• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Κλάδος Φωτοβολταϊκών' | 19 Απριλίου 2013, 13:54

    Με την παρ. 11 του παρόντος άρθρου καταργείται η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, κατά το μέρος που αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, δηλ. ακόμη κι αν για τα έργα αυτά έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις σύνδεσης και αγοραπωλησίας η / και η κατασκευή τους έχει ήδη ξεκινήσει. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην μελέτη, προμήθεια και κατασκευή Φ/Β Πάρκων μεγάλης ισχύος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά την ψήφιση του Ν. 4093/2012, πελάτες μας / Παραγωγοί - κάτοχοι αδειών - μας ανέθεσαν άμεσα την κατασκευή των Φ/Β Πάρκων και των Υ/Σ 20/150ΚV μέσω και εμπίπτουν στην παρ. (β) της υποπαραγράφου 3 ώστε να είναι δυνατή η τήρηση του χρονικόύ περιθωρίου των 12 μηνών που δίνει ο Ν. 4093/2012. Η εταιρία μας, προχώρησε σε παραγγελίες και δεσμεύσεις έναντι προμηθευτών εξοπλισμού των Φ/Β Πάρκων και των Υ/Σ 20/150KV και ξεκίνησε την υλποίηση των σχετικών έργων για να τηρηθεί το χ/δ που έδινε ο Ν. 4093/2012. Δυστυχώς, η υιοθέτηση της νέας παραγράφου 11 του άρθρου 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη στον Παραγωγό, στους κατασκευαστές καθώς και στο ολοένα και αυξανόμενο προσωπικό (επιστημονικό, τεχνικό, εργατικό) που απασχολείται στην κατασκευή Φ/Β Έργων και έργων υποδομής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θα πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου.