• Σχόλιο του χρήστη 'ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 10:20

    Για μία ακόμη φορά, επανερχόμαστε στο θέμα της τιμολόγησης της ενέργειας και της ισχύος από υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας όπως ορίστηκαν για πρώτη φορά στον Ν.3468/2006. Έκτοτε και ενώ έχουν παρέλθει 7 έτη, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις και σειρά νομοσχεδίων που αφορούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Το πρόβλημα περιληπτικά είναι το εξής: Η μεθοδολογία με την οποία ορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές για τους υβριδικούς σταθμούς είναι πολύπλοκη, δυσνόητη, και ασαφής. Σε συνδυασμό με την δυνατότητα που δίνει ο νόμος στο υπουργείο να την αναπροσαρμόζει ετησίως, καθιστά τα έσοδα ενός τέτοιου σταθμού απροσδιόριστα και επομένως τις σχετικές επενδύσεις «υψηλού ρίσκου» και μη χρηματοδοτούμενες από τράπεζες (non bankable). Πιστεύουμε ότι οι σταθμοί αυτοί από τεχνικής απόψεως είναι ό,τι καλύτερο για το ηλεκτρικό σύστημα των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Από οικονομικής απόψεως έχουν το μεγαλύτερο όφελος για την χώρα επειδή είναι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου με το μεγάλο μέρος της επένδυσης να παραμένει εντός, επειδή απαιτούνται πολλά έργα πολιτικού μηχανικού. Παρακάτω προτείνονται ρυθμίσεις οι οποίες αν συμπεριληφθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, θα δώσουν την δυνατότητα στους ενδιαφερομένους επενδυτές να συντάξουν επιχειρηματικά σχέδια και εφόσον αυτά είναι βιώσιμα να προχωρήσουν στις σχετικές επενδύσεις. 1) Προτείνεται να οριστεί ρητά στην νομοθεσία η μεθοδολογία με την οποία θα γίνεται αναπροσαρμογή των τιμών ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ), όπως προτείνεται να γίνεται και σε όλες τις μορφές Α.Π.Ε. Πρόταση: Να οριστεί ρητά στο Νόμο η δυνατότητα επιλογής κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος (PPA) για αναπροσαρμογή της τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ (ΥΒΣ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που προτείνεται να αναπροσαρμόζεται και για υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (παράγραφος 6, Άρθρο 13, Ν.3468/06, όπως προτείνεται παρακάτω να ισχύει), δηλ. αύξηση κατ’ έτος των αναγραφόμενων τιμών στην Άδεια Παραγωγής του ΥΒΣ σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους εφόσον: α) ο δείκτης τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους είναι άνω του 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση (ΔΤΚ(ν-1)<1,5%) οι τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για το συγκεκριμένο έτος. β) η τιμή πώλησης - αναφοράς της εγγυημένης ενέργειας δεν υπερβαίνει την τιμή της περίπτωσης στ’ (ηλιοθερμικοί σταθμοί) του πίνακα της παραγράφου 1 (Άρθρο 13, Ν.3468/06) όπως κάθε φορά ισχύει. Αιτιολόγηση: Στις παραγράφους 6 & 7 του Άρθρου 13 του Ν.3468/06, όπως ισχύει, αναφέρονται τα ακόλουθα: «6. Οι τιμές Πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η τελική τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) της ενέργειας που προκύπτει μετά την αύξηση, στρογγυλοποιείται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων......» και η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 11. του άρθρου 22 του σ.ν. του ΥΠΕΚΑ προτείνεται να καταργηθεί ως εξής: «Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) καταργούνται. Αναπροσαρμογές στις τιμές που έχουν συντελεστεί μέχρι την κατάργηση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.» «7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3.» Η παράγραφος 7. αφορά μόνο υβριδικούς σταθμούς στο ΜΔΣ και όπως ερμηνεύτηκε δίνει την δυνατότητα να αναπροσαρμόζονται υφιστάμενες συμβάσεις ακόμα και υλοποιημένων έργων. Τα κριτήρια δε καθορισμού της τιμολόγησης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ευαίσθητα σε μικρές μεταβολές που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα καθιστούν τις σχετικές επενδύσεις δύσκολα χρηματοδοτούμενες και μη αποδεκτές από τις τράπεζες. Προτείνεται: α) Η σύμβαση πώλησης για ΥΒΣ σε ΜΔΝ να συνομολογείται με τις τιμές αγοραπωλησίας ενέργειας και ισχύος που κάθε φορά θα ισχύουν για το αντίστοιχο ΜΔΝ είτε όπως αναγράφονται στην οικεία άδεια παραγωγής, είτε μετά από εισήγηση της ΡΑΕ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης πώλησης. β) Να αναπροσαρμόζονται οι τιμές αγοραπωλησίας ενέργειας και ισχύος του ΥΒΣ σε ΜΔΝ για τα δώδεκα (12) πρώτα έτη λειτουργίας του ΥΒΣ με αύξηση κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους εφόσον ο δείκτης τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους είναι άνω του 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση (ΔΤΚ<1,5%) οι τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για το συγκεκριμένο έτος. γ) Η επέκταση διάρκειας ισχύος της σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) για τους ΥΒΣ για 25 χρόνια (από 20 χρόνια σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς), όπως ισχύει και για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς οι οποίοι επιπλέον απολαμβάνουν οριζόμενη από τον νόμο 3468/06 τιμή. Για τα υπόλοιπα χρόνια της σύμβασης πώλησης του ΥΒΣ και εφόσον στο μεταξύ: • Δεν υπάρχει διασύνδεση με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το τίμημα να είναι ανάλογο με το μέσο μεταβλητό κόστος στο νησί, όπως αυτό υπολογίζεται ετησίως από την ΡΑΕ και ενός συντελεστή μεγαλύτερου της μονάδας ο οποίος εκφράζει το κόστος των μονάδων αιχμής (την ενέργεια των οποίων κυρίως υποκαθιστά ο ΥΒΣ) σε σχέση με το μέσο μεταβλητό κόστος στο νησί. Ο συντελεστής αυτός συντηρητικά εκτιμάται σε 1,2. Για παράδειγμα το κόστος των αεριοστροβίλων και του συνδυασμένου κύκλου στην Κρήτη υπερβαίνει τα 350 €/MWh, όταν το μέσο μεταβλητό κόστος για την Κρήτη υπολογίστηκε στα 191 €/MWh. • Υπάρχει διασύνδεση με το Διασυνδεδεμένο, το τίμημα να είναι ανάλογο με το τίμημα της ενέργειας από χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις στο διασυνδεδεμένο σύστημα και ενός συντελεστή μεγαλύτερου της μονάδας που να καλύπτει τις απώλειες του κύκλου άντλησης - ταμίευσης, και του πρόσθετου λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις που έχει το σύστημα άντλησης ταμίευσης για την λειτουργία του. Αν θεωρήσουμε ότι οι απώλειες του κύκλου είναι το 1/3 της πρωτογενούς παραγωγής (εύλογη απόδοση τέτοιων συστημάτων), και λάβουμε υπόψη και έναν συντελεστής πρόσθετου λειτουργικού κόστους 1,2 ο τελικός συντελεστής προτείνεται 1,5. • Για λόγους βιωσιμότητας των σχετικών επενδύσεων σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο της 12ετίας, η τιμή της ενέργειας από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 187 €/MWh. • Το τίμημα για την αγορά ενέργειας από το δίκτυο, να ορίζεται αυτόματα ως την τιμή πώλησης της ενέργειας των ελεγχόμενων μονάδων παραγωγής /1,25 (ή *0,8) όπως υποδεικνύει η υφιστάμενη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται επιπλέον ότι ο ΥΒΣ, δεν θα έχει κέρδη από την αγοραπωλησία ενέργειας προερχόμενης από συμβατικές μονάδες. Απαιτούμενες Ενέργειες: Τροποποίηση της παραγράφου 6 του Άρθρου 13 του Ν.3468/06, ως ακολούθως: «6. Οι τιμές Πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μόνο εφόσον ο ΔΤΚ είναι μεγαλύτερος από 1,5%. Η τελική τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) της ενέργειας που προκύπτει μετά την αύξηση, στρογγυλοποιείται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων......» Συμπλήρωση της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 όπως παρουσιάζεται παρακάτω: «7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3. Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα στον Υβριδικό Σταθμό, μετά από δήλωσή του παραγωγού κατά την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαθεσιμότητας Ισχύος, να επιλέξει η ετήσια αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών να γίνεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο στην βάση των τιμών που καθορίστηκαν στην άδεια παραγωγής του ή όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν από την ΡΑΕ κατά την σύναψη της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του υβριδικού σταθμού, εφόσον η αρχική τιμή πώλησης – αναφοράς της εγγυημένης ενέργειας δεν υπερβαίνει την τιμή της περίπτωσης στ’ του πίνακα της παραγράφου 1 όπως κάθε φορά ισχύει.» 8. Η αναπροσαρμογή των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού εφόσον ο παραγωγός επιλέξει την εναλλακτική δυνατότητα της παραγράφου 7 του παρόντος γίνεται κατά τα ακόλουθα: α) Το τίμημα για την διαθεσιμότητα ισχύος αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον ο ΔΤΚ είναι μεγαλύτερος από 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αναπροσαρμόζεται για το συγκεκριμένο έτος. β) Το τίμημα για την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής για τα πρώτα δώδεκα χρόνια αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον ο ΔΤΚ είναι μεγαλύτερος από 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αναπροσαρμόζεται για το συγκεκριμένο έτος. Για τα επόμενα χρόνια και μέχρι την λήξη της σύμβασης η ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής θα τιμολογείται κατά περίπτωση: αα) Αν στο μεταξύ το νησί παραμένει μη διασυνδεδεμένο: Η τιμή ορίζεται ως το γινόμενο του Μέσου Μεταβλητού Κόστους απολογιστικά κατά το προηγούμενο έτος όπως αυτό υπολογίζεται και δημοσιεύεται από την ΡΑΕ και του αριθμητικού συντελεστή 1,2. ββ) Αν στο μεταξύ το νησί έχει διασυνδεθεί η τιμή ορίζεται ως το γινόμενο της τιμής που ορίζεται για την αιολική ενέργεια από χερσαίες εγκαταστάσεις στο διασυνδεδεμένο σύστημα και του αριθμητικού συντελεστή 1,5. γγ) Η ελάχιστη τιμή για την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής του υβριδικού σταθμού σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 187 €/MWh γ)Το τίμημα για την αγορά ενέργειας από το δίκτυο, ορίζεται αυτόματα ως το γινόμενο της τιμής για την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής και του αριθμητικού συντελεστή 0,8. 2) Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης της απορροφούμενης ενέργειας από το δίκτυο δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά. Πρόταση: Η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (ΜΔΝ) για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του λόγω σχετικού αιτήματος του διαχειριστή για περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς), θα πρέπει να μετράται ξεχωριστά και να τιμολογείται με βάση την τιμή του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.3468/06 για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΜΔΝ (τρέχουσα τιμή 121,31€/MWh στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προσάυξηση 20% της παραγράφου 1γ του άρθρου 13 του Ν.3468/06). Αιτιολόγηση: Στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής κατόπιν σχετικής πρόβλεψης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής στον οποίο αναφέρεται ότι (εδάφιο 6, παραγράφου 1β, Άρθρου 30 της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011): «Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ώρες λειτουργίας του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος, κατά τις οποίες ο σταθμός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διασφάλιση της επάρκειας δυναμικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξιοποίησης σταθμών ΑΠΕ.» δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή να αξιοποιεί τις μονάδες άντλησης του υβριδικού σταθμού όταν αυτές είναι διαθέσιμες, προκειμένου να απορροφηθεί επιπλέον ενέργεια, κυρίως αιολική από τα αιολικά των ανεξάρτητων παραγωγών, που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να απορροφηθεί. Προέκυψε έτσι νομοθετικό κενό, επειδή πουθενά δεν καθορίζεται με σαφήνεια πως θα τιμολογείται η ενέργεια αυτή. Εμμέσως θεωρείται ότι η ενέργεια αυτή θα τιμολογείται όσο και η ενέργεια που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυο. Η μεθοδολογία όμως με την οποία καθορίστηκε η τιμολόγηση για την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα δεν συνυπολόγισε την σχετική δυνατότητα. Ειδικότερα για την περίπτωση της Κρήτης όπου η σχετική τιμολόγηση ορίστηκε υψηλή (186 €/MWh), η θεώρηση αυτή αποτρέπει τον υβριδικό σταθμό να αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχει οικονομικές απώλειες. Έτσι χάνεται ενέργεια ΑΠΕ ενώ υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να απορροφηθεί από το σύστημα. Απαιτούμενες Ενέργειες: Συμπλήρωση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 3γ του άρθρου 13 του Ν.3468 να διατυπώνεται ως ακολούθως: «γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, μετά την αφαίρεση της ενέργειας που τυχόν απορρόφησε ο υβριδικός σταθμός κατόπιν εντολής του Διαχειριστή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των μονάδων βάσης του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής. Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατόπιν εντολής του Διαχειριστή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, τιμολογείται με βάση την τιμή του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.3468/06 για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΜΔΝ.» 3) Οι Υβριδικοί Σταθμοί Α.Π.Ε. εγγυημένης ισχύος μικρότερης 15MW στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) να έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα επιλογής αντί της επιδότησης του έργου από τον Αναπτυξιακό Νόμο αυτή της τιμολόγησης με προσαύξηση κατά 20% του αντίστοιχου τιμολογίου όπως όλες οι Α.Π.Ε. Πρόταση: Οι επενδύσεις σε Υβριδικούς Σταθμούς Α.Π.Ε. εγγυημένης ισχύος μικρότερης 15MW στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) αντί της δυνατότητας που έχουν να επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο να έχουν την εναλλακτική επιλογή της τιμολόγησης όπως όλες οι λοιπές ΑΠΕ (πλην φωτοβολταΪκών και ηλιοθερμικών) με προσαύξηση κατά 20% της τιμολόγησης που αφορά στην ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ. Αιτιολόγηση: Πρέπει να οριστεί στο Ν.3468/2006 (Άρθρο 13, παρ. 1γ) η δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% της τιμολόγησης των Υβριδικών Σταθμών εγγυημένης ισχύος μικρότερης 15MW στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και κατά το σκέλος που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής. Οι υβριδικοί σταθμοί που κατά την γνώμη μας είναι οι πλέον υποσχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ (οι μόνοι που έχουν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος υποκαθιστώντας εξ’ ολοκλήρου συμβατικές μονάδες) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον ισότιμα με τους υπόλοιπους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διαφορετικά, σειρά ώριμων επενδύσεων θα πρέπει να υπαχθεί σε καθεστώς επιδότησης κεφαλαίου από τον αναπτυξιακό νόμο, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αλλά και αβέβαιο λόγω οικονομικής συγκυρίας και γραφειοκρατίας αποτέλεσμα. Η υψηλότερη τιμή αντί της επιδότησης, πέραν της ελάφρυνσης του προϋπολογισμού, βοηθά στην μείωση της γραφειοκρατίας και επιταχύνει την υλοποίηση του έργου. Απαιτούμενες Ενέργειες: Απαιτούμενη συμπλήρωση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 1γ του άρθρου 13 να διατυπώνεται ως ακολούθως: «Η παραγόμενη ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση δημόσιας επιχορήγησης, τιμολογείται με βάση της τιμές του ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% για τις περιπτώσεις (α) ,(δ), (ζ), (η), (ιζ), και για υβριδικούς σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα εγγυημένης ισχύος μικρότερης των 15MW η τιμολόγηση που αφορά στην ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ, καθώς και κατά ποσοστό 15% για της περιπτώσεις (θ) έως (ιε). Για την περίπτωση (ιστ), η προσαύξηση κατά 15% εφαρμόζεται μόνο στο σταθερό σκέλος της τιμολόγησης, και υλοποιείται χωρίς επιχορήγηση από οποιοδήποτε εθνικό, ευρώπαϊκό ή διεθνές πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, για την κάλυψη τμήματος της σχετικής δαπάνης ούτε υπόκειται σε φοροαπαλλαγή οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένου και του αφορολόγητου αποθεματικού.»