• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.ΒΙ.Β.Ε.' | 16 Οκτωβρίου 2012, 12:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.ΒΙ.Β.Ε.) Προτείνουμε τα εξής: Για την υποπαράγραφο β του Παραρτήματος 9, παράγραφος Γ προτείνουμε την προσθήκη «και συνοδευόμενα από βεβαίωση από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους ότι η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εν λειτουργία.» Για την παράγραφο Γ του Παραρτήματος 9, προτείνεται επίσης η εισαγωγή υποπαραγράφου (γ) που θα ορίζει: "Υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένη από δημόσια τοπική αρχή που θα ορίζει το ποσοστό της δυναμικότητας της μονάδας, που είναι συμβεβλημένη με το νομικό πρόσωπο, το οποίο δεσμεύεται για τους σκοπούς της συγκεκριμένης σύμβασης" Όσον αφορά στη διατύπωση «τρίτες χώρες», ο συγκεκριμένος όρος θα πρέπει να απαλειφθεί απ' όλα τα σημεία της παρούσας τροπολογίας καθώς η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το επιδοτούμενο βιοντίζελ που προέρχεται από Αργεντινή και Ινδονησία και έχει ήδη υποβάλει ποινές για παράνομο βιοντίζελ που προέρχεται από ΗΠΑ και Καναδά. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 29.8.2012 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής και Ινδονησίας (2012/C 260/04)» http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260:0008:0016:EL:PDF. Εάν και εφόσον ο συγκεκριμένος όρος παραμείνει, τότε η Ελλάδα θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να αποτελέσει την πύλη υποδοχής συγκεκριμένου τύπου βιοντίζελ εντός της Ε.Ε. Ειδικά στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, η συγκεκριμένες προβλέψεις αντί να βοηθήσουν στην αναστήλωση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής ενεργειακών σπόρων θα αποτελέσουν τροχοπέδη ευνοώντας αθρόες εισαγωγές αυτούσιου βιοντίζελ προερχόμενο από πρώτες ύλες που αποτελούν προϊόν μη αειφόρας παραγωγής αλλά και αποψίλωσης δασών. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες θέτουν πλέον αυστηρούς όρους ορίζοντας ότι το βιοντίζελ θα προέρχεται μόνο από παραγωγούς της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω πολιτικής η Ισπανία που μετά την κατάρρευση της τοπικής παραγωγής βιοντίζελ από επιδοτούμενες ποσότητες που προέρχονταν από τρίτες χώρες αποφάσισε να χρησιμοποιήσει σύστημα κατανομής που θα επιτρέπει την είσοδο στη χώρα ποσοτήτων προερχόμενων μόνο από μονάδες παραγωγής εντός Ε.Ε. δείτε το σχετικό κείμενο του USDA http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Spain%20Enacts%20Biodiesel%20Production%20Quota%20System%20_Madrid_Spain_4-24-2012.pdf