• Τα χρηματοδοτικά κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων θα πρέπει να αφορούν και την εγκατάσταση τεχνικών συστημάτων κτιρίων-ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Κατόπιν τούτου η διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: 3. Η θέσπιση νέων επιπλέον κινήτρων αφορά στα βέλτιστα από πλευρά κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή κτιρίων ή δομικών στοιχείων ή τη ριζική ανακαίνισή τους ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ.