• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΙΝΟΙΛ' | 19 Οκτωβρίου 2012, 12:53

    Ο ΚΔΦΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει κέρδη και να τα αξιοποιεί για την ενδυνάμωση των υποδομών του και τη λειτουργική και οικονομική βελτίωση των παρεχομένων από αυτών υπηρεσιών προς τους οικονομικούς φορείς. Στη διοίκηση του ΚΦΔΑ θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου. Η διαδικασία υπολογισμού του τέλους τήρησης αποθεμάτων θα πρέπει να έχει προδιαγραφεί από το νόμο ή να προβλέπεται αυστηρά από ΥΑ ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα.