Άρθρο 11: Αναπροσαρμογή κατηγοριών και μεταβολή τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ καθώς και να καθορίζεται ο συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ) της παρούσης. Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή. Για σταθμούς για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η σύμβαση πώλησης συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που κάθε φορά θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού.».
2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή.».

 • H αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών με Υπουργική Απόφαση αποτελεί παράφορη παραβίαση του μόνου σταθερού και ελκυστικού για την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ σημείου και μάλιστα με Υπουργική Απόφαση.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στην διατύπωση της παραγράφου, προκειμένου να είναι ευδιάκριτο ότι οι αναπροσαρμογές δεν θα ισχύουν για τα ήδη λειτουργούντα έργα ή αυτά που έχουν υπογράψει Συμβάσεις Πώλησης με τον ΛΑΓΗΕ.

 • 19 Απριλίου 2013, 14:01 | ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ

  Η συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει περιθώριο σοβαρότατης παρερμηνείας ως προς τη δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης της τιμής πώλησης ενέργειας υφιστάμενων έργων.

  Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο, να υπάρξει αναδιατύπωση, με αναφορά ότι η διάταξη αφορά μόνο σε σταθμούς για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Επίσης θα πρέπει να απαλειφθεί η φράση «…..και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή», καθώς το συγκεκριμένο στοιχείο δεν μπορεί να υπολογιστεί με κοινώς παραδεκτό τρόπο και αφήνει επίσης τεράστιο περιθώριο παρερμηνειών.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:
  «Για σταθμούς για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ καθώς και να καθορίζεται ο συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ) της παρούσης.
  Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
  Για τους ανωτέρω σταθμούς, η σύμβαση πώλησης συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που κάθε φορά θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού.».

 • Σχετικά με το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις», που έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση καταθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις:
  Σε μια εποχή που το πρόβλημα δημιουργίας νέων Μονάδων ΑΠΕ, αποτελεί προτεραιότητα στον τομέα παραγωγής ενέργειας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό και χρηματοδοτικό «περιβάλλον» που θα κινητοποιήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Διευκρινίζουμε, ένα «περιβάλλον» που να μην προβλέπει χαριστικές διατάξεις αλλά «καθαρούς» όρους, ώστε να ενισχύει κάθε επενδυτική πρωτοβουλία.
  Το προαναφερόμενο σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, δυστυχώς δεν προωθεί διατάξεις που ενισχύουν την προσπάθεια επενδυτικής δραστηριότητας, κυρίως σε μονάδες ΑΠΕ μικρής κλίμακας. Αντιθέτως μάλιστα, τροποποιεί προς το χειρότερο και τα ελάχιστα κίνητρα που ισχύουν σήμερα.
  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 11 αναφέρεται ότι στη σύμβαση πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος (kWh ηλεκτρικού ρεύματος) θα είναι αυτή που θα ισχύει την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή κατά την ημερομηνία της σύνδεσης του σταθμού.
  Η εν λόγω τροποποίηση παραβλέπει σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στην υλοποίηση κάθε έργου. Ειδικότερα απαιτούνται τα εξής βήματα:
   Προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ
   Άδεια δόμησης
   Άδεια λειτουργίας
   Έγκριση από τον αναπτυξιακό νόμο
   Υλοποίηση του έργου
  Με τις καλύτερες προϋποθέσεις απαιτείται ένα χρονικό διάστημα της τάξης των δύο (2) ετών κατ’ ελάχιστο. Κατά συνέπεια, με την προαναφερόμενη τροπολογία, η μη έγκριση της τιμής πώλησης στο χρόνο έναρξης της λειτουργίας, έχει σαν αποτέλεσμα την σύνταξη μη αξιόπιστης τεχνικο-οικονομικής μελέτης, αμφιλεγόμενης εγκυρότητας business plan και αδυναμίας χρηματοδότησης.
  Κατόπιν των ανωτέρω, εάν ψηφιστεί το άρθρο 11, θα δημιουργηθεί αβεβαιότητα ως προς την τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος (kWh ηλεκτρικού ρεύματος) και, ως εκ τούτου, πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί μονάδα ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελάχιστο κόστος είναι πάνω από 2,5 εκ. ευρώ.
  Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε να αφαιρεθεί η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 11 και να παραμείνει αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή στη σύμβαση πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος (kWh ηλεκτρικού ρεύματος) θα είναι αυτή που υφίσταται την ημέρα υπογραφής της σύμβασης πώλησης.

  Με εκτίμηση,
  Για την ANSY Α.Ε.

  Γεώργιος- Χαράλαμπος Μπασιάς
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 • 19 Απριλίου 2013, 13:38 | ΟΜΙΛΟΣ ITA GROUP

  Όπως έχει διατυπωθεί το σχέδιο νόμου, αφήνει περιθώριο για εκ των υστέρων αλλαγή της τιμής πώλησης ενέργειας και σε έργα τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία και όχι μόνο σε νέα έργα που θα κατασκευαστούν μετά την όποια αλλαγή της ταρίφας.

  Κάτι τέτοιο βεβαίως θα ήταν καταστροφικό, καθώς θα δημιουργούσε πλήρη αδυναμία πρόβλεψης του καθεστώτος τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας και ως εκ τούτου αδυναμία κατάρτισης βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου.

  Για το λόγο αυτό προτείνεται η εξής διατύπωση:
  «Για σταθμούς για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ καθώς και να καθορίζεται ο συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ) της παρούσης.
  Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
  Για τους ανωτέρω σταθμούς, η σύμβαση πώλησης συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που κάθε φορά θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού.»

 • 19 Απριλίου 2013, 13:38 | Α. Γιαννόπουλος

  Η δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων εγγυημένων τιμών (FiTs) οποιαδήποτε στιγμή και κατόπιν της επενδυτικής απόφασης, το οποίο προτείνεται για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, δεν εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον για νέες επενδύσεις αλλά έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο και στην εξέλιξη των υφιστάμενων παλιών. Από την σκοπιά του ενδεχόμενου επενδυτή αλλά και οποιουδήποτε χρηματοδότη η συγκεκριμένη διάταξη προσθέτει ένα μη υπολογίσιμο παράγοντα ρίσκου ο οποίος καθιστά κάθε αρχική αξιολόγηση επένδυσης μη αξιόπιστη.

  Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε ουσιώδης αναμόρφωση θα πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα διαπίστωσε (1) πως η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίθηκε στον 1ο ενδιάμεσο στόχο για τις ΑΠΕ, ενώ βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον στόχο για το 2020. Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε κάθε αναμόρφωση των μηχανισμών στήριξης η οποία «μειώνει την απόδοση των επενδύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Τέτοιες αλλαγές αλλοιώνουν τις δικαιολογημένες προσδοκίες του κλάδου και αποθαρρύνουν ολοφάνερα τις επενδύσεις, σε μία χρονική στιγμή που είναι απαραίτητες αισθητά περισσότερες επενδύσεις». Σε άλλο σημείο της ίδιας έκθεσης η Επιτροπή τονίζει ότι «κάθε μεγάλη αναταραχή στις επενδύσεις σήμερα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών και αποτελεί πηγή ανησυχίας».

  Με εκτίμηση,

  Α. Γιαννόπουλος
  Δ/ντής Ανάπτυξης
  Enel Green Power Hellas

  (1) EC Renewable Energy Progress Report 27/03/13 http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/com_2013_0175_res_en.pdf

 • 19 Απριλίου 2013, 13:27 | C – ENERGY ΕΠΕ

  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αφορά μόνο για τα μελλοντικά έργα και όχι για τα εν λειτουργία

 • 19 Απριλίου 2013, 13:59 | Αργύρης Μπακογιάννης

  Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  Για να μπορούν τα έργα ΑΠΕ να είναι υλοποιήσιμα (δηλ. να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους από τράπεζες ή από επενδυτές) είναι απαραίτητο η εκάστοτε τιμή αναφοράς της σύμβασης αγοραπωλησίας να είναι δεσμευτική για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών και στην συνέχεια με την προσκόμιση των συμβάσεων για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου ή την προσκόμιση δανειακής σύμβασης του έργου εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ετών, η τιμή αναφοράς να καθίσταται δεσμευτική μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού.
  Επίσης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ετών δεν πρέπει να προσμετράται το χρονικό διάστημα στο οποίο υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.

  Παρατήρηση: Η ανωτέρω παράγραφος δεν είναι δυνατόν να έχει αναδρομική ισχύ για σταθμούς υπό λειτουργία με υφιστάμενες συμβάσεις πώλησης και θα πρέπει να διευκρινίζεται αυτό όπως επίσης και για μελλοντικούς σταθμούς παραγωγής υπό καθεστώς λειτουργίας να μην τροποποιούνται οι συμβάσεις αγοραπωλησίας.

  Μετά τιμής
  Αργύρης Μπακογιάννης

 • 19 Απριλίου 2013, 12:36 | Κουφογιαννίδης Γιώργος GMT Biogas AE Γενικος Διευθυντης

  Κύριοι,

  Η μη κατοχύρωση της τιμής μονάδος με σύμβαση πώλησης, ΠΡΙΝ τη κατασκευή του σταθμού ΑΠΕ, καθιστά την επένδυση απαγορευτική, λαμβάνοντας συμπληρωματικά υπόψιν ότι έχου ήδη εξαιρεθεί χρηματοδοτικά από το νέο Αναπτυξιακό νόμο.

  Συγγεκριμένα για τις μεγάλες μονάδες Βιοαερίου άνω των 3MW που μας ενδιαφέρει να επενδύσουμε, και έχουμε ήδη αδειοδοτηθεί, είναι ένας κλάδος που ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο του 2010, είναι εργοστάσια, βασίζονται στο κόστος Α Υλών τουλάχιστον για μία δεκαετία, όσο χρηματοδοτείται απο πιστωτικό ίδρυμα, καθαρίζει το περιβάλλον από αγροτοργανικά απόβλητα.

  Η πρόταση μας για να είναι βιώσιμη μια τέτοια επένδυση, πρέπει να έχουμε κατοχυρωμένη τιμή πριν την έναρξη κατασκευής, και τουλάχιστον 5 έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του σταθμού.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:36 | ΕΛΙΚΑ Α.Ε.

  Παράγραφος 1:

  H αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών με Υπουργική Απόφαση αποτελεί αρνητική διάταξη καθώς προσοιωνίζει μειώσεις σε αυτές, κάτι το οποίο αποτελεί ότι χειρότερο για το σημερινή δυσάρεστη συγκυρία, δεδομένου ότι το σταθερό feed-in-tariff κυρίως για τα αιολικά αποτελεί τον μόνο εναπομείναντα πυλώνα ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στην διατύπωση της παραγράφου, προκειμένου να είναι ευδιάκριτο ότι οι αναπροσαρμογές δεν θα ισχύουν για τα ήδη λειτουργούντα έργα ή αυτά που έχουν υπογράψει Συμβάσεις Πώλησης με τον ΛΑΓΗΕ.

