• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 10:28

    Αρθ. 22 σχεδίου νόμου «ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις» Με τα άρθρα 13, 14 και 15 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται θέματα λατομείων. Είναι προφανές, ότι οι νέες διατάξεις ισχύουν για όλη την Επικράτεια, χωρίς καμμία εξαίρεση. Επομένως, δεν πρέπει να υπάρχουν προγενέστερες διατάξεις με αντίθετο περιεχόμενο, οι οποίες προκαλούν σύγχυση ως προς την εφαρμογή τους, επειδή αυτές δεν έχουν καταργηθεί ρητά. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στη διάταξη της παρ.1 Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/4715/199 (ΦΕΚ 1768 Β/99), η οποία έχει καταργηθεί σιωπηρά με μεταγενέστερο νομικό πλαίσιο όπως: Ν. 2831/2000 αρθ. 26 παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3212/03 αρθ. 12 παρ. 3 και αρθ. 23 παρ. 5 – Ν. 3325/05 αρθ. 7 – Ν. 3551 αρθ. 10 παρ. 1 – Ν. 3982 αρθ. 75. Το προανεφερεθέν νομικό πλαίσιο δεν εξαιρεί τον νομό Ηρακλείου Κρήτης, άποψη που αποδέχτηκε το ΣτΕ με την 3168/08, που ακύρωσε τη συγκεκριμένη διάταξη. Κατόπιν του ανωτέρω εισηγούμεθα, όπως στις καταργούμενες διατάξεις του αρθ. 22 προστεθεί παρ. 16 ως ακολούθως: « Η παράγραφος 1 Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/4715/1999 (ΦΕΚ 1768 Β/99) καταργείται από δημοσιεύσεως του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α/2000)». Σταυρουλάκης Παντελής