• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. Σαντοριναίος' | 14 Ιανουαρίου 2010, 14:34

    Διασυνδέσεις νησιών από ιδιώτες και αιολική παραγωγή. Πρόκειται για μείζον θέμα, στο οποίο υπάρχει νομοθετικό κενό και με το προτεινόμενο σ/ν δεν αντιμετωπίζεται. Η πρότασή μου για τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος παρατίθεται παρακάτω: 1. Η διασύνδεση των νησιών μας είναι αυτή τη στιγμή, και με την τρέχουσα τεχνολογία, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική σκοπιά λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών των νησιών, αφού το κόστος της διασύνδεσης μπορεί να αποσβεστεί σε μερικά μόνο χρόνια λόγω του μειωμένου κόστους παραγωγής του ηλεκτρισμού στο διασυνδεδεμένο σύστημα και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά και κάθε κλίμακας νησιά. Επιπλέον, έχει μεγάλη περιβαλλοντική συμβολή, καθώς με τη διασύνδεση επιτυγχάνεται μεγάλη κάλυψη των αναγκών των νησιών αυτών από αιολική ενέργεια, διοχετεύεται καθαρή ενέργεια και στο διασυνδεδεμένο σύστημα και σταματάει η λειτουργία πετρελαϊκών σταθμών. 2. Για τους παραπάνω λόγους, οι διασυνδέσεις των νησιών είναι απαραίτητο να γίνουν και όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Ωστόσο, σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ στη νομοθεσία για τη διασύνδεση νησιών από ιδιώτες (με αφορμή την εγκατάσταση αιολικών πάρκων). Αυτό που παρατηρείται σήμερα, ελλείψει νομοθεσίας και πολιτικής πρωτοβουλίας, είναι ο διαγκωνισμός επενδυτών (στη λογική του «όποιος προλάβει, πρόλαβε») με προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αιολικά πάρκα μαμούθ με ταυτόχρονη διασύνδεση των νησιών. Εννοείται ότι στους σχεδιασμούς αυτούς δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ηλεκτρικές ανάγκες των νησιών, ενώ το μέγεθος των προτεινόμενων πάρκων προκύπτει με μόνο κριτήριο την οικονομική αποδοτικότητα του συνολικού έργου ώστε να αντισταθμίζεται και το κόστος της απαιτούμενης διασύνδεσης. Έτσι όμως, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να δυσφημείται η αιολική ενέργεια στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες δεν μπορούν να αποδεκτούν τέτοιου μεγέθους έργα στα νησιά τους και τα έργα να μην έχουν πιθανότητες να γίνουν σύντομα. 3. Η κατά 25% προσαύξηση που προτείνεται καθολικά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος της διασύνδεσης δεν προσφέρει καμία λύση στο πρόβλημα που περιγράφεται παραπάνω, αφού δεν βάζει τάξη στην κατάσταση, αλλά κινείται στο πλαίσιο της θεωρίας: «δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση, η αγορά τα κάνει όλα μόνη της, μόνο λεφτά χρειάζονται». Βέβαια, δεν εξηγούν οι οπαδοί αυτής της θεωρίας ότι τα λεφτά αυτά θα είναι των καταναλωτών! Αντ’ αυτού λοιπόν, προτείνω μια τελείως διαφορετική αντίληψη η οποία εξυπηρετώντας το συμφέρον των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει και στην υλοποίηση των έργων. Τα κύρια σημεία αυτής της πρότασης είναι τα εξής: - Πρόβλεψη για απόρριψη όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ως σήμερα και αφορούν σε εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με ταυτόχρονη διασύνδεση. Θεωρώ ότι εκτός των άλλων υπάρχει και νομικό πρόβλημα στις αιτήσεις αυτές, αφού αποκλείουν την πρόσβαση τρίτων στις δημιουργούμενες υποδομές, όσο και στο αιολικό δυναμικό των νησιών. - Εντοπισμός από το ΥΠΕΚΑ της φέρουσας ικανότητας σε αιολικό δυναμικό όλων των προς διασύνδεση νησιών. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, αφού εξηγηθούν τα οφέλη της αιολικής ενέργειας, το σημαντικό οικονομικό όφελος που θα προκύψει για τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το μοναδικού κάλους τοπίο των νησιών. - Πραγματοποίηση μελέτης από τον ΔΕΣΜΗΕ, στην οποία θα καθορίζονται τα προς διασύνδεση νησιά, ο προϋπολογισμός του κόστους διασύνδεσης και το μέγεθος της διασύνδεσης ώστε να εξυπηρετούνται κατά μείζονα λόγο οι ηλεκτρικές ανάγκες των νησιών αλλά και η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού που μπορεί να αξιοποιηθεί. Στη συνέχεια ομαδοποίηση των νησιών ώστε να προκύψουν αυτοτελείς διαγωνισμοί. - Πραγματοποίηση διαγωνισμών από τη ΡΑΕ ή το ΔΕΣΜΗΕ με κριτήριο την ελάχιστη τιμή της kWh από την αιολική ισχύ, για ταυτόχρονη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων νησιών και εγκατάσταση αιολικών σταθμών. Η προς διακήρυξη αιολική ισχύς θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αφήνει ένα 25-30% ελεύθερη χωρητικότητα για άλλους επενδυτές, ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός τρίτων. Ακόμα, μπορεί στο διαγωνισμό αυτό (αν είναι επιτρεπτό από το κοινοτικό δίκαιο) να πριμοδοτείται η συμμετοχή των τοπικών δήμων ή της τοπικής κοινωνίας ώστε το σχέδιο να αποκτήσει άμεσο ενδιαφέρον.