• Σχόλιο του χρήστη 'Αργύρης Μπακογιάννης' | 19 Απριλίου 2013, 12:27

    Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Θεωρείται λογικό και αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όταν η παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων οφείλεται στην ακύρωση πράξεων ή αποφάσεων της διοίκησης με δικαστική απόφαση λόγω παράλειψης της διοίκησης και όχι λόγω υπαιτιότητας του φορέα του σταθμού, η αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον ο χώρος εγκατάστασης αφορά δημόσια γη, να αποτελεί υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης. Ίσως στη περίπτωση αυτή η Διοίκηση να πρέπει να αποζημιώνει τον φορέα του σταθμού και για τα έξοδα στα οποία προέβη και για τις ζημιές που υπέστη λόγω των κακών αποφάσεων της Διοίκησης οι οποίες εν τέλει ακυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις. Μετά τιμής Αργύρης Μπακογιάννης