• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Ευθυμιάδης' | 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:56

    Στο άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στην διοίκηση να θεσπίσει δι’ υπουργικής αποφάσεως ένα πλήθος οικονομικών κινήτρων τα οποία θα επιφέρουν ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικό τίμημα, κατά πολύ μεγαλύτερο εκείνου του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Και τούτο διότι βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα κίνητρα αυτά παρέχονται σε «βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο», το οποίο σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό στο άρθρο 2, αυτός καθορίζονται με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά επίπεδα και όχι με εθνικά. Επίσης τα μέτρα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» απέχουν πολύ από τα τεχνικοοικονομικά βέλτιστα επίπεδα διότι αυτά δεν σχεδιάζονται με πραγματικές ενεργειακές μελέτες και πραγματικά ενεργειακά δεδομένα αλλά με τα πλασματώδη ενεργειακά αποτελέσματα του προγράμματος ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ. Όμως με τον συμπληρωματικό κανονισμό της Επιτροπής 244/2012 παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να αποφασίζουν «κατά πόσον το τελικό αποτέλεσμα των υπολογισμών βέλτιστου κόστους που χρησιμοποιείται ως εθνικό μέτρο σύγκρισης προκύπτει από μακροοικονομική θεώρηση (συνεκτιμώντας το κόστος και τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο που έχουν οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση) ή από αμιγώς χρηματοοικονομική θεώρηση (λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο την επένδυση)» (εδάφιο 2 του διατακτικού του κανονισμού). Επομένως και προκειμένου να αποφευχθούν οι δημοσιονομικές σπατάλες του παρελθόντος, μεσούσης μάλιστα της οικονομικής κρίσεως, η παράγραφος 3 θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: «Τα βέλτιστα αυτά επίπεδα προκύπτουν μετά από μακροοικονομική θεώρηση συνεκτιμώντας το κόστος και τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο που έχουν οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση. Στην ανάλυση επίσης θα πρέπει να συνεκτιμάται και η επίπτωση των μέτρων στα δημόσια οικονομικά και να προκρίνονται μόνο μέτρα με ταχεία απόσβεση από πλευράς κρατικών εξόδων και εσόδων.» Από αυτή την θεώρηση δεν πρέπει να εξαιρεθούν ούτε τα υφιστάμενα οικονομικά κίνητρα. Πρέπει επιτέλους η διοίκηση να αντιληφθεί την αξία της θεωρητικής πρόβλεψης και να μην μας οδηγεί σε καταστάσεις τύπου Φωτοβολταϊκών όπου αποφασίζεται η διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή ο δημόσιος προϋπολογισμός επιβαρυνθεί με εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνήθης και μονομερής προσανατολισμός της διοίκησης προς σκληρά κίνητρα για επενδύσεις χωρίς μελέτες ή με μελέτες «στο πόδι», η παράγραφος 2 θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλέπε εδάφιο 20 του διατακτικού της νέας Οδηγίας): «Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν ή επιδοτούμενη τεχνική συνδρομή και παροχή συμβουλών, άμεσες επιδοτήσεις, επιδοτούμενα δάνεια ή δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, συστήματα επιχορηγήσεων και συστήματα εγγύησης δανείων». Τέλος και για τους ίδιους λόγους, η παράγραφος 6 πρέπει να συμπληρωθεί με την ακόλουθη διατύπωση : «Απαιτείται όμως η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και τεχνικής προμελέτης, με την οποία θα αξιολογείται κατά τρόπο αξιόπιστο η ενεργειακή και οικονομική απόδοση της επέμβασης».