Άρθρο 01: Σκοπός – Αντικείμενο

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 της 18.6.2010), η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με το ν, 3661/2008 (ΦΕΚ…).
2. Με τον παρόντα νόμο η αποτελεσματική, συνετή, ορθολογική και βιώσιμη χρησιμοποίηση της ενέργειας εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και στα προϊόντα πετρελαίου, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα, που αποτελούν σημαντικές πηγές ενέργειας, αλλά επίσης και τις κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων, καθώς και τη σχέση κόστους/ οφέλους.
3. Ο παρών θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:
α) στο γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονάδων, η οποία περιλαμβάνει, πλέον των θερμικών χαρακτηριστικών, και άλλους παράγοντες που διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, ο επαρκής φυσικός φωτισμός και ο σχεδιασμός του κτιρίου και καλύπτει την ετήσια ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα.
β) στην εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων, με τις οποίες θα επιτυγχάνεται περαιτέρω βελτίωση, τόσο από πλευράς κόστους των συναφών επενδύσεων, όσο και των ενεργειακών δαπανών που εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτιρίου και οι οποίες θα αναθεωρούνται τακτικά, συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.
γ) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση:
i) υφισταμένων κτιρίων, κτιριακών μονάδων και στοιχείων κτιρίου τα οποία υποβάλλονται σε ριζική (μεγάλης κλίμακας) ανακαίνιση,
ii) δομικών στοιχείων που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτιρίου και επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, και
iii) τεχνικών συστημάτων κτιρίων, σε περίπτωση εγκατάστασης νέου, αντικατάστασης ή αναβάθμισης υφισταμένου,
δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας,
ε) την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων,
στ) την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων, και
ζ) τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις εκθέσεις επιθεώρησης.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 12:54 | Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών

  Με το Σχ. Νόμου για το θέμα επιχειρείται ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο. Δυστυχώς ακόμη μια φορά υπάρχουν ασάφειες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην Οδηγία, που οφείλονται κατά την γνώμη μας σε συντεχνιακούς λόγους. Ειδικότερα και κυρίως:
  1.0 Η Οδηγία θεσπίζει κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συνολική ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται στον κανονισμό αρ. 244/2012/16.01/2012 της Ε.Ε. και στοχεύει στον καθορισμό από τα κράτη μέλη εκείνων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, που οδηγεί σε επίπεδα βέλτιστου κόστους.
  2.0 Αντ’ αυτών το Σχ. Νόμου:
  • Δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και δεν περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τις επερχόμενες αλλαγές σε υφιστάμενους Νόμους και Κανονιστικές Πράξεις ,όπως αντίθετα αυτά προβλέπονται από την Οδηγία.
  • Τροποποιεί τον ορισμό της Οδηγίας για το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης», ώστε να μη προβλέπεται ρητά για την έκδοσή του, η εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.
  • Προσθέτει στους ορισμούς της Οδηγίας ορισμό για την «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» (ΜΕΑ) χωρίς απλή και ρητή αναφορά στην εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.
  • Μνημονεύει (Άρθρο 3 του σχ. Νόμου) ως ισχύοντα τον υφιστάμενο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που περιλαμβάνει μεθοδολογία υπολογισμού και ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις με βάση διατάξεις του ν. 3661/2008 (που καταργείται με το Σχ. Νόμου) και δεν περιελάμβανε προφανώς την νέα μεθοδολογία υπολογισμού και τους στόχους της. Η ως άνω μνεία σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του Σχ. Νόμου ,που αναφέρονται σε μεθοδολογία (παρ.4 Αρθρου 3,παρ. 2 Αρθρου 4,παρ. 1 Αρθρου 5),καθιστούν το Σχ. Νόμου κείμενο-τραγέλαφο.
  3.0 Ειδικότερα για τον ΚΕΝΑΚ σημειώνουμε:
  • Εκκρεμεί εκδίκαση προσφυγής που έγινε τον Μάιο του 2010 στο ΣτΕ για τους ακόλουθους κύριους λόγους.
  • Με τον ΚΕΝΑΚ που εκδόθηκε με ΚΥΑ (Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010) εισάγονται οι όροι «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» αντί του όρου «Τεχνικό Σύστημα Κτιρίου» που περιλαμβάνονταν στους ορισμούς του Ν. 3661/2008 αλλά περιλαμβάνεται και στους ορισμούς του νέου Σχ. Νόμου. Η εισαγωγή των όρων «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» σε συνδυασμό με λοιπές προβλέψεις του ΚΕΝΑΚ οδηγεί χωρίς έρεισμα σε νόμους, σε καθεστώς εκπόνησης μελετών ΜΕΑ με όρους αποκλειστικότητας υπέρ ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. Μηχανικών και σε βάρος άλλων.
  • Με την Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται (χωρίς εξουσιοδότηση νόμου) αμοιβές των μηχανικών που εκπονούν ΜΕΑ.
  • Με τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ ορίζεται ως πρόσθετη μελέτη επιπλέον των μελετών θέρμανσης, ψύξης, Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμού που προδήλως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς κατά τον ΚΕΝΑΚ περιλαμβάνονται στις μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ο ορισμός όμως αυτός, χωρίς μάλιστα να υπάρχει διάκριση μεταξύ του περιεχομένου των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και της μελέτης ΜΕΑ είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία τόσο με τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3661/2008 όσο και κυρίως με τις νέες διατάξεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Κανονισμού 244/2012/16.01.2012.
  • Κατά τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ αντικαθιστά μερικά τη μελέτη θερμομόνωσης και όχι εξ ολοκλήρου όπως τούτο προβλέπεται από το περιεχόμενο των Οδηγιών αλλά και από την απλή λογική.
  • Ο ΚΕΝΑΚ δεν διαφοροποιεί τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις π.χ. ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου όπως αντίθετα τούτο επιβάλλεται με τη νέα Οδηγία 31/2010 αλλά και προβλέπεται στο Σχ. Νόμου (Άρθρο 3, παρ. 4). Γενικότερα, ακόμη μια φορά διαπιστώνεται, ότι ενώ η νέα Οδηγία 31/2010/ΕΕ απαιτεί πλήθος ρυθμίσεων από τα Κράτη Μέλη, το Σχ. Νόμου είτε τις επαναλαμβάνει γενικά και αόριστα, είτε τις παρακάμπτει.Αναφέρουμε ακόμη ένα παράδειγμα.Σύμφωνα με τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012, τα Κράτη Μέλη, πρέπει να προσδιορίζουν το βέλτιστο κόστος , είτε με «χρηματοοικονομική», είτε με «μακροοικονομική» προσέγγιση. Ο ΚΕΝΑΚ δεν περιλαμβάνει προφανώς καμία προσέγγιση και το ΥΠΕΚΑ επίσης σύμφωνα με το Σχ. Νόμου πού καταθέτει
  • Η μελέτη σκοπιμότητας που ανεξαρτητοποιείται από τη ΜΕΑ κατά τον ΚΕΝΑΚ, ενσωματώνεται στη ΜΕΑ σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012.

  Τα παραπάνω σημεία προκαλούν προφανείς στρεβλώσεις και παρερμηνείες και οφείλουν να διορθωθούν.

  4.0 Ως θετικές διατάξεις του Σχ. Νόμου, σε σύγκριση με τις ισχύουσες, πρέπει να θεωρούνται όσες αναφέρονται στη διαδικασία χορήγησης «Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή» (Άρθρο 17 παρ. 3.0). Θετικότερες θα ήταν εφόσον υπήρχαν κριτήρια ώστε διπλ. Μηχανικοί με επαγγελματικά περιγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, να μη υφίστανται την ταπεινωτική διαδικασία εξέτασης και μάλιστα από συναδέλφους με ενδεχόμενα λιγότερα προσόντα.
  Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός πρέπει να απαντήσει: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να εκπονούν ΜΕΑ στη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών; Αναμένουμε καθαρή απάντηση.

  5.0 Σε ότι αφορά τις αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών που προσδιορίζονται στο Σχ. Νόμου, αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν ως μη όφειλε,από τις απαιτήσεις του Μνημονίου. Είναι όμως δυνατόν το θέμα να παραπεμθεί προς ρύθμιση σε Π.Δ, ώστε με μεγαλύτερη ανάλυση και κριτήρια που θα περιλαμβάνονται στο Νόμο, να προκύψουν λογικές κατευθυντήριες μέγιστες αμοιβές, καθώς αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η ανάδειξη του ρόλου και του κύρους των Μηχανικών με κατάλληλα προσόντα που θα εξυπηρετήσουν την ενεργειακή εξοικονόμηση στη χώρα.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 08:53 | Κώστας Κρεμαλής

  Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  Αθήνα, 11/09/2012

  Με το Σχ. Νόμου για το θέμα επιχειρείται ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο. Δυστυχώς ακόμη μια φορά υπάρχουν ασάφειες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην Οδηγία, που οφείλονται κατά την γνώμη μας σε συντεχνιακούς λόγους. Ειδικότερα και κυρίως:

  1.0 Η Οδηγία θεσπίζει κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συνολική ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται στον κανονισμό αρ. 244/2012/16.01/2012 της Ε.Ε. και στοχεύει στον καθορισμό από τα κράτη μέλη εκείνων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, που οδηγεί σε επίπεδα βέλτιστου κόστους.

  2.0 Αντ’ αυτών το Σχ. Νόμου:

  • Δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και δεν περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τις επερχόμενες αλλαγές σε υφιστάμενους Νόμους και Κανονιστικές Πράξεις ,όπως αντίθετα αυτά προβλέπονται από την Οδηγία.

  • Τροποποιεί τον ορισμό της Οδηγίας για το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης», ώστε να μη προβλέπεται ρητά για την έκδοσή του, η εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Προσθέτει στους ορισμούς της Οδηγίας ορισμό για την «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» (ΜΕΑ) χωρίς απλή και ρητή αναφορά στην εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Μνημονεύει (Άρθρο 3 του σχ. Νόμου) ως ισχύοντα τον υφιστάμενο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που περιλαμβάνει μεθοδολογία υπολογισμού και ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις με βάση διατάξεις του ν. 3661/2008 (που καταργείται με το Σχ. Νόμου) και δεν περιελάμβανε προφανώς την νέα μεθοδολογία υπολογισμού και τους στόχους της. Η ως άνω μνεία σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του Σχ. Νόμου ,που αναφέρονται σε μεθοδολογία (παρ. 4 Άρθρου 3,παρ. 2 Άρθρου 4,παρ. 1 Άρθρου 5),καθιστούν το Σχ. Νόμου κείμενο προβληματικό μη συμβατό με την Οδηγία και προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει αναιτιολόγητα προβλήματα.

  3.0 Ειδικότερα για τον ΚΕΝΑΚ σημειώνουμε:

  • Εκκρεμεί εκδίκαση προσφυγής που έγινε τον Μάιο του 2010 στο ΣτΕ για τους ακόλουθους κύριους λόγους.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ που εκδόθηκε με ΚΥΑ (Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010) εισάγονται οι όροι «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» αντί του όρου «Τεχνικό Σύστημα Κτιρίου» που περιλαμβάνονταν στους ορισμούς του Ν. 3661/2008 αλλά περιλαμβάνεται και στους ορισμούς του νέου Σχ. Νόμου. Η εισαγωγή των όρων «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» σε συνδυασμό με λοιπές προβλέψεις του ΚΕΝΑΚ οδηγεί χωρίς έρεισμα σε νόμους, σε καθεστώς εκπόνησης μελετών ΜΕΑ με όρους αποκλειστικότητας υπέρ ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. Μηχανικών και σε βάρος άλλων.

  • Με την Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται (χωρίς εξουσιοδότηση νόμου) αμοιβές των μηχανικών που εκπονούν ΜΕΑ.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ ορίζεται ως πρόσθετη μελέτη επιπλέον των μελετών θέρμανσης, ψύξης, Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμού που προδήλως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς κατά τον ΚΕΝΑΚ περιλαμβάνονται στις μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ο ορισμός όμως αυτός, χωρίς μάλιστα να υπάρχει διάκριση μεταξύ του περιεχομένου των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και της μελέτης ΜΕΑ είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία τόσο με τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3661/2008 όσο και κυρίως με τις νέες διατάξεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Κανονισμού 244/2012/16.01.2012.

