Άρθρο 01:

1. Στο άρθρο 13 προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής :
«η) Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 και 9 του Παραρτήματος 9.»

2. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων: δέκα (10) έτη»

3. Μετά το άρθρο 19 προστίθεται νέο άρθρο 19Α, ως εξής:

Άρθρο 19Α
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων

1. Kατά τη διάρκεια της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:
(α) Εφόσον είναι Νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με μονάδες παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτει ενεργές συμβάσεις αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των συμβάσεων αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών οφείλει να υποβάλει νέες συμβάσεις αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας.

(β) Να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες και οι οποίοι έχουν την ελάχιστη χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
(γ) Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης πρόσβασης.
(δ) Να εμφανίζει διακριτά στους λογαριασμούς του τα έσοδα ή έξοδα από τα ανταλλάγματα για την παροχή προς τρίτους ή από τρίτους αντίστοιχα, των υπηρεσιών:
πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους.
(ε) Να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της άδειάς του και τον αριθμό της άδειας του ν. 3054/2002 του παραλήπτη, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση γίνεται σε Τελικό Καταναλωτή.
2.Στην απόφαση χορήγησης Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων αναγράφεται τουλάχιστον:
(α) Η ιδιότητα του κατόχου της άδειας (κάτοχος μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων ή/και βιορευστών ή συμβαλλόμενος με μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων ή/και βιορευστών).
(β) Το είδος βιοκαυσίμου ή/και βιορευστού για το οποίο χορηγείται η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων.
(γ) Η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, σε περίπτωση νομικών προσώπων που κατέχουν μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών.»

4. Μετά το Παράρτημα 8 προστίθεται Παράρτημα 9, ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9»

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων
Μέρος Α – Στοιχεία αιτούντος
1 Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
2 Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
(α) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
(β) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
(γ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ανωτέρω ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
(δ) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή εταιρεία αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
(α) Αντίγραφο της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχώρισής τους στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.
(β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών, εκδοθέν εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(γ) ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (α) αναφερόμενων εγγράφων.
Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Συλλογική Αγροτική Οργάνωση (ΣΑΟ):
(α) Βεβαίωση από την αρμόδια Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 3 του ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210/2011) για την εγγραφή της Συλλογικής Αγροτικής Οργάνωσης ως «ενεργής», στο Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Οργανώσεων και την κατηγορία στην οποία αυτή ανήκει κατά το άρθρο 1 του ν.4015/2011 και σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 35599/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2634/2011).
Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου διμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.
(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό της αιτούσης Συλλογικής Αγροτικής Οργάνωσης θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
(γ) Αν η αιτούσα υπάγεται στην κατηγορία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (ΑΕΣ), τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2Α του παρόντος Παραρτήματος.
3 Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις:
(α) Αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και των νομίμων εκπροσώπων αυτής, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
(γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος, εκδοθείσες εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ειδικά για την περίπτωση που η έδρα του αιτούντα βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, η αναζήτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4 Α. Σε περίπτωση νομικών προσώπων που κατέχουν μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών εγκατεστημένη εντός της ελληνικής επικράτειας:
(α) Άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, προσκομίζεται συμπληρωματικά η άδεια εγκατάστασης ή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια λειτουργίας, όποια εκ των δύο αναγράφει τη δυναμικότητα.
(β) Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών βρίσκεται σε ισχύ, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Β. Σε περίπτωση νομικών προσώπων που κατέχουν μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
(α) Η αντίστοιχη, για το οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους, άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, προσκομίζονται συμπληρωματικά επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα.
(β) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών βρίσκεται σε ισχύ, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(γ) Βεβαίωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Γ. Σε περίπτωση νομικών προσώπων που έχουν συμβληθεί με μονάδες παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
(α) Συμβάσεις αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας .
(β) Για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών: επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, συνοδευόμενα από βεβαίωση από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών βρίσκεται σε ισχύ, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μέρος Β – Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων

5 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την οποία να προκύπτει η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.
6 Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος που αφορά η αίτηση, για τα επόμενα πέντε (5) έτη, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
(α) Τις προβλεπόμενες πωλήσεις Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, ανά είδος προϊόντος και ανά κατηγορία πελάτη/παραλήπτη, καθώς και τις προβλεπόμενες εξαγωγές.
(β) Ετήσιες προβλέψεις κόστους λειτουργίας, ταξινομημένου σε σταθερά και μεταβλητό κόστος, καθώς και εσόδων από πωλήσεις, με αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία.
(γ) Συνοπτικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόμενη ταμειακή ροή, αναλυμένη στις κύριες κατηγορίες εισροών και εκροών.
(δ) Αναλυτικά στοιχεία για τις σημαντικού ύψους προβλεπόμενες επενδύσεις του αιτούντος.
(ε) Προτεινόμενη δομή του κεφαλαίου και προβλεπόμενος τρόπος και πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων.
7 Σχεδιασμός για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με τους όρους πρόσβασης τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3054/2002.

Μέρος Γ – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα
8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
9 Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

 • ΣΧΟΛΙΑ :
  1. Αναφορικά με την προτεινόμενη διάταξη του νέου Άρθρου 19Α παρ. 1(α), θα πρέπει να προκύπτει ευθέως από το κείμενο ότι η υποχρέωση του αιτουμένου την άδεια να διαθέτει ενεργές συμβάσεις αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων δεν συνεπάγεται υποχρέωση συνομολόγησης σύμβασης ή συμβάσεων αγοράς εξ αρχής για διάρκεια μεγαλύτερη των 10 ετών της ισχύος της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, διότι το αντίθετο θ’ αποτελούσε ιδιαίτερα μεγάλη δέσμευση της οικονομικής ελευθερίας των συμβαλλομένων, καθώς και θα έθετε τον αιτούμενο την Άδεια αγοραστή σε ιδιαίτερα μειονεκτική διαπραγματευτική θέση έναντι του προμηθευτή/πωλητή των βιοκαυσίμων. Με άλλα λόγια, να καταστεί σαφές ότι η Άδεια μπορεί να χορηγείται με προϋπόθεση ενεργή σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον π.χ. για το επόμενο έτος (όπως η αντίστοιχη προϋπόθεση προκειμένου να αναγνωριστεί ο αδειούχος ως δικαιούχος της κατανομής), ενώ η παράταση ή ανανέωση ή αντικατάσταση της συμβάσεως προμηθείας (σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο του προτεινόμενου άρθρου) να αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της άδειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μπορεί να ανακληθεί.
  2. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις του νέου Άρθρου 19Α παρ. 1(γ)και (δ), θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε στο ν.3054/02 όπως ισχύει, αλλά ούτε στο υπό διαβούλευση σχέδιο διατάξεων για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί διατήρησης ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, δεν προβλέπεται υποχρέωση του εισαγωγέα Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών για τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Εν όψει τούτου, είναι άσχετες με το αντικείμενο και «νόμω αβάσιμες» οι ανωτέρω παράγραφοι, οι οποίες πρέπει συνεπώς να απαλειφθούν.
  3. Αναφορικά με το νέο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9», παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αιτουμένων τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων οι οποίοι διαθέτουν και κάποια άλλη άδεια του ν.3054/02 (Διϋλισης, εμπορίας τύπου Α κλπ), παρίσταται εξαιρετικά γραφειοκρατική η απάιτηση για επανυποβολή όλων των στοιχείων του αιτούντος που είναι κοινά για όλες τις άδειες. Προτείνεται η προσθήκη διευκρινιστικής παραγράφου ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση όσων εγγράφων και στοιχείων τηρούνται ήδη από την Υπηρεσία.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 13:52 | ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ BIODIESEL A.E.

  Παρατηρήσεις για την άδεια βιοακαυσίμων

  1.Στο άρθρο 1.2 ορίζεται ότι η άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων ισχύει για δέκα έτη.
  Σύμφωνα όμως με τον ν. 3054/2002 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον ν. 4062/2012 απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην κατανομή είναι η ύπαρξη και διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων με ελάχιστη περιεκτικότητα όχι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας. Συνεπώς:
  α. η λήψη άδειας παραγωγής προϋποθέτει αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στην εκάστοτε ετήσια κατανομή
  β. η άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων πρέπει να τροποποιείται ή ανανεώνεται κάθε έτος με την νέα κατανομή εφόσον η κατανεμόμενη/αιτούμενη ποσότητα και επομένως οι απαραίτητοι αποθηκευτικοί χώροι μεταβάλλονται.

  2. Άρθρο 19Α, 1(α) και Παράρτημα 9, 4 Γ
  Αναφέρεται ότι ο κάτοχος της άδειας έχει την δυνατότητα να συμβληθεί με μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων/βιορευστών σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Τι ισχύει τελικά, το βιοντίζελ μπορεί να προέρχεται και από μονάδες παραγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  3. Άρθρο 19Α, 1(γ) Προϋπόθεση λήψης άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων είναι η άδεια πρόσβασης τρίτων στην Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας όπως προβλέπονται από τον ν. 3054/2002 όπως ισχύει, συνεπώς είναι αυτονόητη η διάθεση Αποθήκης Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας. Σύμφωνα όμως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας έχουν όσοι εφοδιάζουν την εσωτερική αγορά, δηλαδή τα ίδια τα διυλιστήρια. Εξ άλλου η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς βιοντίζελ πρακτικά είναι ανεφάρμοστη και αδύνατη εφόσον το βιοντίζελ λόγω ευπάθειας δεν μπορεί να αποθηκευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • 16 Οκτωβρίου 2012, 12:16 | Σ.ΒΙ.Β.Ε.

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.ΒΙ.Β.Ε.)

  Προτείνουμε τα εξής:

  Για την υποπαράγραφο β του Παραρτήματος 9, παράγραφος Γ προτείνουμε την προσθήκη «και συνοδευόμενα από βεβαίωση από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους ότι η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εν λειτουργία.»

  Για την παράγραφο Γ του Παραρτήματος 9, προτείνεται επίσης η εισαγωγή υποπαραγράφου (γ) που θα ορίζει: «Υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένη από δημόσια τοπική αρχή που θα ορίζει το ποσοστό της δυναμικότητας της μονάδας, που είναι συμβεβλημένη με το νομικό πρόσωπο, το οποίο δεσμεύεται για τους σκοπούς της συγκεκριμένης σύμβασης»

  Όσον αφορά στη διατύπωση «τρίτες χώρες», ο συγκεκριμένος όρος θα πρέπει να απαλειφθεί απ’ όλα τα σημεία της παρούσας τροπολογίας καθώς η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το επιδοτούμενο βιοντίζελ που προέρχεται από Αργεντινή και Ινδονησία και έχει ήδη υποβάλει ποινές για παράνομο βιοντίζελ που προέρχεται από ΗΠΑ και Καναδά. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 29.8.2012 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής και Ινδονησίας (2012/C 260/04)»

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260:0008:0016:EL:PDF.

  Εάν και εφόσον ο συγκεκριμένος όρος παραμείνει, τότε η Ελλάδα θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να αποτελέσει την πύλη υποδοχής συγκεκριμένου τύπου βιοντίζελ εντός της Ε.Ε. Ειδικά στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, η συγκεκριμένες προβλέψεις αντί να βοηθήσουν στην αναστήλωση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής ενεργειακών σπόρων θα αποτελέσουν τροχοπέδη ευνοώντας αθρόες εισαγωγές αυτούσιου βιοντίζελ προερχόμενο από πρώτες ύλες που αποτελούν προϊόν μη αειφόρας παραγωγής αλλά και αποψίλωσης δασών.

  Άλλες ευρωπαϊκές χώρες θέτουν πλέον αυστηρούς όρους ορίζοντας ότι το βιοντίζελ θα προέρχεται μόνο από παραγωγούς της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω πολιτικής η Ισπανία που μετά την κατάρρευση της τοπικής παραγωγής βιοντίζελ από επιδοτούμενες ποσότητες που προέρχονταν από τρίτες χώρες αποφάσισε να χρησιμοποιήσει σύστημα κατανομής που θα επιτρέπει την είσοδο στη χώρα ποσοτήτων προερχόμενων μόνο από μονάδες παραγωγής εντός Ε.Ε. δείτε το σχετικό κείμενο του USDA

  http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Spain%20Enacts%20Biodiesel%20Production%20Quota%20System%20_Madrid_Spain_4-24-2012.pdf

 • 15 Οκτωβρίου 2012, 15:23 | Ελίν Βιοκαύσιμα

  Θέσεις της Ελίν Βιοκαύσιμα για την άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων.

  Όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων όπως περιγράφεται στον ν. 3054, είναι αφ’εαυτής εντελώς ασύμβατη με τις υπόλοιπες βασικές διατάξεις του ίδιου νόμου. Υπ’αυτό το πρίσμα ο σχολιασμός της παρούσας Υ.Α. δεν έχει νόημα. Ωστόσο, επειδή η διοίκηση φαίνεται να επιμένει στην έκδοσή της Υ.Α., παραθέτουμε επιγραμματικά τα πιο στοιχειώδη προβλήματα που θα δημιουργήσει στην Αγορά και επισυνάπτουμε για μια ακόμα φορά τις αναλυτικές απόψεις μας όπως έχουμε ήδη κάνει στο παρελθόν:

  1. Αρθρο 1.3.
  1.1. Στο (β) προβλέπεται η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ν. 3054. Όμως οι προβλέψεις του άρθρου αυτού έχουν υποκατασταθεί από τις προβλέψεις του άρθρου 34 παρ. 5 του ν. 4062 του 2012 που υπερισχύει ως νεώτερος και επομένως η παραπομπή στον 3054 είναι άκυρη.
  1.2. Στο (ε) προβλέπει την αναγραφή του αριθμού αδείας του παραλήπτη χωρίς να αναφέρει τι πρέπει να αναγράφεται στην περίπτωση εξαγωγών όπου ο παραλήπτης προφανώς δεν θα διαθέτει ελληνική άδεια. Δεδομένης της νοοτροπίας των Ελληνικών τελωνείων, αυτό συνιστά απαγόρευση εξαγωγών.
  2. Στο παράρτημα 9, μέρος Β’ , παρ. 6 και 7 ζητούνται στοιχεία για το επιχειρηματικό σχέδιο κάποιας επένδυση η οποία ούτε προσδιορίζεται ούτε μοιάζει να έχει κάποια σχέση με την άδεια.
  3. Από τις διατάξεις του ν. 3054, (άρθρο 3, παρ. 20, άρθρο 5Α, παρ. 1 και άρθρο 4, πα. 6), προκύπτει ότι οι κάτοχοι άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας υποχρεούνται να εκδώσουν ΚΑΙ άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων προκειμένου να δικαιούνται να εμπορεύονται βιοκαύσιμα.
  3.1. Για την έκδοση της άδειας, απαιτείται να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους ίσους τουλάχιστον με το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας σε κατανομή. (άρθρο 34 παρ. 5β του ν. 4062 του 2012). Επομένως για να λάβουν άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην κατανομή.
  3.2. Ομοίως σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι άδειες διάθεσης βιοκαυσίμων πρέπει να ανανεώνονται σε κάθε κατανομή, δηλαδή ετησίως, αφού η αιτούμενη ποσότητα και επομένως οι απαιτούμενοι αποθηκευτικοί χώροι αλλάζουν αντιστοίχως.
  4. Από τις διατάξεις του ν. 3054, (άρθρο 6, παρ. 3, άρθρο 5Α, παρ. 2), προκύπτει ότι ο κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, (παραγωγός ή εισαγωγέας), δικαιούται να πωλεί βιοκαύσιμα, (βιοντιζελ και βιοαιθανόλη), χωρίς κανέναν περιορισμό, σε οποιονδήποτε καταναλωτή σε όλη την επικράτεια. Αυτό τορπιλίζει ολόκληρο το σύστημα αδειών του ν. 3054.

  Αναλυτικά σχόλια για την «άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων».

  Η προβλεπόμενη από τον ν. 3054, (όπως ισχύει), «άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων», αποτελεί αφ’εαυτής λογικό εξάμβλωμα και επομένως η όποια γνωμοδότηση εντός του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, οδηγεί μοιραία σε προβληματικές, παράλογες και ανεφάρμοστες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα:

  Ο ν. 3054 προέβλεπε τριών ειδών άδειες για την παραγωγή και διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελληνική αγορά:

  1. Άδεια διύλισης,
  2. Άδεια εμπορίας και
  3. Άδεια λιανικής εμπορίας.

  Εξ άλλου, ο ίδιος νόμος, κατ’επιταγή σχετικής οδηγίας της Ε.Ε., προέβλεπε – και εξακολουθεί να προβλέπει – ότι «Οι εισαγωγές και εξαγωγές Πετρελαίου και Προϊόντων πραγματοποιούνται ελεύθερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 12 χωρίς να απαιτείται άδεια του νόμου αυτού.» (άρθρο 15 § 3, Ν. 3054).

  Οι άδειες εμπορίας και λιανικής εμπορίας, όπως και η πρόβλεψη για την ελευθερία εισαγωγών, ισχύουν προφανώς για όλα τα προϊόντα και επομένως και για τα βιοκαύσιμα, τα οποία θεωρούνται πετρελαιοειδή προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 3 §1 του ν. 3054, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005:

  «…Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θεωρούνται επίσης πετρελαιοειδή προϊόντα και τα υγρά και αέρια Βιοκαύσιμα και τα άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις αντίστοιχες κατηγορίες και χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου.»

  Δηλαδή, οι άδειες εμπορίας και λιανικής εμπορίας, καλύπτουν το βιοντήζελ και την βιοαιθανόλη, σαν να ήταν πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αντιστοίχως. Το ίδιο συμβαίνει και με την άδεια διύλισης, όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων αυτών, ενώ είναι προφανές ότι δεν συμβαίνει το ίδιο όσον αφορά την παραγωγή των βιοκαυσίμων, αφού τα βιοκαύσιμα δεν είναι προϊόντα διύλισης. Προκειμένου επομένως να λειτουργήσει σωστά ο νόμος, θα έπρεπε να είχε θεσπισθεί μια «άδεια παραγωγής βιοκαυσίμων», αντίστοιχη με την άδεια διύλισης που να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή και να μην περιλαμβάνει και την εμπορία.

  Με την ίδια τροπολογία, (άρθρο 1 του ν. 3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005), θεσπίζεται η υποχρέωση μείξης βιοκαυσίμων από τα διυλιστήρια και η κατανομή αυτούσιου βιοντήζελ σε δικαιούχους.

  Οι διαδικασίες αυτές, της επιβολής υποχρέωσης ανάμειξης στα διυλιστήρια και της κατανομής δικαιώματος διάθεσης σε παραγωγούς και εισαγωγείς, είναι απολύτως διακριτές από όλο το κύκλωμα διάθεσης των προϊόντων στην Αγορά, που ρυθμίζεται από τις άδειες εμπορίας και λιανικής εμπορίας.

  Αγνοώντας το παραπάνω προφανές, με την τροπολογία του ν. 3054 εφευρέθηκε η έννοια της «διάθεσης βιοκαυσίμων», που με μαγικό τρόπο συνδυάζει επιλεκτικά και άναρχα έννοιες από όλες τις παραπάνω διεργασίες, (παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, διάθεση στην Αγορά), αλλά μόνο για ένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα και για την οποία προβλέπεται μια ενιαία άδεια, παράλληλα και ασύμβατα με τις υπόλοιπες άδειες που προβλέπει ο ν. 3054 με τρόπο απολύτως παράλογο και χαοτικό.

  Από όλο αυτό το κομφούζιο, δημιουργούνται τα ακόλουθα προβλήματα και ερωτήματα:

  1. Ο ν. 3054 ορίζει:
  1.1. άρθρο 3, § 20, ότι «Διάθεση Bιοκαυσίμων» είναι «παραγωγή ή εισαγωγή ή η εμπορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 5Α.»
  1.2. άρθρο 5Α, § 1, ότι «Για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων απαιτείται Άδεια Διάθεσης Βιο¬καυ¬σί¬μων.»
  1.3. άρθρο 4 § 6, ότι: «Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται χωριστά για κάθε άδεια οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και τον Κανονισμό Αδειών, ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία Άδειες. Αν το ίδιο πρόσωπο κατέχει περισσότερες από μία Άδειες, υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε άδεια».

  Αυτό σημαίνει προφανώς, ότι οι κάτοχοι άδειας εμπορίας και άδειας διύλισης, πρέπει να αποκτήσουν και άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων προκειμένου να εμπορεύονται αυτούσιο βιοντήζελ. Επίσης, ότι οι παραπάνω υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις ποσότητες βιοκαυσίμων που διακινούν.

  2. Όμως μια εταιρία με άδεια εμπορίας δικαιούται σήμερα χωρίς καμιά επί πλέον άδεια να εισάγει πετρελαιοειδή, να τα εκτελωνίζει και να τα διαθέτει στην κατανάλωση. Με ποια λογική για να κάνει ακριβώς το ίδιο με βιοντήζελ απαιτείται «άδεια διάθεσης»;

  3. Για την πώληση όλων των υπολοίπων πετρελαιοειδών προϊόντων χρειάζεται η άδεια εμπορίας, που παρέχει τα εχέγγυα, (κεφάλαια 2 εκατομ. Ευρώ, δεξαμενισμός 13,000 m3, μεταφορικά μέσα κλπ), ότι ο κάτοχός της διαθέτει την αναγκαία υποδομή, αξιοπιστία και σοβαρότητα για να διακινεί καύσιμα, να διαχειρίζεται τους κρατικούς δασμούς, να λειτουργεί φορολογική αποθήκη κλπ αλλά και ορίζει σημαντικές υποχρεώσεις για τον κάτοχό της, (υποχρέωση ομαλού εφοδιασμού κλπ). Πως θα λειτουργήσει η αγορά όταν όλα αυτά θα μπορεί να γίνουν με μια απλή άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων με μοναδική απαίτηση μια νοικιασμένη δεξαμενή 100 m3; Πως θα ελέγχεται ο κάθε κάτοχος τέτοιας άδειας που θα μπορεί ελεύθερα να εισάγει βιοντήζελ – ή πετρέλαιο κίνησης που θα «βαφτίζει» βιοντήζελ – και θα το διακινεί νομότυπα σε απεριόριστες ποσότητες; Πως θα ελέγχεται ο κάθε κάτοχος τέτοιας άδειας, που αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του φορολογικού αποθηκευτή, σύμφωνα με πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της ΥΑ υπ΄αρ.Φ.1643/820/2006 (ΦΕΚ Β΄4), όπως ρητά αναφέρεται στην τελευταία παρατήρηση του άρθρου 5 του ν. 3054;

  4. Είναι λογικό για την άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων να απαιτείται από μεν τους έλληνες παραγωγούς η ύπαρξη και λειτουργία μιάς μεγάλης μονάδας χημικής βιομηχανίας αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ και την ίδια άδεια να την λαμβάνει ένα γραφείο εισαγωγών που διαθέτει απλώς μια τηλεφωνική γραμμή και μια αμφιβόλου ισχύος και γνησιότητας, μη δεσμευτική σύμβαση με «κάποιον» παραγωγό, κάπου στον κόσμο;

  5. Ο ν. 3054 προβλέπει την έκδοση άδειας διύλισης, που μέσω των σχετικών υπουργικών αποφάσεων εξασφαλίζουν ότι ο κάτοχος της άδειας έχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την λειτουργία μιας μεγάλης βιομηχανίας που εμπορεύεται και παράγει επικίνδυνα και στρατηγικής σημασίας προϊόντα. Είναι προφανές ότι ο παραγωγός βιοκαυσίμων αναλαμβάνει σε μικρότερη κλίμακα μεν αλλά αντίστοιχης σοβαρότητας έργο, αφού λειτουργεί μια μεγάλη χημική βιομηχανία που παράγει επικίνδυνα και στρατηγικής σημασίας προϊόντα και μάλιστα υποκείμενα σε ΕΦΚ. Για όλη αυτή την λειτουργία απαιτείται μόνον μια άδεια λειτουργίας της νομαρχίας, όπως και για οποιαδήποτε βιοτεχνία. Η «άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων» δεν είναι δυνατόν μέσω υπουργικών αποφάσεων να εξασφαλίσει ούτε στο ελάχιστο αυτά τα εχέγγυα, δεδομένου ότι είναι κοινή για παραγωγούς και εισαγωγείς.

  6. Κατά τον ν. 3054, (άρθρο 6 § 3), η άδεια εμπορίας ισχύει για όλην την επικράτεια. Ισχύει το ίδιο και για την άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων; Ούτε ο Νόμος, ούτε η πρόταση της ΡΑΕ το διευκρινίζουν, ούτε θέτουν κανενός είδους γεωγραφικό περιορισμό. Είναι λογικό λοιπόν κάποιος που έχει νοικιάσει μια δεξαμενή 100 m3 στον Εύρο, να πουλά ελεύθερα απεριόριστες ποσότητες βιοκασίμων σε καταναλωτές στην Κρήτη χωρίς καμιάν άλλη υποδομή; Και με ποια λογική θα τον εμποδίσει κανείς με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο;

  7. Καθώς δεν γίνεται πουθενά διάκριση για το είδος των βιοκαυσίμων στα οποία αναφέρεται η άδεια, τεκμαίρεται αναγκαστικά ότι ο κάτοχος άδειας διάθεσης μπορεί να πουλά οποιοδήποτε βιοκαύσιμο σε οποιονδήποτε. Επί πλέον, αφού κατά τον ν. 3054, (άρθρο 5Α § 2), ο κάτοχος άδειας διάθεσης μπορεί να διαθέτει χωρίς κανέναν περιορισμό βιοκαύσιμα εντός της Ελληνικής επικράτειας σε καταναλωτές γενικά, σε αντίθεση με τον κάτοχο άδειας εμπορίας (ν. 3054, άρθρο 6 § 2), που μπορεί να τα διαθέτει μόνο σε καταναλωτές με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, (δηλαδή βιομηχανίες βιοτεχνίες κλπ), είναι προφανές ότι με μια νοικιασμένη δεξαμενή 100 M3 κάπου στην Ελλάδα, μπορεί κανείς να διανέμει βιοντήζελ και βιοαιθανόλη στα σπίτια των καταναλωτών σε όλη την Επικράτεια!

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Αναφέρονται εδώ μερικά μόνον παραδείγματα από τα αδιέξοδα και τους παραλογισμούς που γεννά η ίδια η έννοια της διάθεσης βιοκαυσίμων. Είναι προφανές ότι η έννοια της «άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων» είναι εντελώς ασύμβατη τόσο με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όσο και με την κοινή λογική. Είναι επομένως αναγκαίο να αντικατασταθεί με μια «άδεια παραγωγής βιοκαυσίμων» και – αν κριθεί αναγκαίο – μια «άδεια συμμετοχής στην κατανομή αυτούσιου βιοντήζελ» την οποία λογικά θα πρέπει να αποκτούν αυτοδικαίως οι κάτοχοι της άδειας παραγωγής.

 • 14 Οκτωβρίου 2012, 08:01 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

  Θα έλεγα να μην αποκλείονται οι απλοί αγρότες .Αν κάποιος και ιδιαίτερα νέος αγρότης θέλει να βάλει κάποια στρέμματα για βιοκαύσιμα και εφόσον οι προδιαγραφές των μηχανημάτων παραγωγής είναι σωστές γιατί όχι.Κάθε λίτρο που θα παράγει είναι οικονομία σε εισαγωγή πετρελαίου και δολαρίων .Εδώ το κράτος και κατά συνέπεια ο νόμος θα πρέπει να βοηθήσει και όχι να βάζει εμπόδια όπως κάνουμε τόσα χρόνια.Φυγή προς τα ΕΜΠΡΌΣ λοιπόν.
  Σας ευχαριστώ .
  Τσιρίδης Θεμιστοκλής
  Ορεστιάδα.

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 13:04 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ

  ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΛΈΤΕ ΓΙΑ ΌΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ……….
  ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ………. ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΦΥΣΟΥΜΕ ΑΥΤΑ …………?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΦΙΛΙΚΑ

  Ι.Κ.

  Υ.Γ.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (Π.Χ. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΛΠ)