• Σχόλιο του χρήστη 'LEYTERHS' | 13 Μαρτίου 2012, 16:21

    Στην κατηγοριοποίηση του Εθνικού χώρου, θα πρέπει να προστεθεί διαχωριζόμενη σαφώς , η μεγάλη ενότητα των δασών δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας και τούτο ανεξάρτητα απο το ζήτημα ιδιοκτησίας τους. Όπως είναι γνωστό τα δάση και οι δασικές εκτάσεις , δεν έχουν καθορισθεί οριστικά αφού δεν έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες καιδασολόγιο,προστατεύονται δε συνταγματικά ως προς την μεταβολή του προορισμού τους,επιτρεπομένης κατ΄εξαίρεση όταν προέχει για την Εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλευση ή άλλη χρήση εκ Δημοσίου συμφέροντος επιβαλλομένη(σχ. άρθρο 24 Συντ/τος). Το δημόσιο πάλι συμφέρον , για να μην αυθαιρετούν οι πολίτες και η ίδια η πολιτεία , το εξιδικεύουν νόμοι(ειδικές διατάξεις).Αναμφίβολα, η ανάπτυξη του Τουρισμού, όταν αυτή γίνεται ορθολογικά , εντάσσεται στις δραστηριότητες και χρήσεις που τις επιβάλλει και το δημόσιο συμφέρον. Όταν όμως η τουριστική δραστηριότητα επιδιώκεται να γίνει σε δάσος και δασική έκταση, πρέπει να εκτιμάται προηγούμενα κατά τρόπον επιστημονικά αιτιολογημένο , ότι το δημόσιο συμφέρον διατήρησης και προστασίας του δάσους και της δασικής εκτάσεως , όπου επιδιώκεται η μεταβολή του προορισμού (από δασική σε τουριστική)υπολείπεται του δημοσίου συμφέροντος που θα προκύψει από την αλλαγή χρήσης.Αυτήν την αιτιολογημένη κρίση,μπορούν να την εκτιμήσουν μόνο οι συναρμόδιοι φορείς ύστερα απο συνεργασία, δηλαδή το ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Τουρισμού. Η πρακτική που ακολουθείται χρόνια τώρα, να έχουν τα φυσικά πρόσωπα ή τα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π Ι.Δ την πρωτοβουλία επιλογής εκτάσεων για τουριστική αξιοποίηση και στον δασικό χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται( εικονικά συμβόλαια, ακυρότητες συμβολαίων κ.λ.π), και στην συνέχεια άσκηση πιέσεων στην διοίκηση να συγκατανεύσει για την επένδυση τουριστικής αξιοποίησης δασικών εκτάσεων, πρέπει να σταματήσει.Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται στην κατηγορία αυτών των εκτάσεων (δασών δασικών και χορτολιβαδικών):1) Να αποκλείονται απο τουριστική αξιοποίηση τα δυνάμενα να εκμεταλλευτούν οικονομικά απο πλεράς δασοπονικής διαχείρισής τους δάση,οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές, οι λεκάνες απορροής ομβρίων υδάτων κ.λ.π .2) Να συνδιάζεται η μεταβολή της δασικής εκμετάλλευσης σε τουριστική,με ισχυρή αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη συνεχομένη περιοχή( Π.χ αλλαγή χρήσης 30 στρεμμάτων, να συνεπάγεται αναβάθμιση με αναδασώσεις συνεχομένων 300 στρεμμάτων).3)Οι Δημόσιες εκτάσεις να αναλαμβάνονται και να διατίθενται μόνο απο αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, που θα έχει και την ευθύνη παρακολούθησης τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των επενδυτών, μετά δε την παύση της δραστηριότητας και οποτεδήποτε, η έκταση θα επανέρχεται στην δασική εκμετάλλευση και χρήση.4)Στις ιδιωτικές εκτάσεις ,να μπορεί να συνδιάζεται και αγροτουριστική χρήση, με επιλογή περιορισμένων καλλιεργειών και εκμεταλλεύσεων (π.χ πρότυπη αμπελουργική εκμετάλλευση,μελισσοτροφική εκμετάλλευση κ.λ.π).5) Οι σχετικές μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον και αντιμετώπισής τους ,να θεωρούνται πριν εγκριθούν απο τους οικείους Γενικούς Γραμματείς των περιφερειών , ύστερα απο εισήγηση των οικείων δασικών υπηρεσιών καιαφου λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του άρθρου 45 Ν.998/79. Άν δεν γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός και δεν εναρμονισθούν οι σχετικές διατάξεις με την σχετική νομολογία και νομοθεσία, εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ασυγχώρητες καθιστερήσεις , στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου.Άλλωστε δεν βλέπω γιατί γίνεται ειδική κατηγοριοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους και όχι και στα δάση και τις δασικές εκτάσεις που προστατεύονται με ειδική συνταγματική διάταξη που έχει καθιερώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Πολιτεία.