• Άρθρο 4 Η κατηγοριοποίηση που ακολουθεί το Σχέδιο της ΚΥΑ είναι ικανοποιητική, αφού κατηγοριοποιεί την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την ισχύουσα ΚΥΑ, εξορθολογίστηκαν ορισμένα προβλήματα κατηγοριοποίησης περιοχών, όπως η αναγνώριση του νησιωτικού χώρου, ως περιοχής αυτοτελούς χαρακτήρα και ενδιαφέροντος. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως η κατηγορία «μικρά νησιά» παραμένει ασαφής. Χρειάζεται να προσδιοριστούν αναλυτικά τα κριτήρια, με βάση τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην Ομάδα ΙΙΙ οι συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός πως η έκταση και η απόσταση τους από την ηπειρωτική Ελλάδα και από άλλα μεγαλύτερα νησιά, δεν πρέπει να αποτελέσουν τα μοναδικά κριτήρια. Ακόμα, ο ορισμός για τις ορεινές περιοχές είναι αυθαίρετος, καθώς το κριτήριο του υψομέτρου που χρησιμοποιείται δεν συμβαδίζει με τους ορισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επιπρόσθετα, δεν έχει δημοσιευθεί και άρα δοθεί προς διαβούλευση ο χάρτης στον οποίο γίνεται αναφορά, ενώ δεν αναφέρεται βάσει ποιου σχεδιασμού συντάχθηκε ο συγκεκριμένος χάρτης. Επιπλέον, στο Σχέδιο της ΚΥΑ δεν αναφέρεται ούτε ποια θα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων, ούτε ποιες από τις αρμόδιες αρχές θα είναι υπεύθυνες για την συνεκτίμηση των χωροταξικών και περιβαλλοντικών περιορισμών στις οποίες γίνεται αναφορά.