Άρθρο 22:

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 καταργείται. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901) εξακολουθούν να ισχύουν για τις εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος, με την οποία καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901).
2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαχειρίζεται όλες τις προσφορές σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο.
3. Άδειες εγκατάστασης για σταθμούς του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, η ισχύς των οποίων έχει λήξει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, και μετά την ισχύ του ν. 3851/2010, σχετικά αιτήματα για παράτασή τους ή για έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης για τον ίδιο σταθμό και εκκρεμούν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, αναβιώνουν από την ημερομηνία λήξης τους και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου. Εντός του ανωτέρω διαστήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10, περίπτωση α) του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η ισχύς της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από την ημερομηνία παρέλευσης του διαστήματος των έξι (6) μηνών.
4. Στους φορείς έργων τα οποία έχουν ήδη λάβει παράταση άδειας εγκατάστασης στη βάση του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 10 α) του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παράτασης της παραγράφου 10 α) του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, άρχεται από την ημερομηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήματος των έξι (6) μηνών.
5. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2244/1994 (Α’ 168), που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και τις αποστάσεις από τα όρια οικισμών για την εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών, βρίσκουν εφαρμογή οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.05.1985 προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στις 31.05.1985 (Δ’ 270), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.04.1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στις 3.5.1985 (Δ’ 181).
6. Η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, για τους οποίους έχουν χορηγηθεί προσφορές σύνδεσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται με βάση τις προϋφιστάμενες διατάξεις.
7. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, το αντάλλαγμα που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που καθορίζονται με την υπʼ αριθμόν ΠΔ5/ΗΛ/Φ1Β/12924/13.6.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Βʼ 1040), όπως ισχύει, καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 1.1.2012.
8. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) ως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εννοούνται τόσο οι παραγωγοί όσο και οι αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτοί ορίζονται στο ν. 3468/2006.
9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) καταργείται.
10. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται.
11. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται κατά το μέρος που αφορά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή ενεργοποίηση της σύνδεσής τους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
12. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) καταργούνται. Αναπροσαρμογές στις τιμές που έχουν συντελεστεί μέχρι την κατάργηση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.
13. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) καταργείται. Αναπροσαρμογές στις τιμές που έχουν συντελεστεί μέχρι την κατάργηση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.
14. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ισχύουν και για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
15. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι .2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), δεν εφαρμόζονται για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και διαθέτουν την παραγόμενη θερμική ενέργεια μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων.».

 • Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταργηθεί η ετήσια αναπροσαρμογή στις εγγυημένες τιμές.

 • 19 Απριλίου 2013, 14:13 | IBG MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ

  ΑΡΘΡΟ 22

  Παράγραφος 11

  Η υποπαράγραφος 3β του άρθρου πρώτου της παραγράφου 1.2 του Ν.4093/2012 πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για τους κατωτέρω λόγους:

  1. Η κατασκευή Υ.Τ./Μ.Τ. είναι χρονοβόρα και για τον λόγο αυτό ήδη έχουν ανατεθεί κατασκευές υποσταθμών και παραγγελίες Η/Μ υλικού που δεν μπορούν να διακοπούν.
  2. Η επιβάρυνση των έργων σύνδεσης των Φ/Β έργων είναι δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα Φ/Β έργα που συνδέονται σε δίκτυο μέσης τάσης.
  3. Η κατανομή του υψηλού κόστους σύνδεσης επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο για τα έργα που είναι μικρότερα από 10 MW όταν το σύνολο της ισχύος έργων ανά υποσταθμό είναι πολύ χαμηλότερο από την συνολική του χωρητικότητα.
  4. Οι διαδικασίες αδειοδότησης (έγκριση καταλληλότητας, άδειες εγκατάστασης, συμβάσεις σύνδεσης)είναι πολύ πιό χρονοβόρες λόγω μεγαλύτερης πολυπλοκότητας
  5. Τα έργα επέκτασης Συστήματος στους Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ μεταβιβάζονται και ενισχύουν την υποδομή του Διαχειριστή Συστήματος, ο οποίος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για ένταξη έργων Α.Π.Ε. άλλης τεχνολογίας.
  Εκτός της διατήρησης της ανωτέρω υποπαραγράφου θα πρέπει να επιτραπεί η σύναψη νέων συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης για όσα Φ/Β έργα έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης σε αυτούς τους υποσταθμούς και δεν έχουν ακόμη συναφθεί.

  Παράγραφοι 12 & 13

  Προτείνεται η μη κατάργηση των αναπροσαρμογών τιμών βάσει δεικτών καταναλωτή τόσο για τα υφιστάμενα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ όσο και για τα μελλοντικά καθώς θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για τη βιωσιμότητά τους για τους κάτωθι λόγους:

  1. Οι βασικές και ως επί το πλείστον συμβασιοποιημένες δαπάνες (συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών, ενοίκια, κατανάλωση ενέργειας από το δίκτυο, αμοιβές απασχολουμένων) αυξάνονται ετησίως ανεξαρτήτως του επιπέδου των εσόδων.

  2. Η σύμβαση πώλησης αφορά σε ιδιαίτερα μακρό χρονικά διάστημα ήτοι 20 έτη (για τους γνωστούς λόγους του μεγάλου κόστους κατασκευής και της συνεπαγόμενης μακροπρόθεσμης ανάκτησης του, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησής της) για να μην υπόκειται σε μεταβολές βάσει των δεικτών καταναλωτή.

  3. Η απώλεια αναπροσαρμογής, σε συνδυασμό με

  1. Την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%

  2. Την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης

  3. Την έκπτωση φορολογικά μέρους μόνο της εισφοράς αλληλεγγύης

  4. Την αλλαγή των συντελεστών απόσβεσης που εκπίπτουν φορολογικά που ουσιαστικά συνεπάγεται περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση για τις εταιρείες

  5. Την καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων

  Επιβαρύνει ουσιαστικά και συστηματικά την ρευστότητα των εταιρειών/ έργων ΑΠΕ, με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις λοιπές προτεινόμενες ή και εν ισχύει ρυθμίσεις με επιστέγασμα αυτών τον καθορισμό της τιμής με την οποία θα πωλείται η παραγόμενη ενέργεια μετά την ολοκλήρωση των έργων, τα έργα Α.Π.Ε. στην Ελλάδα δεν θα αποτελούν πια ούτε επενδυτικά ούτε και τραπεζικά επιλέξιμη επένδυση.

  Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. εν λειτουργία, υπό κατασκευή και υπό ανάπτυξη συνολικής δυναμικότητας 500MW

 • 19 Απριλίου 2013, 13:46 | C – ENERGY ΕΠΕ

  Η κατάργηση της αναπροσαρμογής είναι εντελώς λάθος από όλες τις απόψεις. Με ένα πληθωρισμό ενδεχομένως να καλπάζει η αξία του χρήματος θα μειώνεται δραματικά. Έτσι όλες οι οικονομικές θεωρίες καταστρατηγούνται! Δεν γίνεται σε βάθος 20ετίας οι τιμές να μείνουν σταθερές σε σημερινή αξία.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:21 | Χριστίνα

  Με τη λογική οτι ένα έργο ΑΠΕ προυπολογισμού άνω των 50εκατ. δεν δικαιούται επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο και με δεδομένο οτι το νομοσχέδιο θα προσπαθήσει να εξυγειάνει το νοσηρό ταμείο του ΛΑΓΗΕ, θα πρέπει να κατάργηθεί η δυνατότητα προσαύξησης 20% στην τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμούς ΑΠΕ αντίστοιχου προυπολογισμού, για παράδειγμα ισχύος άνω των 40MW.

