Άρθρο 25: Ενέργειες αρμοδίων Υπηρεσιών

1. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση με την αυθαίρετη κατασκευή.
2. Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
3. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης, διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για τη διαγραφή των προστίμων ή την ενημέρωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, για την αναστολή είσπραξής τους, υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από:
α) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου
β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.
Η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη με την οποία ακυρώνει τον οικείο χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου και την αποστέλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή, σε περίπτωση που τα πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί και φορολογικά, προκειμένου η φορολογική αρχή να διαγράψει κάθε σχετική πράξη (ταμειακή βεβαίωση), που έχει ως νόμιμο έρεισμα το χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου. Αντίστοιχα η Υπηρεσία Δόμησης ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια φορολογική αρχή για την υπαγωγή της αυθαίρετης κατασκευής προκειμένου για την αναστολή της είσπραξης βεβαιωθέντων προστίμων.
Στην περίπτωση αναστολής, στο σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης αναγράφεται υποχρεωτικά η καταληκτική ημερομηνία αναστολής, σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του προστίμου κατά την πράξη υπαγωγής..
4. Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιμο, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για τη χορήγηση τη βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του ενδιαφερομένου και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
5. Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των ν. 3775/2009 (Α’ 122), ν. 3843/2010 (Α’ 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις ν. 4014/2011 (Α’ 209) και του παρόντος και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους, προσαρμογής κατά το εδάφιο δ, της παρ. 2 του άρθρου 13, κατεδάφισης, καθώς και κατασκευής στέγης ή φύτευσης δώματος. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Με απόφαση Υπουργού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για τη χορήγηση της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών, τα οποία προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
6. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση μεταποιητικών ή συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή του παρόντος, απαιτείται αντί της οικοδομικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστημα.
7. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια επιτρέπονται κατά την έκδοση της άδειας νομιμοποίησης όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι από τις μεταβατικές διατάξεις δεν επιβάλλεται η απομάκρυνση της αυθαίρετης χρήσης.
8. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος, ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων, που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, το εμβαδόν και τη χρήση της, είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης, από τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία Δόμησης, ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος ανακαλείται η δήλωση. Επιτρέπεται η εκ νέου υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2.
9. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, όπου απαιτείται προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167), ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος από το πληροφοριακό σύστημα.
10. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) όπου απαιτείται προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
11. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του παρόντος νόμου προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε.
12. Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αν η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.
Για όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται άδεια αλλά βεβαίωση για την αλλαγή χρήσης, η εκ των διατάξεων του παρόντος βεβαίωση Μηχανικού επέχει θέση βεβαιώσεως χώρου κύριας χρήσης.

 • Να διευκρινιστεί εάν επιτρέπεται η προσθήκη κατ’ επέκταση του αυθαιρέτου εφ’ όσον πρόκειται για στατικά ανεξάρτητο με το αυθαίρετο χώρο.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επισκευές για βελτίωση της λειτουργικότητας ώστε να έχει νόημα και η δυνατότητα αλλαγής χρήσης των ρυθμισμένων χώρων.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:03 | Βασίλης Ρ

  Μετά την καταβολή της προκαταβολής του 30% να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης για ότι στάδιο έχει απομείνει και όχι μόνο για αισθητική και υγιεινή βελτίωση, συνήθη συντήρηση και στέγη.
  ****************************************************
  Αυθαίρετο χωρίς άδεια, εκτός σχεδίου, παρέμεινε ημιτελές πάνω από είκοσι (20) χρόνια μετά από την σωρεία των μηνύσεων. Λείπουν εξωτερικοί σοβάδες, βαψίματα, πλακοστρώσεις και λοιπά, όπου για να κλείσει η καρτέλα του ΙΚΑ έχουν πληρωθεί από τότε οι αντίστοιχες εισφορές. Θα πρέπει μετά την τακτοποίηση και την έκδοση αδείας αποπεράτωσης οι γνωστοποίηση της έγκρισης εργασιών στο ΙΚΑ να γίνεται με την επιφύλαξη του συσχετισμού και της σύνδεσης της παλαιάς και της νέας υπόθεσης για της αποφυγή πληρωμής ενσήμων για εργασίες διπλή φορά.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:42 | Διδώνης

  Το δύναται για τον έλεγχο του 5% να είναι υποχρεούστε για τον έλεγχο του 5% (θα συνιστούσα το 10%).
  Ο έλεγχος αυτός να γίνεται ανά μήνα για τα υποβληθέντα ακίνητα ανά περιοχή.
  Όχι μετά από χρόνια και ανακαλύψουμε μετά από 30 χρόνια όπως με τους ημιυπαίθριους ότι όλη η Ελλάδα είχε παντού παράνομα μετατροπές χώρων.
  Η υποχρέωση του έλεγχου σε ικανό ποσοστό και σε τακτικό χρονικό προγραμματισμό αφαιρει τις πιέσεις που δέχονται κατά εκατοντάδες οι μηχανικοί από ιδιοκτήτες για να περιγράψουν την όποια αυθαιρεσία «πιο οικονομικά».
  Επίσης το Υπουργείο θα έχει μια πραγματική εικόνα των ερμηνευτικών κενών του νόμου από λάθη που προκύπτουν από ερμηνείες των πολλών ΓΟΚ που αφορούν τα ακίνητα με τις χιλιάδες εγκύκλιους που έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια.

 • 28 Απριλίου 2013, 12:00 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 25
  Στην §3 του άρθρου 25 να προστεθεί : Η πράξη ακύρωσης αποστέλλετε εντός 15 ημερών. στην αρμόδια ΔΥΟ. Σε περίπτωση καθυστερήσεως ισχύουν όσα περιγράφονται στην §2 του άρθρου 26 του παρόντος.

 • 26 Απριλίου 2013, 20:13 | Δημήτρης Χ.

  Είμαι υπάλληλος σε τμήμα αυθαιρέτων. Ως υπάλληλος είμαι υπεύθυνος για την νομιμότητα των υπηρεσιακών μου ενεργειών. Βασική ενέργεια η επιβολή προστίμων. Η διαγραφή τους λόγω ένταξης είναι νόμιμη αν είναι νόμιμη η ένταξη. Ψάχνοντας στοιχεία νομιμότητας, κατά τη διάρκεια αυτοψίας λόγω καταγγελίας, της αυθαίρετης κατασκευής της οποίας ζητείται διαγραφή προστίμων προκύπτει ότι δεν δειχνόταν το αυθαίρετο π.χ. στο φάκελλο Οικοδομικής Αδείας και ως εκ τούτου βγαίνει το συμπέρασμα ότι το αυθαίρετο δεν υπήρχε την καταλυτική για την ένταξη ημερομηνία. Θα πρέπει να απορριφθεί η ένταξη? Κατά την γνώμη μου ναι. Όμως δεν ανήκει στο 5% που, σωστά, «δύναται» και δεν επιβάλλεται να ελεγχθεί (δεν υπάρχουν άπειροι πόροι, εργατοώρες, στα εν λόγω τμήματα όπως συνήθως νομίζει ο καθένας ή ο νομοθέτης). Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπεκφυγή στο ποιος και πότε ελέγχει τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου που είναι αναπόσπαστο κομμάτι εκ του ορισμού του στον Ν1337/83. Το ορθότερο ήταν στον παλαιό ΓΟΚ «το πρόστιμο διατήρησης επιβάλλεται από τον χρόνο κατασκευής κατά την κρίση της υπηρεσίας». Όμως εκ των πραγμάτων η κρίση σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί παρά να είναι υποκειμενική. Σε αυτήν την κατεύθυνση, βρίσκω ορθή την πρόταση να θεωρείται η 1-1-2004 αν δεν υπάρχουν στοιχεία. Ούτως η άλλως κάπως έτσι, δηλαδή με καταλυτικές ημερομηνίες, λειτουργούσε στην πράξη η εκτίμηση των ημερομηνιών κατασκευής. Δυστυχώς οι πολίτες, που δυστυχώς θεωρούν το αυθαίρετο κάτι σαν δικαίωμα, θα βρεθούν πολλές φορές στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να δηλώσουν το αυθαίρετο γιατί δεν το δείξαν σε διάφορες διοικητικές πράξεις και συμπερασματικά δεν υπήρχε στην καταλυτική ημερομηνία δυνατότητας δήλωσης ή να μπορούν να το δηλώσουν αλλά να ρισκάρουν την πιθανή ακύρωση των διοικητικών πράξεων λόγω υποβολής ψευδών στοιχείων αφού υπήρχε αυθαίρετο και δεν δηλώθηκε όταν αιτούνταν τις διοικητικές πράξεις.
  Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για σύνταξη στοιχειοθετημένων απόψεων, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο αν επισκεπτόταν 1 αρμόδιος υπάλληλος κάθε τμήμα αυθαιρέτων της χώρας ή σε όσα το ζητήσουν για να καταγράψει όσα του μηνυθούν ως προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας και πιθανές προτάσεις για να μπορεί πραγματικά να μάθουμε από τις εμπειρίες μας και να μην αρκούμαστε στο για όλα φταίνε η υπάλληλοι ή η εκτελεστική εξουσία που δεν μεριμνά ή δεν εφαρμόζει.

 • 26 Απριλίου 2013, 13:03 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Προτείνουμε τροποποίηση της παρ. 1 ως εξής:

  1. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση με την αυθαίρετη κατασκευή με εξαίρεση όσες εμπίπτουν στην περίπτωση ιζ’ του άρθρου 2 του παρόντος για τις οποίες απαιτείται η προβλεπόμενη εκεί έγκριση.

 • 26 Απριλίου 2013, 07:46 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Παράγραφος 12
  Να δοθούν πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τις ειδικότερες διατάξεις καθώς και για τις εργασίες που θα είναι αναγκαίες να γίνουν λόγω της αλλαγής χρήσης.
  Να επεκταθεί η χρήση της παραγράφου αυτής και για τα κτίρια που έχουν υπαχθεί στο ν.3843/10

 • 25 Απριλίου 2013, 20:32 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 25 : (Ενέργειες Αρμοδίων Υπηρεσιών)
  Πρέπει να περιληφθεί στον Νόμο ιδιαίτερο άρθρο που να καθορίζει την διαδικασία χορήγησης έγκρισης αποπεράτωσης ημιτελούς κτίσματος με αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5.
  Ιδιαίτερη σημασία έχουν διατάξεις για τις μελέτες και τα σχέδια που επιβάλλεται να υποβληθούν, για την ισχύ των Ν. 4030/11 και Ν. 4067/12 ή προγενεστέρων (ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης της αρχικής οικοδομικής αδείας), τις αμοιβές των Μηχανικών κλπ. Η παράγραφος προβλέπει ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑ μπορεί να τροποποιούνται τα απαιτού-μενα δικαιολογητικά, τα οποία όμως δεν αναφέρει.

 • 25 Απριλίου 2013, 15:49 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  Στην έννοια των εργασιών επισκευής για λόγους χρήσης υγιεινής αισθητικής βελτίωσης -αποκατάστασης , πρέπει να συμπεριληφθούν εργασίες σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης με αναγκαία προυπόθεση την μη αύξηση του όγκου.Η «διατήρηση» , μετά την καταβολή προστίμων , για 30 χρόνια από τώρα και ποιός ξέρει πόσα από την κατασκευή τους ή η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών , δημιουργεί αδήριτη ανάγκη σοβαρών επισκευών τους πέραν των μικρών » , «μεμονωμένων » «σημειακών » και γενικά μίζερων εργασιών που μέχρι τώρα προβλεπόταν στην 2975/2012 Απόφαση . Μπορεί να απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου ( εκσκαφές , κλίμακες , φυτεύσεις ,ράμπες κλπ ) για λόγους χρήσης ή αλλαγής χρήσης ,εργασίες επισκευής – ανακαίνησης με πλήρη αντικατάσταση υδραυλικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης , πατωμάτων , εσωτερικών θυρών κλπ, μόνωση δωμάτων , επισκευή ή ανακατασκευή στέγης , αντιμετώπιση κακοτεχνιών που δημιουργούν κακές συνθήκες υγιεινής στους ενοίκους ( υγρασία-μούχλα ) και πολλές άλλες που θα προκύψουν στο μέλλον και πρέπει να αντιμετωπίζονται με γνώμονα τις επιταγές της επιστήμης και της τεχνικής αλλά και της κοινής λογικής. Η παρ. 7 δεν είναι κατανοητή . Υπονοούνται μάλλον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ν. 2831/00 αλλά πρέπει να γίνει σαφές τι αφορά.

 • 24 Απριλίου 2013, 22:19 | WWF Ελλας

  Σύμφωνα με την 5η παράγραφο, που κωδικοποιεί πρόσφατη ρύθμιση (2 παρ. 3 ν. 4117/2013), στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις ν. 4014/2011 (Α’ 209) και του παρόντος και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. Η λεγόμενη «κόκκινη γραμμή» παραβιάζεται και σε αυτή την διάταξη, αφού το άρθρο 24 ν. 4014/2011 μιλούσε για κατασκευές με ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό, οι οποίες φυσικά πρέπει να αποπερατωθούν, αλλά όχι και «κατά παρέκκλιση από άλλες διατάξεις». Από τις κυρώσεις για την μη αποπεράτωση των όψεων (19 παρ. 3 ν. 2831/2000, 8 παρ. 2 ν. 3212/2003) φθάσαμε στην κτήση, με την καταβολή του προστίμου, του «δικαιώματος» να μην υπάγεται κάποιος στην πολεοδομική και κτηριοδομική νομοθεσία.

 • 22 Απριλίου 2013, 17:26 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Παρ. 12. :

  «Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με
  τις κείμενες διατάξεις αν η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.»

  Λύστε επιτέλους και αυτό το θέμα. Σύμφωνα με το έγγραφο 9961/12-4-2013, το οποίο ως δια μαγείας ανέβηκε στη σελίδα του ΥΠΕΚΑ για 2 μέρες και μετά εξαφανίστηκε, ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης!!!!!

  Τελικά τι ?
  Ποιος θα μας πει?

 • 22 Απριλίου 2013, 17:59 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 περί αναστολής προστίμων θα πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να αναφέρθουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία σαφώς δεν ταυτίζονται με αυτά της διαγραφής των προστίμων αφού δεν περιλαμβάνουν την βεβαίωση ολικής εξόφλησης του προστίμου). Ομοίως θα πρέπει να διορθωθεί η παρ.1 του άρθρου 24 διότι εκεί αναφέρεται πως για την αναστολή απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά του παρόντος νόμου.

 • 19 Απριλίου 2013, 23:50 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Στην παρ.4 η φράση «κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου» θα πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου»

  Επίσης είναι πολύ σώστη η πρόβλεψη της παρ.5 σχετικά με τις εργασίες αποπεράτωσης και επισκευής στα αυθαίρετα των νόμων 3775/09, 3843/10 και 4014/11. Όμως οι εργασίες αυτές θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, δίκαιο και εντός του πλαισίου του «ολιστικού δομικού τρόπου του ζητήματος των αυθαιρέτων» να επιτραπούν (με την ίδια διαδικασία αδειοδότησης) και σε όλα τα αυθαίρετα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 (σε όσα αυθαίρετα δηλαδή δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης) διότι:
  α. Για κάποια από τα αυθαίρετα του ν.1337/83 ισχύει η απόφαση 20435/613/6-3-85 (ΦΕΚ Β’141), η οποία είναι πλέον παρωχημένη και την οποία αγνοούν οι περισσότερες ΥΔΟΜ.
  β. Για τα λοιπά αυθαίρετα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών, ούτε καν για λόγους υγιεινής και χρήσης.
  γ. Η ανωτέρω κατάσταση δημιουργεί συχνά προστριβές ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και τις ΥΔΟΜ και οι ιδιοκτήτες τελικά προβαίνουν αυθαιρέτως σε απλές εργασίες συντήρησης καθόσον δεν υπάρχει κάποια σαφής διαδικασία αδειοδότησης.

 • 19 Απριλίου 2013, 22:33 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Σχετικά με την παρ.8:

  α. Η λέξη «δύναται» στο πρώτο εδάφιο δεν νοείται να συνυπάρχει με την λέξη «τουλάχιστον». Ή το «δύναται» θα πρέπει να γίνει «οφείλει»/»υποχρεούται» ή το «τουλάχιστον» θα πρέπει να γίνει «μέχρι».

  β. Δεν ορίζεται αρμόδια αρχή για τον δειγματοληπτικό ή τον κατόπιν καταγγελίας έλεγχο των λοιπών στοιχείων της δήλωσης (ιδίως για τον χρόνο κατασκευής, την δηλούμενη τιμή ζώνης και τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου). Στις υπηρεσίες δόμησης έχουν γίνει αντιληπτές πολλές περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ψευδής/εσφαλμένη δήλωση του ν.4014/11 όσον αφορά στα λοιπά στοιχεία. Στο έγγραφο 45133/12 της ΔΟΚΚ αναφέρεται ότι αρμόδια για τον έλεγχο των λοιπών στοιχείων είναι τα ΣΥΠΟΘΑ μετά από ενέργεια του ενδιαφερόμενου, χωρίς ωστόσο αυτό να αναφέρεται ρητά σε διάταξη νόμου. Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί με σαφήνεια η αρμοδιότητα και η διαδικασία ελέγχου των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών της δήλωσης.

 • 19 Απριλίου 2013, 10:58 | Ιωάννης Κολοκυθάς

  Για την παρ. 5.
  Τον Ν.4014/2011 και υποθέτω και τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα, θα τον συνυπογράψει κι ο Υπουργός Πολιτισμού. Με την υπογραφή του, αποδέχεται το ¨επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης¨. Είναι ολοφάνερο ότι, α) δεν υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στα δύο Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ και ΥΠΠΟ) και β) Οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ή καλύτερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ) δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι, η απόφαση του Υπουργού (2006) είναι λιγότερο ισχυρή σε σχέση με τον νόμο.

  Ας υπάρχει πρόβλεψη ώστε σε περιοχές αρμοδιότητας ΥΠΠΟ (ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, διπλοχαρακτηρισμένες περιοχές κλπ) να γνωμοδοτεί το ΥΠΠΟ για την αισθητική ένταξη του αυθαιρέτου. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος και να σταματήσει αυτή η ¨άρνηση¨.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:48 | Μιχάλης Σ.

  Επίσης, κατά τη γνώμη μου, ο έλεγχος των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει υποχρεωτικός για όλες τις κατηγορίες κτιρίων.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:52 | ΘΩΜΑς ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ πιο συγκεκριμενη η παρ 3 , ως προς τα ανείσπρακτα βεβαιωθεντα ποσο . Δηλαδη όπως προβλεπεται στο άρθρο 24 παρ 11
  τελ. εδαφιο Ν 4014/11 ,όπως τροπ με το άρθρο 29 παρ 5δ ν 4067/12 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚ . ΜΕ ΆΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ν 4117/2013 . ανείσπρακτα βεβαιωθεντα ποσά προστιμων ανέγερσης .διατηρησης δυνάμει άλλων διαταξεων ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ , ΈΤΣΙ ΩΣΤΕ να μην δημιουργειται αμφισβήτηση και προβλημα με την ερμηνεία από τις αρμοδιες υπηρεσίες .

 • 19 Απριλίου 2013, 08:51 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  «Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία «.

  Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διατύπωση αυτής της παραγράφου και κυρίως όσον αφορά στη φράση «έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης», αφού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άδεια δόμησης που μπορεί να εκδοθεί σε ένα ακίνητο αφορά στο σύνολο των κατασκευών που υπάρχουν σ’ αυτό και δεν αφορά μεμονωμένες ιδιοκτησίες, οριζόντιες ή κάθετες. Μπορεί για την υπαγωγή στο Ν.4014 ή στον παρόντα νόμο όντως να μην λαμβάνονται υπόψιν οι αυθαίρετες κατακσευές άλλου συνιδιοκτήτη, αλλά πώς θα γίνει το ίδιο όταν κατατεθεί φάκελος για έκδοση άδειας δόμησης, όταν για την έκδοση της άδειας χρειάζεται διάγραμμα κάλυψης στο οποίο να εμφανίζονται όλα όσα υπάρχουν εντός του γηπέδου?

