• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' | 19 Απριλίου 2013, 12:45

    Γνωρίζοντας αφενός την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για το περιβάλλον αλλά και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους λόγους τους οποίους, τυχόν ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ματαίωση όλων των συγκεκριμένων επενδύσεων: 1. Βασικό αξίωμα σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ΑΠΕ, αποτελεί η κατοχύρωση, πριν την έναρξη κατασκευής, της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος για όλη την περίοδο λειτουργίας του. Η τιμή πώλησης αποτελεί βασική θεμελιακή παράμετρος, η οποία καθορίζει όλους του παράγοντες που συνθέτουν το έργο. 2. Ανάλογα με την ισχύ της κάθε μονάδας βιοαερίου αλλά και το είδος των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, ο χρόνος κατασκευής διαφέρει, ξεκινώντας από 8 και φτάνοντας έως και 15 μήνες. Επιπλέον, μετά την κατασκευή της μονάδας, υπάρχει το χρονικό διάστημα του commissioning, του χρόνου δηλαδή που χρειάζεται για να αρχίζει να παράγεται το βιοαέριο. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προηγείται της δοκιμαστικής λειτουργίας. Ανάλογα με το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των πρώτων υλών που υπάρχουν εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή διαθέσιμα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαφέρει και μπορεί να είναι από 40 έως 120 ημέρες. Συνεπώς είναι αδύνατον να προβλέψει ο επενδυτής, την χρονική περίοδο κατασκευής που χρειάζονται οι μονάδες βιοαερίου. Εξαιτίας των παραπάνω, θεωρούμε πάντα σαν εύλογο χρόνο κατασκευής μιας μονάδας βιοαερίου τους 18 μήνες. Θεωρώντας αξιωματικά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σαν ασφαλές, ο επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι για τους επόμενους 18 μήνες μετά την έναρξη της επένδυσης δεν θα αλλάξει η τιμή πώλησης του ρεύματος. 3. Βασική μέριμνα ενός επενδυτή βιοαερίου είναι η εξασφάλιση του κόστους της προμήθειας των πρώτων υλών, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας. Το βασικό κόστος της μονάδας βιοαερίου, αυτό των πρώτων υλών, πρέπει να έχει συμβολαιοποιηθεί και μάλιστα για αρκετά χρόνια, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας και σύνδεσης αυτής στο δίκτυο Για τον λόγο αυτό, είναι απαγορευτικό για την επένδυση, η οποιαδήποτε προοπτική μεταβολής της τιμής πώλησης του ρεύματος. 4. Κάθε σοβαρός επενδυτής βιοαερίου, πριν ξεκινήσει την αδειοδοτική διαδικασία, έχει σαν κύριο σκοπό την εξασφάλιση της πρώτη ύλης, και μάλιστα για τουλάχιστον μια δεκαετία, γεγονός όπου δεν υπάρχει σε καμία άλλη ΑΠΕ. Για τον λόγο αυτό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, η πλειοψηφία των επενδύσεων βιοαερίου, οι οποίες διαθέτουν την χρηματοδότηση αλλά και έχουν εξασφαλίσει την πρώτη ύλη και μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν, να ξεκίνησαν την αδειοδοτική διαδικασία, τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην έχουν υπογράψει σήμερα καμία σύμβαση πώλησης. Η μεγάλη πλειονότητα των έργων, όπου έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης, πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, με αποτέλεσμα την συνέχιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις αντίστοιχες περιοχές. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός, ότι μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί καμία μονάδα βιοαερίου από αγροβιομηχανικά υποπροϊόντα. 5. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο είναι εργοστάσια, τα οποία διέπονται από όλες τις παραμέτρους και κινδύνους της κατασκευής ενός εργοστασίου. 6. Μία επένδυση βιοαερίου, έχει το μεγαλύτερο επιχειρηματικό ρίσκο για τον επενδυτή σε σχέση με όλες τις άλλες ΑΠΕ, αφού εξαρτάται από την διαθεσιμότητα και το κόστος πρώτων υλών, τα οποία παράγονται από ανθρώπους. Αυτό και μόνο το γεγονός, στερεί από τις μονάδες βιοαερίου την εγγύηση που έχουν όλες οι άλλες ΑΠΕ, ότι η «πηγή της πρώτης ύλης» πχ αέρας, ήλιος, νερό, θα είναι διαθέσιμη συνεχώς και σε σταθερή ποσότητα. 7. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, κανένα τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα δανειοδοτήσει καμία μονάδα βιοαερίου, γνωρίζοντας από την αρχή ότι υπάρχει έστω και μια μικρή περίπτωση μείωσης της τιμής πώλησης του ρεύματος. 8. Σύμφωνα με το πραγματικό ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας σε οργανικά απόβλητα αλλά και τις τιμές των ενεργειακών φυτών, η πραγματική συνολική εγκατεστημένη ισχύς από μονάδες βιοαερίου δεν θα υπερβεί τα επόμενα χρόνια τα 50 MW. Για τον λόγο αυτό, οι μονάδες βιοαερίου δεν αποτελούν καμία απειλή για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Απεναντίας συμβάλλουν σαν μονάδες βάσης του ηλεκτρικού δικτύου. Για όλους του παραπάνω λόγους, θα θέλαμε την βοήθειας σας, ώστε να εξαιρεθούν οι μονάδες βιοαερίου της κατηγορίας ιε και ιδ από το συγκεκριμένο άρθρο.