• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΙΚΑ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 12:55

    Παράγραφος 12: H κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρμογής στις εγγυημένες τιμές αποτελεί μια αρνητική διάταξη και προτείνουμε την απόσυρσή της. Επισημαίνουμε ότι ήδη στο θέμα αυτό υπήρξε κατά το παρελθόν αρνητική εξέλιξη με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού της αναπροσαρμογής από το ευνοϊκότερο σενάριο της μεσοσταθμικής μεταβολής των τιμολογίων της ΔΕΗ σε αυτό του 50% του τιμαρίθμου. Προσθήκη νέας παραγράφου για διευθέτηση προβλήματος υλοποίησης έργων ΑΠΕ σε περιοχές με «κορεσμένο» δίκτυο: Σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 430 MW έργων ΑΠΕ, ενώ έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης έργα συνολικής ισχύος 1060 MW, τα οποία είναι αμφίβολο αν τελικώς θα υλοποιηθούν, λόγω και της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται λογιστική υπέρβαση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος. Ωστόσο, υφίσταται παράλληλα κι ένα σημαντικός αριθμός έργων τα οποία αν και έχουν λάβει και υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕΠΟ πριν την κήρυξη της Πελοποννήσου ως κορεσμένη, έχουν υποβάλλει αίτημα έκδοσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν δύναται όμως να υλοποιηθούν λόγω του εν λόγω «κορεσμού». Ορισμένα μάλιστα εξ αυτών των έργων έχουν ήδη επιτύχει την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Τούτο διότι σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ και απόψεων του ΑΔΜΗΕ, υπάρχει υπέρβαση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος (1900 MW), με βάση τα λειτουργούντα και αδειοδοτημένα (με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης) έργα. Προτείνουμε λοιπόν, ειδικότερα για περιοχές «κορεσμένων» δικτύων να δίδεται η δυνατότητα για έκδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε νέους δικαιούχους που κατέχουν ΑΕΠΟ και για αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος +25% (overbooking) επιπροσθέτως της συνολικής ισχύος του ορισθέντους από την ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ «ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος». Η διάταξη αυτή θα αφορά μόνο τους αιολικούς παραγωγούς, δεδομένου ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί αυτή την τεχνολογία ΑΠΕ που απέχει σήμερα σημαντικά από τους στόχους που έχουν τεθεί για την χώρα μας με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή κείμενη νομοθεσία ενώ έχει τη χαμηλότερη εγγυημένη τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πέραν αυτού είναι τεχνικά ευκολότατο για τον αρμόδιο Διαχειριστή να θέτει εκτός λειτουργίας από το Κέντρο Κατανομής Φορτίου έναν αιολικό σταθμό που συνδέεται στο Σύστημα, δυνατότητα που δεν υπάρχει π.χ. για έναν φωτοβολταϊκό σταθμό Στην παραπάνω περίπτωση, οι έννομες συνέπειες που θα προκύπτουν για τον αρμόδιο Διαχειριστή από τη χορήγηση της, κατά τα ανωτέρω, οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα άρχονται από την κατάρτιση της Σύμβασης Σύνδεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος, ο αρμόδιος Διαχειριστής θα επιβάλλει τη δυνατότητα περικοπής φορτίου ή και διακοπής λειτουργίας της Μονάδας – αιολικού σταθμού του παραπάνω δικαιούχου, οσάκις υφίσταται υπέρβαση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος, εξ αιτίας παραγωγών αιολικής ενέργειας που τους έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε χρόνο προηγούμενο από το νέο δικαιούχο. Για την ΕΛΙΚΑ Α.Ε. Σωκράτης Κωνσταντινίδης Δ/νων Σύμβουλος