• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μπασιάς' | 19 Απριλίου 2013, 13:39

    Σχετικά με το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις», που έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση καταθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις: Σε μια εποχή που το πρόβλημα δημιουργίας νέων Μονάδων ΑΠΕ, αποτελεί προτεραιότητα στον τομέα παραγωγής ενέργειας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό και χρηματοδοτικό «περιβάλλον» που θα κινητοποιήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Διευκρινίζουμε, ένα «περιβάλλον» που να μην προβλέπει χαριστικές διατάξεις αλλά «καθαρούς» όρους, ώστε να ενισχύει κάθε επενδυτική πρωτοβουλία. Το προαναφερόμενο σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, δυστυχώς δεν προωθεί διατάξεις που ενισχύουν την προσπάθεια επενδυτικής δραστηριότητας, κυρίως σε μονάδες ΑΠΕ μικρής κλίμακας. Αντιθέτως μάλιστα, τροποποιεί προς το χειρότερο και τα ελάχιστα κίνητρα που ισχύουν σήμερα. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 11 αναφέρεται ότι στη σύμβαση πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος (kWh ηλεκτρικού ρεύματος) θα είναι αυτή που θα ισχύει την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή κατά την ημερομηνία της σύνδεσης του σταθμού. Η εν λόγω τροποποίηση παραβλέπει σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στην υλοποίηση κάθε έργου. Ειδικότερα απαιτούνται τα εξής βήματα:  Προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ  Άδεια δόμησης  Άδεια λειτουργίας  Έγκριση από τον αναπτυξιακό νόμο  Υλοποίηση του έργου Με τις καλύτερες προϋποθέσεις απαιτείται ένα χρονικό διάστημα της τάξης των δύο (2) ετών κατ’ ελάχιστο. Κατά συνέπεια, με την προαναφερόμενη τροπολογία, η μη έγκριση της τιμής πώλησης στο χρόνο έναρξης της λειτουργίας, έχει σαν αποτέλεσμα την σύνταξη μη αξιόπιστης τεχνικο-οικονομικής μελέτης, αμφιλεγόμενης εγκυρότητας business plan και αδυναμίας χρηματοδότησης. Κατόπιν των ανωτέρω, εάν ψηφιστεί το άρθρο 11, θα δημιουργηθεί αβεβαιότητα ως προς την τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος (kWh ηλεκτρικού ρεύματος) και, ως εκ τούτου, πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί μονάδα ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελάχιστο κόστος είναι πάνω από 2,5 εκ. ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε να αφαιρεθεί η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 11 και να παραμείνει αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή στη σύμβαση πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος (kWh ηλεκτρικού ρεύματος) θα είναι αυτή που υφίσταται την ημέρα υπογραφής της σύμβασης πώλησης. Με εκτίμηση, Για την ANSY Α.Ε. Γεώργιος- Χαράλαμπος Μπασιάς Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος