• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΙΛΟΣ ITA GROUP' | 19 Απριλίου 2013, 13:38

    Όπως έχει διατυπωθεί το σχέδιο νόμου, αφήνει περιθώριο για εκ των υστέρων αλλαγή της τιμής πώλησης ενέργειας και σε έργα τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία και όχι μόνο σε νέα έργα που θα κατασκευαστούν μετά την όποια αλλαγή της ταρίφας. Κάτι τέτοιο βεβαίως θα ήταν καταστροφικό, καθώς θα δημιουργούσε πλήρη αδυναμία πρόβλεψης του καθεστώτος τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας και ως εκ τούτου αδυναμία κατάρτισης βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εξής διατύπωση: «Για σταθμούς για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ καθώς και να καθορίζεται ο συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ) της παρούσης. Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Για τους ανωτέρω σταθμούς, η σύμβαση πώλησης συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που κάθε φορά θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού.»