• Σχόλιο του χρήστη 'IBG MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ' | 19 Απριλίου 2013, 14:13

    ΑΡΘΡΟ 22 Παράγραφος 11 Η υποπαράγραφος 3β του άρθρου πρώτου της παραγράφου 1.2 του Ν.4093/2012 πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για τους κατωτέρω λόγους: 1. Η κατασκευή Υ.Τ./Μ.Τ. είναι χρονοβόρα και για τον λόγο αυτό ήδη έχουν ανατεθεί κατασκευές υποσταθμών και παραγγελίες Η/Μ υλικού που δεν μπορούν να διακοπούν. 2. Η επιβάρυνση των έργων σύνδεσης των Φ/Β έργων είναι δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα Φ/Β έργα που συνδέονται σε δίκτυο μέσης τάσης. 3. Η κατανομή του υψηλού κόστους σύνδεσης επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο για τα έργα που είναι μικρότερα από 10 MW όταν το σύνολο της ισχύος έργων ανά υποσταθμό είναι πολύ χαμηλότερο από την συνολική του χωρητικότητα. 4. Οι διαδικασίες αδειοδότησης (έγκριση καταλληλότητας, άδειες εγκατάστασης, συμβάσεις σύνδεσης)είναι πολύ πιό χρονοβόρες λόγω μεγαλύτερης πολυπλοκότητας 5. Τα έργα επέκτασης Συστήματος στους Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ μεταβιβάζονται και ενισχύουν την υποδομή του Διαχειριστή Συστήματος, ο οποίος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για ένταξη έργων Α.Π.Ε. άλλης τεχνολογίας. Εκτός της διατήρησης της ανωτέρω υποπαραγράφου θα πρέπει να επιτραπεί η σύναψη νέων συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης για όσα Φ/Β έργα έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης σε αυτούς τους υποσταθμούς και δεν έχουν ακόμη συναφθεί. Παράγραφοι 12 & 13 Προτείνεται η μη κατάργηση των αναπροσαρμογών τιμών βάσει δεικτών καταναλωτή τόσο για τα υφιστάμενα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ όσο και για τα μελλοντικά καθώς θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για τη βιωσιμότητά τους για τους κάτωθι λόγους: 1. Οι βασικές και ως επί το πλείστον συμβασιοποιημένες δαπάνες (συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών, ενοίκια, κατανάλωση ενέργειας από το δίκτυο, αμοιβές απασχολουμένων) αυξάνονται ετησίως ανεξαρτήτως του επιπέδου των εσόδων. 2. Η σύμβαση πώλησης αφορά σε ιδιαίτερα μακρό χρονικά διάστημα ήτοι 20 έτη (για τους γνωστούς λόγους του μεγάλου κόστους κατασκευής και της συνεπαγόμενης μακροπρόθεσμης ανάκτησης του, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησής της) για να μην υπόκειται σε μεταβολές βάσει των δεικτών καταναλωτή. 3. Η απώλεια αναπροσαρμογής, σε συνδυασμό με 1. Την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% 2. Την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης 3. Την έκπτωση φορολογικά μέρους μόνο της εισφοράς αλληλεγγύης 4. Την αλλαγή των συντελεστών απόσβεσης που εκπίπτουν φορολογικά που ουσιαστικά συνεπάγεται περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση για τις εταιρείες 5. Την καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων Επιβαρύνει ουσιαστικά και συστηματικά την ρευστότητα των εταιρειών/ έργων ΑΠΕ, με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις λοιπές προτεινόμενες ή και εν ισχύει ρυθμίσεις με επιστέγασμα αυτών τον καθορισμό της τιμής με την οποία θα πωλείται η παραγόμενη ενέργεια μετά την ολοκλήρωση των έργων, τα έργα Α.Π.Ε. στην Ελλάδα δεν θα αποτελούν πια ούτε επενδυτικά ούτε και τραπεζικά επιλέξιμη επένδυση. Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. εν λειτουργία, υπό κατασκευή και υπό ανάπτυξη συνολικής δυναμικότητας 500MW