  • Κατά τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ αντικαθιστά μερικά τη μελέτη θερμομόνωσης και όχι εξ ολοκλήρου όπως τούτο προβλέπεται από το περιεχόμενο των Οδηγιών αλλά και από την απλή λογική.

  • Ο ΚΕΝΑΚ δεν διαφοροποιεί τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις π.χ. ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου όπως αντίθετα τούτο επιβάλλεται με τη νέα Οδηγία 31/2010 αλλά… και προβλέπεται στο Σχ. Νόμου (Άρθρο 3, παρ. 4). Γενικότερα, ακόμη μια φορά διαπιστώνεται, ότι ενώ η νέα Οδηγία 31/2010/ΕΕ απαιτεί πλήθος ρυθμίσεων από τα Κράτη Μέλη, το Σχ. Νόμου είτε τις επαναλαμβάνει γενικά και αόριστα, είτε τις παρακάμπτει.Αναφέρουμε ακόμη ένα παράδειγμα.Σύμφωνα με τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012, τα Κράτη Μέλη,πρέπει να προσδιορίζουν το βέλτιστο κόστος ,είτε με «χρηματοοικονομική»,είτε με «μακροοικονομική» προσέγγιση. Ο ΚΕΝΑΚ δεν περιλαμβάνει προφανώς καμία προσέγγιση και το ΥΠΕΚΑ επίσης, σύμφωνα με το Σχ. Νόμου που καταθέτει.

  • Η μελέτη σκοπιμότητας που ανεξαρτητοποιείται από τη ΜΕΑ κατά τον ΚΕΝΑΚ, ενσωματώνεται στη ΜΕΑ σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012.

  Τα προηγούμενα θεωρούνται ότι οφείλονται καθαρά σε συντεχνιακούς λόγους.

  4.0 Ως θετικές διατάξεις του Σχ. Νόμου, σε σύγκριση με τις ισχύουσες, πρέπει να θεωρούνται όσες αναφέρονται στη διαδικασία χορήγησης «Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή» (Άρθρο 17 παρ. 3.0). Θετικότερες θα ήταν εφόσον υπήρχαν κριτήρια ώστε διπλ. Μηχανικοί με επαγγελματικά περιγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, να μη υφίστανται την ταπεινωτική διαδικασία εξέτασης και μάλιστα από συναδέλφους με ενδεχόμενα λιγότερα προσόντα.
  Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός πρέπει να απαντήσει: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να εκπονούν ΜΕΑ στη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών; Αναμένουμε καθαρή απάντηση.

  5.0 Σ’ ότι αφορά τις αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών που προσδιορίζονται στο Σχ. Νόμου,αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν ως μη όφειλε,από τις απαιτήσεις του Μνημονίου.Ειναι όμως δυνατόν το θέμα να παραπεμθεί προς ρύθμιση σε Π.Δ, ώστε με μεγαλύτερη ανάλυση και κριτήρια που θα περιλαμβάνονται στο Νόμο, να προκύψουν λογικές κατευθυντήριες μέγιστες αμοιβές. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η ανάδειξη του ρόλου και του κύρους των Μηχανικών με κατάλληλα προσόντα που θα εξυπηρετήσουν την ενεργειακή εξοικονόμηση στη χώρα και δεν θα μεταβληθούν σε γραφειοκράτες για τη δήθεν προσαρμογή σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

  Κ.Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 11:59 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

  Κύριοι,

  Η ελεύθερη αγορά την οποία αφουγκραζόμεθα καθημερινά έχει διαμορφώσει την αντίληψη ότι το ΠΕΑ έίναι ακόμα ένα χαράτσι στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί σε κάτι παρά μόνο τον επιβαρύνει οικονομικά.
  Ο ενεργειακός επιθεωρητής καλείται να εκδόσει ακόμα ένα «χαρτί» κατά την ταπεινή γνώμη του ιδιοκτήτη, και το μόνο αντικείμενο που συζητείται είναι η αμοιβή του μηχανικού.
  Κατά τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται ο ρόλος του μηχανικού – ενεργειακού επιθεωρητή, και δεν αναγνωρίζεται η δουλειά η οποία πρέπει να γίνει στο υπό επιθεώρηση κτίριο.

  Συμφωνώ με τα σχόλια του συνάδελφου Κου Σταμάτη Περδίου τα οποία είναι εύστοχα, αντικατοπτρίζουν την πορεία της αγοράς και κάνουν τους ανάλογους συσχετισμούς σε ότι αφορά τις αμοιβές, το άνοιγμα του επαγγέλματος και τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ενεργειακού επιθεωρητή.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 08:51 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  Γενική παρατήρηση: Τα κτήρια καταναλώνουν ενέργεια και γενικώς δεν αποδίδουν, η πρόθεση του νομοθέτη είναι ο έλεγχος κυρίως της κατανάλωσης. (συνεχίζουμε με λάθος ορισμούς και αντιγραφές )
  Ο ΚΕΝΑΚ πρέπει να πάψει να είναι συνοδευτική μελέτη των αδειών δόμησης, ό μηχανικός του έργου να είναι υπεύθυνος για την κατασκευαστική αντιμετώπιση των ενεργειακών απωλειών της κατασκευήςτης κατασκευής στην απαιτούμενη κατηγορία σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ ως ΟΔΗΓΙΑ και στο τέλος να υπάρχει ο έλεγχος από τον ενεργειακό επιθεωρητή και η έκδοση βεβαίωσης από τον επιβλέποντα μηχανικό.
  Αν δεν θέλουμε γραφειοκρατία και διαπλοκή ας αναλάβουμε ευθύνες σαν μηχανικοί.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:53 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Με την νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ για την «ενεργειακή απόδοση κτιρίων» με την οποία αντικαθίσταται η παλαιότερη οδηγία 2002/91/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρεύεται για πρώτη φορά στο θέμα αυτό και καθορίζει πλέον με αρκετή σαφήνεια την μεθοδολογία αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Επί τέλους η Ευρωπαϊκή Ενωση υπερέβη τα συμπλέγματα και υιοθέτησε για πρώτη φορά με σαφήνεια την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά από την ASHRAE και καλεί όλα τα κράτη μέλη να προσαρμοστούν σε αυτή. Επομένως δικαιώνονται πανηγυρικά οι θέσεις της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ επί προεδρίας Γ. Αλαβάνου η οποία για πρώτη εισηγήθηκε και διαμόρφωσε με σαφήνεια τα κριτήρια για την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς στον ΚΕΝΑΚ και μάλιστα σε αντίθεση με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
  Μάλιστα η προτεινόμενη μέθοδος του κτιρίου αναφοράς από την νέα οδηγία και τον συμπληρωματικό κανονισμό 244/2010 της Επιτροπής, είναι η ίδια με εκείνη την οποία πρότεινε η ανωτέρω ομάδα εργασίας του ΤΕΕ, όχι όμως με αυτή η οποία τελικώς αυτή διαμορφώθηκε στον ΚΕΝΑΚ όπως επεξηγείται στα επόμενα άρθρα.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 10:16 | ΚΑΝΟYΤΑ ΜΑΧΗ

  ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 100% ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΔΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ!!!
  ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΤΟ 1978 ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΕΠΑ!!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΩΡΑΙΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΟΥΣ ,ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥΣ,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟΝ ΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 1000 ΕΥΡΩ ΟΤΑΝ ΕΓΩ Η ΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ!!!!! ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΛΟΙΟ ΛΟΓΩ ,ΟΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟ!!!ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΚΑΝΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΠΛΕΟΝ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑ ΩΣ ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ,ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!!!!
  ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΠΛΗΣΩΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΕ 3ΕΥΡΩ ΤΟ Τ.Μ. ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΜΕΝΟΥΝΕ ΣΕ ΣΠΙΤΙ(ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ)ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 100Τ.Μ. ΕΧΕΙ ΕΝΟΙΚΙΟ 1300ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ 220ΕΥΡΩ!!!ΑΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΡΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΟΥΝΕ ΑΥΤΟΙ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!!!ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΣΑΚΙΣΤΗ ΔΕΚΑΡΑ ΘΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΩ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑ ΤΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΣΩΠΟΝΤΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΛΑ,ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΑΥΤΟΙ(ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ)ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΝΑΝΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!

 • Μπορεί να επαναλάβω και εγώ θέσεις που ήδη έχουν κατατεθεί από συναδέλφους αλλά καλό είναι να υπάρχουν, έστω και αν είναι επαναλαμβανόμενες.
  Πρώτα από όλα αλλά ίσως και το σημαντικότερο δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ελεύθερες τιμές με προκαθορισμένη ανώτατη τιμή, αλλιώς θα έπρεπε να ορίζονται γενικά ανώτατες αμοιβής σε υπηρεσίες και αγαθά, κάτι που θα ζημίωνε την ανταγωνιστικότητα στην αγορά . Η αγορά έτσι και αλλιώς είναι απελευθερωμένη και οι μηχανικοί δίνουμε την προσφορά μας στον πελάτη που με την σειρά του επιλέγει την βέλτιστη και πιο συμφέρουσα. Υπάρχουν όμως και δουλειές που έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας όπως η μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με την σύνταξη εντύπου παρεμβάσεων για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον, που μια τέτοια προτεινόμενη τιμή θα έκανε τέτοιες δουλειές μη συμφέρουσες.
  Έτσι λοιπόν προτείνουμε να είναι η αγορά ελεύθερη όπως σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ θα μπορούσαν να παραμείνουν οι παλιές τιμές ως έχουν σαν ενδεικτικές αλλά και για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον, πάνω στις οποίες οι μηχανικοί να δίνουμε την έκπτωση και τις προσφορές μας.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 19:54 | X-G lab+development

  1)Πιστεύουμε πως η θέσπιση κριτηρίων στα κτήρια, ώστε το σύνολό των κτηρίων στην Ελλάδα να έχουν σχεδόν μηδενικές καταναλώσεις ενέργειας, είναι εξαιρετικά απλό ζήτημα και τούτο διότι ο Ελληνικός τρόπος δόμησης σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ,αφενός παράγει κτήρια με τεράστια θερμοχωρητικότητα και αφετέρου διότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τα μεγέθη της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας είναι τεράστια ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες.
  Εν παραδείγματι το κόστος ανέγερσης «παθητικών σπιτιών» είναι ταυτόσημο με τα μέχρι σήμερα συμβατικά. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την υλοποίησή τους, είναι το Υ.Π.Ε.Κ.Α. να συμβάλλει στην άρση υφιστάμενων νομοθετικών εμποδίων όπως:
  -υποχρέωση εγκατάστασης γραμμών φυσικού αερίου
  -υπολογισμός μόνωσης ταράτσας στο μέγιστο ύψος
  -υπολογισμός μονωτικών στο Σ.Δ. (Η παράγραφος που εντάχθηκε στο Ν.Ο.Κ. για εξαίρεση εώς 15εκ. πάχους θερμομόνωσης δεν αποτελλέι επαρκές μέτρο καθότι δεν είναι πάντα επαρκές αλλά επίσης δεσμέυει στην χρήση μη ανακυκλώσιμων μονωτικών όπως EPS,XPS και δεν επιτρέπει τη χρήση οικολογικότερων υλικών (πχ.πετροβάμβακα, άχυρο) που έχουν μεγαλύτερο λ και συνεπώς δεν καλύπτουν κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.
  Θα πρέπει να ληφθούν τολμηρότερα μέτρα και εν παραδείγματι να μετρώνται στο Σ.Δ. τα ωφέλημα μέτρα των κατοικιών με παράλληλη προσαρμογή των συντελεστών δόμησης.
  2)Προτείνουμε την ανάθεση σε ομάδα μελετητών, σύνταξης «Εθνικού Εγχειριδίου Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης». Το εγχειρίδιο αυτό θα δίνει κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό των κτηρίων αυτών στη φάση της προμελέτης, (π.χ. προδιαστασιολόγηση πάχους θερμομόνωσης ανάλογα με τη σχέση εξωτερικής επιφάνειας προς ωφέλιμη και ανάλογα τη θέση)απλουστεύοντας έτσι τη δημιουργία των κτηρίων αυτών.
  3)Προτείνουμε την ανάθεση σε ομάδα μελετητών, σύνταξης «Εθνικού Χάρτη Κλίματος και Μικροκλίματος ανά γεωγραφική θέση». Για την επίτευξη κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, η χρήση του χάρτη με τις κλιματικές ζώνες ως έχει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2012, 11:14 | Στέφανος

  Γιατί να χρειάζεται να ορίζονται με νόμο όρια σε αμοιβές και προϋπηρεσία, και να προστίθενται γραφειοκρατικές (δηλ. που υπόκεινται σε εγκρίσεις, σφραγίδες, υπογραφές κλπ) διαδικασίες;

  Δηλαδή ακόμη και όταν η Τρόϊκα **επιβάλλει** το άνοιγμα των επαγγελμάτων, με νέους νόμους που βγάζουμε τα κλείνουμε περισσότερο;

  Εγκληματική παράνοια.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 19:38 | ΣΑΒ\.ΝΑΒ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΟΠΕΝ ΓΚΟΒ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ….ΕΛΠΙΖΩ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩ 2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΛΕΞΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΠΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ….ΚΑΘΩΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΩΤΑΤΗ , ΑΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΗ….

  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ 7000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ, ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 2 ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΩΝ 150,ΑΛΛΑ 150 ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΛΛΑ 500 ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΗΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ……ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΔΙΚΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!!!!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 15:18 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

  1)είναι απαράδεκτο ενα νομοσχέδιο που αντικαθιστά ένα ήδη υφιστάμενο με τόσα προβλήματα εφαρμογής του, να μην αποδίδεται σε διαβούλευση Κωδικοποιημένο, με σαφή επισήμανση του ΤΙ και ΠΩΣ αλλάζει. Γιατί πρέπει να αναλώνεται τόσος χρόνος τόσων ανθρώπων για να ενημερωθουν σωστά. Πότε επιτέλους το ΥΠΕΚΑ και τα συναφή υπουργεία θα δομήσουν κάτι σωστά απο την αρχή? Χρειαζόμαστε και εδώ την Τροϊκα ?

  2)Στο αρ. 17 η διαδικασία καθιέρωσης ενός Επιθεωρητή δεν διασφαλίζει την ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία και εκπαίδευση (μηχανικός ή τεχνολόγος), βάζει ανώτατο πλαφόν αμοιβής ( σαν να είναι τυποποιημένα τα κτίρια ανω των 250 και 1000 m2 με τις χρήσεις τους!), και δημιουργεί μηχανισμό κορεσμού της αγοράς με επιθεωρητές, μέσω ένός ανεπαρκούς κύκλου εκπαίδευσης. Δηλαδή σε δουλειά να βρισκόμαστε ! Απο το ορθό σχόλιο του κ. Θεοδωράκη δίδεται η εντύπωση ότι το παρον νομοσχέδιο δεν εναρμονίζει τον ΚΕΝΑΚ με την οδηγία EL 18.6.2010, αλλά απλώς δημιουργεί μιά νέα «στρεβλωμένη» ελληνική εκδοσή της που θα καταρίψει την ήδη προβληματική αγορά των κτιρίων και των μηχανικών. Ότι δηλ. έγινε και με την παραγωγή ενέργειας απο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
  Πιστεύω οτι το νομοσχέδιο χρειάζεται πλήρη αναθεώρηση απο ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο ενέργεια, και έχουν εμπειρία της ελληνικής αγοράς.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 11:33 | ΜΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟ Η ZAHA HADID ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΧΙΣΕΙ ΤΟ DIPL.
  ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΜΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ.
  ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΕΡΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΤΟ ΓΛΕΝΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ .

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Θα αναρτηθούν ποτέ αποτελέσματα ανά περιοχή; Π.χ. Σπίτια ή διαμερίσματα στην τάδε περιοχή, ανήκουν στις τάδε κατηγορίες με ποσοστά.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 11:57 | Κώστας Δημητρίου

  Όταν βλέπω τέτοια σχέδια νόμου, ξέρω καλά από την εμπειρία μου ότι το μόνο που φέρνουν είναι γραφειοκρατία και έξοδα … για τον ιδιοκτήτη κάποιου κτιρίου …

 • 1 Σεπτεμβρίου 2012, 14:54 | Αθανάσιος θεοδωράκης

  ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΩΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ)ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΈΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΜΆΙΝΩ ΠΧ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΜΗΝΕς ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EL 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/15

  20. Προκειμένου να διαθέτει η Επιτροπή κατάλληλες πληροφορίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν καταλόγους ισχυόντων και προτεινόμενων μέτρων, περιλαμβανομένων των μέτρων οικονομικού χαρακτήρα, εκτός των απαιτούμενων από την παρούσα οδηγία, τα οποία προωθούν τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Τα ισχύοντα και προτεινόμενα μέτρα που απαριθμούν τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως μέτρα με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων νομικών φραγμών και φραγμών της αγοράς και την ενθάρρυνση των επενδύσεων και/ή άλλων δραστηριοτήτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των νέων και υφιστάμενων κτιρίων, με δυνητική συμβολή στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν ή επιδοτούμενη τεχνική συνδρομή και παροχή συμβουλών, άμεσες επιδοτήσεις, επιδοτούμενα δάνεια ή δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, συστήματα επιχορηγήσεων και συστήματα εγγύησης δανείων. Οι δημόσιες αρχές και τα άλλα όργανα που προβλέπουν αυτά τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να συνδέουν την εφαρμογή τους με συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση και με τις συστάσεις των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
  EL 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/15

  26. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να συνδυάζουν κατά το δυνατόν επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις

  31 Για να ενισχυθεί στην αγορά της Ένωσης η διαφάνεια των ενεργειακών επιδόσεων των ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικίες, θα πρέπει να θεσπισθούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εθελοντική κοινή πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων αυτών. Δυνάμει του άρθρου 291 της ΣλΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κράτη μέλη ελέγχουν την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή θεσπίζονται εκ των προτέρων με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

  Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι οικονομικά αποδοτικές για τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής.

  2. Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:
  α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους·
  β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες·EL 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/19
  γ) προσωρινά κτίρια με διάρκεια χρήσης το πολύ δύο ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση·
  δ) κτίρια κατοικίας τα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιούνται είτε λιγότερο από τέσσερις μήνες τον χρόνο είτε, εναλλακτικά, για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο και με αναμενόμενη ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από το 25 % εκείνης που θα προέκυπτε από χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου·
  ε) μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 m 2 .
  Η απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δεν ισχύει όταν υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2002/91/ΕΚ ή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κτίριο ή κτιριακή μονάδα.
  Άρθρο 17
  Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες
  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε υπαλλήλους δημόσιων φορέων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

  Αρθρο 20
  2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές των κτιρίων πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων, τον σκοπό και τους στόχους τους, τους οικονομικά συμφέροντες τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και, κατά περίπτωση, τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

  27
  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές

 • 31 Αυγούστου 2012, 20:45 | ΣΑΒΒΑΣ

  η προσωπικη μου και επιστημονικη μου αποψη ειναι οτι το νομοσχεδιο ειναι αντιεπιστημονικο και εχει συγραφει απο ανθρωπους που δεν ξερουν τι ειναι ενεργειακη επιθεωρηση ή τουλαχιστον δεν εχουν πληρη εικονα……..

  η καταργηση της ελαχιστης εξειδικευμενης εμπειριας η οποία ειναι δικλιδα ασφαλειας και θα συμφωνουσα ακομα και να περιοριστει στο εξαμηνο ή να προσμετρατε η πρακτικη στα πανεπιστημια ,αλλα πρεπει να υπαρχει ,ειναι τουλαχιστον περιεργη…..

  θα συμβουν αστεια γεγονοτα αν ποτε ενεργοποιηθει ο συγκεκριμενος νομος αυτουσιος…

  παραδειγματος χαρη , ξερουν οι συντακτες του νομου τι μεγεθος και τι ιδιαιτεροτητες εχει ενα συστημα κλιματισμου 200kw;;
  μπορει να καλυπτει τεραστιο κτηριο και να εχει δεκαδες υποσυστηματα…αυτο θα εχει ανωτατη τιμη 200 ευρω;;;ελεος,,,,

  Επισης τι θα γινει με τις κρατησεις στην αμοιβη;;;