 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» 3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης και εκμετάλλευσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Χρέη τεχνικού συμβούλου της Εταιρείας εκτελεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο δύναται να αναλαμβάνει επί πλέον και τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών. Η αμοιβή του ΚΑΠΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας [….] Άρθρο 12 Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ 1. Επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, κατά χρήση, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….] 2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….] 3. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο περιέρχεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εταιρείας, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου, με την εξαίρεση δικαιωμάτων για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα που έχει ήδη υποβάλει αίτηση που δεν έχει αξιολογηθεί ή διαθέτει ήδη σχετική άδεια τα οποία παραμένουν ισχυρά. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης αυτής, για τυχόν δικαιώματα του επί του ακινήτου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. […] 6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας επί των ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επί των παρακείμενων ακινήτων. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ όπως και για όλα τα έργα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 13 Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ - Χορήγηση αδειών […] 4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες - Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα. Η, κατά τα ανωτέρω, χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε έργα του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, οφείλει να μην θίγει την προτεραιότητα στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. […] 6. Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών - Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: [….] β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας - Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. [….] ε) Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189) για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε. [Σημείωση: η διαγραφή της φράσης «των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και» πρέπει να γίνει διότι οι συγκεκριμένες οι εγκρίσεις των διατάξεων αυτών έχουν καταργηθεί με το αρ. 12 του ν.4014/2011]