• ΘΕΜΑ: Υπόμνημα παρατηρήσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» ΣΗΜ.: - Ακολουθούν παρατηρήσεις κατ’ άρθρο του Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό ετέθη σε Δημόσια Διαβούλευση στον ιστότοπο http://www.opengov.gr/minenv/?p=4861 . Άρθρο 03: Άδειες εγκατάστασης 1. Προτείνεται να προστεθεί στην προτεινόμενη διάταξη του αρ. 8 παρ. 10 περ. β) του νόμου περίπτωση γγ) ως κάτωθι: (…), ή γγ) εφόσον ο φορέας υλοποίησης του έργου/ο επενδύτης έχει υποχρέωση σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία να διεξάγει διαγωνιστική διαδικασία για εύρεση αναδόχου, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο (…) Η υποχρέωση, επιβαλλόμενη διά νόμου, διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργίας έργων ΑΠΕ και κατά συνέπεια για την ταχεία ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η χορήγηση δεύτερης παράτασης επιβάλλεται λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που συνεπάγεται η υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν δικαιολογείται απόκλιση μεταξύ αρ. 8 παρ. 10 α), όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην περ. δδ) και αρ. 8 παρ. 10 β). 2. Προτείνεται στο ίδιο αρ. 8 παρ. 10 περ. β) εδάφιο τελευταίο όπου γίνεται λόγος για παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, να προστεθεί και η περίπτωση ε) ως εξής: «(…) και ε) συγκροτημάτων Φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος ίσης ή/και άνω των πενήντα (50) MW με υποχρέωση κατασκευής νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) σύνδεσης στο Σύστημα.» Περαιτέρω, σημειώνεται ότι και για τα ανωτέρω έργα [περ. α)-ε)] θα πρέπει να προβλέπεται ρητά δυνατότητα χορήγησης νέας παράτασης μετά από υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης και νέου χρονοδιαγράμματος από τον κάτοχο της αδείας.