 • Τα νέα έργα για τα οποία απαιτείται η κατασκευή νέου ΥΣ και εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ι.2 του ν.4093/2012 εκτιμώνται σε 50MW (δηλαδή το 2,8% της ήδη εγκατεστημένης ισχύος). Αν θεωρηθεί ότι τα έργα αυτά τεθούν σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2013, με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, θα συνεισφέρουν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, περί τα 5εκ. € μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:54 | ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Κλάδος Φωτοβολταϊκών

  Με την παρ. 11 του παρόντος άρθρου καταργείται η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, κατά το μέρος που αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, δηλ. ακόμη κι αν για τα έργα αυτά έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις σύνδεσης και αγοραπωλησίας η / και η κατασκευή τους έχει ήδη ξεκινήσει.

  Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην μελέτη, προμήθεια και κατασκευή Φ/Β Πάρκων μεγάλης ισχύος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Μετά την ψήφιση του Ν. 4093/2012, πελάτες μας / Παραγωγοί – κάτοχοι αδειών – μας ανέθεσαν άμεσα την κατασκευή των Φ/Β Πάρκων και των Υ/Σ 20/150ΚV μέσω και εμπίπτουν στην παρ. (β) της υποπαραγράφου 3 ώστε να είναι δυνατή η τήρηση του χρονικόύ περιθωρίου των 12 μηνών που δίνει ο Ν. 4093/2012.

  Η εταιρία μας, προχώρησε σε παραγγελίες και δεσμεύσεις έναντι προμηθευτών εξοπλισμού των Φ/Β Πάρκων και των Υ/Σ 20/150KV και ξεκίνησε την υλποίηση των σχετικών έργων για να τηρηθεί το χ/δ που έδινε ο Ν. 4093/2012.

  Δυστυχώς, η υιοθέτηση της νέας παραγράφου 11 του άρθρου 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη στον Παραγωγό, στους κατασκευαστές καθώς και στο ολοένα και αυξανόμενο προσωπικό (επιστημονικό, τεχνικό, εργατικό) που απασχολείται στην κατασκευή Φ/Β Έργων και έργων υποδομής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θα πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:04 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ

  1. Με τη νέα παράγραφο 11 του άρθρου 22 – η οποία επισημαίνεται ότι απουσίαζε από το αρχικό σχέδιο νόμου της α΄ διαβούλευσης τον Δεκέμβριο του 2012 – καταργείται η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, κατά το μέρος που αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, δηλ. ακόμη κι αν για τα έργα αυτά έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις σύνδεσης και αγοραπωλησίας και η κατασκευή τους έχει ήδη ξεκινήσει.

  2. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 προβλέπει τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των φωτοβολταϊκών σταθμών προκειμένου να κατοχυρώσουν την εγγυημένη τιμή βάσει των συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν υπογράψει με τον αρμόδιο φορέα. Ειδικότερα:

  α) για τα έργα με ισχύ έως και 10MW, προβλέπεται προθεσμία ολοκλήρωσης τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση του Ν. 4093/2012, ήτοι έως τον Μάρτιο του 2013 το αργότερο, και

  β) για τα έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 10MW (ή μικρότερη των 10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους απαιτείται η κατασκευή νέου υποσταθμού), προβλέπεται προθεσμία ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μηνών από την δημοσίευση του Ν. 4093/2012, ήτοι έως τον Νοέμβριο του 2013 το αργότερο.

  3. Η εταιρεία μας, όπως και άλλες εταιρείες του κλάδου, θεώρησαν ότι με το Ν. 4093/2012 ο νομοθέτης έλυσε τα ζητήματα που είχαν προκύψει αναφορικά με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών στη χώρα μας (π.χ. με την εισαγωγή έκτακτης εισφοράς και τη σύντμηση των αρχικών προθεσμιών υλοποίησης των έργων). Ως εκ τούτου, οι εν λόγω εταιρείες θεώρησαν ότι θα μπορούσαν ευλόγως να βασίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια στις ως άνω τεθείσες προθεσμίες, δηλ. Μάρτιο του 2013 για τα μικρότερα έργα υπό α) ανωτέρω και Νοέμβριο του 2013 για τα μεγαλύτερα έργα υπό β) ανωτέρω.

  4. Η τυχόν εισαγωγή της νέας παραγράφου 11 του άρθρου 22 στο σχέδιο της β’ διαβούλευσης συνιστά απροκαλύπτη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των έργων της κατηγορίας υπό β) ανωτέρω, καθώς η εν λόγω διάταξη καταργεί την προθεσμία του Νοεμβρίου 2013 λίγους μήνες πριν από την εκπνοή της, εν αντιθέσει με τα έργα της α) κατηγορίας, για τα οποία η τεθείσα με το με το Ν. 4093/2012 προθεσμία ίσχυσε κανονικά μέχρι και την προβλεπόμενη εκπνοή της (Μάρτιος 2013). Με άλλα λόγια, ενώ η προτεινόμενη διάταξη απουσίαζε από την α’ διαβούλευση του Δεκεμβρίου 2012, έρχεται να προστεθεί στη β’ διαβούλευση του Απριλίου 2013, λίγες μόλις ημέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας για τα μικρότερα έργα της α) ανωτέρω κατηγορίας, τα οποία είχαν κάθε δυνατότητα να εκτελεσθούν κανονικά!

  5. Τα έργα της κατηγορίας β) ανωτέρω που θίγονται από την προτεινόμενη διάταξη ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης σύμφωνα με το χρονοδιαγράμμα που προβλέπει ο ισχύον Ν. 4093/2012 (Νοέμβριος 2013). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έχουν ήδη υπογραφεί και εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής των φ/β σταθμών και των υποσταθμών, έχουν συναφθεί και εκταμιευθεί τραπεζικά δάνεια, έχουν δαπανηθεί ίδια και δάνεια κεφάλαια, ενώ στα έργα αυτά απασχολείται σημαντικός αριθμός προσωπικού. Σημειωτέον ότι τα εν εξελίξει υπό κατασκευή έργα της κατηγορίας β) ανωτέρω συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η κατασκευή / επέκταση υποσταθμών

  6. Κατά συνέπεια, η τυχόν υιοθέτηση της νέας παραγράφου 11 του άρθρου 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους εμπλεκόμενους (ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών, δανείστριες τράπεζες, κατασκευαστές, προμηθευτές εξοπλισμού, απασχολούμενο προσωπικό κ.ο.κ.).

  7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η νέα παραγράφος 11 του άρθρου 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου είναι παράνομη και καταχρηστική, αντίκειται στις αρχές τις ισονομίας και στις εύλογες προσδοκίες του διοικούμενου και ως τέτοια είναι ελεγκτέα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω, αντίκειται στην εθνική προσπάθεια δημιουργίας αξιόπιστου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι αναγκαίο για την προσέλκυση επενδύσεων και την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θα πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:55 | ΕΛΙΚΑ Α.Ε.

  Παράγραφος 12:

  H κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρμογής στις εγγυημένες τιμές αποτελεί μια αρνητική διάταξη και προτείνουμε την απόσυρσή της. Επισημαίνουμε ότι ήδη στο θέμα αυτό υπήρξε κατά το παρελθόν αρνητική εξέλιξη με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού της αναπροσαρμογής από το ευνοϊκότερο σενάριο της μεσοσταθμικής μεταβολής των τιμολογίων της ΔΕΗ σε αυτό του 50% του τιμαρίθμου.

  Προσθήκη νέας παραγράφου για διευθέτηση προβλήματος υλοποίησης έργων ΑΠΕ σε περιοχές με «κορεσμένο» δίκτυο:

  Σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 430 MW έργων ΑΠΕ, ενώ έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης έργα συνολικής ισχύος 1060 MW, τα οποία είναι αμφίβολο αν τελικώς θα υλοποιηθούν, λόγω και της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται λογιστική υπέρβαση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος. Ωστόσο, υφίσταται παράλληλα κι ένα σημαντικός αριθμός έργων τα οποία αν και έχουν λάβει και υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕΠΟ πριν την κήρυξη της Πελοποννήσου ως κορεσμένη, έχουν υποβάλλει αίτημα έκδοσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν δύναται όμως να υλοποιηθούν λόγω του εν λόγω «κορεσμού». Ορισμένα μάλιστα εξ αυτών των έργων έχουν ήδη επιτύχει την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Τούτο διότι σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ και απόψεων του ΑΔΜΗΕ, υπάρχει υπέρβαση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος (1900 MW), με βάση τα λειτουργούντα και αδειοδοτημένα (με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης) έργα.

  Προτείνουμε λοιπόν, ειδικότερα για περιοχές «κορεσμένων» δικτύων να δίδεται η δυνατότητα για έκδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε νέους δικαιούχους που κατέχουν ΑΕΠΟ και για αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος +25% (overbooking) επιπροσθέτως της συνολικής ισχύος του ορισθέντους από την ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ «ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος». Η διάταξη αυτή θα αφορά μόνο τους αιολικούς παραγωγούς, δεδομένου ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί αυτή την τεχνολογία ΑΠΕ που απέχει σήμερα σημαντικά από τους στόχους που έχουν τεθεί για την χώρα μας με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή κείμενη νομοθεσία ενώ έχει τη χαμηλότερη εγγυημένη τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πέραν αυτού είναι τεχνικά ευκολότατο για τον αρμόδιο Διαχειριστή να θέτει εκτός λειτουργίας από το Κέντρο Κατανομής Φορτίου έναν αιολικό σταθμό που συνδέεται στο Σύστημα, δυνατότητα που δεν υπάρχει π.χ. για έναν φωτοβολταϊκό σταθμό Στην παραπάνω περίπτωση, οι έννομες συνέπειες που θα προκύπτουν για τον αρμόδιο Διαχειριστή από τη χορήγηση της, κατά τα ανωτέρω, οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα άρχονται από την κατάρτιση της Σύμβασης Σύνδεσης.

  Στις περιπτώσεις αυτές, για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος, ο αρμόδιος Διαχειριστής θα επιβάλλει τη δυνατότητα περικοπής φορτίου ή και διακοπής λειτουργίας της Μονάδας – αιολικού σταθμού του παραπάνω δικαιούχου, οσάκις υφίσταται υπέρβαση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος, εξ αιτίας παραγωγών αιολικής ενέργειας που τους έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε χρόνο προηγούμενο από το νέο δικαιούχο.

  Για την ΕΛΙΚΑ Α.Ε.
  Σωκράτης Κωνσταντινίδης
  Δ/νων Σύμβουλος

 • 19 Απριλίου 2013, 12:06 | Τάσος

  Τόσο η παράγραφος 12 όσο και η παράγραφος 13 χρειάζονται επαναδιατύπωση. Για τη διευκόλυνση χρηματοδότησης των έργων θα πρέπει να διατηρηθεί η αναπροσαρμοφή των τιμών, ίσως με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Προτείνεται να γίνεται αναπροσαρμογή των τιμών μόνο σε περίπτωση που ο δείκτης τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους είναι μεγαλύτερος του 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση που ο ΔΤΚ είναι μικρότερος του 1,5%, οι τιμές να μην αναπροσαρμόζονται για το συγκεκριμένο έτος.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:23 | SOLAR CELLS HELLAS AE

  Παρ 2.
  Δεν έχει καμία λογική την παρούσα περίοδο ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να διαχειρίζεται όλες τις προσφορές σύνδεσης και το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλο μπέρδεμα ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τον ειδικά για όσα έργα ο φάκελος είναι σήμερα στον ΑΔΜΗΕ. Θα δημιουργήσει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην υλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας ώριμων έργων.

  Παρ 11.
  Άλλη μια αναδρομική διάταξη που τερματίζει έργα που βρίσκονται ήδη σε κατασκευή καθώς αλλάζει άρδην τις χρηματοοικονομικές τους συνθήκες.
  Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί σε έργα τα οποία ήδη βρίσκονται υπό κατασκευή και έχουν ολοκληρωθεί απλά απομένει η ολοκλήρωση της κατασκευής του υπάρχοντος ΥΣ ΥΤ όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές εγκρίσεις, να μην προβλέπεται χρονική υστέρηση. Προτεινόμενη να παραμείνει τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος σε περιπτώσεις.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:58 | ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

  Προτείνεται να διαγραφεί όλη η παράγραφος.

  Γίνεται μία συντονισμένη πανευρωπαική προσπάθεια στήριξης και αναδιάρθρωσης της Ευρωπαικής αγοράς των Ευρωπαικών φωτοβολταικών προιόντων. Ειδικότερα η Ευρωπαική Επιτροπή έχει προχωρήσει σε μέτρα antidumping προς τα προιόντα προελεύσεως από τη Λαική Δημοκρατία της Κίνας, τα οποία με τις πέραν του δεόντως επιθετικές τιμές κάτω του κόστους κατασκευής, προσπαθούν να κατακλείσουν την παγκόσμια αγορά.

  ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

 • 19 Απριλίου 2013, 10:28 | ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

  Αρθ. 22 σχεδίου νόμου «ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις»

  Με τα άρθρα 13, 14 και 15 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται θέματα λατομείων. Είναι προφανές, ότι οι νέες διατάξεις ισχύουν για όλη την Επικράτεια, χωρίς καμμία εξαίρεση.
  Επομένως, δεν πρέπει να υπάρχουν προγενέστερες διατάξεις με αντίθετο περιεχόμενο, οι οποίες προκαλούν σύγχυση ως προς την εφαρμογή τους, επειδή αυτές δεν έχουν καταργηθεί ρητά. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στη διάταξη της παρ.1 Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/4715/199 (ΦΕΚ 1768 Β/99), η οποία έχει καταργηθεί σιωπηρά με μεταγενέστερο νομικό πλαίσιο όπως: Ν. 2831/2000 αρθ. 26 παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3212/03 αρθ. 12 παρ. 3 και αρθ. 23 παρ. 5 – Ν. 3325/05 αρθ. 7 – Ν. 3551 αρθ. 10 παρ. 1 – Ν. 3982 αρθ. 75.
  Το προανεφερεθέν νομικό πλαίσιο δεν εξαιρεί τον νομό Ηρακλείου Κρήτης, άποψη που αποδέχτηκε το ΣτΕ με την 3168/08, που ακύρωσε τη συγκεκριμένη διάταξη.
  Κατόπιν του ανωτέρω εισηγούμεθα, όπως στις καταργούμενες διατάξεις του αρθ. 22 προστεθεί παρ. 16 ως ακολούθως: « Η παράγραφος 1 Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/4715/1999 (ΦΕΚ 1768 Β/99) καταργείται από δημοσιεύσεως του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α/2000)».

  Σταυρουλάκης Παντελής

 • Ο πρόσφατα δημοσιευμένος νόμος 4093/2012(ΦΕΚ 222Α), έδινε την δυνατότητα διασφάλισης της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για δώδεκα μήνες, σε έργα των οποίων η σύνδεση τους με το σύστημα απαιτούσε την κατασκευή νέου ΥΣ. Με το δεδομένο αυτό επενδυτές υπέγραψαν σχετικές συμβάσεις για την κατασκευή των έργων και την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πολύ πριν την ανάρτηση προς διαβούλευση του παρόντος νομοσχεδίου. Επιπλέον, τα εν’ λόγο έργα συνεισφέρουν με το μέγιστο δυνατό ποσοστό στην μείωση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, αφού δεν εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

  Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η κατάργηση της παραγράφου στο σύνολό της 11, ή κατ’ ελάχιστον να εξαιρούνται έργα τα οποία έχουν υπογράψεις σχετικές συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού. Κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο γίνεται στην παράταση της άδειας εγκατάστασης.

  Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθούν και οι παράγραφοι 12 και 13, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αύξηση της τιμής πώλησης καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του έργου δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα των σταθμών, όπως προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις, αναπροσαρμόζονται ετησίως με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

 • Άρθρο 22

  Να απαλειφθούν οι παράγραφοι 11,12 και 13.

  Η παράγραφος 11 ακυρώνει προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση του ν.4093/2012 η οποία ήδη έθετε στενούς περιορισμούς σε μεγάλες επενδύσεις. Με την προτεινόμενη νέα ρύθμιση, οι επενδυτές (οι οποίοι σημειωτέον ξεκίνησαν να κατασκευάζουν σήμερα νέους και ακριβούς υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ) κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε οικονομική καταστροφή, αφού δεν υπάρχει πλέον καμία εγγύηση για τη βιωσιμότητα της επένδυσής τους.

  Οι παρ. 12 και 13, καταργούν την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών. Κάτι τέτοιο συνιστά de facto αναδρομική μείωση σε υφιστάμενες συμβάσεις και είναι αμφίβολης νομιμότητας και σε κάθε περίπτωση σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις και προτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • 18 Απριλίου 2013, 15:23 | rf energy

  Επίσης, στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου νόμου θα πρέπει να δρομολογηθεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 3851/2010 που καθορίζει την τιμολόγηση της ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς αποκατάσταση της ίσης αντιμετώπισης όλων των επενδύσεων του χώρου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υφιστάμενη διατύπωση του εν λόγω άρθρου, η καθορισμένη τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης προσαυξάνεται σε ποσοστό έως και 25% της ήδη αυξημένης τιμής πώλησης που ισχύει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

  Επομένως για ένα αιολικό πάρκο που συνδέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 89,97 €/MWh ενώ για ένα αιολικό πάρκο σε ένα Μη Διασυνδεδεμένο Νησί που συνδέεται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης, η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι έως και 127,31 €/MWh (101,85 €/MWh + 25%). Η εν λόγω αυξημένη τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας ορθά καθορίζεται με τον τρόπο αυτό για τα εν λόγω έργα καθώς η κατασκευή της υποθαλάσσιας γραμμής διασύνδεσης ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος κατασκευής των έργων συγκριτικά με τα «συμβατικά» έργα που συνδέονται απευθείας στο Σύστημα της χώρας ενώ παράλληλα δίνει κίνητρο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε περιοχές με υψηλό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, όπως τα νησιά, που δε θα ήταν βιώσιμες σε διαφορετική περίπτωση επιτυγχάνοντας παράλληλα τη Διασύνδεση τους με το Σύστημα, γεγονός που τα καθιστά ανεξάρτητα από ρυπογόνες και ακριβές τοπικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

  Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι κορεσμένο και είτε δεν προβλέπεται η επέκτασή του είτε η σχεδιασμένη επέκτασή του απαιτεί πολλά χρόνια μέχρι να υλοποιηθεί, οι επενδυτές, προκειμένου να αναπτύξουν τα επενδυτικά τους σχέδια, αναγκάζονται ουσιαστικά να συμπεριλαμβάνουν σε αυτά νέες υποθαλάσσιες γραμμές μεταφοράς προκειμένου να διασυνδεθούν τα έργα τους στο Σύστημα της χώρας. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι εν λόγω επενδύσεις επιβαρύνονται με το κόστος ανάπτυξης των νέων υποθαλάσσιων γραμμών μεταφοράς χωρίς ωστόσο να επωφελούνται της διάταξης του νόμου που προβλέπει την αυξημένη τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται παραπάνω, με αποτέλεσμα να παραμένει στα 89,97 €/MWh.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να μην υπάρχει διαφορετική μεταχείριση στα έργα που αναπτύσσονται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά σε σχέση με αυτά που αναπτύσσονται σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, ενώ ουσιαστικά και στις δύο περιπτώσεις τα έργα είναι αποκλεισμένα ενεργειακά από το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την πραγματοποίηση νέων έργων σύνδεσης, προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση:

  Διατύπωση νόμου:

  «Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και βραχονησίδες της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, με εξαίρεση τα τυχόν πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, τιμολογείται με βάση την τιμή του στοιχείου α΄ για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά του ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% πλέον του ποσοστού επί τοις εκατό που ορίζεται από την τετραγωνική ρίζα του λόγου της ευθείας απόστασης σε χιλιόμετρα μεταξύ της εξόδου του τερματικού υποσταθμού ανύψωσης των σταθμών και του σημείου του υφιστάμενου Συστήματος τα οποία συνδέονται μέσω του νέου έργου σύνδεσης, προς το δεκαπλάσιο της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών σε MW. Η προσαύξηση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 25%. Η προσαύξηση ισχύει και μετά την πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας και προσθετικά σε πιθανή προσαύξηση της προηγούμενης περίπτωσης γ΄.»

  Τροποποίηση:

  «Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ή Διασυνδεδεμένα με κορεσμένο Δίκτυο και βραχονησίδες της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, με εξαίρεση τα τυχόν πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, τιμολογείται με βάση την τιμή του στοιχείου α΄ για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά του ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% πλέον του ποσοστού επί τοις εκατό που ορίζεται από την τετραγωνική ρίζα του λόγου της ευθείας απόστασης σε χιλιόμετρα μεταξύ της εξόδου του τερματικού υποσταθμού ανύψωσης των σταθμών και του σημείου του υφιστάμενου Συστήματος τα οποία συνδέονται μέσω του νέου έργου σύνδεσης, προς το δεκαπλάσιο της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών σε MW. Η προσαύξηση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 25%. Η προσαύξηση ισχύει και μετά την πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας και προσθετικά σε πιθανή προσαύξηση της προηγούμενης περίπτωσης γ΄.»

  Αιτιολογία:

  Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και εμπορικά αποδεκτό οι Παραγωγοί που επιβαρύνονται με το συνολικό κόστος μιας νέας υποθαλάσσιας σύνδεσης ανεξάρτητης από το μη διασυνδεδεμένο ή κορεσμένο δίκτυο μιας περιοχής και συμβάλλουν με την υλοποίηση των έργων αυτών στην ενεργειακή επάρκεια αυτής, να απολαμβάνουν την ίδια τιμολογιακή πολιτική με ανάλογες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

 • 18 Απριλίου 2013, 15:44 | rf energy

  Να αφαιρεθεί στο σύνολό του διότι καταργεί τις αναπροσαρμογές στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 • 18 Απριλίου 2013, 13:25 | Χρήστος Μαλανδράκης

  Η παράγραφος 11 του άρθρου 22 να τροποποιηθεί ως εξής :

  11.Η υποπαράγραφος 3α της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται.

  Η υποπαράγραφος 3β της παρ.Ι.2 του άρθρου πρώτου του 4093 που αφορά έργα που έχουν σύνδεση στο δίκτυο με Υποσταθμό να παραμείνει σε ισχύ .

 • 17 Απριλίου 2013, 14:43 | Ελ.

  Παράγραφος 11:11. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται κατά το μέρος που αφορά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή ενεργοποίηση της σύνδεσής τους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος

  Η παραπάνω παράγραφος ουσιαστικά καταργεί τους δώδεκα μήνες περιθώριο κατασκευής υποσταθμού μεγάλων φωτοβολταικών σταθμών (πάνω από 10 MW) που έχουν «κλειδωμένη ταρίφα»…. Δηλαδή όλα τα μεγάλα έργα που βρίσκονται στη τελική ευθεία δανειοδότησης και ολοκλήρωσης κατασκευής (μέχρι τις 10 Νοέμβριο 2013) ΧΑΝΟΥΝ 5 μήνες πρίν την εκπνοή της προθεσμίας την » ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ kWh» ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ…Τα συγκεκριμενα έργα με τη «φαινή¨ιδέα του Υπουργείου θα λάβουν τιμές πολύ πολύ μικρότερες από τις «κλειδωμένες». Περαιτέρω, η εν λόγω υποπαράγραφος περιελάμβανε και έργα μικρότερα των 10 MW για τα οποία η προθεσμία κατασκευής τελείωσε το Μάρτιο του 2013 – ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΠΙΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΤΙς ΕΓΓΥΗΜΕΝΕς ΤΙΜΕΣ ΤΟΥς…. ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΤΙΣΤΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΗΓΟΡΉΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 10mw ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΑ
  «ΘΑΨΕΙ» ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΜΙΣΤΗΚΑΝ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ….

  ΝΤΡΟΠΗ!!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!! H ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΔΙΟΤΙ ΓΕΝΝΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ…………