• Σχόλιο του χρήστη 'Δρακούλης Χρήστος' | 13 Σεπτεμβρίου 2012, 22:04
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο πλαίσιο των κινήτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν και τα ακόλουθα: 1. Η υποχρεωτική εφαρμογή θερμιδομέτρησης να επεκταθεί και σε όλα τα υπάρχοντα κτίρια, στα οποία απαιτείται κατανομή δαπανών, εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου. Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει δραστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, διότι δίδεται οικονομικό κίνητρο σε κάθε χρήστη να μειώσει τις δαπάνες θέρμανσής του (π.χ. με περιορισμό λειτουργίας επί μέρους θερμαντικών σωμάτων, ή και με "κλείσιμο" ορισμένων από αυτά, χωρίς σημαντική επίπτωση στις συνθήκες άνεσης), κίνητρο που προφανώς δεν υπάρχει σε κατανομή των δαπανών με ωρομέτρηση, ή χωρίς αυτονομία. Πέραν αυτού, με την εφαρμογή της θερμιδομέτρησης θα εκλείψουν και προβλήματα ανισοκατανομής δαπανών μεταξύ ιδιοκτησιών με αυτονομία, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί θερμαντικά σώματα μεγαλύτερα των προβλεπομένων στις μελέτες θέρμανσης, ή εν γένει δεν ανταποκρίνονται στις θερμικές τους απώλειες. Το αυτό ισχύει και για κεντρικά συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί από τους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή της θερμιδομέτρησης, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί (μερικώς ή ολικώς) είτε μέσω του ΕΣΠΑ, ή μέσω επιδοτούμενων δανείων, είτε με την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς η εξοικονόμηση καυσίμων που θα επιτευχθεί θα έχει θετικό αποτέλεσμα σε επίπεδο εθνικής οικονομίας γενικότερα. 2. Να καταστεί υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 27/85, σε όλα τα κτίρια, στα οποία απαιτείται κατανομή δαπανών και στα οποία έχει γίνει ανακαίνιση με αντικατάσταση κουφωμάτων (είτε στα πλαίσια του προγράμματος "εξοικονομώ κατ΄ οίκον" είτε με ίδια κεφάλαια), ούτως ώστε να κατανέμονται δικαιότερα οι δαπάνες θέρμανσης, σύμφωνα και με το πνεύμα του Π.Δ. 27/85. Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει στην άμεση εξοικονόμηση δαπάνης θέρμανσης για τις ιδιοκτησίες στις οποίες έχουν γίνει βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσής τους, ως αντιστάθμισμα της δαπάνης που κατέβαλαν, και έτσι δίδεται κίνητρο σε όλους τους ιδιοκτήτες να προβούν σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς οι δαπάνες αυτές καθίστανται, πλέον, ανταποδοτικές. Περαιτέρω η υποχρεωτική εκπόνηση μελέτης κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να επεκταθεί και σε κτίρια στα οποία έγινε τακτοποίηση χώρων σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 ή τον Ν. 4014/2011, οι οποίοι προγενέστερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στον πίνακα κατανομής δαπανών, με σκοπό την δικαιότερη κατανομή των δαπανών θέρμανσης.