• Σχόλιο του χρήστη 'X-G lab+development' | 10 Σεπτεμβρίου 2012, 19:54

    1)Πιστεύουμε πως η θέσπιση κριτηρίων στα κτήρια, ώστε το σύνολό των κτηρίων στην Ελλάδα να έχουν σχεδόν μηδενικές καταναλώσεις ενέργειας, είναι εξαιρετικά απλό ζήτημα και τούτο διότι ο Ελληνικός τρόπος δόμησης σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ,αφενός παράγει κτήρια με τεράστια θερμοχωρητικότητα και αφετέρου διότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τα μεγέθη της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας είναι τεράστια ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες. Εν παραδείγματι το κόστος ανέγερσης "παθητικών σπιτιών" είναι ταυτόσημο με τα μέχρι σήμερα συμβατικά. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την υλοποίησή τους, είναι το Υ.Π.Ε.Κ.Α. να συμβάλλει στην άρση υφιστάμενων νομοθετικών εμποδίων όπως: -υποχρέωση εγκατάστασης γραμμών φυσικού αερίου -υπολογισμός μόνωσης ταράτσας στο μέγιστο ύψος -υπολογισμός μονωτικών στο Σ.Δ. (Η παράγραφος που εντάχθηκε στο Ν.Ο.Κ. για εξαίρεση εώς 15εκ. πάχους θερμομόνωσης δεν αποτελλέι επαρκές μέτρο καθότι δεν είναι πάντα επαρκές αλλά επίσης δεσμέυει στην χρήση μη ανακυκλώσιμων μονωτικών όπως EPS,XPS και δεν επιτρέπει τη χρήση οικολογικότερων υλικών (πχ.πετροβάμβακα, άχυρο) που έχουν μεγαλύτερο λ και συνεπώς δεν καλύπτουν κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Θα πρέπει να ληφθούν τολμηρότερα μέτρα και εν παραδείγματι να μετρώνται στο Σ.Δ. τα ωφέλημα μέτρα των κατοικιών με παράλληλη προσαρμογή των συντελεστών δόμησης. 2)Προτείνουμε την ανάθεση σε ομάδα μελετητών, σύνταξης "Εθνικού Εγχειριδίου Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης". Το εγχειρίδιο αυτό θα δίνει κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό των κτηρίων αυτών στη φάση της προμελέτης, (π.χ. προδιαστασιολόγηση πάχους θερμομόνωσης ανάλογα με τη σχέση εξωτερικής επιφάνειας προς ωφέλιμη και ανάλογα τη θέση)απλουστεύοντας έτσι τη δημιουργία των κτηρίων αυτών. 3)Προτείνουμε την ανάθεση σε ομάδα μελετητών, σύνταξης "Εθνικού Χάρτη Κλίματος και Μικροκλίματος ανά γεωγραφική θέση". Για την επίτευξη κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, η χρήση του χάρτη με τις κλιματικές ζώνες ως έχει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.