Άρθρο 03: Άδειες εγκατάστασης

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής :
«10. Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ, ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, μετά από αίτημα του κατόχου της, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
α) Παράταση αρχικά για δύο (2) έτη εφόσον:
αα) έχουν εκτελεστεί έργα υποδομής του έργου ή έργα σύνδεσης που αντιστοιχούν σε δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους αυτών, ή
ββ) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω περίπτωσης αα) αλλά έχουν συναφθεί οι συμβάσεις για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, ή
γγ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου, ή
δδ) υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.
β) Παράταση για δεκαοχτώ (18) επιπλέον μήνες, εφόσον:
αα) έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης, ή
ββ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.
Εάν μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, δεν έχει υποβληθεί αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή για έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού: α) ανακαλείται η άδεια παραγωγής και παύει να ισχύει κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύμβαση που αφορούν στο σταθμό και β) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2244/1994 (Α’ 168) και ο φορέας του σταθμού υποχρεούται στην αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον ο χώρος εγκατάστασης αφορά δημόσια γη.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω εδαφίων, η άδεια παραγωγής δεν ανακαλείται εάν μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, έχει εκτελεστεί έργο που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου: α) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2244/1994 (Α’ 168) και β) χορηγείται, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, νέα άδεια εγκατάστασης για ολοκλήρωση του έργου σε εύλογο χρόνο, που προσδιορίζεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου α) τροποποιείται η άδεια παραγωγής και προσαρμόζεται κατάλληλα η ισχύς ώστε αυτό να μπορεί να είναι λειτουργικό και β) εντός διαστήματος 2 μηνών από τη λήξη της άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής αίτημα για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενο από την τροποποιημένη άδεια παραγωγής, τεκμηριωμένη πρόταση ολοκλήρωσης και σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Στις περιπτώσεις: α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και δ) μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, επιτρέπεται η έγκριση παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της άδειας.»
2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της παραγράφου 3 του άρθρου 1 που αφορά τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καθώς και για το ύψος αυτών για σταθμούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις α) έως γ) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, για τη χορήγηση της παράτασης της περίπτωσης α) της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 απαιτείται η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των παραγράφων 3 ή 4, κατά περίπτωση, του άρθρου 1 του παρόντος, εάν αυτή δεν είχε υποβληθεί για τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

 • Παρ. 1: «Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ,…»
  Η λέξη «άπαξ» πρέπει να αφαιρεθεί.
  Με δεδομένη τη χρηματοοικονομική συγκυρία και επίσης δεδομένο ότι ο επενδυτής έχει εξαντλήσει την ίδια συμμετοχή πριν την αίτησή του ουσιαστικά για την έγκριση της πρώτης παράτασης και την αβεβαιότητα για την εκταμίευση από πιστωτικά ιδρύματα και τον Αναπτυξιακό νόμο (ενδιάμεση δόση) είναι πιθανότατο ο επενδυτής να μην έχει τις προϋποθέσεις για να αιτηθεί τη δεύτερη παράταση, συνεπώς χάνει την άδεια παραγωγής και την άδεια εγκατάστασης ενώ έχει υλοποιήσει σημαντικό τμήμα της επένδυσης ή έχει δαπανήσει σημαντικές προκαταβολές για το Η/Μ εξοπλισμό.
  Τέτοιου είδους δυσλειτουργίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με την επανέκδοση της άδειας εγκατάστασης χωρίς να καταστρατηγείται το πνεύμα του νομοθέτη.

  Πρέπει να προβλεφθεί ότι το χρονικό διάστημα της δικαστικής προσφυγής εναντίον κάθε απόφασης που αφορά στην υλοποίηση του έργου, δεν προσμετράτε μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, στα χρονικά πλαίσια της άδειας εγκατάστασης.

  Όπου αναφέρεται η έκφραση «αναστολή με δικαστική απόφαση» να αντικατασταθεί με την έκφραση «δικαστική προσβολή οποιασδήποτε απόφασης…».

  «Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω εδαφίων, η άδεια παραγωγής δεν ανακαλείται εάν μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, έχει εκτελεστεί έργο που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου: α) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2244/1994 (Α’ 168) και β) χορηγείται, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, νέα άδεια εγκατάστασης για ολοκλήρωση του έργου σε εύλογο χρόνο, που προσδιορίζεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου α) τροποποιείται η άδεια παραγωγής και προσαρμόζεται κατάλληλα η ισχύς ώστε αυτό να μπορεί να είναι λειτουργικό και β) εντός διαστήματος 2 μηνών από τη λήξη της άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής αίτημα για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενο από την τροποποιημένη άδεια παραγωγής, τεκμηριωμένη πρόταση ολοκλήρωσης και σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»
  Οι χρόνοι της παραγράφου αυτής είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας! Προφανώς και πρέπει να διευρυνθούν αρκετά ώστε έστω να την προσεγγίζουν.

  Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου γιατί επενδύσεις με άδεια εγκατάστασης ή επενδύσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 δηλαδή επίκειται η άδεια εγκατάστασης, δεν μπορούν να επιβαρύνονται αναδρομικά με οικονομικά στοιχεία που δεν είχαν προβλεφθεί στο επιχειρηματικό τους σχέδιο και πιθανόν να ανατρέπουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους.

  Πρέπει να προστεθεί και η έννοια της εξαίρεσης χρόνου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 366/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  Από την εμπειρία μας, έχει παρατηρηθεί:
  α) Ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων μελετών β) καθυστερήσεις του διαχειριστή του δικτύου γ) καθυστέρηση ένταξης ή μη στον αναπτυξιακό νόμο.

 • ΘΕΜΑ: Υπόμνημα παρατηρήσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»
  ΣΗΜ.: – Ακολουθούν παρατηρήσεις κατ’ άρθρο του Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό ετέθη σε Δημόσια Διαβούλευση στον ιστότοπο http://www.opengov.gr/minenv/?p=4861 .

  Άρθρο 03: Άδειες εγκατάστασης
  1. Προτείνεται να προστεθεί στην προτεινόμενη διάταξη του αρ. 8 παρ. 10 περ. β) του νόμου περίπτωση γγ) ως κάτωθι:
  (…), ή
  γγ) εφόσον ο φορέας υλοποίησης του έργου/ο επενδύτης έχει υποχρέωση σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία να διεξάγει διαγωνιστική διαδικασία για εύρεση αναδόχου, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο (…)
  Η υποχρέωση, επιβαλλόμενη διά νόμου, διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργίας έργων ΑΠΕ και κατά συνέπεια για την ταχεία ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η χορήγηση δεύτερης παράτασης επιβάλλεται λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που συνεπάγεται η υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν δικαιολογείται απόκλιση μεταξύ αρ. 8 παρ. 10 α), όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην περ. δδ) και αρ. 8 παρ. 10 β).
  2. Προτείνεται στο ίδιο αρ. 8 παρ. 10 περ. β) εδάφιο τελευταίο όπου γίνεται λόγος για παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, να προστεθεί και η περίπτωση ε) ως εξής:

  «(…) και
  ε) συγκροτημάτων Φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος ίσης ή/και άνω των πενήντα (50) MW με υποχρέωση κατασκευής νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) σύνδεσης στο Σύστημα.»

  Περαιτέρω, σημειώνεται ότι και για τα ανωτέρω έργα [περ. α)-ε)] θα πρέπει να προβλέπεται ρητά δυνατότητα χορήγησης νέας παράτασης μετά από υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης και νέου χρονοδιαγράμματος από τον κάτοχο της αδείας.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:27 | Αργύρης Μπακογιάννης

  Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  Θεωρείται λογικό και αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όταν η παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων οφείλεται στην ακύρωση πράξεων ή αποφάσεων της διοίκησης με δικαστική απόφαση λόγω παράλειψης της διοίκησης και όχι λόγω υπαιτιότητας του φορέα του σταθμού, η αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον ο χώρος εγκατάστασης αφορά δημόσια γη, να αποτελεί υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης.
  Ίσως στη περίπτωση αυτή η Διοίκηση να πρέπει να αποζημιώνει τον φορέα του σταθμού και για τα έξοδα στα οποία προέβη και για τις ζημιές που υπέστη λόγω των κακών αποφάσεων της Διοίκησης οι οποίες εν τέλει ακυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις.

  Μετά τιμής
  Αργύρης Μπακογιάννης

 • 19 Απριλίου 2013, 12:27 | ΕΛΙΚΑ Α.Ε.

  Η επιβολή προσκόμισης εγγυητικής επιστολής με το αίτημα παράτασης της Άδειας Εγκατάστασης ενός έργου αποτελεί αρνητική διάταξη, θέτοντας ένα σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση αυτού και θα πρέπει να αποσυρθεί, ενώ διέπεται κι από στοιχεία παραλογισμού. Κι αυτό γιατί είναι απολύτως εύλογο ότι εφόσον ένας επενδυτής αιτείται την ως άνω παράταση, προφανώς και είναι σε θέση να υλοποιήσει το έργο του, δεδομένου ότι έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες προς την κατασκευή αυτού. Αν η διοίκηση βλέπει ότι, ο επενδυτής δεν μπορεί να υλοποιήσει το έργο, ας μη τού χορηγήσει την παράταση. Τι νόημα έχει η επιβολή της εγγυητικής επιστολής, αν είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο;

  Ειδικά στην περίπτωση: α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου. έργα θα απαιτείται σίγουρα παράταση της Άδειας Εγκατάστασής τους, λόγω της πολυπλοκότητας, του μεγέθους τους καθώς και του χρόνου παράδοσης του υποθαλάσσιου καλωδίου, που είναι σίγουρα άνω των δύο ετών.

  Σε περίπτωση που ατυχώς η διάταξη ισχύσει, και δεδομένου ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ΡΑΕ θα εκδώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετική γνώμη για το θέμα, προκειμένου στη συνέχεια να εκδώσει με τη σειρά του απόφαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος, προτείνουμε το κάτωθι: Τρεις (3) μήνες προ της λήξης της Άδειας Εγκατάστασης, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτημα προς την ΡΑΕ για την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 1 του παρόντος, περί πρόβλεψης ειδικότερων προϋποθέσεων για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών σε περιπτώσεις που η σύνδεση των σταθμών με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα γίνεται μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου σύνθετου έργου. Η εν λόγω απόφαση θα εκδίδεται από την ΡΑΕ (σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί μια γενικότερη απόφαση που να ορίζει τα παραπάνω) εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, αλλιώς δεν θα απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

  Για την ΕΛΙΚΑ Α.Ε.
  Σωκράτης Κωνσταντινίδης
  Δ/νων Σύμβουλος

 • Άρθρο 3
  Άδειες εγκατάστασης

  Στο άρθρο αυτό γίνεται επίκληση σχετικά με τη «διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο». Ο ΣΕΦ έχει εκφράσει επανειλημμένως τη διαφωνία του με τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία έχει αποδειχθεί πως δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς και δεν οδηγεί εν τέλει σε μικρότερο κόστος για τους καταναλωτές. Εμμένουμε στην εφαρμογή ενός συστήματος σταθερών εγγυημένων τιμών που, σε συνδυασμό με το “μοντέλο του διαδρόμου”, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στη Γερμανία, εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

 • 18 Απριλίου 2013, 17:37 | Τάσος

  Μετά την παρέλευση 2 ετών από την πρώτη παράταση άδειας της εγκατάστασης και 18 μηνών από τη δεύτερη παράταση, δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση εκτέλεσης έργου τουλάχιστον 50% του συνόλου της επένδυσης, να μην γίνεται ανάκληση της άδειας παραγωγής και να κινείται η διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης. Προκύπτει όμως ένα μεταβατικό διάστημα όπου το έργο δεν θα έχει άδεια εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της νέας. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 6 του Ν.4062, εάν στο μεταβατικό αυτό διάστημα η οριστική προσφορά σύνδεσης λήξει ή είχε ήδη λήξει και ήταν σε ισχύ όσο ίσχυε η άδεια εγκατάστασης, τότε αυτή θα καταστεί άκυρη, ακυρώνοντας ακολούθως την σύμβαση σύνδεσης καθώς και τη σύμβαση πώλησης.
  Οπότε κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.

 • 18 Απριλίου 2013, 14:29 | Μαρίνα Δικαίου

  Ενόψει των δυσκολιών χρηματοδότησης του έργου και ανεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων για την κατασκευή του ,θεωρούμε ότι η ισχύς της άδειας εγκατάστασης πρέπει να ισχύει αρχικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ,ήτοι 3 τουλάχιστον ετών ,και εν συνεχεία να δύναται να παραταθεί με αίτηση μόνο του δικαιούχου για ένα επιπλέον έτος.
  Μία τέτοια πρόβλεψη θα διευκόλυνε χρονικά λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης την δυνατότητα κατασκευής του έργου .