  Για την ΕΛΙΚΑ Α.Ε.
  Σωκράτης Κωνσταντινίδης
  Δ/νων Σύμβουλος

 • 19 Απριλίου 2013, 12:45 | ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Γνωρίζοντας αφενός την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για το περιβάλλον αλλά και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους λόγους τους οποίους, τυχόν ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ματαίωση όλων των συγκεκριμένων επενδύσεων:
  1. Βασικό αξίωμα σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ΑΠΕ, αποτελεί η κατοχύρωση, πριν την έναρξη κατασκευής, της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος για όλη την περίοδο λειτουργίας του. Η τιμή πώλησης αποτελεί βασική θεμελιακή παράμετρος, η οποία καθορίζει όλους του παράγοντες που συνθέτουν το έργο.
  2. Ανάλογα με την ισχύ της κάθε μονάδας βιοαερίου αλλά και το είδος των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, ο χρόνος κατασκευής διαφέρει, ξεκινώντας από 8 και φτάνοντας έως και 15 μήνες. Επιπλέον, μετά την κατασκευή της μονάδας, υπάρχει το χρονικό διάστημα του commissioning, του χρόνου δηλαδή που χρειάζεται για να αρχίζει να παράγεται το βιοαέριο. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προηγείται της δοκιμαστικής λειτουργίας. Ανάλογα με το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των πρώτων υλών που υπάρχουν εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή διαθέσιμα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαφέρει και μπορεί να είναι από 40 έως 120 ημέρες. Συνεπώς είναι αδύνατον να προβλέψει ο επενδυτής, την χρονική περίοδο κατασκευής που χρειάζονται οι μονάδες βιοαερίου. Εξαιτίας των παραπάνω, θεωρούμε πάντα σαν εύλογο χρόνο κατασκευής μιας μονάδας βιοαερίου τους 18 μήνες. Θεωρώντας αξιωματικά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σαν ασφαλές, ο επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι για τους επόμενους 18 μήνες μετά την έναρξη της επένδυσης δεν θα αλλάξει η τιμή πώλησης του ρεύματος.
  3. Βασική μέριμνα ενός επενδυτή βιοαερίου είναι η εξασφάλιση του κόστους της προμήθειας των πρώτων υλών, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας. Το βασικό κόστος της μονάδας βιοαερίου, αυτό των πρώτων υλών, πρέπει να έχει συμβολαιοποιηθεί και μάλιστα για αρκετά χρόνια, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας και σύνδεσης αυτής στο δίκτυο Για τον λόγο αυτό, είναι απαγορευτικό για την επένδυση, η οποιαδήποτε προοπτική μεταβολής της τιμής πώλησης του ρεύματος.
  4. Κάθε σοβαρός επενδυτής βιοαερίου, πριν ξεκινήσει την αδειοδοτική διαδικασία, έχει σαν κύριο σκοπό την εξασφάλιση της πρώτη ύλης, και μάλιστα για τουλάχιστον μια δεκαετία, γεγονός όπου δεν υπάρχει σε καμία άλλη ΑΠΕ. Για τον λόγο αυτό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, η πλειοψηφία των επενδύσεων βιοαερίου, οι οποίες διαθέτουν την χρηματοδότηση αλλά και έχουν εξασφαλίσει την πρώτη ύλη και μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν, να ξεκίνησαν την αδειοδοτική διαδικασία, τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην έχουν υπογράψει σήμερα καμία σύμβαση πώλησης. Η μεγάλη πλειονότητα των έργων, όπου έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης, πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, με αποτέλεσμα την συνέχιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις αντίστοιχες περιοχές. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός, ότι μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί καμία μονάδα βιοαερίου από αγροβιομηχανικά υποπροϊόντα.
  5. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο είναι εργοστάσια, τα οποία διέπονται από όλες τις παραμέτρους και κινδύνους της κατασκευής ενός εργοστασίου.
  6. Μία επένδυση βιοαερίου, έχει το μεγαλύτερο επιχειρηματικό ρίσκο για τον επενδυτή σε σχέση με όλες τις άλλες ΑΠΕ, αφού εξαρτάται από την διαθεσιμότητα και το κόστος πρώτων υλών, τα οποία παράγονται από ανθρώπους. Αυτό και μόνο το γεγονός, στερεί από τις μονάδες βιοαερίου την εγγύηση που έχουν όλες οι άλλες ΑΠΕ, ότι η «πηγή της πρώτης ύλης» πχ αέρας, ήλιος, νερό, θα είναι διαθέσιμη συνεχώς και σε σταθερή ποσότητα.
  7. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, κανένα τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα δανειοδοτήσει καμία μονάδα βιοαερίου, γνωρίζοντας από την αρχή ότι υπάρχει έστω και μια μικρή περίπτωση μείωσης της τιμής πώλησης του ρεύματος.
  8. Σύμφωνα με το πραγματικό ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας σε οργανικά απόβλητα αλλά και τις τιμές των ενεργειακών φυτών, η πραγματική συνολική εγκατεστημένη ισχύς από μονάδες βιοαερίου δεν θα υπερβεί τα επόμενα χρόνια τα 50 MW. Για τον λόγο αυτό, οι μονάδες βιοαερίου δεν αποτελούν καμία απειλή για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Απεναντίας συμβάλλουν σαν μονάδες βάσης του ηλεκτρικού δικτύου.
  Για όλους του παραπάνω λόγους, θα θέλαμε την βοήθειας σας, ώστε να εξαιρεθούν οι μονάδες βιοαερίου της κατηγορίας ιε και ιδ από το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:41 | ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 & 2

  Προτείνεται να τροποποιηθεί το τέλος της παραγράφου και να προστεθεί χρονικός περιορισμός για τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με τον χρόνο υλοποίησης του έργου και της αδειοδοτικής διαδικασίας.

  Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι ο δόκιμος χρόνος που θα πρέπει να δοθεί στον επενδυτή της εκάστοτε τεχνολογίας ΑΠΕ και η δυνατότητα να δύναται να τροποποιήσει αντίστοιχα το επιχειρηματικό του σχέδιο. Συγκεκριμένα για την τεχνολογία των φωτοβολταικών προτείνεται η αλλαγή στις τιμές αποζημίωσης να ανακοινώνεται πριν την αλλαγή του εξαμήνου και να τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της δεύτερης κατά σειρά αλλαγής της τιμής αποζημίωσης.

  ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:13 | RETD

  Στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός κλίματος σταθερότητας για την αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και επιτάχυνσης του αναπτυξιακού ρόλου των ΑΠΕ θα ήταν σκόπιμο στο παρόν κείμενο να εξαλειφθούν οποιαδήποτε διττά σημεία προξενούν επενδυτική αβεβαιότητα, κυρίως προς τους χρηματοδοτικούς φορείς. Έτσι, ως προς αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε σημαντικά στο άρθρο 11 να καθοριστούν συγκεκριμένα όρια, με κριτήριο την ωριμότητα τους, για τα έργα που θα υιοθετούν τις νέες τιμές που θα ορίζει η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τα δεδομένα της επένδυσης να γίνονται συγκεκριμένα ταυτόχρονα με την ωρίμανση του έργου περιορίζοντας έτσι τους κινδύνους στην φάση της επενδυτικής απόφασης και μετέπειτα στην έγκριση χρηματοδότησης. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η αποφυγή φαινομένων εξασφάλισης χρηματοδότησης, έναρξης υλοποίησης της επένδυσης και αλλαγής των δεδομένων (τιμής πώλησης) έως την ηλέκτριση του έργου, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να είναι εκτεθειμένος στον χρηματοδοτικό φορέα.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:30 | Ιωαννης Καλαιτζιδης

  Μέσα στο οικονομικη κατάσταση πού βρίσκεται η Ελλάδα το άρθο αυτό αποτελεί ένα ακόμα τροχοπέδη για την ανάπτυξη την οποία Ευγγελιζεται η κυβέρνηση. Η συγκεντρωτική αρμοδιότητα υπιδικνυει και πάλι οπισδοδρομιση . Δίνει βήμα στο ρουσφέτι και την διαπλοκή. Απεμπολεί την ισονομία και ισοπολιτεία πού είναι αναγκαία στις μέρες ακόμη περισσότερο. Απαράδεκτη διάταξη.

 • Ας μη κοροιδευόμαστε μεταξύ μας.Πέστε μας απλά ότι οι ΑΠΕ στην Ελλάδα τελείωσαν.(όχι ότι υπήρξαν ποτέ πάνω σε μια σοβαρή βάση, μια ζωή νομοσχέδια και νόμοι στο πόδι).
  Θα πρέπει κάποιος να είναι τουλάχιστον ανόητος(για να μη προβώ σε άλλες φράσεις) για να κάνει μια επένδυση τέτοιου τύπου στην Ελλάδα.Το κράτος του λέει «βάλε τα λεφτά σου αλλά το τι θα πάρεις δε μπορώ να στο εγγυηθώ…».Είμαστε σοβαροί?
  Σε ποιους απευθύνεστε?
  Πριν από 10 ημέρες πετάξατε όλες τις ΑΠΕ από το νέο αναπτυξιακό.
  Ως ένα βαθμό σωστό.
  Η λογική όμως του συγκρίνω καρπούζια με πατάτες και η γενική ισοπέδωση των πάντων, ήταν, είναι και από ό,τι φαίνεται θα είναι κυρίαρχη σε αυτή τη χώρα.
  Ρωτάτε εάν projects αιολικών,υδροηλεκτρικών και βιομάζας μπορούν να υλοποιηθούν(ή ακόμα χειρότερα αν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση) και να είναι βιώσιμα χωρίς χρηματική επιδότηση? Ποια τράπεζα ή γενικά πιστωτής θα δανείσει κάτω από αυτές τις συνθήκες?
  Οι σύμβουλοι των υπουργείων έχουν βγει ποτέ στην «πιάτσα»?έχουν δουλέψει ποτέ πραγματικά ή μπήκαν απο τα διάφορα κομματικά «τραπεζάκια» των πανεπιστημίων απευθείας στις θέσεις αυτές?
  Παρακαλώ αναθεωρείστε γενικά την πολιτική σας όσον αφορά τις ΑΠΕ.
  Ίσως είναι ο μόνος πιθανός αναπτυξιακός πυλώνας αυτής της χώρας…

 • 19 Απριλίου 2013, 11:41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Το συγκεκριμένο άρθρο θα αποτελέσει την «ταφόπλακα» του Βιοαερίου, καθώς στην πράξη θα οδηγήσει στην ακύρωση κάθε επενδυτικού σχεδίου Βιοαερίου. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη χωρίς Μονάδες Βιοαερίου εν λειτουργία. Επειδή ετησίως παράγονται τουλάχιστον 20 εκ. τόννοι οργανικών αποβλήτων από διάφορες αγροτοβιομηχανικές μονάδες, θα έπερεπε οι Μονάδες Βιοαερίουνα αποτελούν την πρώτη και μοναδική προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:27 | Τσαλουχίδης Γ

  Δεν μπορεί με μία απλή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αλλάζουν ουσιαστικά τα δεδομένα της επένδυσης οποιαδήποτε στιγμή κατά την-αποδεδειγμένα- χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης. Το λογικό θα ήταν ο ορισμός τιμής μονάδος πριν την έναρξη της κατασκευής, ώστε να διασφαλισθεί και η εύρεση των κεφαλαίων χρηματοδότησης

 • 19 Απριλίου 2013, 11:48 | Α.Κ

  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11
  Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό, όποτε & όπως κρίνει σκόπιμο, να διαμορφώνει(αναπροσαρμόζει) τους πίνακες τιμών & κατηγορίες ΑΠΕ των νόμων 3468/2006 & 3851/2010 με υπουργική απόφαση?

 • 19 Απριλίου 2013, 10:20 | ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

  Για μία ακόμη φορά, επανερχόμαστε στο θέμα της τιμολόγησης της ενέργειας και της ισχύος από υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας όπως ορίστηκαν για πρώτη φορά στον Ν.3468/2006. Έκτοτε και ενώ έχουν παρέλθει 7 έτη, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις και σειρά νομοσχεδίων που αφορούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Το πρόβλημα περιληπτικά είναι το εξής:
  Η μεθοδολογία με την οποία ορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές για τους υβριδικούς σταθμούς είναι πολύπλοκη, δυσνόητη, και ασαφής. Σε συνδυασμό με την δυνατότητα που δίνει ο νόμος στο υπουργείο να την αναπροσαρμόζει ετησίως, καθιστά τα έσοδα ενός τέτοιου σταθμού απροσδιόριστα και επομένως τις σχετικές επενδύσεις «υψηλού ρίσκου» και μη χρηματοδοτούμενες από τράπεζες (non bankable).
  Πιστεύουμε ότι οι σταθμοί αυτοί από τεχνικής απόψεως είναι ό,τι καλύτερο για το ηλεκτρικό σύστημα των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Από οικονομικής απόψεως έχουν το μεγαλύτερο όφελος για την χώρα επειδή είναι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου με το μεγάλο μέρος της επένδυσης να παραμένει εντός, επειδή απαιτούνται πολλά έργα πολιτικού μηχανικού.
  Παρακάτω προτείνονται ρυθμίσεις οι οποίες αν συμπεριληφθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, θα δώσουν την δυνατότητα στους ενδιαφερομένους επενδυτές να συντάξουν επιχειρηματικά σχέδια και εφόσον αυτά είναι βιώσιμα να προχωρήσουν στις σχετικές επενδύσεις.

  1) Προτείνεται να οριστεί ρητά στην νομοθεσία η μεθοδολογία με την οποία θα γίνεται αναπροσαρμογή των τιμών ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ), όπως προτείνεται να γίνεται και σε όλες τις μορφές Α.Π.Ε.

  Πρόταση:
  Να οριστεί ρητά στο Νόμο η δυνατότητα επιλογής κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος (PPA) για αναπροσαρμογή της τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ (ΥΒΣ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που προτείνεται να αναπροσαρμόζεται και για υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (παράγραφος 6, Άρθρο 13, Ν.3468/06, όπως προτείνεται παρακάτω να ισχύει), δηλ. αύξηση κατ’ έτος των αναγραφόμενων τιμών στην Άδεια Παραγωγής του ΥΒΣ σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους εφόσον:
  α) ο δείκτης τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους είναι άνω του 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση (ΔΤΚ(ν-1)<1,5%) οι τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για το συγκεκριμένο έτος.
  β) η τιμή πώλησης – αναφοράς της εγγυημένης ενέργειας δεν υπερβαίνει την τιμή της περίπτωσης στ’ (ηλιοθερμικοί σταθμοί) του πίνακα της παραγράφου 1 (Άρθρο 13, Ν.3468/06) όπως κάθε φορά ισχύει.

  Αιτιολόγηση:
  Στις παραγράφους 6 & 7 του Άρθρου 13 του Ν.3468/06, όπως ισχύει, αναφέρονται τα ακόλουθα:

  «6. Οι τιμές Πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η τελική τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) της ενέργειας που προκύπτει μετά την αύξηση, στρογγυλοποιείται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων……»
  και η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 11. του άρθρου 22 του σ.ν. του ΥΠΕΚΑ προτείνεται να καταργηθεί ως εξής:
  «Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) καταργούνται. Αναπροσαρμογές στις τιμές που έχουν συντελεστεί μέχρι την κατάργηση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.»

  «7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3.»
  Η παράγραφος 7. αφορά μόνο υβριδικούς σταθμούς στο ΜΔΣ και όπως ερμηνεύτηκε δίνει την δυνατότητα να αναπροσαρμόζονται υφιστάμενες συμβάσεις ακόμα και υλοποιημένων έργων. Τα κριτήρια δε καθορισμού της τιμολόγησης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ευαίσθητα σε μικρές μεταβολές που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα καθιστούν τις σχετικές επενδύσεις δύσκολα χρηματοδοτούμενες και μη αποδεκτές από τις τράπεζες.

  Προτείνεται:
  α) Η σύμβαση πώλησης για ΥΒΣ σε ΜΔΝ να συνομολογείται με τις τιμές αγοραπωλησίας ενέργειας και ισχύος που κάθε φορά θα ισχύουν για το αντίστοιχο ΜΔΝ είτε όπως αναγράφονται στην οικεία άδεια παραγωγής, είτε μετά από εισήγηση της ΡΑΕ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης πώλησης.
  β) Να αναπροσαρμόζονται οι τιμές αγοραπωλησίας ενέργειας και ισχύος του ΥΒΣ σε ΜΔΝ για τα δώδεκα (12) πρώτα έτη λειτουργίας του ΥΒΣ με αύξηση κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους εφόσον ο δείκτης τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους είναι άνω του 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση (ΔΤΚ<1,5%) οι τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για το συγκεκριμένο έτος.
  γ) Η επέκταση διάρκειας ισχύος της σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) για τους ΥΒΣ για 25 χρόνια (από 20 χρόνια σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς), όπως ισχύει και για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς οι οποίοι επιπλέον απολαμβάνουν οριζόμενη από τον νόμο 3468/06 τιμή.
  Για τα υπόλοιπα χρόνια της σύμβασης πώλησης του ΥΒΣ και εφόσον στο μεταξύ:
  • Δεν υπάρχει διασύνδεση με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το τίμημα να είναι ανάλογο με το μέσο μεταβλητό κόστος στο νησί, όπως αυτό υπολογίζεται ετησίως από την ΡΑΕ και ενός συντελεστή μεγαλύτερου της μονάδας ο οποίος εκφράζει το κόστος των μονάδων αιχμής (την ενέργεια των οποίων κυρίως υποκαθιστά ο ΥΒΣ) σε σχέση με το μέσο μεταβλητό κόστος στο νησί. Ο συντελεστής αυτός συντηρητικά εκτιμάται σε 1,2. Για παράδειγμα το κόστος των αεριοστροβίλων και του συνδυασμένου κύκλου στην Κρήτη υπερβαίνει τα 350 €/MWh, όταν το μέσο μεταβλητό κόστος για την Κρήτη υπολογίστηκε στα 191 €/MWh.
  • Υπάρχει διασύνδεση με το Διασυνδεδεμένο, το τίμημα να είναι ανάλογο με το τίμημα της ενέργειας από χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις στο διασυνδεδεμένο σύστημα και ενός συντελεστή μεγαλύτερου της μονάδας που να καλύπτει τις απώλειες του κύκλου άντλησης – ταμίευσης, και του πρόσθετου λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις που έχει το σύστημα άντλησης ταμίευσης για την λειτουργία του. Αν θεωρήσουμε ότι οι απώλειες του κύκλου είναι το 1/3 της πρωτογενούς παραγωγής (εύλογη απόδοση τέτοιων συστημάτων), και λάβουμε υπόψη και έναν συντελεστής πρόσθετου λειτουργικού κόστους 1,2 ο τελικός συντελεστής προτείνεται 1,5.
  • Για λόγους βιωσιμότητας των σχετικών επενδύσεων σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο της 12ετίας, η τιμή της ενέργειας από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 187 €/MWh.
  • Το τίμημα για την αγορά ενέργειας από το δίκτυο, να ορίζεται αυτόματα ως την τιμή πώλησης της ενέργειας των ελεγχόμενων μονάδων παραγωγής /1,25 (ή *0,8) όπως υποδεικνύει η υφιστάμενη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται επιπλέον ότι ο ΥΒΣ, δεν θα έχει κέρδη από την αγοραπωλησία ενέργειας προερχόμενης από συμβατικές μονάδες.

  Απαιτούμενες Ενέργειες:
  Τροποποίηση της παραγράφου 6 του Άρθρου 13 του Ν.3468/06, ως ακολούθως:

  «6. Οι τιμές Πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μόνο εφόσον ο ΔΤΚ είναι μεγαλύτερος από 1,5%. Η τελική τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) της ενέργειας που προκύπτει μετά την αύξηση, στρογγυλοποιείται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων……»

  Συμπλήρωση της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
  «7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3. Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα στον Υβριδικό Σταθμό, μετά από δήλωσή του παραγωγού κατά την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαθεσιμότητας Ισχύος, να επιλέξει η ετήσια αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών να γίνεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο στην βάση των τιμών που καθορίστηκαν στην άδεια παραγωγής του ή όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν από την ΡΑΕ κατά την σύναψη της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του υβριδικού σταθμού, εφόσον η αρχική τιμή πώλησης – αναφοράς της εγγυημένης ενέργειας δεν υπερβαίνει την τιμή της περίπτωσης στ’ του πίνακα της παραγράφου 1 όπως κάθε φορά ισχύει.»
  8. Η αναπροσαρμογή των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού εφόσον ο παραγωγός επιλέξει την εναλλακτική δυνατότητα της παραγράφου 7 του παρόντος γίνεται κατά τα ακόλουθα:
  α) Το τίμημα για την διαθεσιμότητα ισχύος αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον ο ΔΤΚ είναι μεγαλύτερος από 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αναπροσαρμόζεται για το συγκεκριμένο έτος.
  β) Το τίμημα για την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής για τα πρώτα δώδεκα χρόνια αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον ο ΔΤΚ είναι μεγαλύτερος από 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αναπροσαρμόζεται για το συγκεκριμένο έτος. Για τα επόμενα χρόνια και μέχρι την λήξη της σύμβασης η ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής θα τιμολογείται κατά περίπτωση:
  αα) Αν στο μεταξύ το νησί παραμένει μη διασυνδεδεμένο: Η τιμή ορίζεται ως το γινόμενο του Μέσου Μεταβλητού Κόστους απολογιστικά κατά το προηγούμενο έτος όπως αυτό υπολογίζεται και δημοσιεύεται από την ΡΑΕ και του αριθμητικού συντελεστή 1,2.
  ββ) Αν στο μεταξύ το νησί έχει διασυνδεθεί η τιμή ορίζεται ως το γινόμενο της τιμής που ορίζεται για την αιολική ενέργεια από χερσαίες εγκαταστάσεις στο διασυνδεδεμένο σύστημα και του αριθμητικού συντελεστή 1,5.
  γγ) Η ελάχιστη τιμή για την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής του υβριδικού σταθμού σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 187 €/MWh
  γ)Το τίμημα για την αγορά ενέργειας από το δίκτυο, ορίζεται αυτόματα ως το γινόμενο της τιμής για την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής και του αριθμητικού συντελεστή 0,8.

  2) Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης της απορροφούμενης ενέργειας από το δίκτυο δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά.

  Πρόταση:
  Η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (ΜΔΝ) για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του λόγω σχετικού αιτήματος του διαχειριστή για περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς), θα πρέπει να μετράται ξεχωριστά και να τιμολογείται με βάση την τιμή του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.3468/06 για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΜΔΝ (τρέχουσα τιμή 121,31€/MWh στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προσάυξηση 20% της παραγράφου 1γ του άρθρου 13 του Ν.3468/06).

  Αιτιολόγηση:
  Στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής κατόπιν σχετικής πρόβλεψης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής στον οποίο αναφέρεται ότι (εδάφιο 6, παραγράφου 1β, Άρθρου 30 της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011):
  «Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ώρες λειτουργίας του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος, κατά τις οποίες ο σταθμός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διασφάλιση της επάρκειας δυναμικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξιοποίησης σταθμών ΑΠΕ.»
  δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή να αξιοποιεί τις μονάδες άντλησης του υβριδικού σταθμού όταν αυτές είναι διαθέσιμες, προκειμένου να απορροφηθεί επιπλέον ενέργεια, κυρίως αιολική από τα αιολικά των ανεξάρτητων παραγωγών, που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να απορροφηθεί.
  Προέκυψε έτσι νομοθετικό κενό, επειδή πουθενά δεν καθορίζεται με σαφήνεια πως θα τιμολογείται η ενέργεια αυτή. Εμμέσως θεωρείται ότι η ενέργεια αυτή θα τιμολογείται όσο και η ενέργεια που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυο. Η μεθοδολογία όμως με την οποία καθορίστηκε η τιμολόγηση για την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα δεν συνυπολόγισε την σχετική δυνατότητα.
  Ειδικότερα για την περίπτωση της Κρήτης όπου η σχετική τιμολόγηση ορίστηκε υψηλή (186 €/MWh), η θεώρηση αυτή αποτρέπει τον υβριδικό σταθμό να αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχει οικονομικές απώλειες. Έτσι χάνεται ενέργεια ΑΠΕ ενώ υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να απορροφηθεί από το σύστημα.

  Απαιτούμενες Ενέργειες:
  Συμπλήρωση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 3γ του άρθρου 13 του Ν.3468 να διατυπώνεται ως ακολούθως:
  «γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, μετά την αφαίρεση της ενέργειας που τυχόν απορρόφησε ο υβριδικός σταθμός κατόπιν εντολής του Διαχειριστή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των μονάδων βάσης του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής.
  Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατόπιν εντολής του Διαχειριστή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, τιμολογείται με βάση την τιμή του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.3468/06 για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΜΔΝ.»

