• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 21 Απριλίου 2013, 09:40

    Στο άρθρο 1 παρ 2 περ. στ αναφέρεται ότι εξαιρούνται της κατεδάφισης τα αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στην τακτοποίηση του Ν 4014/2011 εφόσον έχει περατωθεί η σχετική διαδικασία καιέχει εξοφληθει το ενιαίοειδικό πρόστιμο. Υπάρχουν πολλ΄πι ιδικτήτες αυθαιρέτων που προέβησαν στην τακτοποίηση των αυθαίρετων ακινήτων τους μεμονωμένα και χωρίς την συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών , δότι ήταν στην πραγματικότητα αυτό αδύνατο να γίνει.Με το άρθρο 5 παρ 2 για να υπαχθεί κανείς στις νέες διατάξεις του προσχεδίου απαιτείται συμβολαογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομής, το οποίο όμως για να γίνει απαιτειται το 65% της συνιδιοκτησίας το οποίο καί πάλι στην πράξη είναι αδύνατο.Οι τακτοποιήσεις που έγιναν με το Ν4014/2011 καλύπτονται από την παρ 2 του άρθρου 1 περ. στ του παρόντος προσχεδίου. Μήπως πρεπει να διευκρινισθει αυτό. Κατά τα άλλα επειδή θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα συμφωνώ απολύτως με όλους που προτείνουν τον διαχωρισμό της νομιμοποίησης - τακτοποίησης των κτισμάτων από την συνιδιοκτησία των εξ αδιαιρέτων οικοπέδων - γηπέδων.