Άρθρο 10: Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφισταμένων κτιρίων

1. Για την υποστήριξη της διείσδυσης των μέτρων του παρόντος νόμου, με σκοπό τη σταδιακή μετάβαση σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκτός των χρηματοδοτικών και άλλων μέσων που έχει θεσπίσει έως τις 30 Ιουνίου 2011, εξετάζει και τυχόν επιπρόσθετα θεσμικά, διοικητικά ή/και οικονομικά κίνητρα, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος όφελος αυτών και τις εθνικές περιστάσεις και κοινοποιεί τα μέτρα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά τριετία. Οι σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται ανά τριετία και μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση του άρθρου 6 του Ν.3855/2010 (ΦΕΚ Α΄ 95).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εγκρίνονται μέτρα και παρέχονται χρηματοδοτικά και άλλα μέσα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφισταμένων κτιρίων.
3. Η θέσπιση νέων επιπλέον κινήτρων αφορά στα βέλτιστα από πλευρά κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή κτιρίων ή δομικών στοιχείων ή τη ριζική ανακαίνισή τους.
4. Για εργασίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορεί να παρέχεται χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσονται προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευρά κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος, οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιμες κτιριακές παρεμβάσεις, το είδος της χρηματοδότησης και το ποσοστό αυτής, η ανώτατη τιμή μονάδας ανά είδος παρέμβασης, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για τα προγράμματα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επί μέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προγραμμάτων.
6. Σε περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν προκηρυχθεί πριν την 1/10/2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/5825/30-3-2010 ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 Β΄), δεν απαιτείται η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό.

 • Τα χρηματοδοτικά κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων θα πρέπει να αφορούν και την εγκατάσταση τεχνικών συστημάτων κτιρίων-ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Κατόπιν τούτου η διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  3. Η θέσπιση νέων επιπλέον κινήτρων αφορά στα βέλτιστα από πλευρά κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή κτιρίων ή δομικών στοιχείων ή τη ριζική ανακαίνισή τους ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ.

 • Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Energy for Mayors» (www.energyformayors.eu) ως Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων ώστε να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην ένταξή τους στο «Σύμφωνο των Δημάρχων». Μία από τις βασικές απαιτήσεις του «Συμφώνου των Δημάρχων» είναι ο κάθε Δήμος να αναπτύξει και να εφαρμόσει το δικό του Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Το Σχέδιο αυτό είναι στην ουσία ο ενεργειακός σχεδιασμός κάθε Δήμου μέχρι το έτος 2020 και προβλέπει την ενεργειακή καταγραφή για ένα έτος αναφοράς και την πρόταση μέτρων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20 που έχει θέσει η ΕΕ έως το έτος 2020. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του ΣΔΑΕ απαιτεί σημαντική προσπάθεια για κάθε Δήμο και είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε Δήμο, θεωρούμε σκόπιμο να τεθεί ως κριτήριο προκειμένου οι Δήμοι να χρηματοδοτηθούν από δημόσια προγράμματα να έχουν εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος:

  7. Σε περιπτώσεις προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων και Δράσεων σε Δήμους θα δίνεται προτεραιότητα σε Δήμους που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και διαθέτουν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 22:04 | Δρακούλης Χρήστος

  Στο πλαίσιο των κινήτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν και τα ακόλουθα:

  1. Η υποχρεωτική εφαρμογή θερμιδομέτρησης να επεκταθεί και σε όλα τα υπάρχοντα κτίρια, στα οποία απαιτείται κατανομή δαπανών, εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου.
  Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει δραστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, διότι δίδεται οικονομικό κίνητρο σε κάθε χρήστη να μειώσει τις δαπάνες θέρμανσής του (π.χ. με περιορισμό λειτουργίας επί μέρους θερμαντικών σωμάτων, ή και με «κλείσιμο» ορισμένων από αυτά, χωρίς σημαντική επίπτωση στις συνθήκες άνεσης), κίνητρο που προφανώς δεν υπάρχει σε κατανομή των δαπανών με ωρομέτρηση, ή χωρίς αυτονομία.
  Πέραν αυτού, με την εφαρμογή της θερμιδομέτρησης θα εκλείψουν και προβλήματα ανισοκατανομής δαπανών μεταξύ ιδιοκτησιών με αυτονομία, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί θερμαντικά σώματα μεγαλύτερα των προβλεπομένων στις μελέτες θέρμανσης, ή εν γένει δεν ανταποκρίνονται στις θερμικές τους απώλειες. Το αυτό ισχύει και για κεντρικά συστήματα ψύξης και κλιματισμού.
  Η δαπάνη που θα απαιτηθεί από τους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή της θερμιδομέτρησης, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί (μερικώς ή ολικώς) είτε μέσω του ΕΣΠΑ, ή μέσω επιδοτούμενων δανείων, είτε με την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς η εξοικονόμηση καυσίμων που θα επιτευχθεί θα έχει θετικό αποτέλεσμα σε επίπεδο εθνικής οικονομίας γενικότερα.

  2. Να καταστεί υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 27/85, σε όλα τα κτίρια, στα οποία απαιτείται κατανομή δαπανών και στα οποία έχει γίνει ανακαίνιση με αντικατάσταση κουφωμάτων (είτε στα πλαίσια του προγράμματος «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» είτε με ίδια κεφάλαια), ούτως ώστε να κατανέμονται δικαιότερα οι δαπάνες θέρμανσης, σύμφωνα και με το πνεύμα του Π.Δ. 27/85.
  Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει στην άμεση εξοικονόμηση δαπάνης θέρμανσης για τις ιδιοκτησίες στις οποίες έχουν γίνει βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσής τους, ως αντιστάθμισμα της δαπάνης που κατέβαλαν, και έτσι δίδεται κίνητρο σε όλους τους ιδιοκτήτες να προβούν σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς οι δαπάνες αυτές καθίστανται, πλέον, ανταποδοτικές.
  Περαιτέρω η υποχρεωτική εκπόνηση μελέτης κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να επεκταθεί και σε κτίρια στα οποία έγινε τακτοποίηση χώρων σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 ή τον Ν. 4014/2011, οι οποίοι προγενέστερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στον πίνακα κατανομής δαπανών, με σκοπό την δικαιότερη κατανομή των δαπανών θέρμανσης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 08:23 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  Αρ. 25 Ν4067/12 να συσχετιστεί

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:56 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Στο άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στην διοίκηση να θεσπίσει δι’ υπουργικής αποφάσεως ένα πλήθος οικονομικών κινήτρων τα οποία θα επιφέρουν ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικό τίμημα, κατά πολύ μεγαλύτερο εκείνου του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Και τούτο διότι βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα κίνητρα αυτά παρέχονται σε «βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο», το οποίο σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό στο άρθρο 2, αυτός καθορίζονται με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά επίπεδα και όχι με εθνικά. Επίσης τα μέτρα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» απέχουν πολύ από τα τεχνικοοικονομικά βέλτιστα επίπεδα διότι αυτά δεν σχεδιάζονται με πραγματικές ενεργειακές μελέτες και πραγματικά ενεργειακά δεδομένα αλλά με τα πλασματώδη ενεργειακά αποτελέσματα του προγράμματος ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ.
  Όμως με τον συμπληρωματικό κανονισμό της Επιτροπής 244/2012 παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να αποφασίζουν «κατά πόσον το τελικό αποτέλεσμα των υπολογισμών βέλτιστου κόστους που χρησιμοποιείται ως εθνικό μέτρο σύγκρισης προκύπτει από μακροοικονομική θεώρηση (συνεκτιμώντας το κόστος και τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο που έχουν οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση) ή από αμιγώς χρηματοοικονομική θεώρηση (λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο την επένδυση)» (εδάφιο 2 του διατακτικού του κανονισμού).
  Επομένως και προκειμένου να αποφευχθούν οι δημοσιονομικές σπατάλες του παρελθόντος, μεσούσης μάλιστα της οικονομικής κρίσεως, η παράγραφος 3 θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
  «Τα βέλτιστα αυτά επίπεδα προκύπτουν μετά από μακροοικονομική θεώρηση συνεκτιμώντας το κόστος και τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο που έχουν οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση. Στην ανάλυση επίσης θα πρέπει να συνεκτιμάται και η επίπτωση των μέτρων στα δημόσια οικονομικά και να προκρίνονται μόνο μέτρα με ταχεία απόσβεση από πλευράς κρατικών εξόδων και εσόδων.»
  Από αυτή την θεώρηση δεν πρέπει να εξαιρεθούν ούτε τα υφιστάμενα οικονομικά κίνητρα. Πρέπει επιτέλους η διοίκηση να αντιληφθεί την αξία της θεωρητικής πρόβλεψης και να μην μας οδηγεί σε καταστάσεις τύπου Φωτοβολταϊκών όπου αποφασίζεται η διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή ο δημόσιος προϋπολογισμός επιβαρυνθεί με εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ.
  Επίσης και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνήθης και μονομερής προσανατολισμός της διοίκησης προς σκληρά κίνητρα για επενδύσεις χωρίς μελέτες ή με μελέτες «στο πόδι», η παράγραφος 2 θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλέπε εδάφιο 20 του διατακτικού της νέας Οδηγίας):
  «Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν ή επιδοτούμενη τεχνική συνδρομή και παροχή συμβουλών, άμεσες επιδοτήσεις, επιδοτούμενα δάνεια ή δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, συστήματα επιχορηγήσεων και συστήματα εγγύησης δανείων».
  Τέλος και για τους ίδιους λόγους, η παράγραφος 6 πρέπει να συμπληρωθεί με την ακόλουθη διατύπωση : «Απαιτείται όμως η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και τεχνικής προμελέτης, με την οποία θα αξιολογείται κατά τρόπο αξιόπιστο η ενεργειακή και οικονομική απόδοση της επέμβασης».

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 12:38 | Βασιλκή Τζαβάρα

  1. Τα προγράμματα / κίνητρα θα πρέπει να γίνονται από δημόσιους φορείς και όχι ιδιωτικές τράπεζες, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, ώστε το όποιο όφελος να το έχουν οι ιδιοκτήτες. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε ιδιωτικές τράπεζες που παρείχαν δήθεν υπηρεσίες!!!

  2. Επειδή πολλά κτήρια είναι πολυκατοικίες στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στην κατανάλωση ενέργειας σ’ ένα και μόνο διαμέρισμα. Γι΄ αυτό θα έπρεπε να δίνονται μικρότερα κίνητρα για μικρές βελτιώσεις χωρίς γραφειοκρατία! Πολλά μικρά βήματα είναι προτιμότερα από ελάχιστα μεγάλα!

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 11:51 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Σημαντικό ρόλο θα παίξει η φορολογική ελάφρυνση τέτοιων κατασκευών ( π.χ. από τους διαφόρους φόρους που έχουν πλήξει την ιδιοκτησία χαρατσια κ.α.) τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα παλιά και θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την κατασκευή νέων ενεργειακών κτιρίων βοηθώντας στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς τουλάχιστον, και βάζοντας τροχοπέδη στην βαθιά ύφεση που πλήττει αυτή τη στιγμή την οικοδομή.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2012, 16:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Να υπάρχει έκπτωση ή και μείωση συντελεστή φορολογίας σε περίπτωση παρεμβάσεων με ταυτόχρονη έκδοση ΠΕΑ

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Δεν θα ήταν σωστό να αρχίσει ένας ανταποδοτικός έλεγχος της κατηγορίας των κτηρίων; Αν έχουν γίνει επεμβάσεις, που σημαίνει ότι δαπανήθηκαν ποσά για παρεμβάσεις, να υπάρχει μείωση του συντελεστή φορολογίας για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Παράλληλα εφόσον με την όποια παρέμβαση μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας , να συμφέρει η έκδοση νέου ΠΕΑ χωρίς να επιδοτείται . Η προσκόμιση του νέου ΠΕΑ στην φορολογική δήλωση να αφαιρεί ποσό από τον φόρο ή να μειώνει συντελεστή του λογαριασμού ΔΕΗ (π.χ. πιο φτηνή KWh).
  Έτσι ή αλλιώς η απόδειξη που θα εκδοθεί περιέχει φόρους.