• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 19 Απριλίου 2013, 22:33

    Σχετικά με την παρ.8: α. Η λέξη "δύναται" στο πρώτο εδάφιο δεν νοείται να συνυπάρχει με την λέξη "τουλάχιστον". Ή το "δύναται" θα πρέπει να γίνει "οφείλει"/"υποχρεούται" ή το "τουλάχιστον" θα πρέπει να γίνει "μέχρι". β. Δεν ορίζεται αρμόδια αρχή για τον δειγματοληπτικό ή τον κατόπιν καταγγελίας έλεγχο των λοιπών στοιχείων της δήλωσης (ιδίως για τον χρόνο κατασκευής, την δηλούμενη τιμή ζώνης και τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου). Στις υπηρεσίες δόμησης έχουν γίνει αντιληπτές πολλές περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ψευδής/εσφαλμένη δήλωση του ν.4014/11 όσον αφορά στα λοιπά στοιχεία. Στο έγγραφο 45133/12 της ΔΟΚΚ αναφέρεται ότι αρμόδια για τον έλεγχο των λοιπών στοιχείων είναι τα ΣΥΠΟΘΑ μετά από ενέργεια του ενδιαφερόμενου, χωρίς ωστόσο αυτό να αναφέρεται ρητά σε διάταξη νόμου. Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί με σαφήνεια η αρμοδιότητα και η διαδικασία ελέγχου των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών της δήλωσης.