• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ' | 19 Απριλίου 2013, 12:04

    1. Με τη νέα παράγραφο 11 του άρθρου 22 - η οποία επισημαίνεται ότι απουσίαζε από το αρχικό σχέδιο νόμου της α΄ διαβούλευσης τον Δεκέμβριο του 2012 - καταργείται η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, κατά το μέρος που αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, δηλ. ακόμη κι αν για τα έργα αυτά έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις σύνδεσης και αγοραπωλησίας και η κατασκευή τους έχει ήδη ξεκινήσει. 2. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 προβλέπει τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των φωτοβολταϊκών σταθμών προκειμένου να κατοχυρώσουν την εγγυημένη τιμή βάσει των συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν υπογράψει με τον αρμόδιο φορέα. Ειδικότερα: α) για τα έργα με ισχύ έως και 10MW, προβλέπεται προθεσμία ολοκλήρωσης τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση του Ν. 4093/2012, ήτοι έως τον Μάρτιο του 2013 το αργότερο, και β) για τα έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 10MW (ή μικρότερη των 10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους απαιτείται η κατασκευή νέου υποσταθμού), προβλέπεται προθεσμία ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μηνών από την δημοσίευση του Ν. 4093/2012, ήτοι έως τον Νοέμβριο του 2013 το αργότερο. 3. Η εταιρεία μας, όπως και άλλες εταιρείες του κλάδου, θεώρησαν ότι με το Ν. 4093/2012 ο νομοθέτης έλυσε τα ζητήματα που είχαν προκύψει αναφορικά με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών στη χώρα μας (π.χ. με την εισαγωγή έκτακτης εισφοράς και τη σύντμηση των αρχικών προθεσμιών υλοποίησης των έργων). Ως εκ τούτου, οι εν λόγω εταιρείες θεώρησαν ότι θα μπορούσαν ευλόγως να βασίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια στις ως άνω τεθείσες προθεσμίες, δηλ. Μάρτιο του 2013 για τα μικρότερα έργα υπό α) ανωτέρω και Νοέμβριο του 2013 για τα μεγαλύτερα έργα υπό β) ανωτέρω. 4. Η τυχόν εισαγωγή της νέας παραγράφου 11 του άρθρου 22 στο σχέδιο της β’ διαβούλευσης συνιστά απροκαλύπτη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των έργων της κατηγορίας υπό β) ανωτέρω, καθώς η εν λόγω διάταξη καταργεί την προθεσμία του Νοεμβρίου 2013 λίγους μήνες πριν από την εκπνοή της, εν αντιθέσει με τα έργα της α) κατηγορίας, για τα οποία η τεθείσα με το με το Ν. 4093/2012 προθεσμία ίσχυσε κανονικά μέχρι και την προβλεπόμενη εκπνοή της (Μάρτιος 2013). Με άλλα λόγια, ενώ η προτεινόμενη διάταξη απουσίαζε από την α’ διαβούλευση του Δεκεμβρίου 2012, έρχεται να προστεθεί στη β’ διαβούλευση του Απριλίου 2013, λίγες μόλις ημέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας για τα μικρότερα έργα της α) ανωτέρω κατηγορίας, τα οποία είχαν κάθε δυνατότητα να εκτελεσθούν κανονικά! 5. Τα έργα της κατηγορίας β) ανωτέρω που θίγονται από την προτεινόμενη διάταξη ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης σύμφωνα με το χρονοδιαγράμμα που προβλέπει ο ισχύον Ν. 4093/2012 (Νοέμβριος 2013). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έχουν ήδη υπογραφεί και εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής των φ/β σταθμών και των υποσταθμών, έχουν συναφθεί και εκταμιευθεί τραπεζικά δάνεια, έχουν δαπανηθεί ίδια και δάνεια κεφάλαια, ενώ στα έργα αυτά απασχολείται σημαντικός αριθμός προσωπικού. Σημειωτέον ότι τα εν εξελίξει υπό κατασκευή έργα της κατηγορίας β) ανωτέρω συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η κατασκευή / επέκταση υποσταθμών 6. Κατά συνέπεια, η τυχόν υιοθέτηση της νέας παραγράφου 11 του άρθρου 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους εμπλεκόμενους (ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών, δανείστριες τράπεζες, κατασκευαστές, προμηθευτές εξοπλισμού, απασχολούμενο προσωπικό κ.ο.κ.). 7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η νέα παραγράφος 11 του άρθρου 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου είναι παράνομη και καταχρηστική, αντίκειται στις αρχές τις ισονομίας και στις εύλογες προσδοκίες του διοικούμενου και ως τέτοια είναι ελεγκτέα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω, αντίκειται στην εθνική προσπάθεια δημιουργίας αξιόπιστου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι αναγκαίο για την προσέλκυση επενδύσεων και την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θα πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου.