• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Κυρκιλής' | 19 Οκτωβρίου 2012, 17:40

    CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 7 Παράγραφος 2 : ίδια παρατήρηση με την ανωτέρω υπό 2 (στ). Περαιτέρω, δεν διευκρινίζεται ούτε προκύπτει από το κείμενο αν ως αποθέματα νοούνται μόνον φυσικά αποθέματα ή/και «tickets». Παράγραφος 3 : Προβλέπεται δυνατότητα του ΚΦΔΑ να μεταβιβάζει για συγκεκριμένη περίοδο τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με βασική αρχή του Δικαίου, «ουδείς μετάγει πλέον ού έχει δικαιώματος». Πώς ο ΚΦΔΑ θα μεταβιβάζει καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων, τα οποία ο ίδιος σύμφωνα με τον ορισμό και την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου δεν έχει? Παράγραφος 3 (α) και (β), αλλά και αλλού στο κείμενο, π.χ. άρθρο 8 (δ) : Αναγράφεται η πρόταση ότι «Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος μέλος ….». Δεν προκύπτει με σαφήνεια το νόημα της πρότασης. Υπολαμβάνουμε ότι υπονοείται απαγόρευση περαιτέρω μεταβίβασης των (πάντως ασαφών και μη προσδιοριζόμενων κατά περιεχόμενο στους ορισμούς ή άλλου) καθηκόντων διαχείρισης , σε κάθε όμως περίπτωση η πρόταση χρήζει αναδιατύπωσης. Επί πλέον : ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης της διαχείρισης σε άλλο κράτος-μέλος δεν τίθεται ως προϋπόθεση η προηγούμενη σύναψη σχετικής διακρατικής συμφωνίας, αλλά μόνον η εκ των προτέρων έγκριση από τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α.