 • 18 Απριλίου 2013, 23:34 | Ιωάννης Κολοκυθάς

  Παρ. 8, (Δειγματοληπτικός Έλεγχος)
  Θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη ¨δύναται¨ από την φράση «Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος, ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν». Η λέξη ¨δύναμαι¨ σημαίνει, ¨μπορώ¨, ¨έχω το δικαίωμα¨ ή ¨έχω τη δικαιοδοσία¨. Ο έλεγχος από τις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι δυνητικός.

  Παράλληλα, θα έπρεπε να ορισθεί το πότε θα γίνεται αυτός ο έλεγχος. Αν η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου έχει χρονικό περιθώριο και δοθούν παρατάσεις (όπως με τον Ν.4014/2011) τότε ενδέχεται να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (να έχει μεσολαβήσει αγοραπωλησία) και να μην έχει γίνει κανένας έλεγχος.

  Το ποσοστό δε του δειγματοληπτικού ελέγχου (τουλάχιστον 5%) είναι πάρα πολύ μικρό. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο υπόλοιπο 95% των περιπτώσεων να μην ελεγχθούν ποτέ για την ορθότητά τους. Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι καθολικός, τουλάχιστον για να ελεγχθεί αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπάγεται στις απαγορεύσεις του νόμου (και του Ν.4014/2011).

 • 18 Απριλίου 2013, 21:37 | stelioslarisa

  ΣΧΟΛΙΟ : Να τροποποιηθεί το 4.
  Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιμο ή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 • 18 Απριλίου 2013, 16:16 | Στελιος

  παρ. 8. Η ΕΥΕΚΑ θα πρέπει ή δυνατόν να ελέγξει το σύνολο των αιτήσεων τόσο στον 4014/11 όσο και στον νέο νόμο εφόσον ψηφιστεί. Η λειτουργία της και παρέμβασή της δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε καταγγελίες αλλά σε ενδελεχή έλεγχο όπως γίνεται στην περιοχή της Αττικής μέσω της Κτηματολόγιο Α.Ε. Σε καθε περίπτωση το ποσοστό 5% για του δειγματοληπτικούς ελέγχους πρέπει να αυξηθεί!

 • 18 Απριλίου 2013, 16:15 | Δημήτρης Π.

  Για την παρ. 5 «Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης».
  Η αρχαιολογία δεν την δέχεται αυτή τη διάταξη και θεωρεί ότι υπερισχύει ο Αρχαιολογικός Νόμος (Ν. 3044/02)κατ’ αναλογία με αυτά που έκαναν με τον Ν. 1337/83 και δεν δίνει έγκριση εργασιών Αποπεράτωσης σε Ζώνη Β Αρχαιολογικού Χώρου όπου επιτρέπεται η κατοικία. Ίσως πρέπει να γίνει 1 ειδική διευκρίνηση, διότι ενώ φαίνεται σαφές δεν το εξετάζει καν η Αρχαιολογική Υπηρεσία και απαντά αρνητικά.
  Τα ίδια ισχύουν εκτός από την αποπεράτωση και για την Νομιμοποίηση όπου έχει επισημανθεί από τις διαλέξεις του ΤΕΕ ότι «καθίσταται ανεφάρμοστη η διάταξη του άρθρου 4 παρ.6 για τη νομιμοποίηση όταν απαιτείται έγκριση του ΥΠΠΟ, το οποίο δεν εγκρίνει εκ των υστέρων τις μελέτες με βάση τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 341/05 που έγινε αποδεκτή το 2006 από τον υπουργό πολιτισμού.»
  Προτιμούν δηλαδή να βλέπουν κουφάρια από μπετό να παραμένουν παρά να δίνουν έγκριση για αποπεράτωση.