Άρθρο 07: Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων (Άρθρο 7 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του καταστατικού της που καταρτίζεται με το αυτό Προεδρικό Διάταγμα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ο ΚΦΔΑ εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν θεωρείται οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος νόμου.
2. Σκοπός του ΚΦΔΑ είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ή για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου.
3. Ο ΚΦΔΑ μπορεί, για συγκεκριμένη περίοδο, να μεταβιβάζει τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνο:
α) σε άλλο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα αυτά ή στον ΚΦΔΑ του εν λόγω κράτους μέλους. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος μέλος ή ΚΦΔΑ που έχουν δημιουργήσει. Οι μεταβιβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων άλλων Κρατών Μελών ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει για αποθέματά τους που διατηρούνται στην Ελληνική Επικράτεια, εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
β) σε οικονομικούς φορείς. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Όταν η μεταβίβαση αυτή, ή οιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης, αφορά καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται σε άλλο κράτος μέλος, εγκρίνεται εκ των προτέρων επί πλέον και από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα.
4. Ο ΚΦΔΑ υποχρεούται για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 να δημοσιοποιεί:
α) σε μόνιμη βάση πλήρεις πληροφορίες, ανά κατηγορία προϊόντων, σχετικά με τις ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες προτίθεται να διατηρεί για τους οικονομικούς φορείς ή κατά περίπτωση τους ενδιαφερόμενους ΚΦΔΑ.
β) τουλάχιστον επτά μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων προγραμματισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την οποία μπορεί να προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η καλύτερη προσφορά μεταξύ των φορέων ή, κατά περίπτωση, των ενδιαφερόμενων ΚΦΔΑ.
Ο ΚΦΔΑ δέχεται τις μεταβιβάσεις αυτές υπό αντικειμενικές, διαφανείς και αμερόληπτες προϋποθέσεις. Οι πληρωμές που καταβάλλουν οι φορείς για τις υπηρεσίες του ΚΦΔΑ δεν υπερβαίνουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν απαιτούνται έως τη σύσταση των αποθεμάτων. Ο ΚΦΔΑ μπορεί να εξαρτά τη μεταβίβαση από τη σύσταση εγγύησης ή ασφάλειας άλλης μορφής εκ μέρους του φορέα.

 • 21 Οκτωβρίου 2012, 19:04 | Δημήτρης Λούκουμας

  Επιτυχώς, με περισσή μαεστρία, η πολιτεία εφεύρισκει τρόπους να πληθύνει τους δημόσιους υπαλλήλους και προφανώς να μετακινήσει εκεί προσωπικό που επρόκειτο να απολυθεί.
  Πέραν αυτού, ο περήφανος Έλληνας θα υποστεί άλλο ένα χαράτσι, αναγκαστικό -μαζί με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, για να επιδοτούμε έναν τεράστιο μηχανισμό που θα αγοράζει καύσιμα και θα τα συντηρεί με δικό του κόστος.
  Η μέχρι τώρα βέβαια διατήρηση των αποθεμάτων δεν κρίνεται επαρκής, χωρίς κανένα αιτιολογικό, και περνάμε σε μια περίοδο που τελικώς δεν θα έχουμε σόφρων διαχείριση των αποθεμάτων αλλά ακόμη έναν γιγάντιο κρατικό μηχανισμό. Συγχαρητήρια.

 • CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Άρθρο 7

  Παράγραφος 2 : ίδια παρατήρηση με την ανωτέρω υπό 2 (στ). Περαιτέρω, δεν διευκρινίζεται ούτε προκύπτει από το κείμενο αν ως αποθέματα νοούνται μόνον φυσικά αποθέματα ή/και «tickets».

  Παράγραφος 3 : Προβλέπεται δυνατότητα του ΚΦΔΑ να μεταβιβάζει για συγκεκριμένη περίοδο τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με βασική αρχή του Δικαίου, «ουδείς μετάγει πλέον ού έχει δικαιώματος». Πώς ο ΚΦΔΑ θα μεταβιβάζει καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων, τα οποία ο ίδιος σύμφωνα με τον ορισμό και την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου δεν έχει?

  Παράγραφος 3 (α) και (β), αλλά και αλλού στο κείμενο, π.χ. άρθρο 8 (δ) : Αναγράφεται η πρόταση ότι «Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος μέλος ….». Δεν προκύπτει με σαφήνεια το νόημα της πρότασης. Υπολαμβάνουμε ότι υπονοείται απαγόρευση περαιτέρω μεταβίβασης των (πάντως ασαφών και μη προσδιοριζόμενων κατά περιεχόμενο στους ορισμούς ή άλλου) καθηκόντων διαχείρισης , σε κάθε όμως περίπτωση η πρόταση χρήζει αναδιατύπωσης.
  Επί πλέον : ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης της διαχείρισης σε άλλο κράτος-μέλος δεν τίθεται ως προϋπόθεση η προηγούμενη σύναψη σχετικής διακρατικής συμφωνίας, αλλά μόνον η εκ των προτέρων έγκριση από τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α.

 • Να τεθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση του Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων και την έκδοση του Κανονισμού τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 12:53 | ΕΛΙΝΟΙΛ

  Ο ΚΔΦΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει κέρδη και να τα αξιοποιεί για την ενδυνάμωση των υποδομών του και τη λειτουργική και οικονομική βελτίωση των παρεχομένων από αυτών υπηρεσιών προς τους οικονομικούς φορείς. Στη διοίκηση του ΚΦΔΑ θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου. Η διαδικασία υπολογισμού του τέλους τήρησης αποθεμάτων θα πρέπει να έχει προδιαγραφεί από το νόμο ή να προβλέπεται αυστηρά από ΥΑ ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα.

 • Αλλος ένας οργανισμός του δημοσίου για να βολευτούν μερικές εκατοντάδες αργόμισθοι και θα κοστίζει στο δημόσιο ο κούκος αηδόνη και κοντά σε αυτά και πολλές κομπίνες . Να παραμείνει το σύστημα όπως έχει σήμερα που δεν πληρώνει το δημόσιο ούτε δεκάρα και εξυπηρετούνται οι πολίτες πολύ καλά ,και άλλωστε εχουμε δύο δυιλιστήρια Ελληνικών συμφερόντων που πληρώνουν το 30% των κερδών τους φόρο ,δηλαδή το δημόσιο είναι μέτοχος στα κέρδη κατά 30 %,και εργάζονται σε αυτά παρα πολλοί Ελληνες πολίτες.