  3) Οι Υβριδικοί Σταθμοί Α.Π.Ε. εγγυημένης ισχύος μικρότερης 15MW στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) να έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα επιλογής αντί της επιδότησης του έργου από τον Αναπτυξιακό Νόμο αυτή της τιμολόγησης με προσαύξηση κατά 20% του αντίστοιχου τιμολογίου όπως όλες οι Α.Π.Ε.

  Πρόταση:
  Οι επενδύσεις σε Υβριδικούς Σταθμούς Α.Π.Ε. εγγυημένης ισχύος μικρότερης 15MW στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) αντί της δυνατότητας που έχουν να επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο να έχουν την εναλλακτική επιλογή της τιμολόγησης όπως όλες οι λοιπές ΑΠΕ (πλην φωτοβολταΪκών και ηλιοθερμικών) με προσαύξηση κατά 20% της τιμολόγησης που αφορά στην ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ.

  Αιτιολόγηση:
  Πρέπει να οριστεί στο Ν.3468/2006 (Άρθρο 13, παρ. 1γ) η δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% της τιμολόγησης των Υβριδικών Σταθμών εγγυημένης ισχύος μικρότερης 15MW στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και κατά το σκέλος που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής. Οι υβριδικοί σταθμοί που κατά την γνώμη μας είναι οι πλέον υποσχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ (οι μόνοι που έχουν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος υποκαθιστώντας εξ’ ολοκλήρου συμβατικές μονάδες) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον ισότιμα με τους υπόλοιπους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  Διαφορετικά, σειρά ώριμων επενδύσεων θα πρέπει να υπαχθεί σε καθεστώς επιδότησης κεφαλαίου από τον αναπτυξιακό νόμο, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αλλά και αβέβαιο λόγω οικονομικής συγκυρίας και γραφειοκρατίας αποτέλεσμα.
  Η υψηλότερη τιμή αντί της επιδότησης, πέραν της ελάφρυνσης του προϋπολογισμού, βοηθά στην μείωση της γραφειοκρατίας και επιταχύνει την υλοποίηση του έργου.

  Απαιτούμενες Ενέργειες:
  Απαιτούμενη συμπλήρωση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 1γ του άρθρου 13 να διατυπώνεται ως ακολούθως:

  «Η παραγόμενη ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση δημόσιας επιχορήγησης, τιμολογείται με βάση της τιμές του ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% για τις περιπτώσεις (α) ,(δ), (ζ), (η), (ιζ), και για υβριδικούς σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα εγγυημένης ισχύος μικρότερης των 15MW η τιμολόγηση που αφορά στην ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ, καθώς και κατά ποσοστό 15% για της περιπτώσεις (θ) έως (ιε). Για την περίπτωση (ιστ), η προσαύξηση κατά 15% εφαρμόζεται μόνο στο σταθερό σκέλος της τιμολόγησης, και υλοποιείται χωρίς επιχορήγηση από οποιοδήποτε εθνικό, ευρώπαϊκό ή διεθνές πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, για την κάλυψη τμήματος της σχετικής δαπάνης ούτε υπόκειται σε φοροαπαλλαγή οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένου και του αφορολόγητου αποθεματικού.»

 • Άρθρο 11
  Αναπροσαρμογή κατηγοριών και μεταβολή τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

  Η παράγραφος 8 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο. Η απόφαση μπορεί να τίθεται σε ισχύ όχι νωρίτερα των έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή της».

 • 19 Απριλίου 2013, 09:35 | Γιώργος

  Η μη κατοχύρωση, με σύμβαση πώλησης, της τιμής μονάδος ΠΡΙΝ την κατασκευή του σταθμού, και η δυνατότητα μεταβολής αυτής με Υπουργική απόφαση, καθιστά τουλάχιστον αβέβαιη αν όχι απαγορευτική την επένδυση σε ΑΠΕ. Αν σκεφτούμε ότι η τιμή μονάδος επηρεάζει τόσο την χρηματοδότηση της επένδυση (και άρα πολύ πριν από την δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού) αφενός όσο και την εύρυθμη μελλοντική λειτουργία της. Καταλήγοντας πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό να κατοχυρωθεί η τιμή μονάδος πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:50 | ΜΕΒΙΚΑ Ε.Π.Ε.

  Κύριοι,
  Θεωρούμε ότι με το άρθρο 11 ουσιαστικά καταργείται η όποια δυνατότητα
  επένδυσης σε ΑΠΕ καί ειδικά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
  βιομάζα (βιοαέριο).Τούτο δε, διότι κανένας δεν πρόκειται να επενδύσει
  η να χρηματοδοτήση μία επένδυση ύψους κατ ελάχιστον 2.5εκ. ευρώ, μη
  γνωρίζοντας ύστερα από δύο (2) περίπου χρόνια που θα συνδεθεί με το
  δίκτυο, σε τι τιμή θα πληρώνεται ανά KWh .Με τι τιμή θα συντάξει κάποιος σοβαρός επενδυτής Business plan;Με τι τιμή θα δεχτούν οι
  αρμόδιες υπηρεσίες τεχνικο-οικονομική μελέτη γιά να την εντάξουν στον
  αναπτυξιακό νόμο;Συνεπώς εάν θέλουμε επενδύσεις σε ΑΠΕ πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 11 ως προς το καθορισμό της τιμής της KWh και
  να ισχύει αυτή που θα ισχύει όταν θα υπογράφεται η σύμβαση πώλησης.

  Ευχαριστούμε

 • 19 Απριλίου 2013, 08:09 | HEL.BI.O.

  Η πρώτη παράγραφος στο συγκεκριμένο άρθρο, στην ουσία σταματά κάθε προσπάθεια την έναρξη κάθε επένδυσης. Συγκεκριμένα για τις μονάδες βιοαερίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους λόγους τους οποίους, τυχόν ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ματαίωση όλων των επενδύσεων:
  1. Βασικό αξίωμα σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ΑΠΕ, αποτελεί η κατοχύρωση, πριν την έναρξη κατασκευής, της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος για όλη την περίοδο λειτουργίας του αλλά και για την περίοδο κατασκευής. Κάθε επιχειρηματικό πλάνο, ορίζεται και συμφωνείται, πριν την έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας. Στο επιχειρηματικό πλάνο, η τιμή πώλησης αποτελεί βασική θεμελιακή παράμετρος, η οποία καθορίζει όλους του παράγοντες που συνθέτουν το έργο. Χωρίς την τιμή πώλησης του ρεύματος είναι αδύνατον να συνταχθεί το οποιοδήποτε business plan.
  2. Ανάλογα με την ισχύ της κάθε μονάδας βιοαερίου αλλά και το είδος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, ο χρόνος κατασκευής διαφέρει. Επιπλέον, μετά την κατασκευή της μονάδας, υπάρχει το χρονικό διάστημα του commissioning, του χρόνου δηλαδή που απαιτείται για να αρχίζει να παράγεται το βιοαέριο. Ανάλογα με το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των πρώτων υλών που υπάρχουν εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή διαθέσιμα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαφέρει. Συνεπώς είναι αδύνατον να προβλέψει ο επενδυτής, την ακριβή χρονική περίοδο κατασκευής που χρειάζεται μια μονάδα βιοαερίου, παρά μόνο προσεγγιστικά. Για τον λόγο αυτό η οποιαδήποτε προοπτική αλλαγής της τιμής πώλησης κατά την περίοδο κατασκευής, αποτρέπει κάθε προσπάθεια για επένδυση
  3. Βασική μέριμνα ενός επενδυτή βιοαερίου είναι η εξασφάλιση του κόστους της προμήθειας των πρώτων υλών, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας. Το βασικό κόστος της μονάδας βιοαερίου, αυτό των πρώτων υλών, πρέπει να έχει συμβολαιοποιηθεί και μάλιστα για αρκετά χρόνια, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας και σύνδεσης αυτής στο δίκτυο. Ετσι, για να μπορέσει ο επενδυτής να ορίσει τα κόστη των πρώτων υλών, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει τα έσοδα της μονάδας βιοαερίου από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος.
  4. Κάθε επενδυτής βιοαερίου, πριν ξεκινήσει την αδειοδοτική διαδικασία, έχει σαν κύριο σκοπό την εξασφάλιση της πρώτη ύλης, και μάλιστα για τουλάχιστον μια δεκαετία, γεγονός όπου δεν υπάρχει σε καμία άλλη ΑΠΕ. Για τον λόγο αυτό, η πλειοψηφία των επενδύσεων βιοαερίου, οι οποίες διαθέτουν την χρηματοδότηση αλλά και έχουν εξασφαλίσει την πρώτη ύλη και μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν, να βρίσκονται ακόμα σε κάποιο στάδιο αδειοδότησης, και σίγουρα πριν την υπογράφή της σύμβασης πώλησης. Μην ξεχνάμε το γεγονός, ότι ο κλάδος παραγωγής βιοαερίου από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο του 2010.
  5. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο είναι εργοστάσια, τα οποία διέπονται από όλες τις παραμέτρους και κινδύνους της κατασκευής ενός εργοστασίου.
  6. Μία επένδυση βιοαερίου, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα και το κόστος πρώτων υλών. Αυτό και μόνο το γεγονός, στερεί από τις μονάδες βιοαερίου την εγγύηση που έχουν όλες οι άλλες ΑΠΕ, ότι η «πηγή της πρώτης ύλης» πχ αέρας, ήλιος, νερό, θα είναι διαθέσιμη συνεχώς και σε σταθερή ποσότητα.
  Εξαιτίας όλων των παραπάνω, κανένα τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα δανειοδοτήσει καμία μονάδα βιοαερίου, γνωρίζοντας από την αρχή ότι υπάρχει έστω και μια μικρή περίπτωση μείωσης της τιμής πώλησης του ρεύματος.
  Επίσης και σύμφωνα με το πραγματικό ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας σε οργανικά απόβλητα και αγροτοβιομηχανικά υποπροϊόντα, καθώς και σύμφωνα με τιμές των ενεργειακών φυτών, η πραγματική συνολική εγκατεστημένη ισχύς από μονάδες βιοαερίου δεν θα υπερβεί τα επόμενα χρόνια τα 50 MW στην καλύτερη περίπτωση. Για τον λόγο αυτό, οι μονάδες βιοαερίου δεν αποτελούν καμία απειλή για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Απεναντίας συμβάλλουν σαν μονάδες βάσης του ηλεκτρικού δικτύου πλέον των άλλων πλεονεκτημάτων τους αναφορικά με το περιβάλλον.

  Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοαερίου
  Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοαερίου

 • 18 Απριλίου 2013, 23:25 | Δημητρης Μηρτσος

  Το συγκεκριμενο αρθρο καταργει καθε δυνατοτητα ευρεσης χρηματοδοτησης για τις μοναδες Βιοαεριου. Κανενας (ιδιωτης, τραπεζα κλπ) δεν θα δεχτει να χρηματοδοτησει μοναδα Βιοαεριου χωρις να γνωριζει την τιμη μοναδς πωλησης. Η μοναδα βιοαεριου εχει δυο αρνητικα α)απαιτει σημαντικα κεφαλαια και β)εχει μεγαλο χρονο υλοποιησης (περα των 2 χρονων)
  Το υπουργειο θα ηταν πιο τιμιο να ελεγε οτι δεν ενδιαφερετε για τετοιου ειδος επενδυσεων και να μην χαναμε (οσοι ασχολουμαστε) τον χρονο μας
  Ευχαριστω

 • 18 Απριλίου 2013, 16:28 | Χριστίνα

  «…Για σταθμούς για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η σύμβαση πώλησης συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που κάθε φορά θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού.»
  Η συγκεκριμένη πρόταση θα «παγώσει» πολλές επενδύσεις σε ΑΠΕ,λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης από κάποια τράπεζα μιας επένδυσης, για την οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί η ημ/νια ενεργοποίησης του σταθμού και η τότε τιμή αναφοράς του πίνακα, που μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή με υπουργική απόφαση.