• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Energy for Mayors» (www.energyformayors.eu) ως Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων ώστε να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην ένταξή τους στο «Σύμφωνο των Δημάρχων». Μία από τις βασικές απαιτήσεις του «Συμφώνου των Δημάρχων» είναι ο κάθε Δήμος να αναπτύξει και να εφαρμόσει το δικό του Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Το Σχέδιο αυτό είναι στην ουσία ο ενεργειακός σχεδιασμός κάθε Δήμου μέχρι το έτος 2020 και προβλέπει την ενεργειακή καταγραφή για ένα έτος αναφοράς και την πρόταση μέτρων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20 που έχει θέσει η ΕΕ έως το έτος 2020. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του ΣΔΑΕ απαιτεί σημαντική προσπάθεια για κάθε Δήμο και είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε Δήμο, θεωρούμε σκόπιμο να τεθεί ως κριτήριο προκειμένου οι Δήμοι να χρηματοδοτηθούν από δημόσια προγράμματα να έχουν εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: 7. Σε περιπτώσεις προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων και Δράσεων σε Δήμους θα δίνεται προτεραιότητα σε Δήμους που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και διαθέτουν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.